Pravila i Uslovi o učestvovanju

PRAVILA UČESTVOVANJA

ZA UČESTVOVANJE NIJE POTREBNA KUPOVINA ILI SLIČNO, KUPOVINA NEĆE POBOLJŠATI ŠANSE POBEDE.

Ulaskom i učestvovanjem u ovom takmičenju, takmičar ("Takmičar") se obvezuje na sledeće uslove učestvovanja ("Uslove") te se pretpostavlja da zadovoljava sve uslove za učestvovanje iznesene u nastavku teksta.

1. SPONZOR

1.1 Ovo takmičenje vodi Red Bull GmbH ("Red Bull") čije se registrovano sedište nalazi u Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austrija, uz podršku Red Bull partnera, agencija i pružioca usluga.

1.2 Ovo takmičenje se vodi putem jedne ili više platformi treće strane. U slučaju da se ova promocija vodi putem jedne ili više platformi treće strane, promocija nije povezana s platformama treće strane i nije sponzorisana, sprovedena ili upravljana, ili na bilo koji način povezana s platformom treće strane. Učestvovanjem na ovom takmičenju takmičar prihvata da neće imati nikakvih potraživanja te da ne može podneti zahtev platformi trećih strana koji nastane u vezi sa učestvovanjem na ovom takmičenju. Upotreba platformi treće strane podleže pravilima i uslovima koje se nalaze na tom sajtu. Red Bull se odriče bilo kakve odgovornosti ako se učesnik ne pridržava pravila i uslova platforme trećih strana.

2. TAKMIČENJE ("Takmičenje")

2.1 Ovo takmičenje podleže ovim uslovima i svim važećim zakonima i propisima.

2.2 Naslov takmičenja je "Red Bull Can You Make it?".

2.3 Ovo takmičenje počinje u 00:00 UTC + 1, 1. Novembra 2017. i završava se u 12:00 UTC + 1, 17. Aprila 2018. (uključen) ("Period takmičenja"). Red Bull mora primti sve prijave pre datuma zatvaranja. Sve prijave primljene nakon datuma zatvaranja automatski se diskvalifikuju.
3. PRAVO UČESTVOVANJA

3.1 Kako bi učestvovao u ovom takmičenju i osvojio nagradu, učesnik zastupa ispunjavanje sledećih kriterijuma učestvovanja:


3.2 Učesnik izjavljuje da je osoba starija od 18 godina u vreme podnošenja zahteva te da se pravno ne smatra maloletnikom u nadležnosti prebivališta učesnika. Osobe mlađe od 18 godina ili maloletne osobe ne smeju učestvovati u ovom takmičenju niti preneti ili na drugi način dostavljati sopstvene podatke (sve podatke koji se odnose na učesnika, kao što su detalji kontakta, odgovori na takmičenje i fotografije, ''Lični podaci") Red Bull-u. Lični podaci se daju Red Bull-u na dobrovoljnoj osnovi; međutim, učesnik neće moći ući u takmičenje ako ne isporuči sve potrebne lične podatke.

3.3 Učesnik ne sme učestvovati ako je njegovo prebivalište izvan zemalja navedenih pod tačkom 6.6. ispod. Imajte na umu da Red Bull nije odgovoran u slučaju da učesnicima nije zakonski dozvoljeno učestvovanje u takmičenju zbog nacionalnih ili lokalnih zakona. Svaki član jednog tima mora biti stanovnik iste zemlje kao i ostali članovi tima.

3.4 U slučaju da je učesnik već učestvovao u glavnom događaju prethodnih nekoliko godina, ponovno učestvovanje mu/joj nije dozvoljeno.

3.5 Svi članovi tima moraju pohađati fakultet. Ako članovi jednog tima pohađaju različite fakultete, učesnik će morati odabrati i navesti samo jedan od tih fakulteta prilikom prijave.

3.6 Direktori, službenici i zaposleni u Red Bull-u, njihovi roditelji i bilo koji od njihovih povezanih kompanija, agenata, bilo koje kompanije uključene u razvoj ili proizvodnju takmičenja, profesionalnih savetnika, pružioca usluga treće strane ili agencija za oglašavanje i promovisanje ukljućenih u ovo takmičenje, kao i neposredni članovi porodice i oni koji žive u istom prebivalištu takvih osoba (bez obzira jesu li pravno povezani ili ne) ne ispunjavaju zahteve uključivanja u ili osvajanje bilo koje nagrade u ovoj promociji. Red Bull će proveriti ove uslove konsultovanjem svoje baze podataka u trenutku izbora.

3.7 Dopuštena je samo jedna prijava po osobi i po timu. Nadalje, samo fizičke osobe koje učestvuju mogu učestvovati. Ako postane jasno da je učesnik koristio više e-mail adresa ili društvenih mreža kako bi zaobišao ovo pravilo, sve prijave učesnika će se diskvalifikovati.

3.8 Red Bull neće prihvatiti prijave koje su: (a) automatski generirane putem računara; (b) popunjene od strane trećih osoba (u ime učesnika) ili za više osoba odjednom; (c) nečitke, promenjene, prepravljane, pogrešno otvorene ili neovlašćene; ili (d) nepotpune. Red Bull pridržava pravo proveriti e-mail adresu koju daje učesnik, uključujući, gde je to potrebno, bilo koji pristanak roditelja učesnika kako bi dobili dokaz o starosti, identitetu i / ili drugim podacima. U slučaju bilo kakvog spora, prijave koje sadrže nevažeću e-mail adresu ili netačne podatke o starosti ili prebivalištu učesnika smatraju se neprihvatljivim.

3.9 Pobednik/ pobednici i, ako je primenljivo, njihova pratnja treba da imaju (snose troškove mabavljanja) važećeg pasoša i / ili važeće putne isprave s rokom valjanosti najmanje 6 meseci, kao i potrebne vize.

3.10 Kako bi učestvovali u takmičenju, učesnici moraju imati YouTube® nalog ili Vimeo® nalog koji je otvoren za javnost (nalog na kojem se sako može pretplatiti da sledi video zapise učesnika). Učesnik ne ispunjava zahteve za učestvovanje ako je njegov ili njen Vimeo nalog postavljen na posebnu privatnu opciju (gde korisnik mora odobriti sve "pratite" zahteve).

Ako sudionik nije registrovan korisnik usluge YouTube ili Vimeo, možete posetiti www.youtube.com kako biste se prijavili za uslugu YouTube i / ili www.vimeo.com kako biste se prijavili za Vimeo. Registrovanje korisnika ovih usluga je besplatno.

3.11 Kodeks časti na www.redbullcanyoumakeit.com ("Web stranica") sastavni je deo ovih uslova i može se pronaći u nastavku. Svako kršenje kodeksa časti ili ovih uslova može, prema vlastitom nahođenju Red Bull-a, dovesti do diskvalifikacije iz takmilenja, bez ikakvog zahteva za povraćajem bilo kog iznosa u vezi s ulaznicom i / ili drugim nastalim troškovima.

KODEKS ČASTI:
1) Nekorištenje novca. Učesnik ne sme zaraditi, prihvatiti niti koristiti bilo koji oblik valute osim Red Bull-a.
2) Nema upotrebe ličnih ili pozajmljenih mobilnih telefona, računara, tableta ili drugih uređaja osim službeno isporučenih u sklopu događaja.
3) Timovi moraju upotrebljavati službeno isporučene uređaje dobijene u sklopu događaja za prenos fotografija, video snimaka i drugih sadržaja tokom svog putovanja i praćenja njihovog napretka.
4) Nema unapred organizovanih načina putovanja (na primer, organizovanje prijatelja koji negde prevozi učesnika).
5) Nema sabotaže ostalih timova koji učestvuju.
6) Delujte u skladu sa zakonima svake zemlje koju posetite. Ako niste sigurni, obratite se centrali radi pojašnjenja.
7) Nema raspada tima u bilo kojem trenutku. Sva putovanja i sve kontrolne tačke izazova moraju biti završena u troje.
8) Svaka ekipa mora posetiti najmanje 6 kontrolnih tačaka.
9) Ako tim prekrši jedno od ovih pravila, biće diskvalifikovan. Tim je odgovoran za sopstveni siguran povratak kući.

4. PERIOD TAKMIČENJA

4.1 Kako bi se uspešno prijavio za takmičenje, učesnik mora ići na redbullcanyoumakeit.com i slediti korak po korak, što podrazumeva podnošenje podataka potrebnih za registraciju (npr. ime i e-mail adresa). Osim toga, ako se učesnik registruje putem društvene mreže, npr. Facebook, Twitter or Google+, Red Bull može tražiti dodatne informacije (npr. starost ili lokaciju).

4.2 Takmičenje - obuhvata sedeće različite faze u periodu takmičenja:

- Faza prijave počinje 1. Novembra 2017. u 24:00 sata CET, a završava se 14. Februara 2018. u 23:59 CET.
- Faza odabira počinje 15. Februara, 2018, u 24:00 sata CET, i završava se 6. Marta, 2018. u 17:00 CET
- Završna faza započinje 10. Aprila, 2018, u 12:00 CET, i završava 17. Aprila, 2018. u 12:00 CET.

4.3 Samo praćenjem gore navedenog postupka učesnik će ući u takmičenje. Zakasnele, nečitljive, nepotpune, oštećene ili izmjenjene prijave neće biti prihvaćene. Za izgubljene prijave se neće prihvatiti nikakva odgovornost, niti će se dokaz o prenosu prihvatiti kao dokaz o prihvatanju prijave. Takmičarske prijave se ne mogu vratiti.


5. FAZA PRIJAVE

5.1 Ako učesnik ispunjava gore navedene kriterijume za učestvovanje, učesnik će biti u mogućnosti da registruje sebe i svoj tim na www.redbullcanyoumakeit.com tokom faze prijave. Svaki tim koji učestvuje mora biti sastavljen od 3 člana. Kako bi se uspešno prijavio, učesnik mora uneti sledeće podatke o svakom članu tima: ime i prezime, pol, starost, e-mail adresu, telefonski broj i kućnu adresu. Osim toga, moraće se dostaviti sledeće informacije o timu: zemlja tima (u kojoj borave sva tri člana), ime fakulteta koje trenutno pohađa barem jedan član tima, ime tima, avatar tima / fotografija, opis koji objašnjava osobine tima i 3 odgovora na postavljena pitanja iz prijave, potom URL video snimak s prijavom učesnika (zašto bi učesnikov tim trebao biti odabran za takmičenje?) koje će učesnik morati preneti putem usluge Youtube ili Vimeo. Video snimak učesnika ne sme biti duži od 60 sekundi (ili odgovarajuće platforme).

5.2 Pravo učestvovanja na takmičenju je lično i neprenosivo. Red Bull se obvezuje da će osigurati transparentnost i objaviti postupak odabira na odgovarajući način kako bi rezultati bili verifikovani.

6. FAZA ODABIRA

6.1 Nakon završetka faze prijave, glasanjem na društvenim mrežama (Social Voting) će se odrediti najbolji timovi po zemlji ("Finalisti"), koje će izabrati žiri. Broj Finalista bit će 25% od ukupnog broja prijavljenih za svaku zemlju. Međutim, minimalni iznos mora biti najmanje četiri puta kvote zemlje pobednice. Na primer, Austrija će imati 4 nacionalna pobednika kao kvotu za tu državu. Ako Austrija ima 100 kandidata, trebala bi imati 25 finalista (25%). Ako Austrija ima 20 kandidata, trebali bi imati 16 finalista (četiri puta više od njihove nacionalne kvote). Svi decimalni brojevi zaokružuju se na sljedeći celi broj (npr. 3,2 bi zaokruženo na 4).

6.2 Red Bull, zajedno s nezavisnim i kvalifikovanim žirijem ("Žiri"), odabraće 203 tima ("Nacionalni pobednici") iz svih važećih prijava u skladu sa uslovima. Odluka žirija je konačna i neće biti nikakvih korespondencija ili diskusija. Od uspešnih prijava, kao što je prethodno opisano, i uzimajući u obzir kvote zemlje kako je opisano u nastavku u poglavlju 6.6., odluka žirija će biti zasnovana na kreativnosti, "šarmu" njihove prijave, energiji i avanturističkom faktoru. Zbog očekivanog velikog broja prijava, pojedinačna povratna informacija nije moguća.

6.3 Red Bull će prenijeti video snimke 203 nacionalna pobednika, zajedno s podacima o prijavi (osim e-mail adrese i kućne adrese) na canyoumakeit.redbull.com kako bi publika glasala i za svoj omiljeni video snimak.

6.4 Korisnici mogu glasati više puta tokom glasanja. Nisu dopušteni grupni ili automatski glasovi ili oni koje se šalju putem makronaredbi ili slično.

6.5 Za potpune pojedinosti o postupku odabira (uključujući, ako je primjenjivo, imena žirija) molimo pošaljite e-mail na canyoumakeit@support.redbull.com. Ako je žiri diskvalifikovan, Red Bull nema obvezu objavljivati tu činjenicu. Red Bull se obvezuje osigurati transparentnost i objaviti postupak odabira na odgovarajući način kako bi rezultati bili verifikovani.

6.6 Odabrani nacionalni pobednici tada će moći učestvovati u završnoj fazi, tj. takmičiti se u Red Bull Can You Make It? Događaju ("Glavni događaj").

6.7 Odabir nacionalnih pobjednika će se takođe zasnivati na kvotama zemalja, u zavisnosti od zemlje tima:


Albanija 1
Alžir 1
Argentina 1
Bugarska 1
Čile 1
Kolumbija 1
Egipat 1
Estonija 1
Hong Kong 1
Indonezija 1
Kazakstan 1
Letonija 1
Liban 1
Litvanija 1
Makedonija 1
Malezija 1
Maldivi 1
Malta 1
Crna Gora 1
Pakistan 1
Singapur 1
Južna Koreja 1
Šri Lanka 1
Tajvan 1
Tajland 1
Ukrajina 1
Brazil 2
Hrvatska 2
Finska 2
Grčka 2
Indija 2
Irska 2
Norveška 2
Slovačka 2
Kanada 3
Češka 3
Danska 3
Mađarska 3
Japan 3
Poljska 3
Srbija 3
Slovenija 3
Švajcarska 3
Turska 3
Austrija 4
Portugal 4
Rumunija 4
Australija 3
Belgija 5
Rusija 5
Švedska 5
Italija 10
Španija 10
Holandija 10
Francuska 15
Nemačka 15
Sjedinjene Američke Države 18
Ujedinjeno Kraljevstvo 20

6.8 Red Bull pridržava pravo izmjene navedene kvote u bilo kojem trenutku. Promjene će biti objavljene na www.redbullcanyoumakeit.com.

6.9 Osim toga, postojaće i 1 zamenski tim jednog od službenih partnera koji ulazi u takmičenje. Ulaz u ovaj zamenski tim je otvoren za sve stanovnike bilo koje zemlje u dobu između osamnaest (18) godina i trideset i pet (35) godina u doba odabira pobednika. Pronađite pravila i detalje koji se primjenjuju na http://canyoumakeit.redbull.com/details/

6.10 Tri osobe će biti izabrane za formiranje zamenskog tima i biće deo nacionalnih pobednika bez učestvovanja u fazi izbora. Međutim, zamenski tim će se morati pridržavati svih uslova ovih pravila, ako je to primjenjivo, kako bi mogli učestvovati. Ovaj zamenski tim će biti objavljen zajedno s ostala 203 nacionalna pobjednika na kraju faze odabira, što čini ukupno 204 tima koji ulaze u takmičenje. Budući da će ovaj tim zamjenskih karata imati konkurentsku prednost na platformama partnera, taj tim ne može pobediti u takmičenju.

6.11 Nagrada za nacionalne pobednike, osim prilike za učestvovanje na glavnom događaju, uključuje i prevoz od mesta prebivališta svakog člana (ili iz obližnjeg mesta koji će odrediti Red Bull) do njihove određene polazne tačke Glavnog događaja 09. Aprila 2018., kao i smeštaj i hranu za veče 9. Aprila 2018. na određenoj polaznoj tački, te smeštaj i hranu za veče 17. Aprila 2018. na lokaciji cilja.

6.12 Samo putem sledećeg opisanog postupka učesnik ulazi u završnu fazu.


7. ZAVRŠNA FAZA (GLAVNI DOGAĐAJ)

7.1 Od nedelje događaja (od 10. do 17. travnja 2018.), kada će ova 203 Nacionalna pobednika i zamenski tim ("Timovi") učestvuju u događaju, Red Bull će odrediti Prvo mesto i Drugo mesto kroz bodovanja kako je navedeno u tekstu u nastavku.

7.2 Tokom Glavnog događaja, timovi moraju putovati stotinama kilometara od starta do Cilja koji se nalazi u jednom glavnom evropskom gradu u roku od sedam dana. Usput, timovi stvaraju sopstveni put posećivanjem Kontrolnih tačaka u različitim gradovima, postavljanjem fotografija i video snimaka o putovanju putem mobilne aplikacije za događaj, izvršavanjem što većeg broja zadataka iz popisa Avanturističkih događaja upotrebom što više načina prevoza prema potrebi i prikupljanjem podrške od navijača kod kuće.

7.3 Timovi će početi od jedne od pet Polaznih tačaka smeštene u glavnim evropskim gradovima koje će im Red Bull dodeliti (timovi ne mogu odabrati svoju početnu tačku). Svaki tim će dobiti Paket dobrodošlice, koji sadrži timski mobilni telefon, kartu, pozivnice za Glavni događaj, sigurnosne upute, ranac i, naravno, pakovanje od 24 limenke Red Bull-a. Takmičari mogu ponieti samo jedan dodatni ranac (koji sadrži, na primer, odeću, predmete za sopstvenu negu, kišobrane itd.). Red Bull će sigurno transportovati dodatni prtljag i ostalu imovinu na Cilj kako bi se mogla preuzeti na kraju nedelje. Svi timovi napuštaju svoju odredišnu tačku u 24:00 sata CET 10. Aprila 2018. i imat će tjedan dana do 17. Aprila 2018. do 12:00 CET do Cilja koja se nalazi u jednom velikom evropskom gradu. Za slučaj da se učesnik ne pojavi na vreme na registraciji na licu mesta na određenom startu, njegov celi tim gubi pravo na učestvovanje i nema pravo tražiti povratak novca. Red Bull može odlučiti da napravi izuzetak ako tim kasni zbog razloga izvan njihove kontrole (npr. kašnjenje leta).

7.4 Sopstveni telefoni, pametni satovi, računari, tableti, GPS i drugi takvi uređaji, kao i gotovina, kreditne / debitne kartice i svi drugi oblici plaćanja (zajedno "Zabranjene stavke") biće zapečaćene u kovertama / kontejnerima koje će osigurati Red Bull. Ako je pečat slomljen tokom nedelje, odgovarajući Nacionalni pobjednik je diskvalifikovan. Red Bull će imati pravo kontrolisati sve rančeve i sopstvene stvari učesnika na startnoj liniji kako bi se prikazali zabranjeni artikli. Učesnici koji ne žele da prođu takvu pretragu ili koji pokušavaju koristiti Zabranjene stavke tokom Glavnog događaja, biće diskvalifikovani zajedno sa svojim timom.

7.5 Kontrolne tačke će biti smeštene u različitim gradovima širom Evrope. Kada Nacionalni pobednik stigne na Kontrolnu tačku, oni su nagrađeni s više limenki Red Bull-a za putovanje. Svaka kontrolna tačka imaće izazov koji Timovi mogu dovršiti kako bi zaradili bodove prema njihovom broju bodova. Izazovi će testirati telo i um tima (uključujući fizičke aktivnosti, zagonetke, rešavanje problema), te će se razlikovati u poteškoćama, zahtevajući strategiju, kreativnost i brzinu. Oni mogu samo jednom pokušati svaki Izazov na Kontroloj tački. Ako ne uspeju, oni se ne nagrađuju niti sa jednim bodom za tu Kontrolnu tačku. Timovi će morati posetiti najmanje šest (6) Kontrolnih tačaka na putu do Cilja kako bi uspešno završili Glavni događaj.

7.6 Timovi mogu zaraditi dodatne bodove na svom putu dovršavanjem stavki na listi avantura. Lista avanturističkih događaja je mešavina lova na blago i liste želja, to su zabavne i zanimljive aktivnosti koje timovi mogu dovršiti u bilo kom trenutku tokom takmičenja. Kako bi dobili bodove za dovršenje, moraju to dokazati putem fotografije ili video snimka. Što više bodova, to je teže završiti.

7.7 Svaki Nacionalni pobednik započinje putovanje s jednim pakovanjem od 24 Red Bull limenki ("Limenke") i mora vršiti transakcije limenkama za sve što im je potrebno na putu - hranu, mesto za spavanje, prevoz do sledećeg mesta i za druge potrebe koje iskrsnu tokom puta. Novac, kreditne kartice, Bitcoins i ostali oblici plaćanja nisu dozvoljeni, a takvi će se materijali zapečaćivati u kovertama.

7.8 Cilj je kraj „Red Bull Can You Make It?“ avanture. Biće smešten u glavnom evropskom gradu i biće otkriven nedelju dana pre događaja. Timovi treba da završe svoje putovanje do 12:00 CET 17. Aprila 2018. kako bi bili rangirani. Ako timovi uspešno dođu do cilja skladno uslovima pre 17. Aprila, Red Bull i / ili partner zadržava pravo pružiti im smeštaj po vlastitom trošku. Međutim, nikakav smeštaj neće biti omogućen timovima koji neuspešno završe Glavni događaj (npr., budu diskvalifikovani zbog varanja ili otvaranja zapečaćenih koverti ili izgube pravo takmičenja). U slučaju potrebe ili ako Nacionalni pobednik odluči da ne može učestvovati dalje, Red Bull će bez naknade naplatiti prevoz do mesta porekla.

7.9 "Ukupni pobednički tim" biće odabran na osnovu njihovog rezultata u 3 različite kategorije (Društvena kategorija, kategorija Kontrolne točke i kategorija Avanture). Nacionalni pobednici će se takmičiti za bodove, koji će odrediti poredak u svakoj od ovih kategorija. Svaki poredak je povezan s jednim rezultatom, a zbir tri rezultata biće konačni rezultat za timove.

- Bodovi Društvenih mreža-> Poredak -> Rezultat 1
- Bodovi Kontrolne tačke -> Poredak -> Rezultat 2
- Bodovi Avanture -> Poredak -> Rezultat 3

Konačni rezultat Nacionalnih pobednika sastojaće se od zbira rezultata u svim kategorijama: Rezultat 1 + Rezultat 2 + Rezultat 3 = Završni rezultat. U slučaju izjednačenja, pobednik je tim s višim rezultatom u društvenoj mreži.

- Završeni izazovi Kontrolnih tačaka:
Različiti broj bodova će biti dodjeljen za svaki uspešno završen izazov Kontrolne tačke.
- Snaga podrške Društvenih mreža timu
Bodovi će biti dodeljeni na temelju deljena i like-ova na društvenim mrežama koji će biti prikupljeni na redbullcanyoumakeit.com
- Broj dovršenih zadataka sa popisa avantura:
Različiti broj bodova će biti dodeljen za svaki od izazova Avanture koji Nacionalni pobednici ispune, izazovi Avanture će nositi različite bodove prema svojoj težini. Ovi bodovi će se dodeliti sa ‘dokazom’ izvršenja zadatka putem fotografije ili video zapisa.

Tačan sastav bodovanja će se podeliti sa žirijem tokom detaljnog upoznavanja sa detaljima koje će se održati 09. Aprila, 2018., Red Bull će takođe utvrditi drugoplasniranog pobednika.


7.10 Svi timovi koji učestvuju u Glavnom događaju dobiće na korišćenje mobilni telefon s instaliranom aplikacijom i hitnim telefonskim brojem centrale. Sav ulazni i izlazni promet (promet podataka, pristup internet stranicama, SMS poruke, pozivi itd.) zabranjen je i potencijalno će se blokirati, osim broja centrale i Red Bull-a i internet razmene podataka u sklopu rada takmičarske aplikacije. Sudije razumeju i saglasni su da Red Bull ima pravo na korišćenje svih podataka nastalih ili prenesenih uptrebom mobilnog telefona u skladu sa članovima 11 i 12. Mobilni telefon se mora po završetku Glavnog događaja vratiti ovlašćenom osoblju Red Bull-a i u svakom trenutku ostaje u vlasništvu Red Bull-a i njegovih partnera.

7.11 Srednji deo Glavnog događaja je radni tim Red Bull-a koji će biti dostupan 24 sata, 7 dana tokom nedelje u kojoj se odvija događaj. Centrala će biti glavno i središnje kontrolno telo Glavnog događaja i kontaktna tačka kojoj se sudije treba da se obrate sa pitanjima ili u hitnim slučajevima. Centrala je takođe telo koje će pratiti napredak svakoga tima.

7.12 Svi članovi timova smestiće sopstvene stvari, poput mobilnih telefona kao i novac i kreditne kartice, u zapečaćenu kovertu i tako ih poneti sa sobom na put. U hitnom slučaju ili ako tim procijeni da ne može stići do cilja, članovi smeju otvoriti zapečaćenu kovertu. U obzir za pobedu na Glavnom događaju dolaze timovi koji u kompletnom sastavu uspeju stići do cilja, bez pomoći prevoza u organizaciji centrale i sa ispravno zapečaćenim kovertama/kontejnerima. Indikacije da je došlo do pokušaja varanja ili neovlašćenog pristupa sadržaju koverti rezultiraće diskvalifikacijom čitavoga tima.

7.13 Ostale sopstvene stvari koje nisu smeštene u koverte protiv otvaranja niti su spakovane u rančeve, studenti će moći predati osoblju Red Bull-a na svojoj startnoj tački. Studenti će tom prilikom potpisati zapisnik kojim se navode i opisuju uručene stvari. Red Bull će prevesti uručene stvari od Startne tačke do cilja o vlastitom trošku. Kontejneri i torbe predaju se zapečaćeni; nikakve pritužbe na gubitak i/ili oštećenja njihova sadržaja neće se uvažiti. Na ovaj način ne predaju se dragocenosti, jer Red Bull ni njegovi partneri ne mogu preuzeti odgovornost za njihov gubitak ili štetu. Kako bi na cilju preuzeli svoje stvari, učesnici će predati dokaz o identitetu i potvrditi da su njihove stvari vraćene novim potpisom u zapisnik. Nakon takvog potpisivanja zapisnika, nikakve naknadne pritužbe neće se uvažiti.

7.14 Informiranje o eventualnim nagradama vršiće se iz podataka za kontakt koje je sudija naveo u prijavi za takmičenje. Učesnik je odgovoran za ispravnost vlastitih podataka.

7.15 Generalni pobednički tim i Drugoplasirani pobednički tim proglasiće se odmah po završetku nedelje odvijanja događaja (“Datum proglašenja”).

7.16 Red Bull će kontaktirati generalni pobednički tim i drugoplasirani pobednički tim putem e-mail adresa navedenih u prijavama za takmičenje. Uz obaveštenje o plasmanu, generalni pobednički tim i drugoplasirani pobednički tim primiće uputstva o preuzimanju nagrade. Rok za preuzimanje nagrade iznosi 21 dan od trenutka Red Bull-ovog slanja obaveštenja pobedniku/pobednicima o uspešnom plasmanu. Ako s dobitnikom nagrade nije moguće stupiti u kontakt, tj. ako nije na raspolaganju ili ne preuzme nagradu u roku od dvadeset i jednog dana od datuma proglašenja, Red Bull zadržava pravo ponuditi nagradu sledećem timu koji za to ispunjava uslove, odabranom u skladu s procesom odabira.

7.17 Ako Dobitnik nagrade odbije nagradu, gubi pravo na nagradu. U tom slučaju, bira se novi dobitnik u skladu s Procesom odabira. Red Bull ne preuzima odgovornost u slučaju da Dobitnik nagrade nije u mogućnosti preuzeti nagradu.

7.18 Nagrada glasi na određeno ime te nije prenosiva. Trećoj strani nije dozvoljeno preuzeti nagradu u ime takmičara.

7.19 Popis Dobitnika nagrada dostupan je na Red Bull-ovim internet stranicama. Dobitnici nagrade saglasni su da Red Bull ima pravo objaviti njihove podatke, npr. ime, prezime i nadimak, u skladu s ovim odredbama.

7.20 Nagrada se isporučuje generalnom pobedničkom timu i Drugoplasiranom pobedničkom timu u roku ne dužem od pet dana od datuma njihovog javljanja radi preuzimanja. Pobednik ili pobednici biće obavešteni u slučaju kašnjenja isporuke nagrade. Red Bull će kontaktirati pobednike putem adresa elektronske pošte koje su takmičari naveli u prijavi za takmičenje.

8. NAGRADE


8.1 Svaki Nacionalni pobednik će dobiti jednu Nacionalnu nagradu (ukupno 609 Nacionalnih nagrada;
po jedna Nacionalna nagrada za svakog od tri člana pobedničkog tima od ukupno 203 Nacionalna
pobednika). Nagrade su: povratna avionska karta ekonomske klase za sva tri člana tima za jednu od
evropskih Startnih tačaka, po izboru Red Bull-a između Madrida, Rima, Budimpešte, Stockholma i
Manchestera. Odlazni let će biti 8. ili 9. aprila 2018., zavisno od udaljenosti matične države učesnika
od početne tačke. Povratni let će biti 18. aprila 2018. Smeštaj u hostelu će biti osiguran 9. i 17. Aprila
2018. U skladu s konceptom takmičenja, smeštaj neće biti osiguran između 10. i 17. aprila 2018.
Ukupna vrednost Nacionalne nagrade zavisi od mesta prebivališta svakoga člana tima, odabranom
polazištu i ceni u trenutku rezervacije usluga. Ukupna vrednost svake Nacionalne nagrade neće
prelaziti 2 500 eura (pre oporezivanja) po osobi.

8.2 Ukupni pobednici takmičenja primiće svako po jednu Glavnu nagradu (sve zajedno tri Glavne
nagrade: po jedna Glavna nagrada za svakog člana celog pobedničkog tima) koja se sastoji od
putovanja. Glavna nagrada uključuje dvosmerni prevoz (o detaljima odlučuje Red Bull na osnovi
udaljenosti) od mesta stanovanja svakog člana pobedničkog tima (ili sa obližnje lokacije po izboru
Red Bull-a). Nagrada takođe uključuje smeštaj, prevoz tokom putovanja, izbor poseta turističkim
atrakcijama kao i događanjima u organizaciji Red Bull-a. Nagrada ne uključuje dnevne troškove.
Ukupna vrednost Glavne nagrade zavisiće od mesta stanovanja svakog člana pobedničkog tima, dužini
trajanja putovanja i cenama u trenutku rezervacije usluga. Tri Ukupna pobednika moraju pratiti isti
plan putovanja, uključujući isto polazište i odredište, i deliti hotelsku sobu ako Red Bull tako odluči.
Ukupna vrednost Glavne nagrade neće prelaziti 8 500 EUR (pre oporezivanja) po osobi. Za više
detalja, molimo posetite www.redbullcanyoumakeit.com.

8.3 Drugoplasirani pobednici osvojiće dvosmerni put (o detaljima odlučuje Red Bull na osnovu
udaljenosti) od mesta stanovanja svakog člana drugoplasiranog tima (ili sa obližnje lokacije po
izboru Red Bull-a) na bilo koje događanje u organizaciji Red Bulla, po vlastitom izboru u vlastitoj zemlji
stanovanja. Nagrada takođe uključuje dva noćenja u hotelu sa četiri zvezdice. Ukupna vrednost
nagrade zavisiće od mesta stanovanja svakog člana drugoplasiranoga tima, lokaciji odabranog
događaja i cenama u trenutku rezervacije usluga. Tri Drugoplasirana pobednika moraju pratiti isti
plan putovanja, uključujući isto polazište i odredište, deljenje hotelske sobe ako Red Bull tako odluči.
Ukupna vrednost druge nagrade neće prelaziti 1 000 eura (pre oporezivanja) po osobi.

8.4 Svi drugi usputni troškovi i izdaci vezani uz nagradu, kao što je putno osiguranje, napojnice,
naknada za prevoz prtljaga, obroci, piće i svi drugi usputni troškovi odgovornost su pobednika (i
pratitelja). Avionski prevoz može se zameniti prevozom sa kolima u slučaju da pobednik živi blizu
odredišta. U tom slučaju, razlika u ceni prevoza neće se kompenzovati.

8.5 Svaki Nacionalni pobednik, generalni pobednik i Drugoplasirani pobednik (zajedno: Dobitnici
nagrade) moraju dati važeće putne isprave pre polaska (važeći pasoš ili drugu prihvatljivu javnu
ispravu). Putno osiguranje i novac za raspolaganje tokom puta isključiva su odgovornost Dobitnika
nagrade i osobe u pratnji. Nakon izdavanja avionskih karata, Dobitnici nagrade ne mogu vršiti ni
tražiti nikakve izmene. Red Bull isključivo odlučuje o avionskom prevozniku, aerodromu, rasporedu
letova i noćenjima. Putne zabrane, uslovi i ograničenja primjenjuju se u skladu s važećim odredbama i
zakonima. Red Bull neće zameniti izgubljene, oštećene ni ukradene putne karte i turističke uputnice
(vaučere).

8.6 U meri u kojoj to zakon dozvoljava, Red Bull zadržava pravo zameniti deo nagrada ili sve nagrade
nagradama iste ili veće vrijednosti.

8.7 Svi putni aranžmani vezani uz nagrade navedene u ovom odeljku moraju se dogovoriti putem Red
Bullovog agenta i Red Bull Grupe. Nikakvi putni niti drugi troškovi vezani uz učešće na takmičenju
neće se nadoknaditi osim onih koji su eksplicitno navedeni u ovim Uslovima. Ne postoji mogućnost
zamene za gotovinu. Sve nagrade su neprenosive i nenadoknadive.

8.8 Podmirenje poreza nadležnom poreznom telu (uključujući eventualne kazne i kamate) na sva
sredstva primljena u sklopu nagrade odgovornost je Dobitnika nagrade.

8.9 U meri u kojoj lokalni zakoni to dozvoljavaju, sve nagrade se isporučuju po načelu “viđeno -
preuzeto,” bez ikakvih implicitnih ili eksplicitnih garancija bilo kakve vrste (uključujući, ali ne
ograničavajući se na, garanciju kvaliteta ili svrsishodnosti). NACIONALNI, DRŽAVNI I LOKALNI POREZI,
UKLJUČUJUĆI POREZ NA DODATU VREDNOST, KOJI SE PRIMJENJUJU NA DOBITAK I KORIŠĆENJE
NAGRADA, ISKLJUČIVA SU ODGOVORNOST DOBITNIKA NAGRADE.

Za Australiju: sva zakonska prava učesnika su pridržana (uključujući Potrošačku garanciju prema
prilogu 2 Zakona o Nagradnim igrama i potrošačima iz 2010.).

9. PRAVO RED BULL-A NA PROMENU USLOVA I NA DISKVALIFIKACIJU UČESNIKA

9.1 U meri u kojoj je to propisano zakonom, i bez narušavanja zakonskih prava učesnika, u slučaju da
Red Bull donese ocenu da je takmičenje ugroženo događajem izvan kontrole Red Bulla, Red Bull
zadržava parvo da izmeni, okonča, ispravi ili proširi takmičenje, bez obaveze i odgovornosti za bilo

kakav direktni ili indirektni gubitak ili štetu koji bi time eventualno nastali za učesnika ili bilo koju
treću stranu. Odgovornost je učesnika redovno pratiti obaveštenja o promjenama koje se objavljuju
na našoj internet stranici i vrede od datuma objave.

9.2 U bilo kom trenutku za vreme trajanja takmičenja, Red Bull zadržava isključivo parvo da odbaci ili
obustavi glasanje, diskvalifikovati i/ili udaljiti bilo kog učesnika ako ima razloga verovati da je u fazi
odabira pobednika glasanjem neka osoba glasala za tog finalistu zbog novca ili druge dobiti ili pod
pritiskom od strane finalista ili treće osobe; i/ili ako se učesnik ne pridržava ovih uslova, vara, ili se
ponaša na nezakonito ili na neprimeren način. U ovim slučajevima, odluka Red Bulla je konačna i Red
Bull se neće upuštati u dalju prepisku.

9.3 U slučaju diskvalifikacije učesnika koji je osvojio nagradu, diskvalifikovani učesnik gubi pravo na
nagradu, a novi pobednik se bira u skladu sa Procesom odabira.

10. POŠTENA IGRA (“FAIR PLAY”)

10.1 Učesnik garantuje da uradak kojim se takmiči ne povređuje niti krši prava drugih niti izražava
političku poruku, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo na privatnost, pravo ličnosti i
intelektualno vlasništvo; ne sadrži nazive i zaštitne znakove robnih marki, osim onih od Red Bulla,
koje učesnik ima ograničeno parvo da koristiti u isključivoj svrsi takmičenja; ne uključuje sadržaj
zaštićen autorskim pravom, a čiji autor nije učesnik, osim ako učesnik nema sva potrebna prava,
pristanak i dozvolu za njegovu upotrebu; ne uključuje sadržaj koji bi bio uvredljiv, protivan granicama
dobrog ukusa, opasan, neprimeren, nedoličan, pozivao na mržnju, kršio prava ili ugled drugih, niti
ilegalan sadržaj odn. sadržaj protivan zakonima i odredbama zakonodavstva koje vredi na mestu
nastanka uratka. U slučaju da se takmičenje sprovodi putem jedne ili više platformi koje pružaju treće
strane, učesnik garantuje i obavezuje se da njegov ili njezin uradak ne krši Uslove pružatelja
platforme ili platformi.

10.2 učesnik garantuje i obavezuje se da je lično nastupio u uratku i na druge načine lično delovao na
takmičenju te da zadovoljava kriterijume prihvatljivosti uratka navedene u ovim Uslovima, te da je
lično izradio propratne materijale poput korisničkog sadržaja i da nije koristio zabranjena pomagala,
poput autonomnih robota, skripti, eksternih usluga i drugih oblika manipulacije.

10.3 učesnik se obavezuje da ima eksplicitni pristanak svih osoba koje se pojavljuju u uratku odn.
videosnimci na korišćenje njegovog lika na načine izložene u ovim uslovima takmičenja, uključujući
neograničeno pravo Sponzora - Red Bulla na buduće korišćenje njihove slike i video snimke u bilo
kakve komercijalne svrhe. Na zahtev, Sučesnik će potpisatii pismeno dopuštenje bilo koje od

navedenih osoba. Ako je bilo koja od osoba na slici ili video snimku maloletna po zakonima svoje
zemlje stanovanja, potreban je pismeni pristanak i potpis roditelja ili zakonitog staratelja. Klip i slika
ne smeju sadržati lične podatke po kojima se ijedna osoba može identifikovati.

10.4 U slučaju da kršenje uslova iz odeljka 10 dovede do podnošenja tužbe protiv narušavanja prava
intelektualnog vlasništva, sudske troškove i gubitak spora snosi učesnik u korist Red Bulla.

11. USTUPANJE PRAVA

11.1 učesnik može Red Bullu, prema potrebi, dostaviti materijal vezan uz takmičenje (dalje,
“Takmičarski materijal”). Takmičarski materijal može sadržati glas, izgled, fotografiju, izjave,
biografske podatke, nastup, ime, lik i drugi korisnički sadržaj učesnika ili druge osobe.

11.2 Kao uslov za učestvovanje na takmičenju i mogućnost osvajanja nagrade, učesnik će Red Bullu u
potpunosti ustupiti sva prava predviđena važećim zakonom na sav takmičarski materijal. U
slučajevima kada su prava neprenosiva, učesnik će Red Bullu ustupiti neograničenu, isključivu,
prenosivu svetsku licencu bez naknade kojom se dopušta korišćenje takmičarskog materijala u svrhu
takmičenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na objave na svim internet stranicama Red Bulla i
njegovih partnera, uključujući društvene mreže. Red Bull ne jamči poverljivost u vezi takmičarskih
materijala. Osim ako licencom koju učesnik ovime ustupa nije uređeno drugačije, vlasnik svih
takmičarskih materijala koje učesnik prenosi, učitava,čuva, šalje, razmenjuje ili objavljuje na internet
stranici ostaje učesnik a ne Red Bull, te ih učesnik kreira i kontroliše. Nadzor i zaštita intelektualnog
vlasništva u vezi takmičarskog materijala isključiva je odgovornost učesnika, i Red Bull za iste ne
prihvata nikakvu odgovornost.

11.3 Učesnik garantuje te se obavezuje da su sva potrebna prava, dozvole, pristanci i odricanja od
moralnih prava važeći i propisno pribavljeni od bilo kojeg učesnika, izvođača, vodiča, saradnika ili bilo
koje druge osobe povezane sa takmičarskim materijom ili s njime povezanim pravima, uslugama,
prostorijama ili opremom.

11.4 U meeri u kojoj to zakon dozvoljava, od Dobitnika nagrade može se tražiti učešće u promotivnim
aktivnostima. Red Bull zadržava pravo korišćenja imena i adrese Dobitnika nagrada, njihove
fotografije i audio- i/ili vizualne zapise u promotivnim materijalima u meri u kojoj je svaki Dobitnik
nagrade dao pristanak. Red Bull će tražiti pristanak Dobitnika nagrade kada je to potrebno. Učesnik
nedvosmisleno razume da svaki učesnik ili bilo koja osoba koja se pojavljuje u takmičarskom
materijalu ima pravo uskratiti dozvolu za korišćenje takmičarskog materijala u promotivne svrhe.

11.5 Ako učesnik pobedi na takmičenju, učesnik pristaje ustupiti Red Bullu sva svoja prava
intelektualnog vlasništva u skladu s važećim zakonom, uz garanciju prava vlasništva; i odriče se svih
moralnih prava, u onoj meri u kojoj zakon to dopušta, na svoj takmičarski materijal i sve ostalo što
proizilazi iz njegove prijave na takmičenje a na šta učesnik sada ili u budućnosti može polagati pravo u
jednoj ili više prigodbi i bilo gde na svetu. učesnik nedvosmisleno razume da svaki učesnik ili bilo koja
osoba koja se pojavljuje u takmičarskom materijalu ima pravo uskratiti dozvolu za korišćenje
takmičarskog materijala u promotivne svrhe.

12. PRIKUPLJANJE I PRIVATNOST PODATAKA

Opis načina na koji Red Bull može prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke učesnika u svrhu
takmičenja i druge svrhe nalazi se u našoj izjavi o politici zaštite privatnosti (
http://canyoumakeit.redbull.com/policies/?t=privacy )

Za Australiju: Red Bull prikuplja lične podatke učesnika radi administracije Promotivnog događaja i
izveštavanja učesnika o Red Bullovim proizvodima i budućim događanjima (“Svrha”). Lični podaci
učesnika čuvaju se u skladu s Australijskim načelima privatnosti (APP) i Zakonom o privatnosti 1988.
(savezna razina). Ako učesnik uskrati osobne podatke, Red Bull neće moći da ga učini učesnikom
Promotivnog događaja niti ga izveštaivati o Red Bullovim proizvodima i budućim događanjima. Za
potrebe Promotivnog događaja, Red Bull može preneti lične podatke učesnika srodnim i trećim
stranama u Australiji ili drugim zemljama (uključujući države Evrope, Sjedinjene Američke Države ili
Singapur) u kojem slučaju Red Bull preduzima mere kako bi osigurao privatnost učesnikovih
podataka. Za više informacija, uključujući upute o tome kako učesnik može pristupiti svojim ličnim
podacima koje je prikupio Red Bull i ispraviti ih, ili kako uputiti pritužbu na povredu privatnosti,
molimo proučite Red Bull-ovu izjavu o politici zaštite privatnosti (http://canyoumakeit.redbull.com/policies/?t=privacy ) ili se obratite Red Bullu putem elektronske
pošte na adresu privacy@au.redbull.com.

13. GARANCIJA I ODGOVORNOST

13.1 U meri u kojoj to zakon dozvoljava, Red Bull, njegovi zaposleni, agenti ili distributeri niti pod
kojim kolnostima nisu dužni ništa kompenzirati Dobitnicima nagrada niti preuzeti odgovornost za bilo
kakav gubitak, štetu, povredu ili smrt nastale kao posledica učestvovanja na takmičenju niti
preuzimanja nagrade. Odricanje od odgovornosti ne vredi u slučaju prevare, voljnog protivpravnog
postupanja ili teškoga nemara. Zakonska prava učesnika su pridržana.

13.2 U meri u kojoj to zakon dozvoljava, Red Bull i Red Bull Grupa odriču se svake odgovornosti
prema učesniku za bilo kakav direktni ili indirektni gubitak prihoda, gubitak dobiti, gubitak
dohodovne sposobnosti (goodwill-a), gubitak podataka ili gubitak prilika te bilo kakav nedirektni ili
posledični gubitak ili štetu koje bi učesnik pretrpeo u vezi sa svojim učestvovanjem na takmičenju,
osim kada bi takav gubitak nastao kao posledica nepoštovanja ugovornih i zakonskih obaveza od
strane Red Bulla ili Red Bull Grupe, u kojem slučaju Red Bull prihvata odgovornost isključivo u meri
koju nalaže zakon.

13.3 Red Bull i Red Bull Grupa nisu odgovorni za: zakasnele, izgubljene, zadržane, oštećene, loše
isporučene, nepotpune, nečitke i nečitljive poruke; telefonske, elektronske, hardverske, softverske,
mrežne, internet ili računarske greške, kvarove, usporen rad ili teškoće; greške u komunikaciji;
neuspele pokušaje obaveštenjima o nagradama; bilo kakav gubitak na štetu bilo koje osobe koja se
prijavila ili pokušala prijaviti i/ili učestvovatii na takmičenju, bez obzira je li klip izgubljen, neprimljen,
neispravno obrađen ili nije pobedio.

13.4 Učestvovanje na takmičenju nije zakonsko pravo. Red Bull nije odgovoran ako se iko ne može
takmičiti iz bilo kog razloga.

13.5 Red Bull nije odgovoran ako se učesnik povredi prilikom izvođenja radnji povezanih sa
takmičenjem. Učesnik garantuje da nema zdravstene probleme niti da na njega utiču okolnosti koje
bi ugrozile sigurnost učesnika i drugih osoba tokom učestvovanja na takmičenju. Učesnik takođe
garantuje da mu nije zabranjeno učestvovanje na takmičenju iz bilo kog razloga.

13.6 U nijednom slučaju Red Bull i Red Bull Grupa neće biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili
neuspeh u izvršenju svojih dužnosti iz ovih Uslova, a do kojih je direktno ili indirketno došlo
delovanjem sila i okolnosti izvan kontrole Red Bulla i Red Bull Grupe, uključujući, ali ne ograničavajući
se na štrajk, obustavu rada, nezgode, višu silu, ispade, gubitak i kvarove opreme, komunikacijskih i
računarskih usluga (hardverskih i softverskih), kada ove okolnosti čine višu silu po definiciji važećeg
lokalnog zakona.

13.7 U punoj meri koju dopušta zakon, nikakva garancija, uslovi ili druge odredbe ne vrede za
takmičenje, a svi Besplatni proizvodi izdaju se po načelu “viđeno - preuzeto” i bez bilo kakve
implicitne ili eksplicitnegarancije (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu implicitnu
garanciju kvaliteta ili svrsishodnosti).

Za Australiju: sva zakonska prava učesnika su pridržana (uključujući Potrošačke grancije prema
prilogu 2 Zakona o Nagradnim igrama i potrošačima iz 2010.).

13.8 Red Bull se odriče svake dužnosti i/ili odgovornosti u slučaju da učestvovanje i/ili primer nagrade
zavise o pristanku staratelja. Oni su u potpunosti odgovornost učesnika.

14. UOPŠTENO

14.1 Ako se bilo koja odredba ovih Uslova pokaže nevažećom, nezakonitom ili neprovodivom, to ni na
koji način ne utiče na, niti umanjuje valjanost i zakonistost ostalih odredbi Uslova.

14.2 Službeni jezik ovog Promotivnog događaja je engleski i sva komunikacija sa Organizatorom,
uključujući prijave, upute i izazove tokom Glavnog događaja odvijaće se isključivo na engleskom.

14.3 Ovi Uslovii podležu zakonodavstvu Republike Austrije, i sve strane prihvataju neisključivu
nadležnost suda u Salzburgu.

14.4 Zadnja verzija Uslova biće dostupna na Red Bullovim internet stranama.
Za opšta pitanja o ovim Uslovima i/ili takmičenju, molimo, obratite se na adresu
canyoumakeit@support.redbull.com.