Pogoji udeležbe

POGOJI UDELEŽBE

NAKUP ALI DRUGO PLAČILO NI POGOJ ZA UDELEŽBO. NAKUP NE BO IZBOLJŠAL MOŽNOSTI ZA ZMAGO.

PRI SODELOVANJU V TEJ PROMOCIJI BODITE PAZLJIVI IN UPORABITE ZDRAV RAZUM. SPOŠTUJTE IN ZAGOTOVITE VARNOST VAS IN DRUGIH. NE POSEGAJTE V OZIROMA NE ŠKODITE TUJI LASTNINI.

S prijavo in udeležbo v tej promociji se ("vi") strinjate, da vas obvezujejo ti pogoji udeležbe ("pogoji"), in potrjujete, da izpolnjujete vsa merila ustreznosti, navedena spodaj. Za to promocijo veljajo ti pogoji in vsi veljavni zakoni in predpisi.

a. Omejitve organizatorjeve odgovornosti: Točke 1, 3, 10 in 13 so pomembne, ker omejujejo in izključujejo obveznosti, odgovornosti in pravne odgovornosti, ki bi jih organizator drugače imel do vas. Prav tako omejujejo in izključujejo vaše pravice in pravna sredstva ter vam dodeljujejo določena tveganja, odgovornosti, obveznosti in pravne odgovornosti.
b. Prevzem tveganja: Točke 1, 3, 10 in 13 so pomembne, ker vsebujejo prevzem tveganj s strani vas in morda omejujejo vaše pravice in pravna sredstva zoper organizatorja.
c. Priznanje dejstva: Točki 3 in 10 sta pomembni, ker vsebujeta priznanje dejstva s strani vas. Vsak odstavek morate pozorno prebrati, ker določa upravljanje denarnih sredstev na vaši strani.
d. Povračilo škode: Točka 13 zahteva, da organizatorju povrnete škodo in ga branite pred zahtevki, ki so v določenih okoliščinah podane proti organizatorju. Določena tveganja, odgovornosti, obveznosti in pravne odgovornosti so lahko dodeljeni vam in organizator lahko od vas zahteva plačilo zneska teh zahtevkov.


1. SPONZOR

1.1 To promocijo vodi Red Bull GmbH s sedežem na naslovu Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Avstrija, Red Bull Hong Kong Limited s sedežem na naslovu 21st Floor of EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong, Red Bull Singapore Pte Ltd s sedežem na naslovu 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapur 048624 in Red Bull Japonska s sedežem na naslovu Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokijo, Japonska 150-0002, Red Bull Nova Zelandija s sedežem na naslovu 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Nova Zelandija, Red Bull Taiwan Inc. S sedežem na naslovu (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City Tajvan, R.O.C., s podporo podružnic, partnerjev, agencij in izvajalcev storitev ("organizator").

1.2 Če promocija poteka prek ene ali več tretjih platform, se promocija ne povezuje s tretjo platformo in ni sponzorirana, podprta ali upravljana oziroma na kakršen koli način povezana s tretjo platformo. S prijavo v to promocijo udeleženec potrjuje, da nima nobenega zahtevka in ne more narediti nobenega zahtevka zoper tretjo platformo, ki izhaja iz povezave z udeležbo v tej promocijo. Udeleženčeva uporaba tretje platforme je odvisna od pogojev na taki spletni strani. Organizator se odpoveduje vsakršni odgovornosti, če udeleženec ne upošteva pogojev tretje platforme.

2. PROMOCIJA ("promocija")

2.1 Za to promocijo veljajo ti pogoji in vsi veljavni zakoni in predpisi.

2.2 Naziv promocije je “Red Bull Can You Make It?”.

2.3 Promocija se prične 1. oktobra 2019 ob 00:00 (polnoči) in konča 21. aprila 2021 ob 15:00 (vključno) (“promocijsko obdobje”). Organizator mora vse prijave prejeti pred koncem promocije. Vse prijave, prejete po koncu promocije, so samodejno diskvalificirane.

3. MERILA USTREZNOSTI

3.1 Za namen prijave v to promocijo in upravičenosti do nagrade, udeleženec potrjuje in jamči, da izpolnjuje sledeča merila ustreznosti:

3.2 Udeleženec potrjuje, da je fizična oseba in da ima v času prijave 18 let ali več in da v državi, v kateri prebiva, ne velja za mladoletnika. Osebam, mlajšim od 18 let, oziroma mladoletnim osebam ni dovoljeno sodelovati v tej promociji oziroma kako drugače podati osebnih podatkov (vsi podatki, ki se nanašajo na udeleženca, kot npr. kontaktni podatki, odgovori v zvezi s promocijo, fotografije, “osebni podatki”) organizatorju. Podaja osebnih podatkov je prostovoljna, vendar se udeleženec ne bo mogel prijaviti v to promocijo, če ne bo podal vseh zahtevanih osebnih podatkov.

3.3 Udeležencu ni dovoljeno sodelovati, če ne prebiva v eni od držav, naštetih v poglavju 6.7 spodaj. Organizator ni odgovoren v primeru, da udeležencem sodelovanje v tej promociji ni zakonsko dovoljeno zaradi državnih ali lokalnih zakonov. Vsak član posamezne ekipe mora biti prebivalec iste države kot drugi člani ekipe. Udeleženci, ki so na izmenjavi, se lahko prijavijo v državi, v kateri prebivajo v času promocijskega obdobja.

3.4 Če je udeleženec v promociji sodeloval že prejšnje leto, mu ni dovoljeno sodelovanje v letošnji promociji.

3.5 Udeleženci se lahko prijavijo ločeno za to promocijo (prijava kot ekipa) in za promocijo Hyundai Wildcard (prijava kot posameznik), podrobnosti je mogoče najti na spletni strani. Vendar če se udeleženec prijavi za obe promociji in ga žirija izbere za zmagovalca vsake od promocij, mora udeleženec prenehati s svojo prijavo v promociji Hyundai Wildcard in nadaljevati s prijavo v tej promociji..

3.6 Vsi člani ekipe morajo v času promocijskega obdobja obiskovati univerzo. Če člani iste ekipe obiskujejo različne univerze, morate ob prijavi določiti in navesti le eno od teh univerz.

3.7 Direktorjem, uradnikom in zaposlenim pri organizatorju, njegovi matični družbi in njihovih podružnicah, odvisnih družbah, predstavnikih, družbah, vključenih v razvoj ali izvedbo promocije, strokovnih svetovalcih, tretjih ponudnikih storitev oziroma oglaševalskih in promocijskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter njihovim ožjim družinskim članom in tistim, ki živijo v istem gospodinjstvu teh oseb (naj bodo v sorodu ali ne) ni dovoljeno sodelovati ali osvojiti katero od nagrad te promocije. Organizator bo preveril izpolnjevanje teh pogojev v svoji podatkovni bazi v času izbire.

3.8 Dovoljena je le ena prijava na osebo in na ekipo. Sodelovanje je dovoljeno le fizičnim osebam. Če se ugotovi, da je udeleženec uporabil več e-poštnih računov ali računov družbenih omrežij, da bi zaobšel to pravilo, so vse prijave udeleženca diskvalificirane.

3.9 Uradni jezik te promocije je angleščina in vsa komunikacija z organizatorjem, vključno s temi pogoji, prijavo in nadaljnjimi navodili v okviru te promocije bo načeloma potekala v angleškem jeziku. Morebitni prevodi bodo na voljo zgolj iz vljudnosti. V Rusiji bo uradni jezik ruščina.

3.10 Organizator ne bo sprejel prijav, ki (a) jih samodejno ustvari računalnik; (b) so jih izpolnile tretje osebe (v imenu udeleženca) ali so poslane v neprečiščeni obliki; (c) nečitljive, spremenjene, rekonstruirane, ponarejene ali prirejene; ali (d) nepopolne. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli preveri e-poštni naslov, ki ga je navedel udeleženec, vključno, kjer je potrebno, z morebitnim soglasjem, ki ga je podal udeleženčev starš ali skrbnik, da lahko zahteva dokaz o starosti, identiteti in/ali drugih podanih podatkih. V primeru spora, prijav z neveljavnim e-poštnim naslovom ali nepravilnimi podatki v zvezi s starostjo ali prebivanjem udeleženca bo prijava neustrezna. Dobitnik(i) nagrad in, če ustreza, njegov spremljevalec(i) bo moral imeti (in bo kril stroške pridobivanja) veljaven potni list in/ali veljavne potovalne dokumente z vsaj 6mesečno veljavnostjo, kakor tudi potrebne vizume..

3.11 Za sodelovanje v promociji morajo udeleženci posedovati Instagram® račun (ki ga v času dogodka nastavijo kot “Content Creator” račun), kakor tudi YouTube® račun oziroma Vimeo® račun, ki je odprt za javnost (račun, na katerem se lahko vsak prijavi za sledenje video posnetkov udeleženca). Udeleženec ne more sodelovati s svojim Vimeo računov, če je njegov Vimeo račun nastavljen na zasebno (kjer mora uporabnik odobriti vse prošnje za “sledenje”). Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, če udeleženec ne izpolnjuje pogojev tretjih platform.

3.12 Če udeleženec ni registriran Instagram, YouTube ali Vimeo uporabnik, lahko obišče www.instagram.com za prijavo za Instagram, www.youtube.com za prijavo za YouTube in/ali www.vimeo.com za prijavo za Vimeo. Registriran uporabnik teh storitev postane brezplačno.

3.13 Častni kodeks na www.redbullcanyoumakeit.com ("spletna stran") je sestavni del teh pogojev in se nahaja spodaj. Vsaka kršitev častnega kodeksa ali teh pogojev lahko, po presoji organizatorja, vodi v diskvalifikacijo iz promocije brez možnosti zahtevanja vračila katerihkoli nastalih stroškov.

3.14 ČASTNI KODEKS:
1) Brez uporabe denarja. Udeleženec ne sme zaslužiti, sprejeti ali uporabiti druge valute razen tiste, ki jo zagotovi Red Bull.
2) Brez uporabe osebnih ali izposojenih mobilnih telefonov, računalnikov, tablic ali drugih naprav, z izjemo uradno priskrbljene naprave dogodka.
3) Ekipe morajo uporabljati uradno priskrbljeno napravo dogodka za nalaganje slik, video posnetkov in druge vsebine v času svojega potovanja in za spremljanje svojega napredka.
4) Brez vnaprej organiziranih načinov prevoza (npr. dogovor s prijateljem, ki udeleženca nekam odpelje).
5) Brez hujših sabotaž drugih sodelujočih ekip.
6) Ravnanje v skladu s pravnimi omejitvami vsake države, ki jo udeleženec obišče. Če niste prepričani, se za pojasnitev obrnite na nadzorno središče (7.11).
7) Brez delitve ekipe. Celotno potovanje in vse naloge na kontrolnih točkah morajo biti izpolnjene v troje..
8) Vsaka ekipa mora obiskati vsaj 6 kontrolnih točk.
9) Če član ekipe krši katerokoli od teh pravil, je celotna ekipa diskvalificirana. Taka ekipa bo sama odgovorna za varen povratek domov.

4. OBDOBJE PROMOCIJE

4.1 Za uspešen prijavo v promocijo mora udeleženec obiskati spletno stran in slediti navodilom, korak za korakom, kar vključuje navedbo podatkov, ki so potrebni za prijavo (npr. ime in e-poštni naslov). Če se udeleženec prijavi z vpisom v npr. Facebook®, Twitter® ali Google+®, bodo organizatorju posredovani dodatni podatki (npr. starost ali lokacija).

4.2 Promocija – vključuje naslednje različne faze v okviru obdobja promocije:

- Prijavna faza se prične 1. oktobra 2019 ob 00:00 (polnoč) in konča 17. februarja 2020 ob 23:59.
- Izbirna faza se prične z glasovanjem na družbenih medijih, ki se začne 18. februarja 2020 ob 18:00 in konča 24. februarja ob 23:59, sledi pa ji izbirni postopek žirije, ki se prične 25. februarja 2020 ob 00:00 (polnoči) in konča 8. marca 2020 ob 17:00.
- Končna faza se prične 13. aprila 2021 ob 12:00 (opoldan) in konča 20. aprila 2021 ob 15:00.

4.3 Udeleženec lahko v promociji sodeluje samo, če izpolni vse zgornje faze. Pozne, nečitljive, nepopolne, poškodovane ali nepoštene prijave ne bodo sprejete. Organizator ne prevzema odgovornosti za izgubljene prijave in dokaz o oddaji ne bo sprejet kot dokaz o prejemu. Prijave v promocijo ni mogoče preklicati.

5. PRIJAVNA FAZA

5.1 Če udeleženec ustreza zgoraj navedenim merilom za sodelovanje, lahko sebe in svojo ekipo prijavi na spletni strani v času prijavne faze. Vsaka sodelujoča ekipa mora biti sestavljena iz 3 članov ekipe. Za uspešno prijavo mora vsak udeleženec podati svoje osebne podatke v okviru prijave skupine: ime in priimek, spol, datum rojstva in e-poštni naslov. Poleg tega je potrebno podati naslednje podatke o ekipi: država ekipe (kjer prebivajo vsi 3 člani), ime univerze, katero obiskuje vsaj en član ekipe, ime ekipe, prikazna slika ekipe, opis osebnosti ekipe, odgovori na prijavna vprašanja in URL naslov do prijavnega videa udeleženca (zakaj bi morala biti izbrana udeleženčeva ekipa?), ki ga bo udeleženec prek Youtube ali Vimeo naložil na spletno stran (“poslane vsebine”). Video ne sme biti daljši od 60 sekund.

5.2 Pravica do udeležbe v promociji je osebna in neprenosljiva. Organizator se obvezuje, da bo zagotovil transparentnost in ustrezno beležil izbirni postopek, da bi omogočil preverjanje rezultatov.

6. IZBIRNA FAZA

6.1 Izbirna faza je razdeljena na 2 koraka, in sicer na glasovanje prek družbenih omrežij in na izbiro ekip državnih zmagovalcev. Po koncu prijavne faze in ko si naložil in poslal svoje vsebine na spletno stran, bo javnost glasovala za najljubšo poslano vsebino glede na kreativnost, “očarljivost”, energijo in pustolovski duh, s čimer bodo določene najboljše tri ekipe posamezne države (“finalisti”)(“glasovanje prek družbenih omrežij”), glede katerih bo nato odločala žirija. Število finalistov bo ustrezalo 25 % celotnega števila prijav za posamezno državo. Vendar je najmanjše število vsaj štirikratnik državne kvote (glej seznam 6.7). Na primer, Avstrija bo imela 4 ekipe v državni kvoti. Če bo Avstrija imela 100 prijav, bo imela 25 finalistov (25 %). Če bo Avstrija imela 20 prijav, bo imela 16 finalistov (štirikrat več od državne kvote). Decimalna števila bodo zaokrožena na naslednjo celo število (npr. 3,2 bo zaokroženo na 4).

6.2 Uporabniki lahko prek družbenih omrežij glasujejo večkrat. Uporabniki bodo v času te faze lahko enkrat na dan glasovali za enega ali več prijavnih video posnetkov. Masovni ali avtomatizirani glasovi niso dovoljeni, kakor tudi ne glasovi podani prek makrov ali podobno.

6.3 Ko so z glasovanjem prek družbenih omrežij izbrani finalisti, organizator, skupaj z neodvisnim in ustrezno kvalificiranim sodnikom (“sodnika”), izbere 200 ekip (vsaka velja za “državno zmagovalko”) od vseh veljavnih prijav, prejetih v skladu s pogoji. Odločitev sodnikov je končna in ni možnosti dopisovanja ali razprave. Od vseh uspešno oddanih prijav, kot je opisano zgoraj, in upoštevajoč državne kvote navedene spodaj, bo odločitev sodnikov temeljila na kreativnosti, “očarljivosti” prijave, energiji in pustolovskem duhu. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav individualno povratno mnenje ni mogoče.

6.4 Organizator bo prijavno vsebino 200 ekip državnih zmagovalcev objavil na spletni strani 9. marca 2020.

6.5 Za podrobnosti glede izbirnega postopka pošljite sporočilo na canyoumakeit@support.redbull.com. Če je udeleženec (in posledično cela ekipa) diskvalificiran, organizator ni obvezan tega objaviti. Organizator se obvezuje, da bo zagotovil transparentnost in ustrezno beležil izbirni postopek, da bo rezultat mogoče preveriti.

6.6 Izbrane ekipe državnih zmagovalcev se bodo lahko udeležile končne faze, tj. tekmovale na dogodku Red Bull Can You Make It? ("glavni dogodek").

6.7 Državne kvote (kot je navedeno v točki 6.1) so sledeče:

Albanija 2
Avstrija 4
Belorusija 1
Belgija 5
Bolgarija 1
Bosna in Hercegovina 1
Brazilija 1
Češka 4
Črna gora 1
Danska 5
Egipt 1
Estonija 1
Filipini 1
Finska 2
Francija 13
Grčija 2
Gruzija 1
Hrvaška 2
Indija 4
Indonezija 1
Irska 3
Italija 10
Japonska 5
Jordanija 1
Južna Afrika 2
Južna Koreja 1
Kanada 3
Kazahstan 1
Kolumbija 1
Kuvajt 1
Latvija 2
Litva 1
Madžarska 3
Makedonija 1
Maldivi 1
Malta 1
Nemčija 15
Nigerija 1
Nizozemska 5
Norveška 2
Pakistan 2
Peru 1
Poljska 4
Portugalska 4
Romunija 4
Rusija 7
Singapur 1
Slovaška 2
Slovenija 2
Srbija 3
Španija 10
Šrilanka 1
Švedska 5
Švica 3
Tajvan 2
Turčija 3
Ukrajina 1
Uzbekistan 1
Združeno kraljestvo 13
ZDA 156.8 Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni kvoto. Spremembe bodo objavljene na spletni strani.

6.9 Poleg 200 ekip državnih zmagovalcev bo del promocije tudi 1 Hyundai “wild card” ekipa uradnega partnerja. Prijave v “wild card” ekipo so odprte za vse prebivalce sveta, ki so stari vsaj osemnajst (18) let v trenutku, ko je izbran zmagovalec. Slednje pa ne velja za Japonsko, za katero veljajo drugačna pravila. Pravila in podrobnosti glede prijave v Hyundai “wild card” ekipo se nahajajo na spletni strani.

6.10 Ekipam državnih zmagovalcev poleg udeležbe na glavnem dogodku pripada tudi prevoz od in do prebivališča posameznega člana ekipe (ali bližnje lokacije, ki jo določi organizator) do njihove določene startne točke glavnega tekmovanja (npr. Barcelona, Milano, Budimpešta, Kopenhagen, Amsterdam)(“startna točka”) 12. april 2021, kakor tudi namestitev in hrana za večer 12. april 2021 na predvideni startni točki, ter namestitev in prehrana za večer 20. oktober 2021 na končni lokaciji (“ciljna črta”).

6.11 Le na podlagi upoštevanja predpisanega postopka bo udeleženec ene od 200 ekip državnih zmagovalcev vstopil v končno fazo promocije.

7. KONČNA FAZA (GLAVNI DOGODEK)

7.1 V času tedna dogodka (13. april 2021 – 20. april 2021), ko bo teh 200 ekip državnih zmagovalcev del glavnega dogodka, bo organizator določil prvo in drugo mesto na podlagi točkovalnega sistema, opredeljenega spodaj (“teden dogodka”).

7.2 V času glavnega dogodka bo imele ekipe državnih zmagovalcev sedem dni časa, da prepotujejo na stotine kilometrov od startne točke do ciljne črte v enem od večjih evropskih mest (naštete v točki o nagradah). Na potovanju si bodo ekipe državnih zmagovalcev same začrtale pot z obiskom kontrolnih točk v različnih mestih, objavljanjem slik in video posnetkov svojega potovanja prek aplikacije na mobilnem telefonu dogodka in svojih Instagram računov, opravljanju čim več nalog s seznama pustolovskih izzivov (ki je udeležencem na voljo vnaprej), uporabo čim več različnih vrst prevoza in zbiranjem podpore tistih, ki jih bodo spremljali od doma.

7.3 Ekipe državnih zmagovalcev bodo svoje potovanje pričele iz enega od petih večjih evropskih mest (Barcelona, Milano, Budimpešta, Kopenhagen in Amsterdam), ki jim ga bo dodelil organizator (ekipe državnih zmagovalcev ne morejo same izbrati svoje startne točke). Vsaka ekipa državnih zmagovalcev bo prejela paket dobrodošlice, ki bo vseboval mobilni telefon, zemljevid, vizitke za glavni dogodek, varnostna navodila, nahrbtnik in, seveda, 24 pločevink Red Bulla. Tekmovalci lahko vzamejo le en dodaten nahrbtnik po osebi (ki vsebuje oblačila, izdelke za osebno nego, dežnike, osebne dokumente itd.). Dodatno prtljago in druge osebne stvari bo organizator varno poslal na ciljno črto, kjer jih bo ekipa prejela ob koncu tedna. Vse ekipe državnih zmagovalcev bodo svoje vnaprej določene startne točke zapustile 13. aprila 2021 ob 12:00 (poldan) in imele na voljo teden dni časa, da prispejo do ciljne črte v enem od večjih evropskih mest do 20. aprila 2021 do 15:00. V primeru, da se udeleženec ne zglasi pravočasno na registraciji na licu mesta na startni točki, bo njegova ekipa izgubila pravico do udeležbe in ne bo upravičena do povračila stroškov. Organizator lahko naredi izjemo, če ekipa zamudi zaradi razloga zunaj njihove moči (npr. let ima zamudo).

7.4 Osebni mobilni telefoni, pametne ure, računalniki, tablice, GPS in druge naprave, kakor tudi denar, kreditne/bančne kartice in druge oblike plačila (skupaj “prepovedani predmeti”) bodo zapečateni v vodoodporno kuverto/embalažo, ki jo bo zagotovil organizator. Če bo kuverta/embalaža odprta v času tedna tekmovanja, bo zadevna ekipa državnih zmagovalcev diskvalificirana. Organizator ima pravico pregledati vse nahrbtnike in osebne stvari udeležencev na startni točki, da bi odstranil prepovedane predmete. Udeleženci, ki ne bodo pristali na pregled ali ki bodo skušali uporabljati prepovedane predmete v času glavnega dogodka, bodo diskvalificirani skupaj s člani svoje ekipe.

7.5 Kontrolne točke se bodo nahajale v različnih mestih po vsej Evropi in vsaka bo ekipam podelila določeno število točk glede na težavnost, geografsko lokacijo in čas izpolnitve naloge. Ko ekipa državnih zmagovalcev prispe na kontrolno točko, prejme dodatne pločevinke Red Bulla za svojo pot. Vsaka kontrolna točka bo imela nalogo, ki jo lahko ekipe državnih zmagovalcev opravijo za pridobitev dodatnih točk za rezultat (»naloge kontrolnih točk in/ali kategorije kontrolnih točk«). Naloge bodo preverjale telo in duha ekipe državnih zmagovalcev (vključno s fizičnimi aktivnostmi, sestavljankami, reševanjem težav) in se razlikovale glede težavnosti, zahteve po strategiji, kreativnosti in hitrosti. Ekipe se naloge posamezne kontrolne točke lahko lotijo le enkrat. Če jim ne uspe, ne prejmejo točk te kontrolne točke. Ekipe državnih zmagovalcev bodo morale na svoji poti do ciljne črte obiskati vsaj šest (6) kontrolnih točk, da bi uspešno končale glavni dogodek.

7.6 Ekipe državnih prvakov lahko na svoji poti pridobijo dodatne točke z opravljanjem nalog s seznama pustolovskih izzivov (“kategorija pustolovskost”) ali z okrepitvijo moči svoje podpore na družbenih omrežjih s pomočjo nalaganja, deljenja ali všečkanja vsebine ekipe na Instagram (kategorija družbena omrežja). Točke pridobljene prek družbenih omrežij se merijo na podlagi stopnje vključenosti (npr. všečki/komentarji), ki jo ustvarijo s pomočjo naloženih vsebin. Seznam pustolovskih izzivov je mešanica iskanja zaklada v naravi (»scavenger hunt«) in seznama želja. Gre za zabavne aktivnosti, ki jih ekipe lahko opravijo kadarkoli v času promocije. Da bi zanje prejele točke, morajo podati dokaz v obliki slike ali video posnetka. Več točk kot prinaša posamezen izziv, težje ga je opraviti.

7.7 Vsaka ekipa državnih zmagovalcev prične potovanje s 24 pločevinkami Red Bulla (»pločevinke«), ki jih mora zamenjati za vse, kar potrebuje na svoji poti – hrano, prenočišče, prevoz do naslednje lokacije in druge stvari, ki jih bo potrebovala med potovanjem. Denar, kreditne kartice, bitcoin in druge oblike plačila niso dovoljene in bodo zapečatene v vodoodporno embalažo.

7.8 Ciljna črta je končna postaja pustolovščine Red Bull Can You Make It?. Nahajala se bo v enem od večjih evropskih mest, razkrita pa bo pred pričetkom tedna dogodka. Ekipe državnih zmagovalcev morajo svoje potovanje končati do 20. aprila 2021 do 15:00, da bi se njihov rezultat upošteval. Če uspe ekipam državnih zmagovalcev priti do ciljne črte prej kot 20. aprila 2021, jim organizator ne bo zagotovil namestitve pred 20. aprilom 2021. Namestitev prav tako ne bo zagotovljena ekipam državnih zmagovalcev, ki glavnega dogodka ne bodo končale uspešno (npr. če bodo diskvalificirane zaradi goljufanja ali odprtja zapečatene kuverte ali ponarejanja v času promocije). V nujnih primerih se lahko ekipa državnih zmagovalcev odloči, da bo prekinila svoje sodelovanje, in organizator bo uredil prevoz nazaj do njihovega prebivališča na svoje stroške.

7.9 "Skupni zmagovalec" bo ekipa, ki bo zmagala na podlagi doseženega rezultata v 3 različnih kategorijah (kategorija družbenih omrežij, kategorija kontrolnih točk in kategorija pustolovskih izzivov). Ekipe državnih zmagovalcev se bodo potegovale za točke, ki bodo določile njihovo uvrstitev v posamezni od teh kategorij. Vsaka uvrstitev je povezana s posamičnim rezultatom in seštevek vseh treh rezultatov bo predstavljal končni rezultat ekipe.
- točke družbenih omrežij  uvrstitev  rezultat 1
- točke kontrolnih točk  uvrstitev  rezultat 2
- točke pustolovskih izzivov  uvrstitev  rezultat 3


Končni rezultat ekip državnih zmagovalcev bo predstavljal seštevek posameznih rezultatov vseh treh kategorij: rezultat 1 + rezultat 2 + rezultat 3 = končni rezultat. Če bo rezultat izenačen, bo zmagala ekipa z boljšim rezultatom družbenih omrežij.

- Rezultat 1: moč podpore družbenih omrežij, ki jo ima ekipa:
Točke bodo dodeljene glede na kakovost vsebine, objavljene na Instagramu, ki bo združeno prikazana tudi na on redbullcanyoumakeit.com
- Rezultat 2: opravljene naloge kontrolnih točk:
Različno število točk bo dodeljeno za vsako uspešno opravljeno nalogo kontrolnih točk.
- Rezultat 3: število opravljenih izzivov s seznama pustolovskih izzivov:
Različno število točk bo dodeljeno za vsak izziv s seznama pustolovskih izzivov, ki ga ekipa državnih zmagovalcev opravi, pustolovski izzivi prinašajo različne točke glede na zahtevnost. Te točke bodo dodeljene na podlagi dokaza o opravljenem izzivu v obliki slike ali video posnetka.

Podroben točkovalni sistem bo udeležencem predstavljen na kratkem sestanku 12. aprila 2021. Organizator bo določil tudi ekipo, ki se bo uvrstila na drugo mesto.

7.10 Vse ekipe državnih zmagovalcev, ki bodo sodelovale na glavnem dogodku, bodo prejele mobilni telefon, ki bo sprogramiran tako, da bo omogočal le uporabo aplikacije dogodka in direktnega klica nadzornega središča v nujnem primeru. Vse prihajajoče in odhajajoče povezave (podatki, spletne strani, sporočila, klici itd.) bodo prepovedane in blokirane, razen direktne številke nadzornega središča in organizatorja ter povezave s spletom v okviru aplikacije. Udeleženci razumejo in se strinjajo, da lahko vse podatke, ustvarjene oziroma poslane prek telefona, organizator uporabi v skladu s točkama 11 in 12. Več informacij o funkcijah zagotovljenega mobilnega telefona bo organizator podal na startni črti glavnega dogodka. Mobilne telefone bodo morali vrniti organizatorjevemu osebju ob koncu glavnega dogodka in telefoni bodo ves čas v lasti organizatorja in njegovih partnerjev.

7.11 Nadzorno središče glavnega dogodka je pisarna, ki jo vzpostavi organizator in ki bo delovala 24 ur na dan vseh 7 dni trajanja dogodka. To bo nadzorni center glavnega dogodka in kontaktna točka udeležencev v nujnih primerih ali v primeru vprašanj. Nadzorno središče bo prav tako sledilo napredku posamezne ekipe.

7.12 Vsi člani ekipe bodo morali svoje osebne naprave, kot so mobilni telefoni, denar in kreditne kartice, shraniti v zapečateno kuverto/embalažo, ki jo bodo imeli s seboj na potovanju. V nujnih primerih oziroma če se ekipa državnih zmagovalcev odloči, da ji ne bo uspelo priti do cilja, lahko odpre zapečateno kuverto. Da bi bili upravičeni do zmage na glavnem dogodku, mora celotna ekipa prispeti do ciljne črte, ne da bi ji prevoz organiziralo nadzorno središče, in z originalno zapečateno, nedotaknjeno kuverto/embalažo. Sum na goljufanje ali odpiranje bo vodil v diskvalifikacijo celotne ekipe.

7.13 Druge osebne predmete udeležencev, ki niso bili zapečateni v kuverto/embalažo in ki ne bodo shranjeni v nahrbtniku, lahko udeleženci predajo organizatorjevemu osebju, ko prispejo na zanje določeno startno točko. Udeleženci bodo morali podpisati obrazec, ki bo vseboval seznam predanih predmetov. Ti predmeti bodo od startne točke do ciljne črte potovali na stroške organizatorja. Embalaža in torbe morajo biti zapečatene; pritožbe glede izgube ali poškodbe vsebine ne bodo sprejete. Ne sme se predati dragocenih predmetov, kajti niti organizator niti partnerji ne bodo odgovarjali za morebitno izgubo ali poškodbo v zvezi s temi predmeti. Za prevzem svojih stvari na ciljni črti bodo morali udeleženci predložiti identifikacijski dokument in prejem potrditi s podpisom obrazca. Po podpisu obrazca pritožbe ne bodo mogoče.

7.14 Kontaktni podatki, ki jih udeleženec navede v prijavi v promocijo, bodo uporabljeni za obvestilo o morebitni nagradi, zato morajo udeleženci poskrbeti, da so ti podatki točni.

7.15 Zmagovalna ekipa v skupnem seštevku, kakor tudi drugouvrščena ekipa, bosta znani takoj po koncu tedna dogodka (»datum razglasitve«).

7.16 Organizator bo stopil v stik z zmagovalno ekipo v skupnem seštevku in z drugouvrščeno ekipo prek e-poštnega naslova, navedenega ob prijavi v promocijo. Z obvestilom bosta zmagovalna ekipa in drugouvrščena ekipa prejeli podrobnosti glede prevzema nagrade, za kar bosta imeli na voljo 21 dni (od trenutka, ko organizator obvesti dobitnike nagrad, da jim je uspelo). Če dobitnika nagrade ni mogoče kontaktirati ali ni na voljo ali nagrade ni prevzel v roku 21 dni od datuma razglasitve, si organizator pridržuje pravico, da nagrado ponudi naslednjemu ustreznemu udeležencu, izbranem v skladu z izbirnim postopkom.

7.17 Če dobitnik nagrade nagrado zavrne, se nagrada zadrži in določen je alternativni zmagovalec v skladu z izbirnim postopkom. Organizator ne sprejema nobene odgovornosti, če dobitnik nagrade ni na voljo za prevzem nagrade.
.
7.18 Nagrada(e) je osebna in neprenosljiva in ne more je prevzeti tretja oseba v imenu udeleženca.

7.19 Seznam dobitnikov nagrad bo na voljo na organizatorjevi spletni strani. V primeru, da je udeleženec dobitnik nagrade, se udeleženec strinja, da lahko organizator razkrije njegove podatke, kot so ime, priimek in vzdevek, v skladu z zgornjimi pogoji.

7.20 Najdaljše obdobje za izvedbo nagrade ne sme biti daljše od 90 dni po dnevu, ko zmagovalna ekipa in drugouvrščena ekipa prevzameta nagrado. Morebitna zamuda pri izvedbi nagrade se mora sporočiti zmagovalcu(em). Organizator bo z zmagovalci stopil v stik prek e-poštnega naslova, podanega v času prijave udeleženca.

8. NAGRADE

8.1 Vsaka ekipa državnih zmagovalcev bo prejela po eno državno nagrado (skupaj 600 državnih nagrad; ena državna nagrada za vsakega od treh udeležencev ekipe državnih zmagovalcev vseh 200 zmagovalnih ekip). Nagrade so: ekonomski povratni prevoz za vse tri člane ekipe do ene od startnih točk v Evropi, ki jo določi organizator, ki izbira med Amsterdamom, Barcelono, Budimpešto, Kopenhagnom in Milanom. Letalo mora pristati 12. aprila 2021 ali prej, odvisno od razdalje med udeleženčevo državo in startno lokacijo. Povratni let bo 21. aprila 2021. Namestitev v hostlu bo zagotovljena za dneva 12. april in 20. april 2021. V okviru koncepta promocije namestitev ne bo zagotovljena za dneva 13 april. in 19. april 2021. Skupna vrednost državne nagrade bo odvisna od mesta prebivališča posameznega člana zmagovalne ekipe, lokacije določene startne točke in stroškov v času rezervacije. Skupna vrednost posamezne državne nagrade ne sme presegati 2.500 EUR na osebo (oziroma enakovrednega zneska v lokalni valuti)(pred obdavčitvijo).

8.2 Skupni zmagovalci promocije bodo prejeli vsak po eno skupno nagrado (skupaj tri skupne nagrade; ena skupna nagrada za vsakega od treh članov zmagovalne ekipe, ki je zmagala v skupnem seštevku), in sicer potovanje. Nagrada bo vključevala povratni prevoz (določi ga organizator na podlagi razdalje) od prebivališča vsakega člana ekipe (oziroma z bližnje lokacije, ki jo določi organizator). To vključuje tudi namestitev, prevoz od enega mesta do drugega v času potovanja, kakor tudi izbor turističnih znamenitosti in dostop do Red Bullovih dogodkov, pri čemer dnevni stroški ne bodo vključeni. Skupna vrednost skupne nagrade bo odvisna od mesta prebivališča posameznega člana zmagovalne ekipe, trajanja potovanja in stroškov v času rezervacije. Trije skupni zmagovalci se bodo na pot morali podati skupaj, imeti skupno startno in končno točko in si deliti isto hotelsko sobo po presoji organizatorja. Skupna vrednost skupne nagrade ne bo presegala 8.500 EUR na osebo (oziroma enakovrednega zneska v lokalni valuti) (pred obdavčitvijo). Nagrado je potrebno prevzeti do 30. aprila 2021.

8.3 Drugo mesto bo nagrajeno s povratnim prevozom (določi ga organizator na podlagi razdalje) od prebivališča posameznega člana ekipe (oziroma bližnje lokacije, ki jo določi organizator) do katerega koli Red Bullovega dogodka po njihovi izbiri v njihovi državi prebivanja. Nagrada vključuje tudi namestitev za dve noči v hotelu s štirimi zvezdicami. Skupna vrednost nagrade bo odvisna od mesta prebivanja posameznega člana ekipe, lokacije izbranega dogodka in stroškov v času rezervacije. Trije drugouvrščeni se bodo na pot morali podati skupaj, imeti skupno startno in ciljno točko ter si deliti isto hotelsko sobo po presoji organizatorja. Skupna vrednost druge nagrade ne bo presegala 1.000 EUR na osebo (oziroma enakovrednega zneska v lokalni valuti)(pred obdavčitvijo). Nagrado je potrebno prevzeti do 31. maja 2021

8.4 Morebitni drugi nastali stroški in odhodki, povezani s sprejemom in uporabo nagrade, kot so strošek varnosti, napitnine, stroški prtljage, prigrizki, pijača in postranski stroški so odgovornost dobitnika(ov) nagrad (in njihovih spremljevalcev). Namesto letalskega prevoza se lahko zagotovi kopenski prevoz, če zmagovalec prebiva blizu destinacije, in za razliko v ceni ne bo zagotovljena odškodnina ali povračilo.

8.5 Vsak državni zmagovalec, skupni zmagovalec in drugouvrščeni (skupaj »dobitniki nagrad«) morajo imeti in pred potovanjem predložiti veljavno potno listino (npr. veljaven potni list ali drug sprejemljiv identifikacijski dokument, ki ga je izdala vlada, ter vstopno vizo, če je zahtevana). Zavarovanje potovanja in poraba denarja sta v specifični odgovornosti dobitnika nagrade. Ko so letalske vozovnice izdane, niso več dovoljene spremembe s strani dobitnikov nagrad. Organizator bo po lastni presoji določil letalsko družbo, letališče, čas leta in hotele. Morda obstajajo omejitve in posebni pogoji glede potovanja in namestitve. Organizator ne bo nadomestil morebitnih izgubljenih, poškodovanih ali ukradenih vozovnic ali potovalnih vavčerjev.

8.6 Kolikor to dopušča zakon, si organizator pridržuje pravico, da katerokoli ali vse nagrade nadomesti s katero koli nagrado podobne ali večje vrednosti.

8.7 Vsi potovalni aranžmaji za nagrade, opredeljene v tem poglavju, morajo potekati prek organizatorjevega agenta, skupaj s Skupino Red Bull. Nobeni potni stroški ali drugi stroški ne bodo povrnjeni zaradi sodelovanja v promociji, z izjemo tistih, ki so izrecno navedeni v teh pogojih.

8.8 Na voljo ne bo denarnih nadomestil in nagrade so neprenosljive in nepovratne.

8.9 Dobitniki nagrad so odgovorni za vse davke (vključno z obrestmi in kaznimi), ki nastanejo in jih je potrebno plačati davčnemu organu v zvezi s prejemom nagrade.

8.10 Kolikor to dopušča zakon, so vse nagrade podeljene take, kot so, in brez kakršnega koli jamstva, naj bo eksplicitno ali implicitno (vključno, brez omejitev, implicitno jamstvo zadovoljive kakovosti ali ustreznosti za določen namen).

9. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO SPREMEMBE POGOJEV IN DO DISKVALIFIKACIJE

9.1 Kolikor to dopušča zakon in brez vplivanja na udeleženčeve zakonske pravice, če je po organizatorjevem mnenju promocija ogrožena zaradi katerega koli dogodka zunaj organizatorjevega nadzora, si organizator pridržuje pravico, da popravi, prekine, spremeni ali podaljša promocijo brez odgovornosti in obveznosti za kateri koli znesek ali katero koli izgubo ali škodo, ki bi nastala pri udeležencu ali tretji osebi (neposredno ali posredno). Udeleženec mora na naši spletni strani redno spremljati morebitne spremembe, ki veljajo od dneva njihove objave.

9.2 Kadarkoli v času trajanja promocije si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji prepove ali ne upošteva glasov, diskvalificira in/ali iz promocije odstrani udeleženca, če ima razlog, da meni, da je bil v primeru, ko je bilo glasovanje uporabljeno kot izbirni postopek, vsak glasovalec za takega finalista plačan, spodbujan ali kako drugače prisiljen za oddajo takega glasu, bodisi s strani finalista bodisi s strani tretje osebe, in/ali udeleženec ne upošteva teh pogojev, sodeluje pri goljufanju, oziroma, če ustreza, drugi vrsti nezakonitega ali neustreznega vedenja. Odločitev organizatorja v povezavi z vsemi zadevami v zvezi s promocijo, je končna in razprava ni mogoča.

9.3 Če je zmagovalni udeleženec diskvalificiran, se nagrada zadrži in podeli drugemu udeležencu v skladu z izbirnim postopkom.

10. POŠTENA IGRA

10.1 Udeleženec jamči, da njegova prijava ne: vsebuje materiala, ki krši ali posega v pravice drugih oziroma odraža politično mnenje, vključno a ne omejeno na pravice zasebnosti, obveščanja ali intelektualne lastnine; vsebuje imena blagovnih ali trgovskih znamk, razen tistih, ki so organizatorjeva in za katera ima udeleženec omejeno pravico do uporabe za namen promocije; vsebuje avtorskega materiala, ki ga ni ustvaril udeleženec, razen materiala, za katerega udeleženec poseduje potrebne pravice, soglasja in dovoljenja za uporabo; vsebuje materiala, ki je neustrezen, nespodoben, nevaren, neprimeren, nedostojen, obscen, sovražen, mučilen, klevetniški ali žaljiv; ter vsebuje materiala, ki je nezakonit, krši oziroma nasprotuje zakonom ali predpisom katere koli zakonodaje, v kateri je bila prijava narejena. Če ta promocija poteka prek ene ali več tretjih platform, udeleženec jamči in potrjuje, da njegova prijava ne krši pogojev te tretje platforme.

10.2 Udeleženec jamči in potrjuje, da je sam osebno nastopil ali se kako drugače udeležil promocije ter da ustreza merilom teh pogojev v zvezi s prijavo oziroma z udeleženčevo stvaritvijo materialov, kot so vsebine uporabnikov, in da udeleženec ni uporabil prepovedanih pripomočkov, kot so avtomatični roboti, skripte, storitve ali druge oblike manipulacije.

10.3 Udeleženec potrjuje, da ima izrecno soglasje morebitnih določljivih oseb, ki se pojavljajo v njegovi prijavi ali video posnetku, da se lahko uporabijo na način, opredeljen v teh pogojih, vključno z organizatorjevo pravico, da lahko prijavo in sliko uporabi za kateri koli bodoči komercialni namen brez omejitev. Na podlagi zahteve bo udeleženec za organizatorja pridobil pisno soglasje takih oseb. Če je katera koli oseba, ki se pojavlja v prijavi ali sliki, mladoletna v svoji državi prebivanja, je potrebno pisno soglasje in podpis starša ali skrbnika. Prijava in slika ne smeta vsebovati osebnih podatkov katere koli osebe.
10.4 V primeru kršitve 10. točke, bo udeleženec branil organizatorja in mu povrnil škodo tožb zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine.

11. ZAGOTAVLJANJE PRAVIC

11.1 Udeleženec lahko, kjer ustreza, pošlje material organizatorju v povezavi s promocijo (skupaj »prijavni material«). Prijavni material lahko vsebuje glas, podobo, fotografijo, izjave, biografske podatke, nastope, ime in podobo udeleženca (ali druge osebe) in druge vsebine, ki jih ustvari uporabnik.

11.2 Kot plačilo za udeležbo v promociji in priložnost za udeleženca, da osvoji nagrado, bo udeleženec organizatorju dodelil vse pravice, kot jih določa veljavna zakonodaja, v zvezi s prijavnimi materiali v najširšem možnem obsegu. Če pravic ni mogoče dodeliti, udeleženec organizatorju zagotavlja globalno, neomejeno, ekskluzivno, brezlicenčno, prenosljivo pravico do uporabe prijavnih materialov na kateri koli znan ali še neznan način uporabe (predvsem v povezavi s promocijo). To vključuje, vendar ni omejeno na sledeče pravice: pravico do predvajanja (npr. brezplačna/plačljiva TV, kabelska, satelitska, mobilna TV, IP-TV/spletna TV), pravico do dajanja v javnost (pravica do prenosa/pravica do ogleda na zahtevo), pravico do predvajanja v kinematografih in gledališčih (kinematografska/razstavna pravica), pravico do ustvarjanja video posnetkov (npr. DVD), pravico do distribucije in kopiranja, pravico do promocije (npr. pravico do uporabe prijavnih materialov za oglaševanje promocije, njeno izrabo, distribucijske kanale), pravico do trženja in do prodaje (npr. tiskani mediji, blago in storitve vseh vrst), kakor tudi pravico do uporabe prijavnih materialov za oglaševanje (above-the-line trženje). Organizatorju je prijavne materiale dovoljeno spremeniti, rezati, podnasloviti in sinhronizirati ter jih združiti z drugimi avdio-vizualnimi produkcijami. Organizator ne jamči nobene zaupnosti v zvezi s prijavnimi materiali. Odvisno od morebitne licence, udeleženec s tem zagotavlja, da je vsak in vsi prijavni materiali, ki jih udeleženec naloži, hrani, prenese, odda, izmenja ali da na voljo na spletni strani, ustvarjen, v lasti in pod nadzorom izključno udeleženca, in ne organizatorja. Izključno udeleženčeva odgovornost je, da spremlja in varuje pravice intelektualne lastnine, ki jih ima udeleženec v zvezi s prijavnimi materiali, in organizator ne prevzema nobene odgovornosti za to.

11.3 Udeleženec jamči in zagotavlja, da so bile odstopi vseh potrebnih pravic, dovoljenj, soglasij in moralnih pravic primerno in učinkovito pridobljeni od udeležencev, nastopajočih, predstavnikov, prispevajočih in druge osebe, vključene v prijavne materiale ali pravice, storitve ali prostore v povezavi s tem.

11.4 Kolikor to dopušča zakon, se od dobitnikov nagrad lahko zahteva, da sodelujejo v promocijski dejavnosti, in organizator si pridržuje pravico, da uporabi imena in naslove dobitnikov nagrad, njihove fotografije in njihove avdio in/ali vizualne posnetke v katerem koli promocijskem materialu do obsega, s katerim se strinja posamezni dobitnik nagrade. Organizator bo zahteval soglasje dobitnikov nagrad, kjer bo to potrebno. Udeleženec izrecno potrjuje, da ima udeleženec in vsaka oseba, ki se pojavi v prijavnem materialu, pravico zavrniti uporabo prijavnega materiala v tržne namene.

11.5 Če udeleženec zmaga v promociji, se udeleženec strinja, da bo organizatorju dodelil vse pravice intelektualne lastnine udeleženca, kot jih določa veljavna zakonodaja, s popolnim jamčenjem; ter da se bo odrekel vsem moralnim pravicam, če to predpisuje obvezna zakonodaja, v in v zvezi z udeleženčevimi prijavnimi materiali in drugače v povezavi z njegovo prijavo, do katerih je udeleženec upravičen zdaj ali kadarkoli v bodoče na podlagi veljavnih zakonov, ki se občasno spremenijo, in na podlagi celotne podobne zakonodaje, ki je občasno v veljavi kjerkoli na svetu. Udeleženec izrecno potrjuje, da ima on in vsaka oseba, ki se pojavi v prijavnih materialih, pravico, da zavrne uporabo prijavnih materialov v tržne namene.

11.6 Organizator je upravičen do dodelitve in/ali izdaje podlicenc za vse pravice, zagotovljene v točki 11 tretjim osebam, vključno, vendar ne omejeno na promocijske partnerje in/ali sponzorje, tretje medije in partnerske platforme oziroma podružnice organizatorja, ter da jim omogoči prenos ali izdajo podlicence za te pravice.

12. ZBIRANJE INFORMACIJ IN VARSTVO PODATKOV

12.1 Informacije o tem, kako organizator zbira, obdeluje in hrani tvoje osebne podatke za promocijo in drugače, se nahajajo v našem Pravilniku o zasebnosti.

12.2 Organizatorja lahko kontaktiraš v primeru vprašanj glede zasebnosti prek: privacy@redbull.com.

13. ODGOVORNOST IN JAMSTVO

13.1 Kolikor to dopušča zakon, organizator, njegovi zaposleni, predstavniki ali distributerji ne bodo v nobenem primeru odgovorni za povrnitev stroškov dobitnikom nagrad oziroma za prevzem odgovornosti za katero koli izgubo, škodo, osebno poškodbo ali smrt, ki nastane zaradi udeležbe v promociji, kakor tudi zaradi prevzema nagrade. Vsaka omejitev odgovornosti je izključena v primeru goljufije, namernega napačnega ravnanja ali hude malomarnosti. To ne vpliva na udeleženčeve zakonske pravice. Organizator v nobenem primeru ne bo odgovoren za škodo, ki jo povzroči tretja oseba.

13.2 Kolikor to dopušča zakon, organizator in Skupina Red Bull izključujeta vso odgovornost do udeleženca za vsako izgubo dohodka, izgubo dobička, izgubo dobrega imena, izgubo podatkov, izgubo priložnosti (v vsakem primeru, naj bo neposredno ali posredno) in vsako neposredno ali posledično izgubo ali škodo, ki nastane ali jo udeleženec utrpi v povezavi z udeleženčevo udeležbo v promociji, razen če taka izguba izhaja iz organizatorjevega neupoštevanja pogodbenih in pravnih obveznosti ali takega neupoštevanja s strani Skupine Red Bull, in sicer v tem primeru organizator še vedno omejuje svojo odgovornost za zgoraj navedene situacije do obsega, kot to dopušča zakon.

13.3 Kolikor to dopušča zakon, organizator in Skupina Red Bull ne smeta biti odgovorna za: pozne, izgubljene, zapoznele, napačno naslovljene, nepopolne, nečitljive ali nerazumljive prijave; nedelovanje, napake, zamude ali težave v zvezi s telefonom, elektroniko, strojno opremo ali programsko opremo, omrežjem, internetom ali računalnikom; napake pri pošiljanju, poskus pošiljanja obvestila o nagradah, ki ni bilo prejeto, vso izgubo, ki jo utrpi kdorkoli, ki se prijavi in/ali se skuša prijaviti in/ali se udeleži promocije, naj bo prijava izgubljena, neoddana, narobe obdelana oziroma ne zmaga.

13.4 Ni zakonske pravice do udeležbe v tej promociji. Organizator ni odgovoren, če udeleženec ni zmožen sodelovati v promociji zaradi katerega koli razloga.

13.5 Kolikor to dopušča zakon, organizator ni odgovoren, če se udeleženec poškoduje med delovanjem v zvezi s promocijo. Udeleženec potrjuje, da udeleženec nima nobenega posebnega stanja in da nanj ne vplivajo nobene okoliščine, ki bi udeležencu preprečevale varno sodelovanje v promociji ali ki bi predstavljale tveganje za druge zaradi takšnega ravnanja udeleženca. Udeleženec se prav tako strinja, da udeležencu ni kako drugače prepovedano sodelovati v promociji zaradi katerega koli razloga.

13.6 V nobenem primeru nista organizator in Skupina Red Bull odgovorna za neuspeh ali zamudo pri izvajanju svojih obveznosti pod temi pogoji, ki izhaja iz ali jo povzročijo, neposredno ali posredno, okoliščine ali sile zunaj razumnega nadzora, vključno, vendar ne omejeno na stavke, prekinitve dela, nesreče ali naravne katastrofe ter prekinitve, izgubo ali nedelovanje storitev, komunikacijskih ali računalniških (programska ali strojna oprema) storitev, če te okoliščine predstavljajo višjo silo, kot jo določa veljavna lokalna zakonodaja.

13.7 Do največje mere, kot jo dopušča zakonodaja, za promocijo ne veljajo nobeni pogoji, jamstva ali drugi pogoji in vsi brezplačni proizvodi so dodeljeni taki, kot so, in brez kakršnega koli jamstva, eksplicitnega ali implicitnega (vključno, vendar ne omejeno na implicitno jamstvo zadovoljive kakovosti ali ustreznosti za določen namen).

13.8 Organizator izključuje vso odgovornost v primeru, da udeležba/podelitev nagrad zahteva odobritev skrbnika. To je v izključni odgovornosti udeleženca.

14. SPLOŠNO

14.1 Če katerakoli določba teh pogojev postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to na nikakršen način ne vpliva ali ne ogrozi veljavnosti, zakonitosti in izvršljivosti preostalih določb teh pogojev.

14.2 Te pogoje ureja avstrijska zakonodaja in pogodbene stranke sprejemajo neekskluzivno jurisdikcijo sodišč v Salzburgu. Vsi spori, ki izhajajo iz oziroma so v povezavi s temi pogoji, se morajo najprej skušati rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru so za njihovo reševanje pristojna sodišča v skladu z veljavno zakonodajo.

14.3 Zadnja različica teh pogojev je na voljo na spletni strani organizatorja.

14.4 V primeru splošnih vprašanj v zvezi s temi pogoji in/ali promocijo, se obrnite na canyoumakeit@support.redbull.com.


Posodobljeno: 23. 08. 2019