Pravidlá & zásady účasti

PODMIENKY ÚČASTI

AK SA CHCETE ZÚČASTNIŤ, NIE JE NUTNÉ NIČ KUPOVAŤ A ANI NEMUSÍTE UVAŽOVAŤ O ŽIADNEJ KÚPE. NÁKUP NEZVÝŠI NÁDEJ NA VÝHRU.

Podaním prihlášky a zapojením sa do tejto súťaže účastník (ďalej len „účastník“) súhlasí, že je viazaný týmito podmienkami účasti (ďalej len „podmienky“) a prehlasuje, že spĺňa všetky nižšie uvedené požiadavky na spôsobilosť k účasti.

1 SPONZOR

1.1 Túto súťaž organizuje spoločnosť Red Bull GmbH (ďalej len „Red Bull“) so sídlom na adrese Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakúsko, s podporou a v spolupráci s partnermi Red Bull, agentúrami a poskytovateľmi služieb.
1.2 Táto súťaž sa realizuje prostredníctvom jednej alebo viacerých platforiem tretích strán. V prípade, že sa táto propagačná akcia uskutočňuje prostredníctvom jednej alebo viacerých platforiem tretích strán, nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo riadená platformou (platformami), ani nie je s takou platformou (platformami) nijako spojená. Prihlásením sa do súťaže účastník potvrdzuje, že nemá žiadny nárok a nemôže si uplatňovať žiadny nárok proti platforme (platformám) tretích strán, ktorý vzniká v súvislosti s účasťou v tejto súťaži. Používanie platformy (platforiem) tretích strán účastníkom sa riadi podmienkami uvedenými na takomto webovom mieste. Spoločnosť Red Bull odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že účastník nebude dodržiavať podmienky pltformy (platforiem) tretích strán.

2 SÚŤAŽ (ďalej len „súťaž“)

2.1 Táto súťaž sa riadi týmito Podmienkami účasti a všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.

2.2 Názov súťaže je „Red Bull Can You Make It?“

2.3 Táto súťaž začína 1.novembra 2017 o 12:00:00 hod UTC (koordinovaného svetového času) +1 a končí 18.apríla 2018 o 24:00:00 hod UTC +1 (vrátane) (ďalej len „čas trvania súťaže“). Všetky prihlášky (príspevky) do súťaže musí spoločnosť Red Bull prijať pred dátumom uzávierky. Prihlášky (príspevky) prijaté po dátume uzávierky automaticky nebudú uznané.

3 SPÔSOBILOSŤ

3.1 Aby sa mohol účastník prihlásiť do tejto súťaže a vyhrať niektorú cenu, prehlasuje a zaväzuje sa, že spĺňa tieto kritériá spôsobilosti.

3.2 Účastník potvrdzuje, že v čase prihlásenia je fyzickou osobou vo veku 18 rokov alebo viac a že nie je v jurisdikcii v mieste bydliska považovaný za neplnoletého. Osoby mladšie ako 18 rokov a neplnoleté osoby sa nemôžu tejto súťaže zúčastniť, ani poskytovať svoje osobné údaje (všetky údaje vzťahujúce sa k účastníkovi, napríklad kontaktné údaje, súťažné odpovede a fotografie, ďalej len „osobné údaje“) spoločnosti Red Bull. Poskytnutie osobných údajov spoločnosti Red Bull je dobrovoľné; pokiaľ však účastník neposkytne spoločnosti Red Bull všetky požadované osobné údaje nebude sa môcť súťaže zúčastniť.

3.3. Účastník sa nemôže zúčastniť súťaže v prípade, že miesto jeho trvalého bydliska leží mimo zeme uvedenej nižšie v bode 6.6. Upozorňujeme, že spoločnosť Red Bull nenesie zodpovednosť v prípade, že účastníci nemajú zákonné právo zúčastniť sa súťaže na základe národných alebo miestnych zákonov. Každý člen tímu musí mať miesto trvalého bydliska v rovnakej krajine ako ostatní členovia tímu.

3.4 Ak sa účastník zúčastnil niektorého z predchádzajúcich ročníkov súťaže, nemôže sa zúčastniť znovu.

3.5 Všetci členovia tímu musia v súčasnej dobe navštevovať univerzitu (vysokú školu). Ak členovia jedného tímu navštevujú rôzne univerzity (vysoké školy), musí si účastník vybrať a pri registrácii musia všetci členovia uviesť iba jednu z týchto univerzít (vysokých škôl).

3.6 Riaditelia, funkcionári a zamestnanci spoločnosti Red Bull, jej materské spoločnosti a akékoľvek ich pridružené spoločnosti, pobočky, sprostredkovatelia, akékoľvek spoločnosti zapojené do vývoja alebo produkcie súťaže, odborní poradcovia, externí poskytovatelia služieb alebo reklamné a propagačné agentúry spojené s touto súťažou a im príbuzné osoby žijúce v rovnakej domácnosti s takýmito osobami (či už sú alebo nie sú príbuzní z právneho hľadiska), sa nemôžu tejto súťaže zúčastniť, ani vyhrať žiadnu cenu. Spoločnosť Red Bull bude overovať splnenie týchto podmienok nahliadnutím do svojej databázy v čase vyberania.

3.7 Je dovolené odovzdať iba jednu prihlášku na osobu a tím. Zúčastniť sa môžu iba fyzické osoby. Ak je zrejmé, že niektorý účastník použil niekoľko účtov elektronickej pošty alebo sociálnych médií, aby obišiel toto pravidlo, všetky prihlášky tohto účastníka budú vyradené z evidencie prihlásených.

3.8 Spoločnosť Red Bull nebude prijímať prihlášky, ktoré sú: a) automaticky vytvorené počítačom, b) vyplnené tretími stranami (v mene účastníka) alebo hromadné; c) nečitateľné, zmenené, znovu vytvorené, sfalšované, alebo d) neúplné. Spoločnosť Red Bull si vyhradzuje právo overiť si adresu elektronickej pošty poskytnutej účastníkom, vrátane akéhokoľvek súhlasu, pokiaľ sa požaduje, vydaného rodičom alebo zákonným zástupcom účastníka, a vyžiadať si kedykoľvek na základe svojho výhradného rozhodnutia potvrdenie veku, totožnosti alebo iných poskytnutých podrobností. V prípade akéhokoľvek sporu budú prihlášky obsahujúce neplatnú adresu elektronickej pošty alebo nesprávne údaje týkajúce sa veku alebo bydliska účastníka považované za nespôsobilé.

3.9 Víťaz (víťazi) ceny a jeho prípadný doprovod musia mať platný cestovný pas a/alebo platné cestovné doklady s najmenej šesťmesačnou platnosťou a akékoľvek potrebné víza (a nesie (nesú) zodpovednosť za náklady spojené s ich vydaním).

3.10 Účastníci, ktorí sa hlásia do súťaže, musia mať verejne prístupný účet na portáloch YouTube® alebo Vimeo® (účet musí dovoľovať komukoľvek sa prihlásiť k sledovaniu videozáznamov účastníka). Účastník sa nesmie zapojiť prostredníctvom portálu Vimeo®, pokiaľ je jeho účet nastavený ako súkromný (kde užívateľ musí schvaľovať všetky žiadosti o „sledovanie“).

Pokiaľ nie je účastník registrovaným používateľom portálov YouTube® alebo Vimeo®, môže sa prihlásiť sa YouTube® na adrese www.youtube.com a/alebo na Vimeo® na adrese www.vimeo.com. Registrácia k týmto službám je bezplatná.

3.11 Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok je Kódex čestného správania zverejnený na adrese www.redbullcanyoumakeit.com (ďalej len „webové miesto“), ktorý je uvedneý nižšie. Akékoľvek porušenie tohto Kódexu alebo týchto Podmienok účasti môže na základe výhradného uváženia spoločnosti Red Bull viesť k vylúčeniu zo súťaže (diskvalifikácii) bez akéhokoľvek nároku na vrátenie prihlasovacieho poplatku a/alebo iných s tým spojených nákladov.

KÓDEX ČESTNÉHO SPRÁVANIA
1) Je zakázané používať peniaze. Účastník si nesmie zarobiť, prijať alebo použiť akúkoľvek menu v akejkoľvek podobe inej ako plechovky Red Bull.
2) Je zakázané používať vlastné alebo vypožičané mobilné telefóny, počítače, tablety alebo iné prístroje s výnimkou prístrojov oficiálne poskytnutých pre toto podujatie.
3) Tímy musia pri zasielaní fotografií, videí a iného obsahu počas cesty a sledovania svojho postupu používať prístroje oficiálne poskytnuté pre toto podujatie.
4) Je zakázané organizovať si cestu vopred (napr. dohodnúť sa s kamarátom, že účastníka niekam odvezie).
5) Je zakázané úmyselne a závažne brániť ostatným zúčastneným tímom.
6) Jednajte v súlade so zákonmi každej zeme, ktorú navštívite. V prípade nejasností sa obráťte na Ústredné veliteľstvo so žiadosťou o vysvetlenie.
7) Tím sa nesmie nikdy rozdeliť. Všetky cesty a úlohy na kontrolných bodoch je potrebné absolvovať v trojici.
8) Každý tím musí navštíviť najmenej 6 kontrolných bodov.
9) Ak niektorý tím poruší jedno z týchto pravidiel, bude diskvalifikovaný. Príslušný tím si musí zabezpečiť bezpečný návrat domov na vlastnú zodpovednosť.

4 TRVANIE SÚŤAŽE

4.1 Aby sa mohol úspešne prihlásiť do súťaže, musí účastník navštíviť webové miesto www.redbullcanyoumakeit.com a riadiť sa krok za krokom uvedenými pokynmi, ktoré zahŕňajú poskytnutie osobných údajov požadovaných pri registrácii (napr. meno a adresa elektronickej pošty). Ak sa účastník zaregistruje prostredníctvom sociálnych sietí, napr. Facebooku, Twitteru alebo Google+, môžu byť spoločnosti Red Bull poskytnuté aj ďalšie informácie (napr. vek alebo miesto).

4.2 Súťaž má v priebehu trvania súťaže nasledujúce fázy:

- Registračná fáza začína 1.novembra 2017 o 12:00 hod. stredoeurópskeho času a končí sa 14.februára 2018 o 23:59 hod. stredoeurópskeho času.
- Fáza selektovania súťažiacich začína 15. februára 2018 o 0:00 hod stredoeurópskeho času a končí 6. marca 2018 o 23:59 hod stredoeurópskeho času.
- Fáza finále začína 10. apríla 2018 o 12:00 hod. stredoeurópskeho času a končí 17. apríla 2018 o 15:00 hod stredoeurópskeho času.

4.3 Účastník sa môže zúčastniť súťaže iba vtedy, ak bude dodržiavať vyššie uvedený postup. Neskoro doručené, nečitateľné, neúplné, skreslené alebo poškodené prihlášky nebudú akceptované. Nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť za stratené prihlášky a dôkaz o uskutočnení prenosu nebude považovaný za dôkaz o prijatí. Príspevky zaslané v rámci súťaže nie je možné vrátiť.

5 FÁZA REGISTRÁCIE

5.1 V prípade, že účastník zodpovedá vyššie stanoveným kritériám spôsobilosti pre účasť v súťaži, môže v priebehu registračnej fázy zaregistrovať seba a svoj tím na adrese www.redbullcanyoumakeit.com. Každý zúčastnený tím musí mať 3 členov tímu. Na úspešnú registráciu musí účastník uviesť nižšie uvedené informácie o každom členovi tímu: meno a priezvisko, pohlavie, vek, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a adresa bydliska. Navyše vzniká potreba uviesť nasledujúce informácie o tíme: krajina (v ktorej majú bydlisko všetci 3 členovia tímu), názov univerzity, ktorú v súčasnosti navštevuje aspoň jeden člen tímu, názov tímu, avatar/fotografia tímu, popis vysvetľujúci osobnosť tímu a odpovede na 3 otázky položené v prihláške s uvedením URL videonahrávky slúžiacej ako prihláška do súťaže (prečo by mal byť tím účastníka vybratý, aby sa zúčastnil súťaže?), ktorý bude musieť účastník uverejniť na portáloch YouTube® alebo Vimeo® (alebo príslušnej platforme). Video účastníka nesmie byť dlhšie ako 60 sekúnd.

5.2 Právo zúčastniť sa súťaže je osobné a neprenositeľné. Spoločnosť Red Bull sa zaväzuje, že zaistí transparentnosť a bude riadne zaznamenávať postup vyberania účastníkov, aby bolo možné overiť výsledky.

6 FÁZA VYBERANIA ÚČASTNÍKOV

6.1 Po skončení registračnej fázy určí verejné hlasovanie najlepšie tímy z každej zeme (ďalej len „finalisti“), z ktorých budú následne vyberať porotcovia. Počet finalistov bude rovný 25% z celkového počtu prihlásených z každej zeme. Minimálne však musí byť štvornásobný počet národných víťazov, než aká je kvóta pre danú zem. Napríklad Rakúsko bude mať kvótu zeme 4 národných víťazov. Ak má Rakúsko 100 prihlásených tímov, malo by mať 25 finalistov (25%). Keby Rakúsko malo 20 prihlásených, malo by mať 16 finalistov (štyrikrát viac, než aká je kvóta zeme). Desatinné čísla budú zaokrúhlené hore na najbližšie celé číslo (napr. 3,2 by sa zaokrúhlilo na 4).

6.2 Spoločnosť Red Bull spoločne s nezávislou a dostatočne kvalifikovanou porotou (ďalej len „porota“ alebo „porotcovia“) vyberie 202 tímov „národných víťazov“ zo všetkých platných prihlášok prijatých v súlade s týmito podmienkami. Rozhodnutie poroty je konečné a nebude prebiehať žiadna korešpondencia alebo diskusia. Porota bude vyberať z úspešných registrácií, tak ako sú popísané vyššie a s ohľadom na kvóty jednotlivých krajín, tak ako sú popísané nižšie v bode 6.6. Porotcovia budú rozhodovať na základe kreatívneho prístupu, „šarmu“ prihlášky a faktoru energie a dobrodružstva. Pretože sa očakáva vysoký počet prihlášok, nie je možná individuálna spätná väzba.

6.3 Spoločnosť Red Bull uloží videozáznamy 202 národných víťazov s údajmi o registrácii (okrem adresy elektronickej pošty a adresy bydliska) na stránky www.canyoumakeit.redbull.com, aby z nich verejnosť mohla vybrať najobľúbenejšie video.

6.4 Počas hlasovania môžu užívatelia hlasovať niekoľkokrát. Nie je dovolené zasielať hlasy hromadne alebo automaticky, ani prostredníctvom makier a podobne.

6.5 Ak potrebujete podrobné informácie o postupe vyberania (poprípade vrátane mien rozhodcov), pošlite správu elektronickej pošty na adresu canyoumakeit@support.redbull.com. V prípade, že bude účastník diskvalifikovaný, nie je spoločnosť Red Bull povinná túto skutočnosť zverejniť. Spoločnosť Red Bull sa zaväzuje, že zabezpečí transparentnosť a bude riadne zaznamenávať postup vyberania účastníkov, aby bolo možné overiť výsledky.

6.6 Vybraní národní víťazi sa budú môcť zúčastniť fázy finále, t.j. súťažiť v podujatí Red Bull Can You Make It? (ďalej len „hlavná súťaž“).

6.7 Pri vyberaní národných víťazov sa taktiež uplatnia kvóty jednotlivých krajín stanovené pre uvedenú krajinu daného tímu:

Albánsko – 1
Alžírsko – 1
Argentína – 1
Bulharsko – 1
Chile – 1
Kolumbia – 1
Egypt – 1
Estónsko – 1
Hongkong – 1
Indonézia – 1
Kazachstan – 1
Lotyšsko – 1
Libanon – 1
Litva – 1
Macedónsko – 1
Malajzia – 1
Maledivy – 1
Malta – 1
Čierna Hora – 1
Pakistan – 1
Singapúr – 1
Južná Kórea – 1
Srí Lanka – 1
Tajvan – 1
Thajsko – 1
Ukrajina – 1
Brazília – 2
Chorvátsko – 2
Fínsko – 2
Grécko – 2
India – 2
Írsko – 2
Nórsko – 2
Slovensko – 2
Kanada – 3
Česká republika – 3
Dánsko – 3
Maďarsko – 3
Japonsko – 3
Poľsko – 3
Srbsko – 3
Slovinsko – 3
Švajčiarsko – 3
Turecko – 3
Rakúsko – 4
Portugalsko – 4
Rumunsko – 4
Austrália – 5
Belgicko – 5
Rusko – 5
Švédsko – 5
Holandsko – 10
Taliansko – 10
Španielsko – 10
Francúzsko – 15
Nemecko – 15
Spojené štáty americké – 18
Spojené kráľovstvo – 20

6.8 Spoločnosť Red Bull si vyhradzuje právo tieto kvóty kedykoľvek zmeniť. Zmeny budú zverejnené on-line na adrese www.redbullcanyoumakeit.com

6.9 Okrem toho sa súťaže zúčastní 1 tím jedného oficiáneho partnera s „divokou kartou“. O túto divokú kartu sa môžu uchádzať ľudia z celého sveta vo veku medzi 18 a 35 rokov v čase vyberania víťazov. Pravidlá a podrobnosti o prihláške nájdete na adrese http://canyoumakeit.redbull.com/details

6.10 Do tímu s divokou kartou budú vybraní traja jednotlivci a tento tím bude zaradený priamo medzi národných víťazov, bez toho, aby sa musel zúčastniť fázy výberu. Tím s divokou kartou vak bude musieť splniť všetky požiadavky týchto Podmienok účasti, ak sa uplatňujú. Tento tím s divokou kartou bude oznámený on-line spoločne s ostatnými 202 národnými víťazmi na konci fázy vyberania súťažiacich, takže sa hlavnej časti súťaže zúčastní celkom 203 tímov. Pretože tento tím s divokou kartou bude mať výhodu zverejnenia na platformách partnera, nemôže súťaž vyhrať.

6.11 Cenou pre národných víťazov vedľa príležitosti zúčastniť sa hlavnej časti súťaže bude doprava z miesta bydliska (alebo z blízkeho miesta určeného spoločnosťou Red Bull) každého člena tímu na stanovené miesto štartu hlavnej časti súťaže dňa 9. apríla 2018 a naspäť do miesta bydliska a taktiež ubytovanie a strava pri úvodnom večere 9. apríla 2018 na štartovacom mieste zahájenia a taktiež ubytovanie a strava večer 17. apríla 2018 v cieli.

6.12 Účastník sa môže dostať do fázy finále iba na základe popísaného postupu.

7 FÁZA FINÁLE (HLAVNÁ ČASŤ SÚŤAŽE)

7.1 Na základe týždňa konania hlavnej časti súťaže (10.-17. apríla 2018), kedy sa uvedených 202 víťazných národných tímov a tím s divokou kartou (ďalej už len „tímy“) zapojí do súťaže, určí spoločnosť Red Bull tím, ktorý obsadí prvé miesto a tím, ktorý obsadí druhé miesto pomocou nižšie uvedeného bodovacieho systému.

7.2 Počas trvania hlavnej časti súťaže musia tímy počas siedmych dní precestovať stovky kilometrov z miesta zahájenia (štartu) do miesta ukončenia (cieľa) v jednom významnom európskom meste. Tímy si určia vlastnú trasu a počas svojej cesty navštevujú kontrolné body (miesta) v rôznych európskych mestách. Pomocou mobilnej aplikácie tejto súťaže zverejňujú fotografie a videozáznamy z cesty a plnia čo najviac úloh zo zoznamu dobrodružných výziev. K tomu používajú potrebné druhy dopravy a podporu osôb, ktoré sledujú ich cestu z domu.

7.3 Tímy sa vydajú z jedného z piatich štartovacích miest ležiacich vo významných európskych mestách, ktoré vopred určí spoločnosť Red Bull (tímy si svoje štartovacie mesto nemôžu vybrať). Každý tím dostane uvítaciu sadu, ktorá bude obsahovať tímový mobilný telefón, mapu, vizitky, bezpečnostné pokyny, batoh a samozrejme balenie s 24 plechovkami energetického nápoja Red Bull. Každý súťažiaci si so sebou môže zobrať iba jeden batoh (s vlastným oblečením, hygienickými potrebami, preukazom totožnosti, dáždnikom atď.). Ďalšia batožina a ostatné veci účastníkov budú bezpečne dopravené spoločnosťou Red Bull do cieľa, aby si ich účastníci mohli vyzdvihnúť na konci týždňa. Všetky tímy opustia určené miesto štartu o 12:00 hod stredoeurópskeho času dňa 10. apríla 2018 a budú mať jeden týždeň na to, aby sa dostali do cieľa v jednom významnom európskom meste do 15:00 hod stredoeurópskeho času dňa 17. apríla 2018. V prípade, že sa niektorý účastník nedostaví včas na kontrolu na určenom mieste štartu, stratí celý jeho tím právo sa zúčastniť súťaže a nebude mať žiadne právo žiadať o náhradu. Spoločnosť Red Bull môže rozhodnúť o udelení výnimky v prípade, že takéto zdržanie bude spôsobené niečím, čo účastníci nemôžu ovplyvniť (napr. meškanie letu).

7.4 Osobné telefóny, inteligentné hodinky, počítače, tablety, GPS a iné podobné prístroje, ako aj hotovosť, kreditné/debetné karty a všetky ostatné formy platobných prostriedkov (ďalej už len „zakázané predmety“) budú uzatvorené v obálke chránenej proti nedovolenej manipulácii, ktoré poskytne spoločnosť Red Bull. Ak bude uzavretie obálky (zapečatenie) v priebehu týždňa narušené, bude daný tím diskvalifikovaný. Spoločnosť Red Bull má právo skontrolovať všetky batohy a osobné veci účastníkov v mieste štartu, či neobsahujú zakázané predmety. Účastníci, ktorí nebudú ochotní podvoliť sa takejto prehliadke alebo sa budú snažiť používať zakázané predmety počas trvania hlavnej časti súťaže, budú diskvalifikovaní spolu s celým svojim tímom.

7.5 Kontrolné body sa budú nachádzať v rôznych mestách v Európe. Na kontrolných bodoch dostanú tímy ako odmenu na ďalšiu cestu plechovky Red Bull. V každom kontrolnom mieste zároveň tím dostane úlohu, za ktorej splnenie môže získať body na zvýšenie svojho skóre. Úlohy preveria telo aj myseľ členov tímu (napríklad fyzické aktivity, hádanky, riešenie úloh) a budú mať rôznu úroveň obtiažnosti, vyžadovať strategické a kreatívne uvažovanie a rýchlosť. Na splnenie úlohy na danom kontrolnom bode má tím iba jeden pokus. V prípade, že tím úlohu nesplní, nedostáva za túto úlohu žiadne body. Na úspešné absolvovanie hlavnej časti súťaže musí tím počas svojej cesty do cieľa navštíviť minimálne šesť (6) kontrolných bodov.

7.6 Tímy môžu počas cesty získať ďalšie body plnením ďalších úloh o zoznamu výziev. Tento zoznam predstavuje akúsi kombináciu úloh z hry scavenger hunt (hľadanie vecí) a zoznam činností, ktoré ľudia zvyčajne majú na svojom osobnom „zozname želaní“ – ide teda o napínavé, zábavné činnosti. Tímy môžu tieto činnosti vykonávať kedykoľvek počas trvania súťaže. Aby im splnenie úloh bolo uznané a dostali za splnenie príslušné body, uskutočnenie činnosti musia zdokumentovať a dokázať pomocou fotografie alebo videozáznamu. Čím náročnejšia je úloha, tým viac bodov za jej splnenie môžu tímy získať.

7.7 Na začiatku cesty dostane každý národný víťazný tím jedno balenie s 24 plechovkami nápoja Red Bull (ďalej len „plechovky“) a účastníci budú tieto plechovky musieť vymieňať za všetko, čo budú na ceste potrebovať – jedlo, nocľah, dopravu do ďalšieho miesta a iné veci, ktorých nutnosť im počas cesty vznikne. Hotovosť, kreditné karty, bitcoiny, ani iné formy platenia nie sú povolené a uvedené zakázané predmety budú zapečatené v obaloch chránených pred nepovolenou manipuláciou.

7.8 Cieľová čiara predstavuje konečnú zastávku dobrodružnej súťaže Red Bull Can You Make It? Cieľ bude ležať vo významnom európskom meste a oznámený bude pred zahájením súťažného týždňa. Tímy musia svoju cestu do 15:00 hod stredoeurópskeho času dňa 17. apríla 2018, inak nebudú hodnotené. Ak sa tímy úspešne dostanú do cieľa a dodržia pri tom tieto podmienky skôr ako 17. apríla 2018, vyhradzuje si spoločnosť Red Bull a/alebo jej partner právo poskytnúť im ubytovanie, na základe svojho vlastného uváženia. Tímom, ktorým sa nepodarí hlavná súťaž úspešne dokončiť (napr. budú diskvalifikovaní pre podvod, otvorenie svojich zapečatených obálok alebo odstúpia zo súťaže), však nebude poskytnuté žiadne ubytovanie. V prípade nečakanej udalosti, alebo ak sa víťazný národný tím rozhodne, že už ďalej nemôže súťažiť, zaistí spoločnosť Red Bull bezplatnú dopravu na ich miesto pôvodu.

7.9 „Celkový víťazný tím“ bude určený na základe počtu bodov (skóre) v troch rôznych kategóriách (verejné hlasovanie, kontrolné body a zoznam dobrodružných výziev). Národné víťazné tímy sa budú snažiť získať body, ktoré určia ich poradie v každej z týchto kategórií. Ku každému umiestneniu bude pričítané bodové ohodnotenie a súčet bodov z týchto troch kategórií bude predstavovať konečné poradie tímov.

- body vo verejnom hlasovaní → umiestnenie → skóre 1
- body z kontrolných bodov (miest) → umiestnenie → skóre 2
- body za dobrodružné výzvy → umiestnenie → skóre 3

Konečné výsledky národných víťazných tímov budú predstavovať súčty ich počtu bodov (skóre) vo všetkých troch kategóriách: skóre 1 + skóre 2 + skóre 3 = konečný výsledok. Pri rovnakom počte bodov sa víťazom stane tím s lepším umiestnením vo verejnom hlasovaní.

- Splnené úlohy na kontrolných bodoch: národné víťazné tímy budú dostávať body za každé dobrodružstvo, ktoré absolvujú. Tieto výzvy (dobrodružstvá) sú ohodnotené rôznym počtom bodov podľa svojej obtiažnosti. Tieto body budú udeľované na základe „dôkazu“ o splnení úlohy vo forme fotografie alebo videozáznamu.

Účastníci budú oboznámení s presným bodovacím systémom pri podrobnom oboznamovaní s pravidlami dňa 9. apríla 2018. Spoločnosť Red Bull zároveň určí tím, ktorý sa umiestni na druhom mieste.

7.10 Všetky tímy, ktoré sa zúčastnia hlavnej súťaže, dostanú mobilný telefón s vopred naprogramovanou aplikáciou podujatia a priamym číslom na Ústredné veliteľstvo pre prípad nepredvídanej udalosti. Všetky odchádzajúce aj prichádzajúce spojenia (dáta, webové stránky, texty hovory atď.) sú zakázané a môžu byť zablokované, s výnimkou priameho telefónneho čísla na Ústredné veliteľstvo podujatia a spoločnosť Red Bull a s výnimkou spojenia webovej aplikácie v rámci obmedzení aplikácie. Účastníci chápu a súhlasia, že všetky dáta vytvorené telefónom alebo prechádzajúce telefónom môže spoločnosť Red Bull použiť podľa oddielov 11 a 12. Mobilné telefóny bude potrebné vrátiť určeným pracovníkom spoločnosti Red Bull na konci hlavnej časti súťaže a telefón zostáva po celý čas vlastníctvom spoločnosti Red Bull a jeho spolupracujúcich partnerov.

7.11 Ústredné veliteľstvo hlavnej súťaže je kancelária vytvorená psoločnosťou Red Bull, ktorá bude v priebehu súťaže v prevádzke nepretržite (24 hodín denne, 7 dní v týždni). Bude to primárne riadiace centrum hlavnej súťaže a kontaktné miesto pre účastníkov v prípade neočakávanej situácie alebo otázok. Ústredné veliteľstvo bude taktiež sledovať postup každého tímu.

7.12 Všetci členovia tímu budú musieť dať svoje osobné prístroje ako sú mobilné telefóny spolu s hotovosťou a platobnými kartami do obálky, ktorá sa zapečatí, alebo do obalu zaisteného proti nedovolenej manipulácii a niesť ju so sebou. V prípade, že dôjde k neočakávanej naliehavej situácii, alebo sa národný víťazný tím rozhodne, že nemôže prísť do cieľa, môžu účastníci zapečatenú obálku otvoriť. Aby mohol tím vyhrať v hlavnej súťaži, musí prísť do cieľa bez pomoci dopravy zorganizovanej Ústredným veliteľstvom a s neporušenou originálnou pečaťou na obálke alebo s neporušeným balíčkom s uvedenými zakázanými vecami. Akékoľvek podozrenie na podvod alebo porušenie pečate bude mať za následok diskvalifikáciu tímu.

7.13 Ostatné osobné veci účastníkov, ktoré neboli zapečatené v obaloch chránených pred nedovolenou manipuláciou a ktoré sa neprepravujú v batohu účastníka, je možné predať organizátorom zo spoločnosti Red Bull akonáhle účastníci prídu na im určené miesto štartu. Účastníci budú musieť podpísať záznam o predaní vecí. Tieto veci potom budú prepravené z príslušného miesta štartu do cieľového miesta na náklady spoločnosti Red Bull. Schránky a vaky je potrebné predať zapečatené; nebudú sa prijímať žiadne sťažnosti týkajúce sa straty alebo poškodenia ich obsahu. Účastníci nemôžu odovzdať žiadne cenné predmety, pretože ani spoločnosť Red Bull, ani jej spolupracujúci partneri nemôžu byť obvinení v prípade akejkoľvek straty alebo poškodenia takýchto vecí. Účastníci budú pri vyzdvihovaní svojich vecí na cieľovej čiare musieť preukázať svoju totožnosť a potvrdiť, že im boli ich veci vydané druhým podpisom na zázname (protokol o prevzatí). Akonáhle bude dokument takto podpísaný, nebude možné vzniesť akékoľvek sťažnosti.

7.14 Kontaktné údaje poskytnuté účastníkom pri podaní prihlášky do súťaže budú použité na oznámenie výhry akejkoľvek ceny účastníkovi; účastník musí zabezpečiť správnosť týchto údajov.

7.15 Celkový víťazný tím a tím, ktorý sa umiestni na druhom mieste, bude oznámený po ukončení týždňa konania podujatia („dátum oznámenia“).

7.16 Spoločnosť Red Bull bude kontaktovať celkový víťazný tím a tím, ktorý sa umiestni na druhom mieste pomocou adresy elektronickej pošty uvedenej pri prihlásení do súťaže. Pri oznámení budú celkovému víťaznému tímu a tímu, ktorý skončí na druhom mieste odovzdané podrobnosti o tom, ako si vyžiadať cenu a tieto tímy budú mať 21 dní (od dátumu uverejnenia víťazov spoločnosťou Red Bull) na to, aby si cenu vyžiadali. Ak nie je možné ktoréhokoľvek výhercu ceny skontaktovať alebo nie je dostupný, alebo ak si tento výherca cenu v priebehu 21 dní od ohlásenia nevyžiada, vyhradzuje si spoločnosť Red Bull právo ponúknuť cenu ďalšiemu oprávnenému účastníkovi vybranému v súlade s postupom výberu.

7.17 Ak niektorý výherca ceny cenu odmietne, cena prepadne a bude vybraný iný víťaz v súlade s postupom výberu. Spoločnosť Red Bull nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že niektorý víťaz ceny nebude schopný si cenu vyzdvihnúť.

7.18 Cena (ceny) je osobná a neprenosná a nesmie o ňu požiadať v mene účastníka žiadna tretia strana.

7.19 Zoznam víťazov cien je môžné si pozrieť na webovom mieste spoločnosti Red Bull. Pre prípad, že účastník bude výhercom ceny, súhlasí účastník, že spoločnosť Red Bull smie oznámiť informácie o ňom, napr. meno, priezvisko, prezývka v súlade s vyššie uvedeným.

7.20 Maximálna lehota pre doručenie nesmie byť dlhšia ako 5 dní od dátumu, kedy bude cena vyžiadaná celkovým víťazným tímom alebo tímom, ktorý sa umiestni ako druhý. O akomkoľvek oneskorení vo vzťahu k doručeniu cien bude výherca informovaný (budú výhercovia informovaní). Spoločnosť Red Bull bude výhercu kontaktovať prostredníctvom adresy elektronickej pošty odovzdanej účastníkom pri podaní prihlášky.

8 CENY PRE VÍŤAZOV

8.1 Každému národnému víťaznému tímu bude udelená jedna cena (celkom 606 národných cien; jedna národná cena pre každého z troch členov víťazného tímu z 202 národných víťazných tímov). Sú to tieto ceny: spiatočná letenka v ekonomickej triede pre všetkých troch účastníkov z tímu na jedno štartovacie miesto v Európe vybrané spoločnosťou Red Bull z týchto miest: Madrid, Rím, Budapešť, Štokholm a Manchester. Let na štart sa uskutoční 8. alebo 9. apríla 2018 v závislosti na vzdialenosti zeme účastníka od mieste štartu. Spiatočný let sa uskutoční 18. apríla 2018. Ubytovanie v hosteli bude poskytnuté na dni 9. a 17. apríla 2018. Celková hodnota národnej ceny bude závisieť na mieste byliska každého člena víťazného tímu, na mieste stanoveného miesta štartu a na nákladoch v okamihu rezervácie. Celková hodnota každej národnej ceny nepresiahne 2500 Eur (pred zdanením) na osobu.

8.2 Každému účastníkovi z celkových víťazov súťaže bude udelená jedna celková cena (celkom tri celkové ceny; jedna celková cena pre každého z troch členov víťazného tímu z jedného celkovo víťazného tímu) predstavovaná zájazdom. Celková cena bude zahŕňať obojsmernú dopravu (podľa rozhodnutia spoločnosti Red Bull na základe vzdialenosti) z miesta bydliska každého člena tímu (alebo z blízkeho miesta stanoveného spoločnosťou Red Bull). Zahŕňa tiež ubytovanie, dopravu z jedného miesta na druhé v priebehu zájazdu a výber turistických atrakcií a vstup na podujatia Red Bull (netreba to nejako bližšie špecifikovať?), nebudú však zahrnuté denné výdavky. Celková hodnota ceny pre celkových víťazov bude závisieť na mieste bydliska každého z členov víťazného tímu, dobe trvania cesty a na nákladoch v okamihu rezervácie. Traja celkoví víťazi budú požiadaní, aby sa riadili rovnakým plánom cesty vrátane východzieho aj cieľového miesta a aby podľa rozhodnutia spoločnosti Red Bull bývali v jednej hotelovej izbe. Celková hodnota celkovej ceny nepresiahne 8500 Eur (pred zdanením) na osobu. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.redbullcanyoumakeit.com.

8.3 Tím, ktorý skončí na druhom mieste, dostane obojsmernú dopravu (podľa rozhodnutia spoločnosti Red Bull na základe vzdialenosti) z miesta bydliska každého člena tímu (alebo z blízkeho miesta stanoveného spoločnosťou Red Bull) na akékoľvek podujatie Red Bull podľa ich vlastného výberu v ich zemi bydliska. Cena zahŕňa aj ubytovanie na dve noci v štvorhviezdičkovom hoteli. Celková hodnota tejto ceny bude závisieť na mieste bydliska každého z členov tímu, na mieste konania vybraného podujatia a na nákladoch v okamihu rezervácie. Traja členovia tímu, ktorý sa umiestni na druhom mieste, budú požiadaní, aby sa riadili rovnakým pánom cesty, vrátane východzieho a cieľového miesta a aby podľa rozhodnutia spoločnosti Red Bull bývali v jednej hotelovej izbe. Celková hodnota ceny za druhé miesta nepresiahne 1000 Eur (pred zdanením) na osobu.

8.4 Za akékoľvek iné náklady a výdavky spojené s prijatím a využitím ceny, kao je napríklad príplatok na bezpečnosť, sprepitné, poplatok za batožinu, jedlo, nápoje a vedľajšie poplatky, zodpovedajú výhercovia cien (a sprevádzajúce osoby). Mieste leteckej dopravy môže byť poskytnutá pozemná doprava, pokiaľ víťaz býva v malej vzdialenosti od cieľa cesty a nebude poskytnutá žiadna náhrada alebo kompenzácia rozdielu v hodnote.

8.5 Každý národný víťaz, celkový víťaz a účastník tímu, ktorý sa umiestni ako druhý (ďalej len hromadne „víťazi cien“), musí pred odchodom mať a ukázať platné cestovné dokumenty (napr. platný cestovný pas alebo iný prijateľný identifikačný doklad vydaný vládou). Víťazi cien (a ich sprievod) zodpovedajú zvlášť za cestovné poistenie a vreckové. Akonáhle budú letenky vydané, nie sú dovolené žiadne zmeny zo strany víťazov cien. Spoločnosť Red Bull určí leteckú spoločnosť, letisko, letový plán a zariadenie na prenocovanie na základe svojho výhradného rozhodnutia. Môžu sa uplatniť obmedzenia, podmienky a hranice v súvislosti s cestovaním a ubytovaním. Spoločnosť Red Bull nenahradí žiadne stratené, poškodené alebo ukradnuté letenky alebo cestovné poukazy (vouchery).

8.6 V miere povolenej zákonom si spoločnosť Red Bull vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek z cien alebo všetky ceny cenami rovnakej alebo vyššej hodnoty.

8.7 Akékoľvek cestovné opatrenia vzťahujúce sa k cenám uvedené v tomto oddiely musia byť vykonané prostredníctvom zástupcu spoločnosti Red Bull spoločne so skupinou Red Bull. Nebudú nahradené žiadne cestovné alebo iné náklady spojené s účasťou v tejto súťaži, ako tie, ktoré sú vyslovene uvedené v týchto podmienkach. Nebudú poskytnuté žiadne náhrady v hotovosti a ceny nie sú prevoditeľné ani vratné.

8.8 Víťazi cien ponesú zodpovednosť za všetky dane (vrátane úrokov a pokút) dlžné a splatné príslušným daňovým úradom vo vzťahu k akýmkoľvek splatným peňažným cenám pre víťazov.

8.9 V miere povolenej príslušným miestnym právom sa všetky ceny udeľujú „ako sú“ a bez záruky akéhokoľvek druhu, vyslovenej alebo odvodenej (vrátane napríklad, nie však iba akékoľvek odvodené záruky dostatočnej akosti alebo vhodnosti pre určitý účel). ZA VŠETKY KRAJINNÉ, ŠTÁTNE A MIESTE DANE VRÁTANE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY, KTORÉ Sú SPOJENÉ S PRIJATÍM ALEBO POUŽITÍM AKÝCHKOĽVEK CIEN, ZODPOVEDÁ VŹHRADNE VÍŤAZ.
PRE AUSTRÁLIU: Zákonné práva účastníka tým nie sú ovplyvnené (vrátane záruk pre spotrebiteľov podľa prílohy 2 zákona o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľa z roku 2010).

9 PRÁVO SPOLOČNOTI RED BULL NA ZMENU PODMIENOK A DISKVALIFIKÁCIU SÚŤAŽIACICH

9.1 V medziach povolených zákonom a bez toho, aby bolo zasiahnuté to práv účastníka, ak bude podľa názoru spoločnosti Red Bull podujatie narušené akoukoľvek udalosťou, ktorú nemôže spoločnosť Red Bull ovplyvniť, vyhradzuje si spoločnosť Red Bull právo zmeniť, ukončiť, upraviť alebo predĺžiť súťaž, bez toho aby niesla zodpovednosť a záväzok za akúkoľvek čiastku alebo druh straty alebo škody, ktorá môže vzniknúť účastníkovi alebo akejkoľvek tretej strane (či už priamo alebo nepriamo). Účastník musí pravidelne kontrolovať webové miesto, či na ňom nie sú nejaké zmeny, ktoré budú platiť od dátumu, kedy budú zverejnené.

9.2 Spoločnosť Red Bull si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže na základe svojho výhradného rozhodnutia zakázať alebo zrušiť hlasovanie, diskvalifikovať a/alebo vylúčiť akéhokoľvek účastníka, ak má dôvod veriť, že tam, kde sa používa hlasovací postup, prijal ktokoľvek z hlasujúcich pre takéhoto finalistu úplatok alebo bol naňho uplatnený akýkoľvek nátlak v súvislosti s hlasovaním, či už zo strany finalistu alebo akejkoľvek tretej strany a/alebo ak účastník nebude dodržiavať tieto podmienky, zapojí sa do podvodu, alebo do akéhokoľvek druhu nezákonného alebo nevhodného správania. Rozhodnutie spoločnosti Red Bull vo vzťahu ku všetkým záležitostiam spojeným s touto súťažou je konečné a spoločnosť Red Bull sa nebude zapájať do žiadnej korešpondencie.

9.3 V prípade, že víťazný účastník bude diskvalifikovaný, cena prepadne a nový víťaz bude vybraný v súlade s postupom pre výber.

10 FAIR PLAY (ČESTNÉ SPRÁVANIE)

10.1 Účastník sa zaväzuje, že jeho príspevok neobsahuje materiál porušujúci alebo poškodzujúci práva ostatných, ani neodráža žiadne politické prehlásenia, napríklad, avšak nie iba práva na ochranu osobných údajov (súkromia), publicity, alebo práva na ochranu duševného vlastníctva, neobsahuje značkové názvy alebo ochranné známky iné než značkové názvy a ochranné známky spoločnosti Red Bull, ku ktorým má obmedzené právo na použitie iba za účelom tejto súťaže, neobsahuje materiál chránený autorským právom, ktorý nebol vytvorený účastníkom, okrem materiálu, ku ktorému má účastník potrebné práva, súhlasy a povolenia na užívanie, neobsahuje materiál, ktorý je pohoršujúci, odporný, nebezpečný, nevhodný, nemravný, obscénny, nenávistný, protiprávny, ohovárajúci urážlivý alebo hanlivý a materiál, ktorý je nezákonný, porušuje alebo prekračuje zákony alebo predpisy v akejkoľvek jurisdikcii, kde bol príspevok vytvorený. V prípade, že sa táto súťaž uskutočňuje prostredníctvom jednej platformy alebo niekoľkých platforiem tretej strany, účastník sa zaväzuje a prehlasuje, že jeho príspevok neporušuje podmienky platformy (platforiem) tretej strany.

10.2 Účastník sa týmto zaväzuje a prehlasuje, že v súťaži vystupoval osobne a osobne sa zúčastnil súťaže, a že zodpovedá kritériám spôsobilosti podľa týchto Podmienok účasti v spojení s príspevkom alebo vlastnou tvorbou účastníka iných materiálov, napríklad obsahu vytvoreného užívateľom, a že účastník nepoužil žiadne zakázané pomocné prostriedky, napríklad roboty, skripty, služby alebo iné formy manipulácie.

10.3 Účastník prehlasuje, že má vyslovený súhlas akýchkoľvek identifikovateľných osôb, ktoré sa objavujú v príspevku alebo vo video zázname, s použitím ich podoby spôsobom stanovaným v týchto Podmienkach účasti, vrátane práva sponzora Red Bull v budúcnosti použiť neobmedzene príspevok a obraz k akémukoľvek obchodnému účelu. Účastník dostane na požiadanie písomný súhlas akejkoľvek takejto osoby pre spoločnosť Red Bull. Ak je akákoľvek osoba, ktorá sa objavuje v príspevku alebo na obraze v štáte svojho bydliska neplnoletá, požaduje sa písomný súhlas jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. Príspevok a obraz nemôžu obsahovať žiadne osobne stotožniteľné informácie akejkoľvek osoby.

10.4 V prípade porušenia podmienok oddielu 10 musí účastník obhajovať a zabezpečiť spoločnosť Red Bull proti nárokom založeným na porušení práv k duševnému vlastníctvu.

11 UDELENIE PRÁV

11.1 Účastník môže tam, kde je to uplatniteľné, predať spoločnosti Red Bull v spojení so súťažou materiál (ďalej spolu len „vstupné materiály“). Vstupné materiály môžu obsahovať hlas, obraz, fotografie, prehlásenie, životopisné údaje, výkony, meno a podobu účastníka (alebo iných osôb) a iný obsah generovaný užívateľom.

11.2 Ako odmenu za možnosť zúčastniť sa tejto súťaže a vyhrať niektorú z cien postúpi účastník spoločnosti Red Bull všetky práva, ako sú stanovené v príslušnom zákone a práva k vstupným materiálom v najširšej možnej miere. V miere, v akej nejde práva postúpiť, udeľuje účastník spoločnosti Red Bull celosvetové, neobmedzené, výhradné, bezplatné, prevoditeľné povolenie používať materiály pre účastníkov tejto súťaže, vrátane napríklad, nie však iba, zobrazovanie na akýchkoľvek a všetkých webových miestach spoločnosti Red Bull a jej pridružených spoločností, vrátane webových miest sociálnych médií. Spoločnosť Red Bull nezaručuje žiadnu dôvernosť v súvislosti so vstupnými materiálmi. Na základe akéhokoľvek povolenia (licencie), ktoré účastník udeľuje v týchto Podmienkach účasti, sú akékoľvek a všetky vstupné materiály, ktoré účastník presunie, uloží, prevedie, pošle, vymení si alebo sprístupní na webovom mieste, generované, vlastnené a riadené výhradne účastníkom a nie spoločnosťou Red Bull. Iba účastník zodpovedá za sledovanie a ochranu akýchkoľvek práv k duševnému vlastníctvu, ktoré účastník prípadne má k vstupným materiálom, a spoločnosť Red Bull za ne neprijíma žiadnu zodpovednosť.

11.3 Účastník prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky nevyhnutné práva, povolenia, súhlasy a vzdanie sa morálnych práv boli riadne a účinne prijaté od akéhokoľvek účastníka, účinkujúceho, prezentujúceho, prispievateľa alebo inej osoby zapojenej do vstupných materiálov alebo s nimi spojených práv, alužieb či zariadení.

11.4 V miere povolenej príslušným právom sa môže od víťazov cien vyžadovať, aby sa zúčastnili propagačnej aktivity a spoločnosť Red Bull si vyhradzuje právo použiť mená a adresy víťazov cien, ich fotografie a audio alebo video záznamy v akomkoľvek propagačnom materiály v miere, v akej s tým každý víťaz ceny súhlasí. Spoločnosť Red Bull požiada víťazov cien o súhlas, pokiaľ sa to vyžaduje. Účastník vyslovene uznáva, že účastník a akákoľvek osoba, ktorá sa objaví vo vstupných materiáloch, majú právo odmietnuť použitie vstupných materiálov na marketingové účely.

11.5 Účastník prehlasuje, že ak v súťaži zvíťazí, postúpi spoločnosti Red Bull všetky práva účastníka na ochranu duševného vlastníctva, ako sú stanovené v príslušnom zákone, so zárukou plného titulu a vzdáva sa všetkých morálnych práv, pokiaľ je to možné podľa príslušného práva ku vstupným materiálom účastníka a inak vzniknutým v súvislosti s prihláškou do súťaže, ktoré účastník prípadne má v súčasnej dobe alebo bude mať v budúcnosti podľa príslušných zákonov platných v danej dobe a podľa všetkých podobných predpisov kedykoľvek platných kdekoľvek na svete. Účastník vyslovene uznáva, že on a akákoľvek osoba, ktorá sa objavuje vo vstupných materiáloch majú právo odmietnuť použitie vstupných materiálov pre marketingové účely.

12 ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o tom, ako smie spoločnosť Red Bull zhromažďovať, spracovávať a uchovávať osobné údaje účastníka pre súťaž a inak, nájdete v našej smernici k ochrane osobných údajov (http://canyoumakeit.redbull.com/policies/?t=privacy).

PRE AUSTRÁLIU:

Spoločnosť Red Bull zhromažďuje osobné údaje účastníka pre účely správy tejto propagačnej akcie a aby mu mohla podávať informácie o výrobkoch spoločnosti Red Bull a budúcich podujatiach (ďalej len „účel“). Osobné údaje účastníka bude spoločnosť Red Bull uchovávať v súlade s austrálskymi zásadami ochrany osobných údajov a zákonom o ochrane osobných údajov z roku 1988 (Cth). Ak účastník svoje osobné údaje neposkytne, nebude spoločnosť Red Bull môcť účastníka zapojiť do propagačných aktivít alebo poskytovať účastníkovi informácie o výrobkoch a budúcich podujatiach spoločnosti Red Bull. Spoločnosť Red Bull smie poskytnúť osobné údaje účastníka príbuzným subjektom psoločnosti Red Bull a tretím stranám vo vzťahu k účelom, ktoré môžu mať pracoviská v Austrálii alebo v iných krajinách (vrátane Európy, Spojených štátov amerických alebo Singapur), pokiaľ tak však spoločnosť Red Bull vykoná, musí spoločnosť Red Bull prijať príslušné opatrenia, aby zaistila, že bude chránené súkromie účastníka. Ďalšie informácie, vrátane informácií o tom, ako môže účastník získať prístup k osobným údajom uchovávaným o účastníkovi v spoločnosti Red Bull a opraviť ich, alebo ako podať sťažnosť na porušenie ochrany osobných údajov, nájdete v smernici o ochrane osobných údajov spoločnosti Red Bull (http://canyoumakeit.redbull.com/policies/?t=privacy) alebo sa obráťte na spoločnosť Red Bull prostredníctvom elektronickej pošty na adrese privacy@au.redbull.com

13 ZODPOVEDNOŤ A ZÁRUKA

13.1 V miere, v akej to dovoľuje zákon, nenesie spoločnosť Red Bull, jej zamestnanci, sprostredkovatelia alebo distribútori za žiadnych okolností zodpovednosť alebo záväzok voči výhercom cien v súvislosti s náhradou akejkoľvek straty alebo škody, úrazu alebo úmrtiu, ku ktorým dôjde následkom účasti v súťaži alebo prijatím ceny, alebo za prijatie akejkoľvek zodpovednosti za uvedené. Akékoľvek obmedzenia zodpovednosti je vylúčené pri podvode, úmyselnom nevhodnom správaní alebo hrubej nedbalosti. Zákonné práva účastníka nie sú ovplyvnené.

13.2 V miere, v akej to dovoľuje zákon, vylučuje spoločnosť Red Bull a skupina Red Bull akúkoľvek zodpovednosť voči účastníkom za akýkoľvek ujdený príjem, zisk, stratu dobrej povesti, stratu dát, stratu príležitosti (v každom prípade ako priamu, tak i nepriamu) za akúkoľvek nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá vznikne účastníkovi alebo ktorú utrpí účastník v súvislosti s účasťou v súťaži, pokiaľ takáto strata nevznikne na základe skutočnosti, že spoločnosť Red Bull alebo skupina Red Bull nedodržala svoje zmluvné a právne povinnosti.
V takom prípade sa zodpovednosť spoločnosti Red Bull za vyššie spomenuté situácie obmedzuje na mieru povolenú príslušným zákonom.

13.3 Spoločnosť Red Bull a skupina Red Bull nezodpovedajú za: neskoré, stratené, oneskorené, poškodené, nesprávne adresované, neúplné, nečitateľné alebo nerozlúštiteľné príspevky; nesprávne funkcie, poruchy, oneskorenie alebo problémy s telefónom, elektronických prístrojov, hardwaru, softwaru, sietí, internetu alebo počítačov; chybu prenosu; neúspešný pokus o doručenie oznámenia o výhre; akúkoľvek stratu vzniknutú komunikáciou, kto sa prihlási alebo pokúsi prihlásiť do súťaže a/alebo sa jej zúčastní, či už bude príspevok stratený, nedodaný, chybne spracovaný alebo nevyhrá.

13.4 Neexistuje žiadny právny nárok na účasť v tejto súťaži. Spoločnosť Red Bull nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že sa účastník nebude môcť z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť.

13.5 Spoločnosť Red Bull nenesie zodpovednosť v situácii, kedy sa účastník zraní pri uskutočňovaní aktivít v rámci tejto súťaže. Účastník prehlasuje, že nemá žiadnu chorobu a nie je ovplyvnený žiadnymi okolnosťami, ktoré by bránili účastníkovi sa bezpečne zúčastniť súťaže alebo by predstavovali riziko pre iných, keby sa účastník súťaže zúčastnil. Účastník taktiež prehlasuje, že mu nebolo z akéhokoľvek dôvodu nijako zakázané sa súťaže zúčastniť.

13.6 Spoločnosť Red Bull a skupina Red Bull nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek neplnenie alebo oneskorenie v plnení záväzkov podľa týchto Podmienok účasti, ktoré vzniknú alebo budú spôsobené, priamo alebo nepriamo, okolnosťami alebo silami, ktoré nemôže spoločnosť Red Bull alebo skupina Red Bull primerane riadiť, napríklad, nie však iba stávkami, prerušením práce, nehodami alebo prírodnými katastrofami a prerušením dodávky, stratou alebo nesprávnou funkciou verejných služieb, komunikačných alebo počítačových (softwarových alebo hardwarových) služieb, ak tieto okolnosti predstavujú vyššiu moc, ako je definované v príslušnom zákone.

13.7 V najvyššej možnej miere povolenej zákonom neplatia pre súťaž žiadne podmienky, záruky alebo iné ustanovenia a všetky bezplatné výrobky sa udeľujú „ako sú“ a bez záruky akéhokoľvek druhu, vyslovenej alebo odvodenej (vrátane napríklad, nie však iba akékoľvek odvodené záruky dostatočnej akosti alebo vhodnosti k určitému účelu).

PRE AUSTRÁLIU:
Zákonné práva účastníka tým nie sú ovplyvnené (vrátane záruk pre spotrebiteľa podľa prílohy 2 zákona o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľa z roku 2010).

14 VŠEOBECNÉ PODMIENKY

14.1 Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok účasti považované za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, nie je tým nijako ovplyvnená alebo znížená platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok účasti.

14.2 Upozorňujeme, že stredným jazykom tejto propagačnej aktivity bude angličtina a že všetky kontakty s organizátorom, vrátane registrácie, pokynov a predávania úloh v priebehu hlavnej časti súťaže, budú výhradne v angličtine.

14.3 Tieto Podmienky účasti sa riadia rakúskym právom a zmluvné strany s apodvoľujú nevýhradnej jurisdikcii salzburských súdov.

14.4 Najnovšia verzia týchto Podmienok účasti bude k dispozícii na webovom mieste spoločnosti Red Bull.


Ak máte všeobecné otázky v súvislosti s týmito Podmienkami účasti a/alebo týkajúce sa tejto súťaže, napíšte na adresu canyoumakeit@support.redbull.com