Pravidlá účasti

PODMIENKY ÚČASTI

ÚČASŤ NIE JE PODMIENENÁ NÁKUPOM ANI INOU PROTIHODNOTOU. NÁKUP NEZVYŠUJE ŠANCE NA VÝHRU.

POČAS ÚČASTI V TEJTO SÚŤAŽI BUĎTE OPATRNÝ A UVAŽUJTE. DBAJTE NA SVOJU VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ A NA BEZPEČNOSŤ OSTATNÝCH OSÔB. NEVSTUPUJTE NA CUDZIE POZEMKY ANI DO CUDZÍCH OBJEKTOV A NEPOŠKODZUJTE CUDZÍ MAJETOK.

Tým, že se prihlásite do tejto propagačnej akcie, sa zaväzujete dodržiavať tieto Podmienky účasti (ďalej jen „Podmienky“) a prehlasujete, že spĺňate všetky nižšie uvedené požiadavky podmieňujúce vašu účasť. Na propagačnú akciu sa vzťahujú ako tieto Podmienky, tak rovnako všetky platné zákony a predpisy.

PRE JUŽNÚ AFRIKU: Ak ste spotrebiteľom podľa definície uvedenej v zákone č. 68 o ochrane spotrebiteľa z roku 2008 („zákon o ochrane spotrebiteľa“), je Organizátor (viď definícia nižšie) povinný upozorniť vás na niektoré dôležité podmienky. Nižšie uvádzame odkazy na príslušné články zákona, ktoré tieto podmienky upravujú, a dôvody, prečo sú pre vás dôležité:

Obmedzenia zodpovednosti Organizátora: pre vás sú dôležité články 1, 3, 10 a 13, ktoré obmedzujú a vylučujú povinnosti, záväzky a právnu zodpovednosť, ktorú by Organizátor voči vám inak mal. Zároveň obmedzujú a vylučujú vaše právo a možnosť uplatniť určité právne prostriedky a prenášajú na vás rôzne riziká, záväzky, povinnosti a právnu zodpovednosť.
Prijatie rizika: pre vás sú dôležité články 1, 3, 10 a 13, ktoré upravujú prípady, kedy prijímate určité riziká, a môžu obmedzovať vaše právo a možnosť uplatniť právne prostriedky vo vzťahu k Organizátorovi.
Uznanie faktického stavu: pre vás sú dôležité články 3 a 10, ktoré upravujú prípady, kedy uznávate existenciu nejakej skutočnosti. Pozorne si oba články prečítajte, pretože ustanovuje, akým spôsobom môžeme pre vás spravovať vaše finančné prostriedky.
Odškodnenie: článok 13 ustanovuje, že ste povinný poskytnúť Organizátorovi náhradu škody a zbaviť ho zodpovednosti vo vzťahu k nárokom, ktoré voči nemu môžu byť za určitých okolností vznesené. Na základe tejto povinnosti vám vznikajú niektoré riziká, záväzky, povinnosti a právne zodpovednosti a Organizátor od vás môže požadovať, aby ste nárokované náhrady škody v plnej výške uhradili.


1. SPONZOR

1.1 Túto propagačnú akciu organizuje spoločnosť Red Bull GmbH so sídlom Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakúsko, Red Bull Hong Kong Limited so sídlom 21st Floor of EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan, Hongkong, Red Bull Singapore Pte Ltd so sídlom 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapur 048624 a Red Bull Japan so sídlom Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio, Japonsko 150-0002, Red Bull New Zealand so sídlom 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Nový Zéland, Red Bull Taiwan Inc. so sídlom (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City, Taiwan, R.O.C., s podporou svojich pridružených spoločností, spolupracujúcich partnerov, agentúr a poskytovateľov služieb („Organizátor”). PRE RUSKO: túto propagačnú akciu organizuje spoločnosť Red Bull (Rus) LLC, so sídlom ul. Stanislavskogo, 21 bld. 3, Moskva, 109004, Rusko („Organizátor“) a pridružené spoločnosti.

1.2 Upozorňujeme, že v prípade, že túto propagačnú akciu realizujeme prostredníctvom platformy / platforiem tretieho subjektu / tretích subjektov, nie je táto propagačná akcia s platformou tretieho subjektu / platformami tretích subjektov nijak prepojená a platforma tretieho subjektu / platformy tretích subjektov ju nijak nesponzorujú, neodporúčajú ani nespravujú ani s nimi táto propagačná akcia žiadnym spôsobom nesúvisí. Účasťou na tejto propagačnej akcii účastník vyjadruje súhlas so skutočnosťou, že mu v súvislosti s účasťou na tejto propagačnej akcii nemôže voči platforme tretieho subjektu / platformám tretích subjektov vzniknúť žiadny nárok a že nie je oprávnený žiadny takýto nárok voči nim uplatňovať. Užívanie platformy tretieho subjektu / platforiem tretích subjektov účastníkom se riadi podmienkami, ktoré zverejnil príslušný tretí subjekt. Organizátor sa vzdáva zodpovednosti v prípade, že účastník poruší podmienky platformy tretieho subjektu / platforiem tretích subjektov.

2. PROPAGAČNÁ AKCIA („propagačná akcia“)

2.1 Táto propagačná akcia sa riadi týmito Podmienkami a ďalej všetkými platnými právnymi predpismi.

2.2. Názov tejto propagačnej akcie je „Red Bull Can You Make It?“.

2.3 Táto propagačná akcia začína dňa 1. októbra 2019 o 00:00 (polnoc) SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) a končí dňa 6. októbra 2020 o 15:00 SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) (vrátane) („trvanie propagačnej akcie“). Príspevky musia byť Organizátorovi doručené najneskôr do dátumu ukončenia akcie. Príspevky doručené po skončení akcie budú automaticky diskvalifikované.

3. KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ

3.1 Účastník prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa nižšie uvedené kvalifikačné kritériá, ktorými je podmienená účasť na tejto propagačnej akcii a prípadný nárok na výhru:

3.2 Účastník prehlasuje, že je fyzickou osobou, že je v momente podania prihlášky starší ako 18 rokov a že v jurisdikcii podľa svojho bydliska nie je považovaný za maloletého. Osoby mladšie ako 18 rokov sa tejto propagačnej akcie nemôžu zúčastniť a nemôžu Organizátorovi posielať, ani inak odovzdávať osobné údaje (tzn. akékoľvek údaje o účastníkovi, napr. kontaktné údaje, komentáre k propagačnej akcii a fotografie z nej, ďalej len „osobné údaje“). Poskytnutie osobných údajov Organizátorovi je dobrovoľné, avšak ak účastník neposkytne všetky požadované osobné údaje, nebude mu umožnená účasť na propagačnej akcii.

3.3 PRE JAPONSKO: Ak ste mladší ako 20 rokov, týmto prehlasujete, že sa propagačnej akcie zúčastníte pod aktívnym dozorom rodiča, poručníka alebo iného zákonného zástupcu (ďalej len „zákonný zástupca“), ktorý si prečítal tieto Podmienky a vaším menom s nimi vyjadril súhlas. V prípade, že si účasť či udelenie ceny vyžaduje súhlas zákonného zástupcu, zrieka sa Organizátor všetkej zodpovednosti. V takom prípade je všetka zodpovednosť výhradne na vás.

3.4 Účasť nebude umožnená záujemcom s miestom bydliska mimo krajín uvedených na zozname v odst. 6.7. Upozorňujeme, že Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že je záujemcovi odoprená účasť na základe ustanovení zákonov príslušného štátu alebo miestnych predpisov. Všetci členovia tímu musia mať bydlisko v rovnakej krajine. Ak sa účastník nachádza na výmennom študijnom pobyte, podáva prihlášku za krajinu, v ktorej býva v dobe trvania propagačnej akcie.

3.5 Účasť na tohtoročnej propagačnej akcii nebude umožnená záujemcom, ktorí sa propagačnej akcie už zúčastnili v predošlých rokoch.

3.6 Účastníci sa môžu prihlasovať zvlášť (ako tím) na túto propagačnú akciu a zvlášť na akciu Hyundai Wildcard Promotion (ako jednotlivci). Podrobné informácie nájdete na príslušných webových stránkach. Ak sa však účastník prihlási do oboch akcií a rozhodca komisie ho určí víťazom oboch, musí sa vzdať účasti na Hyundai Wildcard Promotion a musí pokračovať v tejto propagačnej akcii.

3.7 Všetci členovia tímu musia byť po celú dobu trvania akcie študentmi vysokej školy. Ak členovia tímu študujú na rôznych vysokých školách, vyberú z nich jednu, ktorú uvedú pri prihlasovaní.

3.8 Účasť na akcii ani výhra niektorej z cien nebude umožnená členom orgánov, vedúcim pracovníkom ani zamestnancom spoločnosti Organizátora, jej materskej spoločnosti, prepojených či dcérskych spoločností, agentúr a spoločností zapojených do prípravy či do produkcie propagačnej akcie, profesionálnym poradcom, tretím poskytovateľom služieb či propagácie ani reklamným agentúram, ktoré sa na tejto akcii podieľajú, ani priamym príbuzným týchto osôb a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti (bez ohľadu na to, či medzi nimi existuje príbuzenský vzťah). Organizátor overí splnenie tejto podmienky v okamihu výberu účastníka skontrolovaním pomocou svojej databázy. PRE MEXIKO: Účasť na akcii ani výhra niektorej z cien nebude umožnená členom orgánov, vedúcim pracovníkom ani zamestnancom spoločnosti Organizátora, jej materskej spoločnosti, prepojených či dcérskych spoločností, agentúr a spoločností zapojených do prípravy či do produkcie propagačnej akcie, profesionálnym poradcom, tretím poskytovateľom služieb či propagácie ani reklamným agentúram, ktoré sa na tejto akcii podieľajú

3.9 Každá osoba a každý tím sa môže registrovať iba raz. Účastníkmi sa môžu stať iba fyzické osoby. Ak výjde najavo, že sa účastník snaží toto pravidlo obísť pomocou využitia niekoľkých e-mailových účtov alebo niekoľkých účtov na sociálnych médiách, budú odmietnuté všetky registrácie takého účastníka.

3.10 Upozorňujeme, že oficiálnym jazykom akcie bude angličtina a že všetky kontakty s Organizátorom, tieto Podmienky, registrácie a ďalšie pokyny v priebehu propagačnej akcie budú spravidla v anglickom jazyku. Nie sme povinní zabezpečiť preklad, ale v niektorých prípadoch ho môžeme poskytnúť. Pre Rusko bude oficiálnym jazykom ruština.

3.11 Organizátor neprijíma prihlášky: (a) automaticky generované počítačom, (b) vytvorené treťou osobou (za účastníka) alebo vytvorené hromadne, (c) nečitateľné, pozmenené, rekonštruované, sfalšované alebo také, s ktorými sa neoprávnene manipulovalo, a (d) neúplné. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia overiť e-mailovú adresu poskytnutú účastníkom a prípadne tiež súhlas rodiča účastníka alebo iného zákonného zástupcu, vyžiadať si potvrdenie veku, preukázanie totožnosti alebo doklad o pravdivosti iných poskytnutých údajov. V prípade sporu platí, že prihlášky obsahujúce neplatnú e-mailovú adresu alebo nesprávne údaje o veku či bydlisku účastníka neprijímame. Výherci a ich prípadný doprovod si musia na vlastné náklady zaobstarať platný cestovný pas alebo iné platné cestovné doklady s platnosťou najmenej na 6 mesiacov a ďalej všetky potrebné víza.

3.12 Účastníci propagačnej akcie musia mať účet na Instagrame® (v týždni konania akcie musia mať nastavený účet tvorca obsahu — Content Creator) a ďalej verejný účet buď na YouTube®, alebo na Vimeo® (verejným sa rozumie účet, na ktorom sa môže ktokoľvek prihlásiť k sledovaniu účastníkových videí). Použitie účtu na Vimeo nie je možné, ak má účastník účet nastavený do súkromného režimu (v ktorom všetky žiadosti o „sledovaní“ musí najprv schváliť). Organizátor sa zrieka zodpovednosti v prípade, že účastník poruší podmienky platformy tretieho subjektu / platforiem tretích subjektov.

3.13 Účastník, ktorý nie je registrovaným užívateľom platforiem Instagram, YouTube alebo Vimeo, si môže založiť instagramový účet na www.instagram.com, účet na YouTube na www.youtube.com alebo účet na Vimeo na www.vimeo.com. Založenie účtov je bezplatné.

3.14 Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok je Kódex cti na stránkach www.redbullcanyoumakeit.com („Webovej stránke“). Jeho znenie uvádzame nižšie. Porušenie Kódexu cti alebo týchto Podmienok môže mať podľa výhradného uváženia Organizátora za následok diskvalifikáciu z účasti na propagačnej akcii, bez nároku na náhradu vzniknutých nákladov.

3.15 KÓDEX CTI:
1) Nepoužívame peniaze. Účastník si nesmie zarobiť, prijať ani akokoľvek použiť finančnú hotovosť v akejkoľvek podobe, s výnimkou tej, ktorú mu poskytne spoločnosť Red Bull.
2) Nepoužívame vlastné ani požičané mobilné telefóny, počítače, tablety ani iné zariadenia okrem tých, ktoré nám boli oficiálne poskytnuté pre túto akciu.
3) Tímy musia na nahrávanie fotografií, videí a ďalšieho obsahu v priebehu cesty a k sledovaniu svojho postupu používať zariadenia, ktoré im boli pre akciu oficiálne poskytnuté.
4) Žiadne predom zorganizované spôsoby presunu (napr. nie je prípustné dohodnúť sa s kamarátom, že účastníka niekam odvezie).
5) Nesabotujeme postup ostatných súťažiacich tímov.
6) Dodržiavame zákony krajiny, v ktorej sa nachádzame. Ak si nie sme niečím istí, poradíme sa s hlavným štábom (7.11).
7) Tím sa v žiadnom prípade nesmie rozdeliť. Pri cestovaní a pri plnení všetkých úloh na kontrolných stanovištiach musí byť celá trojica pokope.
8) Každý tím musí navštíviť najmenej 6 kontrolných stanovíšť.
9) Ak jeden člen tímu tieto pravidlá poruší, bude diskvalifikovaný celý tím, ktorý si potom sám musí zabezpečiť bezpečný návrat domov.

4. TRVANIE AKCIE

4.1 Na akciu sa účastník prihlási tak, že navštívi vyššie uvedené Webové stránky a potom bude postupovať podľa pokynov. Okrem iného zadá údaje potrebné pre registráciu (napr. meno a e-mailovú adresu). Ak sa bude registrovať cez sociálne siete, napr. Facebook®, Twitter® alebo Google+®, môže Organizátorovi poskytnúť ďalšie informácie (napr. o veku alebo mieste pobytu).

4.2 Akcia bude prebiehať v nižšie uvedených fázach:

Prihlasovacia fáza sa spustí 1. októbra 2019 o 00:00 (polnoc) SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) a skončí 17. februára 2020 o 23:59 SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma).
Výberová fáza začne verejným hlasovaním, ktoré bude spustené 18. februára 2020 o 18:00 SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) a ukončené 24. februára 2020 o 23:59 SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma). Potom bude nasledovať výber komisií rozhodcov, ktorý začne 25. februára 2020 o 00:00 (polnoc) SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) a skončí 8. marca 2020 o 17:00 SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma).
Finále začne 29. septembra 2020 o 12:00 (poludnie) SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) a skončí 6. októbra 2020 o 15:00 SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma).

4.3 Propagačnej akcie sa môžu zúčastniť iba tí záujemci, ktorí absolvujú všetky vyššie uvedené fázy. Zmeškané, nečitateľné, neúplné, poškodené ani chybné príspevky sa neprijímajú. Za stratu prihlášky nezodpovedáme a potvrdenie o uskutočnení prenosu nebudeme považovať za potvrdenie o prevzatí. Prihlášky zaslané do tejto propagačnej akcie sa nevracajú.

5. PRIHLASOVACIA FÁZA

5.1Ak účastník spĺňa vyššie uvedené kvalifikačné kritériá, môže seba a svoj tím behom prihlasovacej fázy on-line zaregistrovať na našich webových stránkach. Každý zúčastnený tím sa musí skladať z 3 členov. Pri registrácii tímu musí každý účastník zadať svoje osobné údaje: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a e-mailovú adresu. Ďalej je potrebné uviesť tieto údaje o tíme: krajina (kde všetci 3 členovia majú bydlisko alebo miesto pobytu), názov vysokej školy, ktorú aspoň jeden člen tímu v súčasnej dobe navštevuje, názov tímu, tímový avatar alebo fotografiu, charakteristiku tímu, odpovede na položené otázky a URL prihlasovacieho videa účastníka (prečo by pre akciu mal byť vybraný práve tento tím?), ktoré účastník najprv nahral cez YouTube alebo Vimeo na naše Webové stránky („poskytnutý obsah“). Video nesmie byť dlhšie než 60 sekúnd.

5.2 Právo účasti na propagačnej akcii je osobné a neprenosné. Organizátor sa zaväzuje, že sa postará o transparentnosť výberu a že o procese výberu vypracuje pravdivý záznam, ktorý umožní overenie výsledkov.

6. VÝBEROVÁ FÁZA

6.1 Výberová fáza bude prebiehať v dvoch krokoch: verejné hlasovanie a výber komisií rozhodcov. Potom, čo skončí registračná fáza a váš poskytnutý obsah bude nahraný na Webových stránkach, bude verejnosť o poskytnutom obsahu hlasovať. Hodnotiť sa bude kreativita, „kúzlo“ príspevku a faktor energie a dobrodružstva. Z hlasovania (ďalej len „verejné hlasovanie“) vzídu najlepšie tímy pre jednotlivé krajiny („finalisti“), z nich bude ďalej vyberať komisia rozhodcov. Počet finalistov bude zodpovedať 25 % z celkového počtu prihlášok za danú krajinu, najmenej však štvornásobok kvóty pre danú krajinu (viď zoznam v odst. 6.7). Napríklad Rakúsko bude mať kvótu 4 tímy. Ak z Rakúska príde 100 prihlášok, malo by byť 25 finalistov (25 %). Ak z Rakúska príde 20 prihlášok, malo by mať 16 finalistov (štvornásobok kvóty). Desatinné čísla sa zaokrúhlia na najbližšie nasledujúce celé číslo (napr. 3,2 sa zaokrúhli na 4).

6.2 Počas verejného hlasovania môžu užívatelia hlasovať opakovane. Užívateľ môže dať svoj hlas jednému videu alebo niekoľkým videám, a to vždy raz v každom dni, kým bude verejné hlasovanie trvať. Nie je povolené hromadné či automatické hlasovanie ani hlasovanie cez makrá a podobné nástroje.

6.3 Potom, čo budú vo verejnom hlasovaní vybraní finalisti, Organizátor spoločne s nezávislým, príslušne kvalifikovaným rozhodcom (ďalej len „komisia rozhodcov“) vyberie zo všetkých platných prihlášok obdržaných v súlade s Podmienkami 200 tímov (každý z nich bude niesť označenie „národný tím“). Rozhodnutie komisie rozhodcov je konečné a nie sú o ňom prípustné žiadne korešpondenčné ani priame diskusie. Pri výbere z úspešných registrácií (viď vyššie) bude komisia rozhodcov s prihliadnutím na kvóty pre jednotlivé krajiny (viď nižšie) vyberať na základe kreativity, „kúzla“ príspevku, faktoru energie a dobrodružstva. Vzhľadom k očakávanému vysokému počtu príspevkov nebude možné poskytovať individuálne spätnú väzbu.

6.4 Dňa 9. marca 2020 Organizátor na Webových stránkach oznámi 200 národných tímov, ktorých obsah uspel.

6.5 Bližšie informácie o výberových postupoch si môžete vyžiadať e-mailom na adrese canyoumakeit@support.redbull.com. Ak bude účastník (a prípadne celý tím) diskvalifikovaný, Organizátor nie je povinný túto skutočnosť zverejniť. Organizátor sa zaväzuje, že zabezpečí transparentnosť výberu a že o procese výberu vypracuje záznam, ktorý umožní overenie výsledkov.

6.6 Vybrané národné tímy sa potom môžu zúčastniť finále, tzn. súťažiť v závode Red Bull Can You Make It? („hlavná akcia“).

6.7 Pre jednotlivé krajiny platia tieto kvóty (viď popis v odst. 6.1):

Albánsko 2
Belgicko 5
Bielorusko 1
Bosna a Hercegovina 1
Brazília 1
Bulharsko 1
Čierna Hora 1
Česká republika 3
Dánsko 5
Egypt 1
Estónsko 1
Filipíny 1
Fínsko 2
Francúzsko 13
Hongkong 1
Čile 1
Chorvátsko 2
India 4
Indonésia 1
Írsko 3
Taliansko 10
Japonsko 5
Južná Afrika 2
Južná Kórea 1
Kanada 3
Kazachstan 1
Kolumbia 1
Kuvajt 1
Libanon 1
Litva 1
Lotyšsko 2
Maďarsko 3
Macedónsko 1
Maledivy 1
Malta 1
Nemecko 15
Holandsko 5
Nórsko 2
Pakistan 2
Peru 1
Poľsko 4
Portugalsko 4
Rakúsko 4
Rumunsko 4
Rusko 7
Grécko 2
Singapur 1
Slovensko 2
Slovinsko 2
Spojené kráľovstvo 13
Spojené štáty 15
Srbsko 3
Španielsko 10
Švédsko 5
Švajčiarsko 3
Taiwan 2
Turecko 3
Ukrajina 1
Uzbekistan 1


6.8 Organizátor si vyhradzuje právo tieto kvóty podľa svojho uváženia upraviť. Prípadné zmeny budú zverejnené na Webových stránkach.

6.9 Okrem 200 národných tímov bude za každého oficiálneho partnera, ktorý sa do propagačnej akcie zapojí, vybraný jeden tím s divokou kartou Hyundai. O divokú kartu sa môžu uchádzať osoby bez ohľadu na miesto bydliska v prípade, že majú v momente, kedy prebehne výber víťazov, viac ako osemnásť rokov. Výnimkou sú uchádzači z Japonska, na ktorých sa vzťahujú obmedzenia uvedené v odst. 3.3 týchto Podmienok. Pravidlá a podrobné informácie o možnosti získať pre tím divokú kartu Hyundai nájdete na našich webových stránkach.

6.10 Pre národné tímy bude okrem možnosti zúčastniť sa hlavnej akcie zabezpečená tiež doprava z miesta bydliska každého finalistu (prípadne z miesta blízko bydliska, podľa určenia Organizátora) do určeného štartovného miesta hlavnej akcie (tzn. Barcelona, Miláno, Budapešť, Kodaň, Amsterdam) („štartovné miesto“) a späť. Doprava na štartovné miesto bude zabezpečená na deň 28. septembra 2020 spolu s ubytovaním a stravovaním večer 28. septembra 2020 v určenom štartovnom mieste a ďalej bude zabezpečené ubytovanie a stravovanie večer dňa 6. októbra 2020 v mieste cieľa („cieľová čiara“).

6.11 Dodržanie vyššie popísaného postupu je podmienkou, aby účastník z rady 200 národných tímov mohol nastúpiť do finále.

7. FINÁLE (HLAVNÁ AKCIA)

7.1 V týždni od 29. septembra do 6. októbra 2020 bude 200 národných tímov súťažiť v hlavnej akcii a Organizátor na základe bodovacieho systému popísaného nižšie určí, kto sa umiestnil na prvom a kto na druhom mieste („týždeň hlavnej akcie“).

7.2 Počas hlavnej akcie národné tímy podniknú za sedem dní cestu dlhú niekoľko stoviek kilometrov, zo štartovného miesta na cieľovú čiaru v niektorom veľkom európskom meste (viď kapitola Ceny). Trasu si tímy zvolia sami, s podmienkou, že musia prejsť kontrolnými bodmi v rôznych mestách. Ďalej budú cez mobilnú aplikáciu akcie a cez svoj osobný instagramový účet zverejňovať fotografie a videá z cesty, budú sa snažiť splniť čo najviac úloh zo zoznamu dobrodružstiev, ktorý obdržia predom, a budú sa snažiť podľa potreby využiť čo najviac spôsobov dopravy a zabezpečiť si podporu tých, ktorí ich budú sledovať z ich domáceho miesta.

7.3 Národné tímy budú štartovať z niektorého z piatich veľkých európskych miest (Barcelona, Miláno, Budapešť, Kodaň a Amsterdam). Konkrétne mesto im určí Organizátor (národné tímy nemajú možnosť zvoliť si štartovné miesto sami). Každý národný tím obdrží štartovaciu súpravu, ktorá bude obsahovať tímový mobilný telefón, mapu, vizitky hlavnej akcie, bezpečnostné pokyny, batoh a samozrejme kartón s 24 plechovkami Red Bull. Navyše si súťažiaci môžu vziať iba jeden ďalší batoh na osobu (v ňom môžu mať napríklad oblečenie, hygienické potreby, dáždnik, doklady atď.). Ďalšiu batožinu a iné osobné veci im Organizátor bezpečne prevezie do cieľa, kde si ich na konci týždňa budú môcť vyzdvihnúť. Všetky národné tímy odštartujú z určeného miesta o 12:00 (poludnie) SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) dňa 29. septembra 2020 a budú mať jeden týždeň na to, aby sa najneskôr do 15:00 SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) dňa 6. októbra 2020 dostali na cieľovú čiaru, ktorá sa bude nachádzať v niektorom veľkom európskom meste. Ak sa niektorý účastník nedostaví včas k registrácii na určenom štartovnom mieste, celý tím stratí právo účasti v súťaži, a to bez nároku na náhradu nákladov. Organizátori môžu udeliť výnimku v prípade, že bude tím meškať z dôvodov, ktoré nemohli ovplyvniť (napr. oneskorený let).

7.4 Osobné telefóny, smart hodinky, počítače, tablety, GPS a podobné zariadenia, ďalej hotovosť, kreditné a debetné karty a iné platobné prostriedky (spolu ďalej „zakázané predmety“) Organizátor uzavrie do zapečatených obálok alebo boxov chránených proti neoprávnenému otvoreniu, ktoré dodá. Ak behom týždňa, kedy bude prebiehať závod, dôjde k porušeniu pečate, bude dotyčný národný tím diskvalifikovaný. Organizátor môže na štartovnej čiare skontrolovať, či batohy a osobné veci účastníkov neobsahujú zakázané predmety. Účastníci, ktorí sa nepodrobia kontrole alebo ktorí sa behom hlavnej akcie pokúsia zakázané predmety použiť, budú spolu so svojím tímom diskvalifikovaní.

7.5 Kontrolné body sa budú nachádzať v rôznych mestách po celej Európe a budú ohodnotené rôznym počtom bodov podľa náročnosti, geografického umiestnenia a časovej náročnosti úloh na jednotlivých bodoch. Po príchode na kontrolný bod dostane národný tím za odmenu ďalšie plechovky Red Bull. Na každom kontrolnom bode musí tím splniť úlohu, aby si mohol pripísať ďalšie body („úloha v kontrolnom bode a/alebo kategória kontrolný bod“). Úlohy preveria fyzickú a duševnú kondíciu národných tímov (budú obsahovať pohybové aktivity, hádanky, riešenia problémov), budú rôzne odstupňovanej náročnosti a budú vyžadovať strategické myslenie, kreativitu a rýchlosť. O splnení každej úlohy sa národný tím môže pokúsiť iba raz. Ak neuspeje, nedostane za tento kontrolný bod žiadne body. Podmienkou úspešného absolvovania hlavnej akcie je, aby národný tím po ceste do cieľa navštívil aspoň šesť kontrolných bodov.

7.6 body môže národný tím behom cesty získať buď plnením úloh zo zoznamu dobrodružstiev („kategória dobrodružstvo“), alebo budovaním podpory na sociálnych sieťach, a to tak, že jeho podporovatelia budú nahrávať, zdieľať alebo lajkovať obsah zverejnený daným tímom na Instagrame (kategória sociálne médiá). Body v kategórii sociálne médiá budú pridelené v závislosti na miere aktivity (napr. lajky verzus komentáre), ktorú tím dokáže okolo svojho obsahu vytvoriť. Zoznam dobrodružstiev je kombináciou hľadania pokladu a rôznych úloh. Obsahuje zábavné, napínavé aktivity, ktoré sa dajú uskutočniť kedykoľvek behom trvania propagačnej akcie. Body za ich splnenie budú pridelené na základe dôkazu v podobe fotografie alebo videa. Čím ťažšia úloha, tým viac bodov.

7.7 Každý národný tím sa vydá na cestu s jedným kartónom obsahujúcim 24 plechoviek Red Bull („plechovky“). Tieto plechovky bude vymieňať za všetko, čo bude behom cesty potrebovať - jedlo, nocľah, dopravu a ďalšie potreby, ktoré behom cesty vyvstanú. Nie je dovolené používať hotovosť, kreditné karty, bitcoiny ani iné platobné prostriedky. Tieto prostriedky budú uzatvorené do boxov chránených pred neoprávneným otvorením a zapečatené.

7.8 Poslednou zastávkou dobrodružnej cesty Red Bull Can You Make It? je cieľová čiara. Bude sa nachádzať v niektorom veľkom európskom meste a jej presné umiestnenie bude zverejnené pred zahájením akcie. Národné tímy sa musia dostať do cieľa najneskôr o 15:00 SEČ (alebo v zodpovedajúcom čase príslušného časového pásma) dňa 6. októbra 2020, inak nebudú zaradené do konečného poradia. Národným tímom, ktoré na cieľovú čiaru dorazia skôr než 6. októbra 2020, Organizátor zabezpečí ubytovanie až 6. októbra 2020, nie skôr. Ďalej Organizátor v žiadnom prípade nezabezpečí ubytovanie národným tímom, ktoré v hlavnej akcii neuspejú (napr. budú diskvalifikované pre podvádzanie alebo pre otvorenie zapečatenej obálky, prípadne účasť na propagačnej akcii vzdajú). V naliehavých prípadoch alebo ak sa národný tím rozhodne nepokračovať v účasti, Organizátor zabezpečí bezplatnú prepravu do miesta pobytu členov tímu.

7.9 „Celkový víťaz“ bude vybraný na základe skóre dosiahnutého v troch kategóriách (kategória sociálne médiá, kategória kontrolný bod a kategória dobrodružstvo). Poradie národných tímov v jednotlivých kategóriách bude dané počtom bodov, ktoré tím vysúťaží. Za body v každej kategórii bude udelené určité skóre a súčet skóre celej trojice bude udávať konečný výsledok tímu.

body za sociálne médiá 🡪 poradie 🡪 skóre 1
body za kontrolný bod 🡪 poradie 🡪 skóre 2
body za dobrodružstvo 🡪 poradie 🡪 skóre 3


Konečný výsledok národného tímu bude zodpovedať súčtu skóre dosiahnutého v jednotlivých kategóriách. Skóre 1 + skóre 2 + skóre 3 = konečný výsledok. V prípade rovnakého výsledku bude za víťaza prehlásený tím s lepším umiestnením v kategórii sociálne médiá.

Skóre 1: podpora tímu na sociálnych médiách
Body sa prideľujú podľa kvality obsahu uverejneného na Instagrame, pričom obsah sa bude agregovať tiež na redbullcanyoumakeit.com
Skóre 2: plnenie úloh na kontrolných bodoch
Za každú splnenú úlohu na kontrolnom bode bude udelený určitý počet bodov.
Skóre 3: počet splnených úloh zo zoznamu dobrodružstiev
Za každú splnenú dobrodružnú výzvu bude národnému tímu udelený určitý počet bodov v závislosti na náročnosti výzvy. Body budú pridelené na základe dôkazov o splnení úlohy. Ako dôkaz poslúžia fotografie alebo video.

Presný spôsob výpočtu skóre bude účastníkom komunikovaný na informačnej schôdzi dňa 28. septembra 2020. Organizátor okrem víťaza určí tiež tím, ktorý obsadil druhé miesto.


7.10 Všetky národné tímy, ktoré sa zúčastnia hlavnej akcie, obdržia mobilný telefón s naprogramovanou aplikáciou akcie a s priamym núdzovým telefónnym číslom hlavného štábu. S výnimkou priameho telefónneho čísla hlavného štábu a Organizátora a s výnimkou pripojenia webových aplikácii v rámci aplikácie akcie sú všetky odchádzajúce a prichádzajúce pripojenia (dáta, webové stránky, SMS, volania atď.) zakázané a Organizátor ich môže blokovať. Účastníci berú na vedomie, že Organizátor môže všetky dáta vytvorené pomocou vyššie uvedeného telefónu a dáta prechádzajúce cez tento telefón použiť v súlade s článkami 11 a 12 týchto Podmienok. Po skončení hlavnej akcie účastníci odovzdajú mobilný telefón určenému personálu Organizátora. Vlastníkom telefónu je po celý čas Organizátor a jeho spolupracujúci partneri.

7.11 Hlavným štábom akcie bude kancelária, ktorú zriadi Organizátor a ktorá bude v týždni konania akcie v neustálej prevádzke počas všetkých sedem dní. Bude hlavným riadiacim strediskom akcie a kontaktným miestom účastníkov pre prípad núdze alebo otázok. Hlavný štáb bude tiež sledovať priebeh putovania jednotlivých tímov.

7.12 Všetci členovia tímu uložia svoje osobné zariadenia, napr. mobilné telefóny, a tiež peniaze a kreditné karty do zapečatenej obálky alebo do boxu zabezpečeného ochranou proti neoprávnenému otvoreniu a takto si ich vezmú so sebou na ďalšiu cestu. V prípade núdze alebo ak národný tím usúdi, že sa nedokáže dopraviť do cieľa, je možné zapečatenú obálku otvoriť. Šancu na víťazstvo v hlavnej akcii však majú iba národné tímy, ktoré v kompletnom zložení dorazia na cieľovú čiaru bez toho, aby im hlavný štáb musel zabezpečovať prepravu, a predloží obálku/box s neporušenou pečaťou. Pri podozrení na podvod alebo neoprávnené nakladanie so zapečatenou obálkou/boxom bude celý tím diskvalifikovaný.

7.13 Osobné predmety, ktoré účastník nevložil do zapečatenej obálky alebo boxu a ktoré nemôže mať so sebou v batohu, je možné po príchode na určené štartovné miesto odovzdať personálu Organizátora. O odovzdaných veciach bude s účastníkom spísaný protokol, ktorý účastník podpíše. Organizátor potom odovzdané veci na svoje náklady prevezie zo štartovného miesta k príslušnej cieľovej čiare. Odporúčame účastníkom, aby obaly a batožinu so svojimi vecami uzamkli či zapečatili. Organizátor nebude prijímať reklamácie v prípade straty či poškodenia obsahu. Neodovzdávajte cenné predmety, Organizátor ani jeho spolupracujúci partneri nenesú zodpovednosť za ich stratu či poškodenie. Pri cieľovej čiare si účastníci môžu svoje veci po preukázaní totožnosti vyzdvihnúť. Na dôkaz riadneho prevzatia znovu podpíšu protokol. Po podpísaní protokolu neprijímame žiadne reklamácie.

7.14 K informovaniu účastníka o vyhraných cenách Organizátor použije údaje, ktoré účastník poskytol pri prihlasovaní, preto odporúčame, aby účastníci pozorne skontrolovali správnosť týchto údajov.

7.15 Vyhlásenie celkového víťaza a druhého tímu v poradí prebehne bezprostredne po skončení týždňa akcie („dátum vyhlásenia“).

7.16 Ku kontaktovaniu celkového víťaza a druhého tímu v poradí Organizátor použije e-mailové adresy, ktoré tieto tímy zadali pri prihlasovaní. Spolu s informáciou o umiestnení dostane celkový víťaz a druhý tím v poradí pokyny, ako si vyzdvihnú cenu. Lehota pre vyzdvihnutie ceny bude 21 dní od dátumu, kedy Organizátor tímy o udelenie ceny vyrozumel. Ak nebude možné ocenené tímy kontaktovať alebo ak sa nedostavia k vyzdvihnutiu ceny do 21 dní od dátumu vyhlásenia, vyhradzuje si Organizátor právo ponúknuť cenu ďalšiemu účastníkovi v poradí, ktorého určí v súlade so stanoveným výberovým postupom.

7.17 Ak ocenený tím odmietne prevziať cenu, právo tímu na cenu prepadá a v súlade so stanoveným výberovým postupom bude vybraný náhradní víťaz. Organizátor nenesie zodpovednosť v prípade, že ocenený tím nebude schopný cenu prevziať.

7.18 Ceny sú osobné a neprenosné a za účastníka ich nemôže prevziať iná osoba.

7.19 Zoznam ocenených tímov bude k nahliadnutiu na webových stránkach Organizátora. Účastníci dávajú súhlas, aby Organizátor v prípade, že účastník obdrží cenu, zverejnil v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami niektoré údaje, napr. meno, priezvisko a prezývku účastníka.

7.20 Lehota pre doručenie cien neprekročí 90 dní od dátumu, kedy sa celkový víťaz a druhý ocenený tím k vyzdvihnutiu ceny prihlási. O prípadnom oneskorení s doručením cien bude Organizátor víťaza informovať. Organizátor bude víťaza kontaktovať prostredníctvom e-mailu, ktorý účastník uviedol pri prihlasovaní.

8. CENY

8.1 Každý národný tím obdrží jednu národnú cenu (celkom bude udelených 600 národných cien, po jednej každému z troch členov všetkých 200 národných tímov. Cenou bude spiatočná letenka ekonomickou triedou pre všetkých troch členov tímu do jedného štartovného miesta závodu v rámci Európy. Konkrétne miesto vyberie Organizátor z týchto miest: Madrid, Rím, Budapešť, Stockholm a Manchester. Let tam musí mať prílet najneskôr 28. septembra 2020 a bude zvolený podľa vzdialenosti učasntníkovej krajiny od štartovného miesta. Spiatočný let prebehne dňa 7. októbra 2020. Na dni 28. september a 6. október 2020 bude zabezpečené ubytovanie v hosteli. Vzhľadom ku koncepcii propagačnej akcie nebude ubytovanie zabezpečené na dobu od 29. september do 5. október 2020. Celková hodnota národnej ceny bude závisieť na mieste bydliska jednotlivých členov v momente rezervácie. Celková hodnota jednej národnej ceny však neprekročí 2 500 eur (alebo ekvivalent v miestnej mene) (bez prípadných daní) na osobu.

8.2 Každý celkový víťaz propagačnej akcie obdrží jednu celkovú cenu (budú teda udelené tri celkové ceny, jedna každému z troch členov tímu, ktorý sa stal celkovým víťazom). Cenou bude cesta zahrňujúca spiatočnú dopravu (spôsob určí Organizátor podľa vzdialenosti) z miesta bydliska dotyčného člena tímu (alebo z miesta blízko bydliska, podľa určenia Organizátora). V cene je zahrnuté tiež ubytovanie, preprava z miesta na miesto počas cesty, výber z turistických atrakcií a vstup na akcie Red Bull, nie sú v nej ale zahrnuté bežní výdavky. Celková hodnota ceny bude závisieť od miesta bydliska členov víťazného tímu, na trvaní cesty a na výške nákladov v momente rezervácie. Všetci traja členovia víťazného tímu musia cestovať podľa rovnakého itinerára, vrátane miesta zahájenia a ukončenia cesty, a musia bývať spoločne v jednej hotelovej izbe podľa určenia Organizátora. Celková hodnota ceny nesmie prekročiť 8 500 eur (alebo ekvivalent v miestnej mene) (bez prípadných daní) na osobu. K prevzatiu ceny sa musia účastníci prihlásiť do 16. októbra 2020.

8.3 Druhý tím celkového poradia obdrží ako cenu pre každého člena tímu dvojdňovú cestu s dopravou (spôsob určí Organizátor podľa vzdialenosti) z miesta bydliska (alebo z miesta blízko bydliska, podľa určenia Organizátora) na ľubovoľnú akciu Red Bull podľa vlastného výberu v krajine, kde členovia majú bydlisko. Cena zahŕňa tiež ubytovanie na dve noci vo štvorhviezdičkovom hoteli. Celková hodnota ceny bude závisieť na mieste bydliska jednotlivých členov tímu, na mieste konania zvolenej akcie a na výške nákladov v momente rezervácie. Všetci traja členovia druhého tímu v poradí musia cestovať podľa rovnakého itinerára, vráta miesta zahájenia a ukončenia cesty, a musia bývať v spoločnej hotelovej izbe podľa určenia Organizátora. Celková hodnota ceny nesmie prekročiť 1 000 eur (alebo ekvivalent v miestnej mene) (bez prípadných daní) na osobu. K prevzatiu ceny sa účastníci musia prihlásiť do 6. novembra 2020.

8.4 Ostatné bežné náklady a výdaje spojené s prevzatím a využitím ceny, napr. bezpečnostné poplatky, sprepitné, poplatky za batožinu, občerstvenie, nápoje a drobné výdavky si hradí sám účastník (a jeho doprovod). Účastníkom s bydliskom blízko zvolenej destinácie môže byť namiesto leteckého poskytnutá pozemná doprava, pričom za rozdiel v cene účastníkovi neprináleží náhrada.

8.5 Národní víťazi, celkový víťaz a druhý tím celkového poradia (spoločne ďalej “ocenené tímy”) sa musia pred odjazdom preukázať platnými cestovnými dokladmi (napr. platný pas alebo iný uznávaný doklad totožnosti vystavený orgánom príslušného štátu a prípadne tiež vstupné víza). Cestovné poistenie a vreckové si ocenené tímy zaistia sami. Vystavené letenky nemôžu ocenené tímy nijak meniť. Leteckú spoločnosť, letisko, letový itinerár a ubytovanie zvolí Organizátor podľa svojho výhradného uváženia. Na cestu a ubytovanie sa môžu vzťahovať podmienky či obmedzenia. Za stratené, poškodené či odcudzené letenky alebo cestovné poukazy Organizátor neposkytuje náhradu.

8.6 V rozsahu povolenom právnymi predpismi si Organizátor vyhradzuje právo nahradiť ktorúkoľvek cenu alebo všetky ceny cenami rovnakej alebo vyššej hodnoty.

8.7 Všetky organizačné záležitosti ohľadom ciest spojených s cenami popísanými v tejto kapitole zaisťuje zástupca Organizátora v spolupráci so skupinou Red Bull. Cestovné a ďalšie náklady spojené s účasťou na propagačnej akcii budú hradené v prípade, ak je to v týchto Podmienkach vyslovene uvedené.

8.8 Ceny nie je možné vyplatiť v hotových peniazoch. Ceny sú neprenosné a za nevyužitú cenu nenáleží finančná náhrada.

8.9 Prípadné dane (vrátane úrokov a penále) z finančnej hotovosti vyplatené ako súčasť cien uhradí príslušným finančným úradom členovia ocenených tímov. PRE JAPONSKO: v prípade, že cenu získa maloletý účastník a prevzatie či využitie ceny bude vyžadovať súhlas zákonného zástupcu a zákonný zástupca súhlas odoprie, môže Organizátor určiť náhradného víťaza, pričom pôvodne ocenenému účastníkovi ani jeho zákonnému zástupcovi neplynú z Organizátorového rozhodnutia žiadne práva ani nároky. PRE RUSKO: Organizátor týmto oznamuje príjemcom ceny, že podľa ustanovení daňových predpisov Ruskej federácie je hodnota všetkých cien prijatých od právnických osôb, a to vrátane vecných plnení, súčasťou daňového základu dane z príjmov fyzických osôb, pokiaľ v jednom vykazovanom období (kalendárny rok) presiahne hodnotu zodpovedajúcu čiastke 4 000 (štyri tisíc) ruských rubľov. Účasťou na propagačnej akcii a vyslovením súhlasu s týmito Podmienkami účastníci, vrátane víťazov potvrdzujú, že boli s vyššie popísanými ustanoveniami ruských daňových predpisov riadne oboznámení.


8.10 V rozsahu, v akom to pripúšťajú platné miestne právne predpisy, účastníci všetky ceny prijímajú “ako stoja a ležia”, bez akýchkoľvek výslovne daných či predpokladaných záruk (najmä bez implicitnej záruky uspokojivej kvality či vhodnosti pre konkrétny účel)


9. PRÁVO ORGANIZÁTORA ZMENIŤ PODMIENKY A DISKVALIFIKOVAŤ ÚČASTNÍKOV

9.1 V rozsahu, v akom to pripúšťajú právne predpisy, a bez toho aby boli dotknuté zákonom dané práva účastníkov, si Organizátor vyhradzuje právo v prípade, že podľa jeho názoru došlo k narušeniu či ohrozeniu propagačnej akcie udalosťami, ktoré Organizátor nemôže ovplyvniť, propagačnú akciu pozmeniť, ukončiť, doplniť či rozšíriť, bez toho, aby tým Organizátorovi vznikla zodpovednosť a záväzky za priame či nepriame straty a škody, ktoré tým účastníkovi alebo tretím subjektom prípadne vzniknú, bez ohľadu na výšku a druh straty či škody. Odporúčame účastníkom, aby pravidelne sledovali naše webové stránky. Prípadné zmeny budú platiť od momentu, kedy bude informácia o nich umiestnená na webové stránky.

9.2 Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho výhradného uváženia kedykoľvek v priebehu propagačnej akcie znemožniť alebo pozastaviť hlasovanie, diskvalifikovať alebo vyradiť účastníka, pokiaľ je Organizátor dôvodne presvedčený, že v hlasovaní v rámci výberového procesu tento účastník obdržal hlas na základe vyplatenia finančnej čiastky alebo na základe inej ponuky či nátlaku, ako zo strany finalistu alebo tretieho subjektu, tak že účastník porušil tieto Podmienky, dopustil sa podvodu, prípadne iného nezákonného či neprípustného jednania. Rozhodnutia Organizátora v záležitostiach spojených s propagačnou akciou sú konečné a nepripúšťajú sa o nich žiadne korešpondenčné diskusie.

9.3 V prípade diskvalifikácie víťazného účastníka tento účastník stráca nárok na cenu a cena bude v súlade s vyššie popísaným výberovým postupom udelená náhradnému víťazovi.


10. FAIR PLAY

10.1 Účastník ručí za to, že jeho príspevok neobsahuje nič, čo by porušovalo alebo poškodzovalo práva iných osôb, vyjadrovalo politické stanoviská, narušovalo právo na ochranu súkromia, publikačné práva alebo práva duševného vlastníctva, obsahovalo názvy značiek alebo ochranné známky (s výnimkou názvov značiek a ochranných známok Organizátora, na ktorých užívanie má účastník obmedzenú licenciu výhradne pre účely tejto propagačnej akcie), obsahovalo materiál chránený autorským právom, ak autor materiálu sám nie je účastník ( s výnimkou materiálu, ku ktorému má účastník potrebné práva, súhlas s používaním alebo povolenie k používaniu), obsahovo urážlivý, odpudivý, nebezpečný, nevhodný, neslušný, obscénny, nenávistný, protizákonný, ohovárací, hanlivý či osočovací materiál alebo materiál, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi jurisdikcie, v ktorej bol príspevok vytvorený. V prípade, že táto propagačná akcia prebieha prostredníctvom jedného alebo niekoľkých platforiem tretích subjektov, účastník ručí a prehlasuje, že jeho príspevok neporušuje podmienky danej platformy

10.2 Účastnik týmto zaručuje a prehlasuje, že činnosti spojené s propagačnou akciou vykoná osobne a že v súlade s kvalifikačnými kritériami podľa týchto Podmienok sú materiály obsiahnuté v jeho príspevku jeho vlastným dielom, pričom môžu obsahovať ďalšie materiály, ako je obsah generovaný užívateľom, a ďalej prehlasuje a ručí, že nepoužil zakázané pomôcky, ako napríklad automatických robotov, skriptá, služby alebo iné podobné formy manipulácie.

10.3 Účastník prehlasuje, že si od všetkých identifikovateľných osôb, ktoré sa objavujú v jeho príspevku alebo videu, obstaral výslovný súhlas s použitím ich podoby spôsobom popísaným v týchto Podmienkach, vrátane súhlasu s právom Organizátora a sponzora používať príspevky a obrazový materiál bez obmedzení pre ľubovoľné budúce obchodné účely. Na požiadanie účastník od ktorejkoľvek z vyššie uvedených osôb zaobstará pre Organizátorov písomný súhlas. Pri osobách, ktoré sú v štáte svojho bydliska maloleté a ktorých podoba sa objavuje v príspevkoch či obrazových materiáloch účastníka, je vyžadovaný písomný súhlas podpísaný rodičom alebo iným zákonným zástupcom. Príspevky ani obrazový materiál nesmú obsahovať identifikovateľné osobné údaje o fyzických osobách.

10.4 Účastník sa zaväzuje, že v prípade, že poruší ustanovenia tohto článku 10, poskytne Organizátorovi náhradu škody za prípadné nároky plynúce z porušení práv duševného vlastníctva a zaistí mu právnu ochranu voči týmto nárokom.

11. UDELENIE PRÁV

11.1 Účastník bude Organizátorovi podľa potreby poskytovať rôzne materiály súvisiace s propagačnou akciou (spolu “príspevky”). Príspevky môžu obsahovať hlas, podobu, fotografie, prehlásenia, biografické údaje, výkony, meno, vyobrazenie a ďalší užívateľom generovaný obsah účastníka alebo iných osôb.

11.2 Ako protihodnotu za účasť v propagačnej akcii a za možnosť vyhrať niektorú z cien týmto účastník postupuje Organizátorovi všetky práva k príspevkom v najširšom možnom rozsahu podľa ustanovení príslušných právnych predpisov. Na práva, ktoré sa nedajú takto postúpiť, účastník dáva Organizátorovi v rozsahu takýto práv celosvetovo platnú, neobmedzenú, výhradnú, bezplatnú, prevoditeľnú licenciu na užívanie príspevkov všetkými, doteraz známymi a doteraz neznámymi spôsobmi (najmä v spojení s propagačnou akciou). Jedná sa najmä o tieto práva: vysielacie právo (napr. bezplatné a platené televízne vysielanie, káblové a satelitné vysielanie, mobilné televízie, IP-TV/Web-TV), právo sprístupňovať príspevky verejnosti (práva k sťahovaniu obsahu a obsah na objednávku), filmové práva (právo sfilmovania, predvádzania, príjmy zo vstupného), práva spojené s videom (napr. DVD), právo šíriť a robiť kópie, právo na používanie na reklamné účely (napr. právo používať príspevky pri propagácii tejto akcie a v súvislosti s ňou, rôznymi distribučnými kanálmi), vydavateľské právo a práva spojené s obchodným využitím (napr. vo forme tlačených médií, tovaru a služieb všetkého druhu), ako aj právu používať príspevku na reklamné účely (reklama zabezpečená tretími subjektmi). Organizátor môže príspevky upravovať, zostrihať, dabovať alebo synchronizovať a môže tiež spájať s inými audiovizuálnymi materiálmi. PRE KOLUMBIU: Licencia uvedená v predchádzajúcej vete je obmedzená na obdobie dvadsaťpäť rokov. Organizátor nezaručuje v súvislosti s príspevkami zachovanie dôverného charakteru. Účastník zaručuje, že všetky príspevky, ktoré nahrá, uloží, prenesie, odovzdá, vymení alebo sprístupní na webovej stránke vytvoril, vlastní a má pod kontrolou výhradne účastník (s prihliadnutím na podmienky prípadných licencií), v žiadnom prípade nie Organizátor. Sledovanie a ochrana prípadných práv duševného vlastníctva účastníka k príspevkom je výhradne na zodpovednosti účastníka a Organizátor za ne nepreberá žiadnu zodpovednosť.

11.3 Účastník prehlasuje a zaručuje, že si od všetkých účastníkov, vystupujúcich, moderátorov, prispievateľov a ďalších osôb, ktoré majú podiel na príspevkoch alebo na právach, službách či funkciách s nimi spojenými, riadne a v právne účinnej forme obstaral všetky potrebné práva, povolenia, súhlasy a vzdanie sa morálnych práv.

11.4 Ocenené tímy môžu byť vyzvané, aby sa v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi zúčastnili propagačných činností, a Organizátor si vyhradzuje právo používať mená a adresy členov ocenených tímov, ich fotografie a zvukové alebo vizuálne záznamy v ľubovoľných propagačných materiáloch, a to v rozsahu, ktorý ten ktorý člen oceneného tímu povolí. Organizátor si podľa potreby vyžiada od členov ocenených tímov ich súhlas. Účastník výslovne prehlasuje, že berie na vedomie, že účastník, ako aj ktorákoľvek iná osoba, ktorá sa objavuje v príspevkoch, má právo vysloviť nesúhlas s použitím príspevku v marketingových materiáloch.

11.5 Účastník sa týmto zaväzuje, že v prípade, že sa stane víťazom propagačnej akcie, riadne postúpi Organizátorovi všetky svoje práva duševného vlastníctva podľa ustanovení príslušných právnych predpisov a v rozsahu, ktorý umožňujú platné právne predpisy, sa vzdá všetkých morálnych práv k svojim príspevkom a iných práv, ktoré účastníkovi v súvislosti s jeho príspevkami vzniknú a to nielen teraz existujúcich práv, ale aj práv, ktoré účastníkovi vzniknú v budúcnosti na základe platných právnych predpisov v znení neskorších úprav a na základe ďalších podobných predpisov v znení platnom v ktoromkoľvek časovom okamihu kdekoľvek na svete. Účastník výslovne prehlasuje, že berie na vedomie, že účastník, ako aj ktorákoľvek iná osoba, ktorá sa objavuje v príspevkoch má právo vysloviť nesúhlas s použitím príspevkov v marketingových materiáloch.

11.6 Organizátor môže ktorékoľvek práva udelené mu podľa tohto článku 11 postúpiť alebo udeliť formou podlicencie tretím subjektom, najmä partnerom alebo sponzorom propagačnej akcie, partnerským médiám a platformám alebo pridruženým spoločnostiam Organizátora, a môže im umožniť ďalšie predvádzanie týchto práv alebo ich udeľovanie formou podlicencií.

12. ZBIERANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Informácie o tom, ako môže Organizátor zbierať, spracovávať a uchovávať vaše osobné údaje pre účely propagačnej akcie či pre iné účely, nájdete v dokumente Zásady ochrany súkromia. <link>

12.2 PRE JAPONSKO: Organizátor zbiera osobné údaje účastníkov na účely organizácie tejto propagačnej akcie a na účely informovania účastníka o produktoch a budúcich akciách Red Bull („účel“). Osobné údaje účastníka bude Organizátor uchovávať v súlade s japonským zákonom o ochrane osobných údajov a s ďalšími platnými predpismi o ochrane súkromia. Ak účastník svoje osobné údaje neposkytne, Organizátor ho nebude môcť zapojiť do propagačnej akcie alebo mu nebude môcť poskytovať informácie o produktoch a o budúcich akciách Red Bull. Organizátor môže osobné údaje účastníka poskytovať v súvislosti s vyššie popísaným účelom svojim prepojeným subjektom a tretím subjektom so sídlom v Japonsku, Európe, Spojených štátoch amerických alebo v Singapure, pritom však príjme opatrenia, aby zaistil ochranu osobných údajov účastníka. Ďalšie informácie, okrem iného o tom, ako účastník môže získať prístup k osobným údajom, ktoré o ňom Organizátor uchováva, ako môže tieto údaje opravovať či ako môže podať sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov, nájdete v dokumente Organizátora Zásady ochrany súkromia <link> alebo sa môžete na Organizátora obrátiť e-mailom zaslaným na adresu privacy@redbull.com.

12.3 PRE RUSKO: Organizátor zbiera vaše osobné údaje na účely organizácie tejto propagačnej akcie a preto, aby vás mohol informovať o produktoch a budúcich akciách Red Bull („účel“). Vaše osobné údaje bude Organizátor uchovávať v súlade s ruským federálnym zákonom zo dňa 27. júla 2006 č. N 152-FZ ZÁKON O OSOBNÝCH ÚDAJOCH a s ďalšími platnými predpismi o ochrane súkromia. Organizátor môže vaše osobné údaje v súvislosti s vyššie uvedeným účelom poskytnúť svojim prepojeným subjektom uvedeným na internetových stránkach https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html, pričom môže ísť o subjekty so sídlom kdekoľvek na svete. Pri takomto poskytnutí však Organizátor príjme opatrenia, ktoré zaistia riadnu ochranu vašich osobných údajov.

12.4 PRE HONGKONG: Organizátor zbiera vaše osobné údaje na účely organizácie akcií, aktivít pre spotrebiteľov, súťaží, propagácie, webových stránok a aplikácií, zlepšovanie svojich obchodných činností, služieb a produktov, riešenia reklamácií týkajúcich sa Organizátora alebo jeho pridružených spoločností, vytvárania čo najprívetivejšieho užívateľského prostredia webových stránok a aplikácií, zaistenia vašej bezpečnosti a poskytovania informácií o našich produktoch, akciách a iných udalostiach („účel“). Organizátor bude vaše osobné údaje uchovávať v súlade s platnými zásadami ochrany osobných údajov a s nariadením o ochrane osobných údajov (kap. 486) platným v Hongkongu. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je povinné. V prípade, že svoje osobné údaje neposkytnete, Organizátor vás nebude môcť zapájať do propagačných aktivít, prihlasovať vás na akcie, poskytovať vám produkty, kontaktovať vás s informáciami o pripravovaných akciách a o produktoch, kontaktovať vás vo veciach vašich prípadných reklamácií ani zdokonaľovať služby, ktoré vám poskytuje. Organizátor môže vaše osobné údaje v súvislosti s vyššie popísaným účelom poskytovať svojim prepojeným subjektom a tretím subjektom so sídlom v Hongkongu alebo v iných krajinách (predovšetkým v Európe, Spojených štátoch amerických, Austrálii, či Singapure), v takom prípade však prijme opatrenia, ktoré zaručia ochranu vášho súkromia. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, Organizátor bude vaše údaje poskytovať iba spracovateľom z radov svojich prepojených subjektov, prípadne tretím spracovateľom, v rozsahu nevyhnutnom na splnenie vyššie popísaného účelu. Organizátor a jeho prepojené subjekty príjmu vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie, okrem iného o tom, ako môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás Organizátor uchováva, ako tieto údaje môžete opravovať či ako môžete podať sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov, nájdete v našom dokumente Zásady ochrany súkromia <link> alebo sa môžete na Organizátora obrátiť e-mailom zaslaným na adresu privacy@redbull.com.

12.5 PRE UKRAJINU: Beriete na vedomie a súhlasíte, že Organizátor môže zbierať, spracovávať, ukladať, prenášať alebo inak používať vaše osobné údaje, ktoré mu poskytnete (obzvlášť meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, vek, miesto pobytu atď.), na účely organizácie tejto propagačnej akcie a preto, aby vás mohol informovať o produktoch a pripravovaných akciách Red Bull. Organizátor bude vaše osobné údaje spracovávať v súlade s ukrajinským zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade so svojimi zásadami ochrany súkromia v platnom znení. Prehlasujete, že ste sa oboznámili s právami, ktoré vám plynú z ukrajinského zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor môže vaše osobné údaje poskytovať tiež tretím subjektom (obzvlášť spoločnosti Hyundai) pre svoje vlastné marketingové a komunikačné účely.

12.6 PRE NOVÝ ZÉLAND: Spoločnosť Red Bull New Zealand Limited (identifikačné číslo spoločnosti 1179756) („Organizátor“) zbiera vaše osobné údaje na účely organizácie akcií, aktivít pre spotrebiteľov, súťaží, propagácie, webových stránok a aplikácií, zlepšovania svojich obchodných činností, služieb a produktov, riešení reklamácií týkajúcich sa spoločnosti Red Bull alebo jej pridružených spoločností, vytvorenia čo najprívetivejšieho užívateľského prostredia webových stránok a aplikácií, zaistenia vašej bezpečnosti a poskytovania informácií o našich produktoch, akciách a iných udalostiach („účel“). Organizátor bude vaše osobné údaje uchovávať v súlade so zásadami ochrany údajov a so zákonom o ochrane súkromia z roku 1993, platným na Novom Zélande. V prípade, že svoje osobné údaje neposkytnete, Organizátor vás nebude môcť zapájať do propagačných aktivít, prihlasovať vás na akcie, poskytovať vám produkty, kontaktovať vás s informáciami o pripravovaných akciách a o produktoch, kontaktovať vás vo veciach vašich prípadných reklamácií ani zdokonaľovať služby, ktoré vám poskytuje. Organizátor môže vaše osobné údaje v súvislosti s vyššie popísaným účelom poskytovať svojim prepojeným subjektom i tretím subjektom so sídlom na Novom Zélande alebo v iných krajinách (predovšetkým v Európe, Spojených štátoch amerických, Austrálii či Singapure), v takom prípade však prijme opatrenia, ktoré zaručia ochranu vášho súkromia. Ďalšie informácie, okrem iného o tom, ako môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás Organizátor uchováva, ako tieto údaje môžete opravovať či ako môžete podať sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov, nájdete v našom dokumente Zásady ochrany súkromia na adrese https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201907010152/en/privacy.html alebo sa môžete na Organizátora obrátiť e-mailom zaslaným na adresu privacy@redbull.com

12.7 PRE SINGAPUR: Organizátor zbiera vaše osobné údaje na účely organizácie tejto propagačnej akcie, správy svojich webových stránok a aplikácií, zlepšovania svojich obchodných činností, služieb a produktov, riešení reklamácií a tiež preto, aby vás mohol informovať o produktoch Red Bull a o pripravovaných akciách (ak ste na to dali súhlas) („účel“). Organizátor bude osobné údaje uchovávať v súlade so singapurským zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2012 a s ďalšími platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je povinné. V prípade, že požadované osobné údaje neposkytnete, Organizátor vás nebude môcť zaradiť do tejto propagačnej akcie. Organizátor môže vaše osobné údaje v súvislosti s vyššie popísaným účelom poskytovať svojim prepojeným subjektom alebo tretím spracovateľom údajov (ak ste na takéto poskytnutie dali súhlas), pričom tieto subjekty môžu sídliť v Singapure alebo v inej krajine (obzvlášť v Európe, Austrálii a Spojených štátoch amerických). Pri každom takomto poskytnutí údajov Organizátor príjme opatrenia na ochranu vášho súkromia. Organizátor bude osobné údaje poskytovať svojim prepojeným subjektom alebo tretím spracovateľom iba v rozsahu nevyhnutnom na splnenie vyššie popísaného účelu a iba vtedy, ak ste na poskytnutie dali súhlas. Organizátor a jeho prepojené subjekty príjmu vhodné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie, okrem iného o tom, ako môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás Organizátor uchováva, ako môžete tieto údaje opravovať či ako môžete podať sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov, nájdete v dokumente Organizátora Zásady ochrany súkromia <link> alebo sa môžete na Organizátora obrátiť e-mailom zaslaným na adresu privacy@redbull.com.

12.8 PRE KOLUMBIU: Prijatím týchto Podmienok účasti dávate Organizátorovi súhlas, aby spracovával vaše osobné údaje, či už sám v rámci skupiny Red Bull alebo prostredníctom tretích spracovateľov, ktorí budú údaje spracovávať jeho menom, pod podienkou, že budú dodržiavať tieto Podmienky účsti a Zásady ochrany súkromia, ktoro Organizátor prijal a ktoré sú dostupné na internetovej adrese https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Columbia/201904230244/es/privacy.html.

12.9 PRE PERU: V súlade s platnými miestnymi právnymi predpismi môžete mať právo vyžiadať si informácie o tom, kde sa nachádzajú databázy, do ktorých sú ukladané vaše osobné údaje.

12.10 S otázkami ohľadom ochrany súkromia sa môžete na Organizátora obracať prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@redbull.com.

13 ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKA

13.1 V rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy, sa týmto stanovuje, že Organizátor, jeho zamestnanci, zástupcovia ani distribútori nemajú v žiadnom prípade voči oceneným tímom zodpovednosť ani povinnosť ohľadom náhrady škody, nepreberajú zodpovednosť za straty, majetkové ujmy, ujmy na zdraví ani za usmrtenie, ak k nim dôjde v dôsledku účasti na propagačnej akcii a ďalej nezodpovedajú za prevzatie ceny oceneným tímom. Obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na podvodné jednanie, úmyselné zavinenie ani na hrubú nedbalosť. Predchádzajúcimi ustanoveniami nie sú dotknuté práva účastníkov plynúce zo zákona; PRE CHILE: (vrátane spotrebiteľských záruk podľa chilskéhho zákona o ochrane práve spotrebiteľa – zákon č. 19.496). PRE FRANCÚZSKO: Ak má odmena podobu veci alebo služby poskytnutej tretím subjetkom, nesie v prípade priamej škody zodpovednosť subjekt, ktorý službu alebo vec poskytol. Organizátor v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené tretími subjektmi.

13.2 V rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy, sa týmto stanovuje, že Organizátor a skupina Red Bull vylučujú akúkoľvek zodpovednosť voči účastníkovi za ušlý príjem, ušlý zisk, stratu dobrého mena, stratu dát, ušlé príležitosti (priame aj nepriame), ako aj za nepriame či následné straty alebo ujmy, ktoré účastníkovi môžu vzniknúť v súvislosti s jeho účasťou na tejto propagačnej akcii, s výnimkou strát spôsobených nedodržaním zmluvných a zákonných povinností Organizátora alebo skupiny Red Bull – aj v takomto prípade však Organizátor v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi obmedzuje svoju zodpovednosť za situácie popísané vyššie.

13.3 V rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy, sa týmto stanovuje, že Organizátor a skupina Red Bull nezodpovedajú za: neskoro podané, stratené, pozdržané, poškodené, nesprávne odoslané, neúplné, nečitateľné či nezrozumiteľné príspevky, za nesprávne fungovanie, zlyhanie, oneskorenie či chyby telefónov, elektronických zariadení, hardwaru alebo softwaru, sietí, internetu či počítačov, za chyby pri prenose, za oznámenie o udelení ceny, u ktorých bol vykonaný pokus o odoslanie, ale ktoré sa nepodarilo doručiť, ani za straty utrpené osobami, ktoré sa prihlásia alebo pokúsia prihlásiť do tejto propagačnej akcie, zúčastnia sa jej alebo sa jej pokúsia zúčastniť, a ich príspevok sa stratí, nebude riadne podaný, bude nesprávne spracovaný alebo nezíska cenu.

13.4 Právo na účasť v tejto propagačnej akcii neplynie zo zákona. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa účastník z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť propagačnej akcie zúčastniť.

13.5 V rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy, sa týmto stanovuje, že Organizátor nenesie zodpovednosť za ujmy na zdraví utrpené účastníkom pri činnostiach spojených s touto propagačnou akciou. Účastník prehlasuje, že nemá zdravotné ťažkosti a že si nie je vedomý ničoho, čo by mu bránilo v bezpečnej účasti na tejto propagačnej akcii, ani ničoho, čo by v dôsledku jeho účasti na tejto propagačnej akcii mohlo viesť k ohrozeniu iných osôb. Účastník ďalej prehlasuje, že nie je z účasti na tejto propagačnej akcií vylúčený z iného dôvodu.

13.6 Organizátor ani skupina Red Bull v žiadnom prípade nezodpovedajú za neplnenie či oneskorenie plnenia svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak k naplneniu či k omeškaniu dôjde priamo či nepriamo v dôsledku okolností či pôsobením síl, ktoré sa vymykajú ich kontrole, tzn. predovšetkým štrajkov, výluk, nehôd či pôsobením prírodných síl, prerušením, stratou či nesprávnym fungovaním verejných služieb, komunikácií alebo počítačového vybavenia (softwaru či hardwaru), ak takéto okolnosti sú podľa platných miestnych predpisov považované za zásah vyššej moci.

13.7 V najširšom možnom rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov sa týmto stanovuje, že na túto propagačnú akciu sa nevzťahujú žiadne podmienky, záruky ani podobné ustanovenia a že všetky bezplatné produkty sú poskytované „tak, ako stoja a ležia“, bez akýchkoľvek vyslovene daných či predpokladaných záruk (predovšetkým bez implicitnej záruky uspokojivej kvality či vhodnosti pre konkrétny účel).

13.8 Organizátor vylučuje akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že účasť na propagačnej akcii alebo prevzatie ceny vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Obstaranie súhlasu zákonného zástupcu je výhradne na zodpovednosti účastníka.

14 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

14.1 Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným, protizákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým nijako dotknutá ani obmedzená platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.

14.2 Tieto Podmienky sa riadia rakúskymi právnymi predpismi a zúčastnené strany súhlasia s nevýhradnou súdnou príslušnosťou súdov v Salzburgu. PRE JAPONSKO: Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Japonska a ich výklad bude v súlade s nimi a zúčastnené strany súhlasia s nevýhradnou súdnou príslušnosťou obvodného súdu pre Tokio (Tokio District Court). PRE RUSKO: Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Ruskej federácie a ich výklad bude v súlade s nimi. V prípade sporu plynúceho z týchto Podmienok alebo s nimi súvisiacim sa strany vždy najprv pokúsia o zmierlivé riešenie. Ak pokus o zmierlivé riešenie zlyhá, bude spor predložený súdu podľa príslušných právnych predpisov.

14.3 Najnovšia verzia týchto Podmienok je k nahliadnutiu na webových stránkach Organizátora.

14.4 So všeobecnými otázkami ohľadom týchto Podmienok alebo tejto propagačnej akcie sa obracajte e-mailom na adresu: canyoumakeit@support.redbull.com.

14.5 PRE CHILE: Znenie týchto Podmienok je uložené u príslušného notára v meste Santiago.

Aktualizované: 23.8.2019