Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

UCZESTNICTWO NIE WYMAGA ŻADNEGO ZAKUPU ANI INNEJ OPŁATY. ZAKUP NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

BIORĄC UDZIAŁ W NINIEJSZEJ PROMOCJI, KIERUJ SIĘ ZASADAMI OSTROŻNOŚCI I ZDROWYM ROZSĄDKIEM. SZANUJ I DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH. NIE NARUSZAJ I NIE NISZCZ NICZYJEGO MIENIA.

Zgłaszając się do udziału oraz uczestnicząc w niniejszej Promocji, uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na podleganie niniejszym Warunkom Uczestnictwa („Warunki”) i oświadcza, że spełnia wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału. Promocja podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom.1. ORGANIZATOR

1.1 Niniejsza Promocja prowadzona jest przez firmę Red Bull GmbH z siedzibą pod adresem Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austria, Red Bull Hong Kong Limited z siedzibą na 21. piętrze EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan, Hongkong, Red Bull Singapore Pte Ltd z siedzibą pod adresem 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapur 048624 oraz Red Bull Japan z siedzibą pod adresem Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio, Japonia 150-0002, Red Bull New Zealand z siedzibą pod adresem 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Nowa Zelandia, Red Bull Taiwan Inc. z siedzibą pod adresem (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City, Tajwan, R.O.C. przy wsparciu spółek stowarzyszonych, partnerów, agencji i usługodawców firmy („Organizator”).

1.2 W przypadku kiedy Promocja jest prowadzona za pośrednictwem jednej lub kilku platform stron trzecich, Promocja nie jest połączona z platformą (platformami) stron trzecich ani sponsorowana, promowana czy administrowana przez platformę (platformy) stron trzecich lub w jakikolwiek sposób z nią (nimi) związana. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik akceptuje fakt, że nie ma prawa do roszczeń i nie może występować z roszeniami przeciwko platformie (platformom) stron trzecich wynikającymi z uczestnictwa w Promocji. Korzystanie z platformy (platform) stron trzecich przez Uczestnika podlega warunkom zamieszczonym na takiej stronie. Organizator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy Uczestnik nie przestrzega warunków platformy (platform) stron trzecich.

2. PROMOCJA ( „Promocja”)

2.1 Wydarzenie podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom.

2.2 Wydarzenie odbywa się pod nazwą „Red Bull Can You Make It?”.

2.3 Wydarzenie rozpoczyna się 1 października 2019 r. o godzinie 00:00 (północ) czasu lokalnego i kończy 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 15:00 czasu lokalnego (włącznie) („Okres trwania Promocji”). Organizator musi otrzymać wszystkie zgłoszenia przed upływem daty końcowej. Wszystkie zgłoszenia otrzymane poza określonymi powyżej ramami czasowymi zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

3. PRAWO DO UDZIAŁU

3.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji i mieć prawo do nagrody, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że spełnia następujące kryteria kwalifikujące:

3.2 Uczestnik potwierdza, że jest osobą fizyczną występującą w charakterze osobistym i w momencie zgłaszania do Promocji ma skończone 18 lat lub więcej i nie jest uznawany/a za osobę niepełnoletnią w myśl przepisów jurysdykcji swojego miejsca zamieszkania. Osoby poniżej 18 roku życia lub osoby niepełnoletnie nie mogą uczestniczyć w Promocji ani przekazywać Organizatorowi swoich danych osobowych (wszelkie dane związane z Twoją osobą, takie jak dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone w ramach Promocji czy zdjęcia, „Dane Osobowe”). Przekazywanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli Uczestnik nie dostarczy wszelkich wymaganych Danych Osobowych, nie będzie mógł wziąć udziału w Promocji.

3.3 Osoby zamieszkałe poza terenem krajów wymienionych w ust. 6.7 poniżej nie mogą uczestniczyć Promocji. Należy pamiętać, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Promocji z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów. Wszyscy członkowie jednej drużyny muszą być mieszkańcami tego samego kraju. Uczestnicy uczący się w ramach wymiany studenckiej zgłoszą się do uczestnictwa w kraju, w którym mieszkają w Okresie trwania Promocji.

3.4 W przypadku kiedy Uczestnik brał już udział w Promocji w poprzednich latach, nie może on/ona wystartować ponownie w tegorocznej edycji Promocji.

3.5 Uczestnicy mogą zgłaszać się osobno do udziału w Promocji (jako drużyna) oraz w Promocji Hyundai Wildcard (indywidualnie), szczegóły znajdują się na Stronie Internetowej. Jednakże jeśli uczestnik zgłasza się do udziału w obydwu promocjach i zostanie wybrany przez panel sędziowski jako zwycięzca każdej z tych promocji, uczestnik musi zrezygnować z udziału w Promocji Hyundai Wildcard i wystartować w Promocji.

3.6 Wszyscy członkowie drużyny muszą być studentami uczelni wyższej przez cały Okres trwania Promocji. Jeżeli członkowie jednej drużyny studiują na różnych uczelniach, w trakcie rejestracji należy wybrać i podać do informacji wyłącznie jedną z tych uczelni.

3.7 Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy Organizatora, jego spółki macierzystej, spółek powiązanych, spółek zależnych, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z przygotowaniem lub realizacją Promocji, zawodowi doradcy, usługodawcy zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne zaangażowane w Promocję oraz członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa do uczestnictwa w Promocji ani ubiegania się o nagrody. Organizator zweryfikuje niniejsze warunki w trakcie dokonywania wyboru w oparciu o własną bazę danych.

3.8 Każda osoba i każda drużyna może wziąć udział tylko jeden raz. Ponadto prawo do uczestnictwa mają wyłącznie osoby fizyczne występujące w charakterze osobistym. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że Uczestnik skorzystał z kilku kont e-mail lub kilku kont w mediach społecznościowych w celu obejścia tej zasady, wszystkie zgłoszenia takiego Uczestnika zostaną zdyskwalifikowane.

3.9 Należy pamiętać, że oficjalnym językiem będzie angielski i wszelka komunikacja z Organizatorem, w tym niniejsze Warunki, rejestracja i dalsze instrukcje w trakcie trwania Promocji, odbywać się będzie w tym języku. Wersje przetłumaczone powstały wyłącznie dla wygody Uczestników. Dla Rosji oficjalnym językiem będzie rosyjski.

3.10 Organizator nie będzie przyjmować zgłoszeń które: (a) zostały wygenerowane automatycznie przez komputer; (b) zostały wypełnione przez osoby trzecie (w imieniu Uczestnika) lub uzupełnione masowo; (c) są nieczytelne, zostały przerobione, zrekonstruowane lub sfałszowane; lub (d) są niekompletne. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania adresu e-mail podanego przez Uczestnika oraz w stosownych przypadkach zgody rodzica lub Opiekuna Uczestnika, a także do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieprawidłowy adres e-mail lub błędne dane dotyczące wieku lub miejsca zamieszkania Uczestnika będą uznawane za nieważne. Zdobywca(y) Nagrody oraz, jeżeli dotyczy, jej/jego towarzysz(e) muszą posiadać (oraz ponieść koszt uzyskania) paszport i/lub dokumenty podróżne ważne przez co najmniej 6 miesięcy oraz wszelkie wymagane wizy.

3.11 Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą posiadać konto w serwisie Instagram® (które w trakcie Tygodnia Rywalizacji musi być kontem twórcy treści) oraz publiczne konto w serwisie YouTube® lub Vimeo® (konto umożliwiające każdemu subskrypcję do śledzenia zamieszczanych przez Uczestnika filmów). Uczestnik z kontem w serwisie Vimeo nie ma prawa do udziału, jeżeli jego konto posiada specjalne ustawienia prywatności (kiedy to użytkownik musi potwierdzić każdą prośbę o umożliwienie obserwacji konta). Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy Uczestnik nie spełnia warunków platformy (platform) stron trzecich.

3.12 Jeżeli Uczestnik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisów Instagram, YouTube lub Vimeo, może wejść na stronę www.instagram.com , www.youtube.com i/lub www.vimeo.com i tam założyć odpowiednie konto. Założenie konta w tych serwisach jest bezpłatne.

3.13 Kodeks Honorowy zamieszczony na stronie www.redbullcanyoumakeit.com („Strona Internetowa”) stanowi nieodłączną część niniejszych Warunków Uczestnictwa i znajduje się także poniżej. Wszelkie naruszenia Kodeksu Honorowego lub niniejszych Warunków mogą prowadzić do dyskwalifikacji Uczestnika bez prawa ubiegania się o zwrot jakichkolwiek poniesionych kosztów, według wyłącznego uznania Organizatora.

3.14 KODEKS HONOROWY:
1) Zakaz korzystania z pieniędzy. Uczestnicy nie mogą zarabiać, przyjmować ani korzystać z waluty innej niż ta zapewniona przez Red Bulla.
2) Zakaz korzystania z osobistych lub pożyczonych telefonów komórkowych, komputerów, tabletów i urządzeń innych niż oficjalne urządzenie zapewnione przez Red Bulla.
3) Drużyny muszą korzystać z oficjalnego urządzenia zapewnionego przez Red Bulla do zamieszczania zdjęć, filmów i innych treści dokumentujących podróż oraz do śledzenia własnych postępów.
4) Zakaz wcześniejszej organizacji środków transportu (np. poproszenie znajomego o zawiezienie Uczestnika w dane miejsce).
5) Zakaz poważnego sabotowania innych uczestniczących drużyn.
6) Przestrzeganie prawnych granic krajów odwiedzanych przez Uczestnika. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Centralnym Dowództwem (7.11).
7) Zakaz rozdzielania się w trakcie wyprawy. Wszelkie etapy podróży oraz zadania na Checkpointach muszą być zaliczane w trójkę.
8) Każda drużyna musi zaliczyć co najmniej 6 Checkpointów.
9) Jeżeli członek drużyny złamie którąś z zasad, cała drużyna zostanie zdyskwalifikowana i czeka ją powrót do domu na własną odpowiedzialność.

3.15 Każda z 4 wygranych drużyn z Polski otrzymuje dodatkową lokalną nagrodę - bon towarowy o wartości 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych) do wykorzystania w sklepie GO Sport. Podatek od nagrody pokrywa Organizator Zawodów. Ważność bonu - 31.12.2020. Bon jest ważny w każdym sklepie GO Sport w Polsce. Nagrodę w postaci bonu przekazuje Organizator w ciągu miesiąca po ogłoszeniu Krajowych Zwycięzców na adres wskazany przez zwycięską drużynę.


4. OKRES TRWANIA PROJEKTU

4.1 W celu dokonania poprawnej rejestracji do udziału w Promocji Uczestnik musi wejść na Stronę Internetową i krok po kroku postępować zgodnie z podanymi instrukcjami, m.in. podać wymagane dane rejestracyjne (np. imię i nazwisko oraz adres e-mail). Dodatkowo jeżeli Uczestnik rejestruje się za pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak Facebook®, Twitter® lub Google+®, konieczne może być podanie Organizatorowi dodatkowych informacji (np. wieku lub lokalizacji).

4.2 Wydarzenie obejmuje następujące fazy odbywające się w Okresie trwania Promocji:

- Faza Rejestracji rozpoczyna się 1 października 2019 r. o godzinie 00:00 (północ) czasu lokalnego i kończy 17 lutego 2020 r. o godzinie 23:59 czasu lokalnego.
- Faza Selekcji rozpoczyna się od selekcji opartej na głosowaniu internetowym, które startuje 18 lutego 2020 r. o godzinie 18:00 czasu lokalnego i kończy się 24 lutego 2020 r. o godzinie 23:59, po czym nastąpi selekcja panelu sędziowskiego, który to proces rozpocznie się 25 lutego 2020 r. o godzinie 00:00 (północ) czasu lokalnego i zakończy 8 marca 2020 r. o godzinie 17:00 czasu lokalnego.
- Faza Finałowa rozpoczyna się 13 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 (południe) czasu lokalnego i kończy 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 15:00 czasu lokalnego.

4.3 Jedynie przestrzeganie powyższej procedury uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji. Spóźnione, nieczytelne, zniszczone, uszkodzone lub zniekształcone zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia, a potwierdzenie wysłania nie będzie uznawane za potwierdzenie odbioru. Zgłoszenia do Promocji nie podlegają zwrotowi.

5. FAZA REJESTRACJI

5.1 Jeżeli Uczestnik spełnia powyższe kryteria kwalifikujące do wzięcia udziału, będzie mógł zarejestrować siebie i swoją drużynę na Stronie Internetowej w trakcie Fazy Rejestracji. W skład każdej uczestniczącej drużyny musi wchodzić trzech członków. Aby rejestracja przebiegła pomyślnie, każdy członek musi wprowadzić swoje dane osobowe w ramach rejestracji drużyny: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail oraz adres zamieszkania. Dodatkowo należy podać następujące informacje odnośnie drużyny: kraj drużyny (w którym mieszkają wszyscy trzej członkowie), nazwa uczelni, na której aktualnie studiuje co najmniej jeden członek, nazwa drużyny, zdjęcie/avatar drużyny, opis charakteru drużyny i odpowiedzi na zadane pytania, oraz dostarczyć adres URL do nagrania zgłoszeniowego (dlaczego drużyna Uczestnika powinna zostać wybrana do rywalizacji?), które Uczestnicy będą musieli zamieścić na Stronie Internetowej za pośrednictwem serwisu YouTube lub Vimeo („Zgłoszone Treści”). Nagranie zgłoszeniowe nie powinno być dłuższe niż 60 sekund.

5.2 Prawo do udziału w Promocji przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedniego zapisania procesu selekcji w celu umożliwienia weryfikacji.

6. FAZA SELEKCJI

6.1 Faza selekcji jest podzielona na 2 etapy: głosowanie internetowe i selekcję. Po zakończeniu fazy rejestracji oraz zamieszczeniu Zgłoszonych Treści przez Uczestnika na Stronie Internetowej publiczność odda głosy na swoje ulubione Zgłoszone Treści, biorąc pod uwagę kreatywność, „urok” zgłoszenia, energię oraz zamiłowanie do przygód, aby wyłonić najlepsze drużyny z danego kraju („Finaliści”) („Głosowanie Internetowe”), które następnie zostaną poddane ocenie Sędziów. Liczba Finalistów będzie równa 25% łącznej liczby zgłoszeń w danym kraju. Jednakże minimalna liczba powinna stanowić czterokrotność ustaleń ilościowych odnośnie drużyn dla danego kraju (patrz lista w ust. 6.7 poniżej). Na przykład ustalenia ilościowe dla Austrii wynoszą 4 drużyny. Jeżeli Austria otrzyma 100 zgłoszeń, powinna wybrać 25 Finalistów (25%). Jeżeli Austria otrzyma 20 zgłoszeń, powinna wybrać 16 finalistów (cztery razy więcej niż ustalenia ilościowe dla tego kraju). Wszelkie wartości dziesiętne będą zaokrąglane do następnej pełnej liczby (np. 3,2 zostanie zaokrąglone do 4).

6.2 Użytkownicy mogą oddawać głosy wielokrotnie przez cały okres trwania Głosowania Internetowego. Użytkownik będzie mógł oddać głos na jedno lub więcej nagrań jeden raz dziennie w tym okresie. Niedozwolone jest oddawanie głosów masowo lub automatycznie ani za pomocą makr itp.

6.3 Po wyłonieniu Finalistów w Głosowaniu Internetowym, Organizator wraz z niezależnym i odpowiednio wykwalifikowanym sędzią („Sędziowie”) wybierze 200 drużyn (z których każda określana będzie mianem „Krajowej Zwycięskiej Drużyny”) ze wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych zgodnie z niniejszymi Warunkami. Decyzja Sędziów jest ostateczna i nie podlega dalszej korespondencji ani dyskusji. Ze wszystkich poprawnie nadesłanych zgłoszeń, jak opisano powyższej, oraz z uwzględnieniem ustaleń ilościowych dla każdego kraju przedstawionych w ust. 6.6 poniżej, Sędziowie dokonają wyboru, biorąc pod uwagę głównie kreatywność, „urok” zgłoszenia, energię oraz zamiłowanie do przygód. Ze względu na przewidywaną dużą liczbę zgłoszeń niemożliwie jest otrzymanie indywidualnych informacji zwrotnych.

6.4 Organizator zamieści Zgłoszone Treści 200 Krajowych Zwycięskich Drużyn na Stronie Internetowej 9 marca 2020 r.

6.5 W przypadku chęci uzyskania dalszych szczegółów odnośnie procesu selekcji prosimy o wysłanie wiadomości na adres canyoumakeit@support.redbull.com. Organizator nie ma obowiązku publikować informacji o dyskwalifikacji Uczestnika (a tym samym drużyny). Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedniego zapisania procesu selekcji w celu umożliwienia weryfikacji wyników.

6.6 Następnie wybrane Krajowe Zwycięskie Drużyny będą mogły wziąć udział w fazie finałowej, tj. przystąpić do rywalizacji w ramach Imprezy Red Bull Can You Make It? („Impreza Główna").

6.7 Ustalenia ilościowe dla danego kraju (jak określono w ust. 6.1 powyżej) wyglądają następująco:

Albania 2
Austria 4
Belgia 5
Białoruś 1
Bośnia i Hercegowina 1
Brazylia 1
Bułgaria 1
Chorwacja 2
Czarnogóra 1
Czechy 4
Dania 5
Egipt 1
Estonia 1
Filipiny 1
Finlandia 2
Francja 13
Grecja 2
Gruzja 1
Hiszpania 10
Holandia 5
Indie 4
Indonezja 1
Irlandia 3
Japonia 5
Jordania 1
Kanada 3
Kazachstan 1
Kolumbia 1
Korea Południowa 1
Kuwejt 1
Litwa 1
Łotwa 2
Macedonia 1
Malediwy 1
Malta 1
Niemcy 15
Nigeria 1
Norwegia 2
Pakistan 2
Peru 1
Polska 4
Portugalia 4
Rosja 7
RPA 2
Rumunia 4
Serbia 3
Singapur 1
Słowacja 2
Słowenia 2
Stany Zjednoczone 15
Sri Lanka 1
Szwajcaria 3
Szwecja 5
Tajwan 2
Turcja 3
Ukraina 1
Uzbekistan 1
Węgry 3
Wielka Brytania 13
Włochy 106.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych ustaleń ilościowych w dowolnym czasie. Zmiany zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.

6.9 Oprócz 200 Krajowych Zwycięskich Drużyn udział w Promocji na podstawie dzikiej karty weźmie również 1 drużyna Hyundai wskazana przez jednego oficjalnego partnera. O dziką kartę ubiegać mogą się mieszkańcy każdego kraju świata, którzy w chwili wyboru zwycięzcy mają co najmniej osiemnaście (18) lat, poza zgłoszeniami z Japonii, które podlegają osobnym warunkom. Obowiązujące zasady i szczegóły odnośnie drużyny Hyundai znaleźć można na Stronie Internetowej.

6.10 Krajowe Zwycięskie Drużyny, poza możliwością uczestniczenia w Imprezie Głównej, otrzymają zapewniony transport w obie strony z miejsca zamieszkania każdego Finalisty (lub z pobliskiego miejsca wyznaczonego przez Organizatora) do wyznaczonego miejsca startu (tj. Barcelona, Mediolan, Budapeszt, Kopenhaga, Amsterdam) Imprezy Głównej w dniu 12 kwietnia 2021 r. oraz zakwaterowanie i wyżywienie na wieczór 20 kwietnia 2021 r. w miejscu, w którym zlokalizowana będzie meta („Meta”).

6.11 Tylko przestrzegając opisanej procedury, Uczestnik z jednej z 200 Krajowych Zwycięskich Drużyn będzie mógł wziąć udział w Fazie Finałowej.

7. FAZA FINAŁOWA (IMPREZA GŁÓWNA)

7.1 W trakcie tygodnia rywalizacji (13 kwietnia - 20 kwietnia 2021 r.), kiedy to 200 Krajowych Zwycięskich Drużyn weźmie udział w Imprezie Głównej, Organizator wybierze zdobywców pierwszego miejsca i drugiego miejsca na podstawie systemu punktowego określonego poniżej („Tydzień Rywalizacji”).

7.2 W ramach Imprezy Głównej Krajowe Zwycięskie Drużyny mają siedem dni na pokonanie setek kilometrów z Miejsca Startu do Mety zlokalizowanej w jednym dużym mieście na terenie Europy (jak wymieniono w sekcji Nagrody). Krajowe Zwycięskie Drużyny będą podążać własną trasą, po drodze zaliczając checkpointy w różnych miastach, zamieszczając zdjęcia i filmy z podróży za pośrednictwem aplikacji mobilnej i własnych kont w serwisie Instagram oraz wykonując możliwie najwięcej zadań z Listy Przygód (którą uczestnicy otrzymają przed startem). Będą się przemieszczać przy wykorzystaniu różnych środków transportu, jednocześnie zyskując wsparcie obserwatorów z własnych krajów.

7.3 Krajowe Zwycięskie Drużyny rozpoczną podróż z jednego z pięciu największych miast Europy (Barcelona, Mediolan, Budapeszt, Kopenhaga, Amsterdam), które zostanie im przypisane przez Organizatora (Krajowe Zwycięskie Drużyny nie mogą same wybrać Miejsca Startu). Każda Krajowa Zwycięska Drużyna otrzyma Pakiet Powitalny zawierający telefon komórkowy dla drużyny, mapę, wizytówki Imprezy Głównej, instrukcje bezpieczeństwa, plecak oraz oczywiście zgrzewkę 24 puszek Red Bulla. Każdy z uczestników może zabrać ze sobą tylko jeden nadprogramowy plecak (z ubraniami, rzeczami osobistymi, parasolkami, dokumentami tożsamości itp.). Dodatkowy bagaż i inne rzeczy osobiste zostaną bezpiecznie przetransportowane przez Organizatora na Metę, gdzie będzie można je odebrać pod koniec tygodnia. Wszystkie Krajowe Zwycięskie Drużyny wyruszą z wyznaczonych Miejsc Startu o godzinie 12:00 (południe) czasu lokalnego dnia 13 kwietnia 2021 r. i na dotarcie na Metę w jednym dużym mieście na terenie Europy mają czas do godziny 15:00 czasu lokalnego dnia 20 kwietnia 2021 r. W przypadku kiedy Uczestnik nie pojawi się na czas w wyznaczonym Miejscu Startu, jej/jego cała drużyna utraci prawo do udziału bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Organizator może zrobić wyjątek, jeżeli drużyna spóźni się z przyczyn pozostających poza ich kontrolą (np. opóźniony lot).

7.4 Osobiste telefony, smartwatche, komputery, tablety, nawigacje GPS i inne tego typu urządzenia oraz gotówka, karty kredytowe/debetowe i wszelkie inne formy płatności (razem „Zakazane Przedmioty”) zostaną zabezpieczone w zapieczętowanej kopercie/pojemniku zapewnionym przez Organizatora. Jeśli w ciągu tygodnia rywalizacji naruszona zostanie pieczęć, Krajowa Zwycięska Drużyna zostanie zdyskwalifikowana. Organizator będzie miał prawo do skontrolowania zawartości wszystkich plecaków i rzeczy osobistych Uczestników w Miejscu Startu w celu sprawdzenia, czy nie posiadają oni Zakazanych Przedmiotów. Uczestnicy, którzy nie zgodzą się na taką kontrolę lub którzy zamierzają korzystać z Zakazanych Przedmiotów w trakcie Imprezy Głównej zostaną zdyskwalifikowani wraz z całą drużyną.

7.5 Checkpointy będą zlokalizowane w różnych miastach na terenie całej Europy i zostanie im przypisana różna liczba punktów w zależności od ich stopnia trudności, położenia geograficznego i czasu trwania każdego zadania na checkpoincie. Kiedy Krajowa Zwycięska Drużyna dotrze do Checkpointu, otrzyma więcej puszek Red Bulla na dalszą drogę. Na każdym Checkpoincie na drużynę czeka Zadanie, za wykonanie którego mogą uzyskać dodatkowe punkty („Zadanie na Checkpoincie i/lub Kategoria Checkpoint”). Zadania przetestują ciała i umysły członków Krajowych Zwycięskich Drużyn (np. aktywności fizyczne, łamigłówki, problemy do rozwiązania) i będą się od siebie różnić stopniem trudności, wymaganą strategią, kreatywnością i szybkością wykonania. Drużyna może podejść do danego Zadania na Checkpoincie tylko jeden raz. Jeśli im się nie uda, nie uzyskają żadnych punktów za ten Checkpoint. Aby z powodzeniem ukończyć Imprezę Główną, Krajowe Zwycięskie Drużyny muszą odwiedzić co najmniej sześć (6) Checkpointów na drodze do Mety.

7.6 Krajowe Zwycięskie Drużyny mogą zdobyć dodatkowe punkty w trakcie podróży, zaliczając pozycje z Listy Przygód („Kategoria Przygoda”) lub pracując nad wsparciem obserwatorów w mediach społecznościowych dzięki zamieszczaniu, udostępnianiu i lubieniu treści drużyny na Instagramie (Kategoria Social). Punkty w Kategorii Social przyznawane są na podstawie zaangażowania (np. lajki/komentarze) wygenerowanego wokół treści drużyny. Lista Przygód to połączenie poszukiwania skarbu z listą życzeń, czyli zabawne, ciekawe zadania, które drużyny mogą wykonać w dowolnym czasie trwania Promocji. Aby otrzymać punkty, muszą udokumentować wykonanie zadania na zdjęciach lub filmach. Im więcej punktów do zdobycia, tym trudniejsze zadanie.

7.7 Każda Krajowa Zwycięska Drużyna rozpocznie podróż z jedną zgrzewką zawierającą 24 puszki Red Bulla („Puszki”). Uczestnicy będą musieli wymienić puszki Red Bulla na cokolwiek, czego będą potrzebować w trakcie podróży – jedzenie, miejsce do spania, transport do następnej lokalizacji i inne potrzeby związane z podróżą. Gotówka, karty kredytowe, Bitcoiny i inne formy płatności nie są dozwolone, a tego typu rzeczy zostaną zamknięte i zapieczętowane w pojemnikach.

7.8 Meta jest ostatnim przystankiem na trasie Red Bull Can You Make It?. Będzie znajdować w jednym z dużych europejskich miast i zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Tygodnia Rywalizacji. Aby znaleźć się w rankingu zwycięzców, Krajowe Zwycięskie Drużyny muszą ukończyć swoją podróż do godziny 15:00 czasu lokalnego dnia 20 kwietnia 2021 r. Jeżeli Krajowa Zwycięska Drużyna dotrze do Mety wcześniej niż 20 kwietnia, Organizator nie zapewni jej członkom zakwaterowania na dni poprzedzające 20 kwietnia 2021 r. Krajowe Zwycięskie Drużyny, którym nie uda się ukończyć Imprezy Głównej (np. zostaną zdyskwalifikowane za oszukiwanie, otworzenie zapieczętowanych kopert lub utratę praw do udziału w Promocji) również nie mogą liczyć na zakwaterowanie. W nagłych wypadkach lub jeśli Krajowe Zwycięskie Drużyny postanowią wycofać się z rywalizacji, Organizator zorganizuje dla nich transport do ich kraju zamieszkania bez dodatkowych opłat.

7.9 „Główna Zwycięska Drużyna” zostanie wyłoniona na podstawie wyników uzyskanych w 3 różnych kategoriach (Kategoria Social, Kategoria Checkpoint i Kategoria Przygoda). Krajowe Zwycięskie Drużyny będą walczyć o punkty, które zadecydują o ich pozycji w tych trzech kategoriach. Za każdą osiągniętą pozycję przyznany będzie jeden wynik, a suma tych trzech wyników zadecyduje o ostatecznym rezultacie drużyny.

- Punkty w Kategorii Social  Miejsce  Wynik 1
- Punkty w Kategorii Checkpoint  Miejsce  Wynik 2
- Punkty w Kategorii Przygoda  Miejsce  Wynik 3


Na ostateczny wynik Krajowej Zwycięskiej Drużyny składać się będą rezultaty osiągnięte w trzech kategoriach: Wynik 1 + Wynik 2 + Wynik 3 = Ostateczny Wynik. W przypadku remisu, zwycięzcą będzie drużyna, która osiągnęła lepszy wynik w kategorii Social.

- Wynik 1: Aktywność i popularność drużyny w sieci:
Punkty zostaną przyznane na podstawie jakości treści zamieszczonych na Instagramie liczby udostępnień i lajków zebranych na, a następnie zsumowane na stronie redbullcanyoumakeit.com
- Wynik 2: Realizacja Zadań na Checkpointach:
Drużyny otrzymają różną ilość punktów za każde poprawnie wykonane Zadanie na Checkpoincie.
- Wynik 3: Liczba zrealizowanych zadań z Listy Przygód:
Krajowe Zwycięskie Drużyny otrzymają różną ilość punktów za każde zaliczone zadanie. Zadania z Listy Przygód są różnie punktowane w zależności od ich stopnia trudności. Punkty zostaną przyznane na podstawie „dowodu” wykonania w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.

Dokładny system punktacji zostanie przedstawiony Uczestnikom podczas szczegółowego briefingu 12 kwietnia 2021 r. Organizator wybierze także zdobywcę drugiego miejsca.

7.10 Wszystkie Krajowe Zwycięskie Drużyny uczestniczące w Imprezie Głównej zostaną wyposażone w telefon komórkowy z konkursowymi aplikacjami oraz bezpośrednim numerem alarmowym do Centralnego Dowództwa. Wszelka przychodząca lub wychodząca komunikacja (dane, strony internetowe, wiadomości tekstowe, połączenia itp.) jest zakazana i może być zablokowana, poza numerem do Centralnego Dowództwa i Organizatora oraz oprócz stron internetowych używanych w ramach aplikacji. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane stworzone lub wykorzystywane za pośrednictwem telefonu mogą zostać wykorzystane przez Organizatora zgodnie z ust. 11 i 12. Telefon komórkowy musi zostać oddany wyznaczonym osobom z Obsługi Organizatora na końcu Imprezy Głównej i przez cały czas pozostaje własnością Organizatora oraz współpracujących z nim partnerów.

7.11 Centralne Dowództwo Imprezy Głównej to biuro stworzone przez Organizatora, które będzie otwarte 24 godziny na dobę przez siedem dni rywalizacji. Będzie to główne centrum dowodzenia Imprezy Głównej oraz punkt kontaktowy dla Uczestników w nagłych wypadkach lub w razie pytań. Centralne Dowództwo będzie także śledzić postępy każdej z drużyn.

7.12 Wszyscy członkowie drużyn będą musieli umieścić swoje osobiste urządzenia, takie jak telefony komórkowe, pieniądze, karty kredytowe, w zapieczętowanych kopertach / zabezpieczonych pojemnikach, które zabiorą ze sobą w podróż. Kopertę można otworzyć w nagłych wypadkach lub kiedy Krajowa Zwycięska Drużyna postanowi wycofać się z rywalizacji. Aby mieć prawo do wygrania Imprezy Głównej, cała Drużyna musi dotrzeć do Mety bez korzystania z transportu zorganizowanego przez Centralne Dowództwo oraz z nienaruszoną pieczęcią na kopercie / nienaruszonym pojemnikiem. Wszelkie podejrzenia o oszustwo lub naruszenie prowadzą do dyskwalifikacji całej drużyny.

7.13 Pozostałe rzeczy osobiste Uczestników, które nie zostały zabezpieczone w pojemnikach i które nie znajdują się w plecaku, mogą zostać przekazane Obsłudze Organizatora po dotarciu na wyznaczone Miejsce Startu. Uczestnicy musza podpisać protokół potwierdzający przekazanie rzeczy osobistych. Następnie rzeczy te zostaną przetransportowane z danego Miejsca Startu na Metę na koszt Organizatora. Pojemniki i torby powinny zostać przekazane w stanie zamkniętym i zabezpieczonym; nie będą przyjmowane żadne skargi dotyczące utraty lub zniszczenia ich zawartości. Nie należy przekazywać wartościowych przedmiotów, ponieważ ani Organizator, ani jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie takich przedmiotów. Aby odzyskać rzeczy osobiste na Mecie, Uczestnicy muszą przedstawić dowód tożsamości oraz potwierdzić odbiór własności poprzez ponowne podpisanie protokołu. Po złożeniu podpisu nie będą przyjmowane żadne skargi.

7.14 Dane kontaktowe podane przez Uczestnika przy rejestracji do udziału w Promocji zostaną wykorzystane do powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagród; należy upewnić się, że są one poprawne.

7.15 Główna Zwycięska Drużyna oraz Zdobywcy Drugiego Miejsca zostaną ogłoszeni natychmiast po zakończeniu tygodnia rywalizacji („Data Ogłoszenia”).

7.16 Organizator skontaktuje się z Główną Zwycięską Drużyną oraz Zdobywcami Drugiego Miejsca drogą mailową, korzystając z adresu podanego przy rejestracji do udziału w Promocji. Wiadomość będzie zawierała szczegółowe informacje na temat tego, jak odebrać nagrodę. Główna Zwycięska Drużyna oraz Zdobywcy Drugiego Miejsca będą mieli 21 dni (od dnia poinformowania o zdobyciu nagrody) na odebranie nagrody. Jeżeli Zdobywca Nagrody będzie niedostępny lub kontakt z nim/nią nie będzie możliwy lub nie odbierze nagrody w ciągu 21 dni od Daty Ogłoszenia, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu zgodnie z Procesem Selekcji.

7.17 Jeżeli Zdobywca Nagrody odmówi odebrania nagrody, nagroda przepada i zgodnie z Procesem Selekcji wskazany zostanie alternatywny zwycięzca. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Zdobywca Nagrody nie jest w stanie jej odebrać.

7.18 Nagroda(y) nie może zostać przeniesiona na inne osoby ani odebrana przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika.

7.19 Listę Zdobywców Nagród można zobaczyć na stronie internetowej Organizatora. W przypadku gdy Uczestnik jest zdobywcą nagrody, zgodnie z powyższym taki Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie jego/jej danych (np. imienia i nazwiska, przezwiska) przez Organizatora.

7.20 Maksymalny czas dostarczenia nie przekroczy 90 dni od daty zgłoszenia się Głównej Zwycięskiej Drużyny oraz Zdobywców Drugiego Miejsca po nagrodę. Zwycięzca(y) zostanie poinformowany o wszelkich opóźnieniach w dostarczeniu nagrody. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową, korzystając z adresu podanego przez Uczestnika przy rejestracji do udziału w Promocji.

8. NAGRODY

8.1 Wszyscy członkowie Krajowych Zwycięskich Drużyn otrzymają po jednej Krajowej Nagrodzie (łącznie 600 Krajowych Nagród; jedna Krajowa Nagroda dla każdego z trzech członków 200 Krajowych Zwycięskich Drużyn). Nagrody to bilety lotnicze w klasie ekonomicznej w obie strony do jednego z pięciu Miejsc Startu wyznaczonych przez Organizatora (w tym Amsterdam, Barcelona, Budapeszt, Kopenhaga, Mediolan) dla wszystkich trzech członków. Wylot będzie miał miejsce wystarczająco wcześnie, aby dotrzeć na miejsce przed 12 kwietnia 2021 r. (w zależności od dystansu dzielącego miejsce zamieszkania Uczestnika i miejsce startu), natomiast lot powrotny do początkowej lokalizacji w dniu 21 kwietnia 2021 r. Na dni 12 kwietnia i 20 kwietnia 2021 r. zapewnione zostanie zakwaterowanie w hostelu. W związku z formatem Promocji w dniach 13 kwietnia - 21 kwietnia 2021 r. nie zostanie zagwarantowane zakwaterowanie. Łączna wartość Krajowej Nagrody zależeć będzie od miejsca zamieszkania każdego członka zwycięskiej drużyny, lokalizacji wyznaczonego Miejsca Startu oraz kosztów w chwili dokonywania rezerwacji. Łączna wartość każdej Krajowej Nagrody nie przekroczy 2 500 euro (lub równowartości tej sumy w danej lokalnej walucie) (przed opodatkowaniem) na osobę.

8.2 Główni Zwycięzcy Promocji otrzymają po jednej Nagrodzie Głównej (łącznie trzy Nagrody Główne; jedna Nagroda Główna dla każdego z trzech członków drużyny będącej Głównymi Zwycięzcami) w postaci podróży. Nagroda Główna obejmuje transport w obie strony (do ustalenia przez Organizatora na podstawie dystansu) z miejsca zamieszkania każdego członka (lub z pobliskiej lokalizacji wyznaczonej przez Organizatora). Wlicza się w to także zakwaterowanie, transport z jednego miejsca do kolejnego w trakcie wycieczki, szeroki wybór atrakcji turystycznych oraz wstęp na imprezy Red Bulla. Nie obejmuje to codziennych wydatków. Łączna wartość Nagrody Głównej zależeć będzie od miejsca zamieszkania każdego członka zwycięskiej drużyny, czasu trwania podróży oraz kosztów w chwili dokonywania rezerwacji. Trzej Główni Zwycięzcy będą musieli trzymać się tego samego planu podróży, co obejmuje to samo miejsce rozpoczęcia i zakończenia, oraz dzielić pokój hotelowy według uznania Organizatora. Łączna wartość Nagrody Głównej nie przekroczy 8 500 euro (lub równowartości tej sumy w danej lokalnej walucie) (przed opodatkowaniem) na osobę. Nagroda musi zostać odebrana przed 30 kwietnia 2021 r.

8.3 Zdobywcom Drugiego Miejsca zostanie przyznana nagroda w postaci transportu w obie strony (do ustalenia przez Organizatora na podstawie dystansu) z miejsca zamieszkania każdego członka (lub z pobliskiej lokalizacji wyznaczonej przez Organizatora) na dowolnie wybraną imprezę Red Bulla w kraju ich zamieszkania. Obejmuje to także zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu na dwie doby. Łączna wartość Nagrody zależeć będzie od miejsca zamieszkania każdego członka zwycięskiej drużyny, miejsca wybranej imprezy oraz kosztów w chwili dokonywania rezerwacji. Trzej Zdobywcy Drugiego Miejsca będą musieli trzymać się tego samego planu podróży, co obejmuje to samo miejsce rozpoczęcia i zakończenia, oraz dzielić pokój hotelowy według uznania Organizatora. Łączna wartość nagrody za drugie miejsce nie przekroczy 1 000 euro (lub równowartości tej sumy w danej lokalnej walucie) (przed opodatkowaniem) na osobę. Nagroda musi zostać odebrana przed 21 maja 2021 r.

8.4 Wszelkie nieprzewidziane koszty i wydatki związane z akceptacją i wykorzystaniem nagrody, takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, przekąski, napoje oraz nieprzewidziane opłaty ponosi zwycięzca (i jego/jej towarzysz). W przypadku gdy zwycięzca mieszka w niedalekiej odległości od mety zamiast transportu drogą lotniczą zapewniony zostanie transport drogą lądową, przy czym zwycięzca nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy w wartości nagrody.

8.5 Wszyscy Krajowi Zwycięzcy, Główni Zwycięzcy oraz Zdobywcy Drugiego Miejsca (razem „Zdobywcy Nagrody”) muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważny paszport, dowód osobisty lub inny akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe oraz wizę wjazdową, jeśli to konieczne). Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponosi Zdobywca Nagrody. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych Zdobywca Nagrody nie będzie mógł/mogła wprowadzić żadnych zmian. Organizator określi linie lotnicze, lotniska, program przelotów i hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Organizator nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych.

8.6 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród nagrodami o równej lub większej wartości.

8.7 Wszystkie ustalenia dotyczące przejazdów z tytułu nagród określonych w niniejszym ustępie muszą być dokonywane za pośrednictwem agenta Organizatora razem z Grupą Red Bull. Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w Promocji poza tymi wyszczególnionymi w niniejszych Warunkach..

8.8 Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.

8.9 Zdobywcy Nagrody pozostają odpowiedzialni za uregulowanie wszelkich należności z tytułu podatków (w tym odsetek i kar) opłacanych właściwym władzom podatkowym w związku z otrzymaniem nagrody.

8.10 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem krajowym, wszystkie nagrody zostają przyznane „w stanie, w jakim są“, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu).

9. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI

9.1 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i bez naruszania praw ustawowych Uczestnika, w przypadku gdy zdaniem Organizatora Promocja zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Promocji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie może ponieść Uczestnik lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). Uczestnik powinien regularnie odwiedzać stronę internetową Organizatora w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany, które będą obowiązywać od momentu publikacji na stronie.

9.2 W dowolnym momencie trwania Promocji, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zablokowania lub wstrzymania głosów, zdyskwalifikowania i/lub wykluczenia każdego Uczestnika, jeżeli jest przekonany o tym, że w przypadku gdy proces selekcji opiera się na głosowaniu, jakiekolwiek osoby głosujące na takiego finalistę zostały opłacone, zachęcone lub w jakikolwiek sposób zmuszone do oddania głosu przez finalistę lub osobę trzecią i/lub Uczestnik nie stosuje się do niniejszych Warunków albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania. Decyzja Organizatora odnośnie wszelkich spraw związanych z Promocją jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji.

9.3 W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i może zostać przyznana alternatywnemu zwycięzcy zgodnie z Procesem Selekcji.

10. FAIR PLAY

10.1 Uczestnik potwierdza, że jego/jej zgłoszenie nie zawiera materiałów, które odzwierciedlają polityczne deklaracje lub naruszają prawa innych osób, w tym między innymi prawa do reklamy, prywatności oraz własności intelektualnej; nie zawiera nazw marek lub znaków handlowych innych niż te należące do Organizatora, na korzystanie z których Uczestnik otrzymuje ograniczoną licencję wyłącznie w celach związanych z Promocją; nie zawiera materiałów objętych prawem autorskim, które nie zostały stworzone przez Uczestnika, innych niż materiały, do korzystania z których Uczestnik posiada niezbędne prawa, zgody i pozwolenia; nie zawiera materiałów uznawanych za obraźliwe, niesmaczne, niebezpieczne, nieodpowiednie, nieprzyzwoite, obsceniczne, nienawistne, zniesławiające, oszczercze lub oczerniające oraz materiałów uznawanych za niezgodne z prawem, naruszające lub sprzeczne z prawami i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji, w której powstało zgłoszenie. W przypadku gdy Promocja prowadzona jest za pośrednictwem jednej lub więcej platform stron trzecich, Uczestnik zapewnia i oświadcza, że jego/jej zgłoszenie nie narusza Warunków danej platformy(platform) stron trzecich.

10.2 Uczestnik niniejszym oświadcza i zapewnia, że osobiście uczestniczył w Promocji, aby spełnić kryteria określone w niniejszych Warunkach dotyczące zgłoszenia i uczestnictwa lub wykorzystał samodzielnie stworzone materiały, takie jak treści generowane przez użytkownika, oraz, że nie skorzystał z żadnych zakazanych pomocy, takich jak roboty, skrypty, usługi lub inne formy manipulacji.

10.3 Uczestnik oświadcza, że uzyskał wyraźną zgodę wszelkich możliwych do zidentyfikowania osób pojawiających się w zgłoszeniu lub nagraniu na wykorzystanie ich wizerunku w sposób określony w niniejszych Warunkach Uczestnictwa, co obejmuje prawo Organizatora do wykorzystania zgłoszenia lub obrazu bez ograniczeń do wszelkich przyszłych celów komercyjnych. Na żądanie Organizatora Uczestnik uzyska pisemną zgodę każdej z takich osób. Jeżeli osoba pojawiająca się w zgłoszeniu lub obrazie jest niepełnoletnia w systemie kraju zamieszkania, wymagana będzie pisemna zgoda oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Zgłoszenie i obraz nie mogą zawierać żadnych osobistych informacji umożliwiających identyfikację jakiejkolwiek osoby.

10.4 W przypadku naruszenia ust. 10 Uczestnik przejmie odpowiedzialność i zwolni Organizatora z roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

11. NADANIE PRAW

11.1 Uczestnik może przesłać Organizatorowi materiały, gdzie stosowne, w związku z Promocją (razem „Materiały Rejestracyjne”). Materiały Rejestracyjne mogą zawierać głos Uczestnika (lub innej osoby), jego wizerunek, zdjęcia, wypowiedzi, informacje biograficzne, występy, imię i nazwisko oraz podobiznę, łącznie z treściami generowanymi przez użytkownika.

11.2 Jako wynagrodzenie za udział w niniejszej Promocji oraz możliwość zdobycia nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie prawa, określone w stosownych przepisach prawa, do Materiałów Rejestracyjnych w najszerszym możliwym zakresie. W zakresie, w jakim praw tych nie będzie można przenieść, Uczestnik udzieli Organizatorowi światowej, nieograniczonej, wyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej licencji na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w jakikolwiek znany lub jeszcze nieznany sposób (w szczególności w związku z Promocją). Obejmuje to między innymi następujące prawa: prawa do emisji (np. w darmowych/płatnych telewizjach, telewizji kablowej, satelitarnej, mobilnej, IP-TV/Web-TV), prawo do udostępniania odbiorcom (prawa do pobrania/przekazania na żądanie), prawa do wyświetlania w kinach/prezentowania na wystawach i targach, prawa do nagrań wideo (np. DVD), prawa do dystrybucji i powielania, prawo do promocji (np. prawo do wykorzystania Materiałów Rejestracyjnych do promowania Promocji, jej realizacji, kanałów dystrybucji), prawo do publikacji i merchandisingu (np. prasa, równego rodzaju produkty i usługi) oraz prawo do wykorzystania Materiałów Rejestracyjnych w celach reklamowych (prawo do marketingu above-the-line). Organizator otrzymuje prawo do wprowadzania wszelkich zmian, cięć, dubbingu i synchronizowania Materiałów Rejestracyjnych oraz łączenia Materiałów Rejestracyjnych z innymi audio-wizualnymi produkcjami.

11.3 Uczestnik oświadcza i zapewnia, że uzyskał wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia, zgody i odstąpienia od praw osobistych od każdego podmiotu zaangażowanego w stworzenie Materiałów Rejestracyjnych lub podmiotu posiadającego w związku z tymi materiałami jakiekolwiek prawa lub roszczenia. Dotyczy to współtwórców Materiałów Rejestracyjnych oraz osób, których wizerunki stanowią element Materiałów Rejestracyjnych. Powyższa gwarancja dotyczy również praw, usług lub urządzeń związanych z Materiałami Rejestracyjnymi.

11.4 W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, Zdobywcy Nagrody mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwisk i adresów Zdobywców Nagrody, ich fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo we wszelkich materiałach promocyjnych w zakresie, na który każdy zdobywca nagrody wyrazi zgodę. Tam, gdzie będzie to wymagane, Organizator uzyska zgodę Zdobywców Nagrody. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Uczestnik oraz wszelkie osoby pojawiające się w Materiałach Rejestracyjnych mają prawo odmówić zgody na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w celach marketingowych.

11.5 Jeżeli Uczestnik wygra promocję, Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora wszelkich praw własności intelektualnej przysługujących Uczestnikowi na mocy obowiązującego prawa, z pełną gwarancją tytułu prawnego; oraz odstępuje od praw osobistych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, do Materiałów Rejestracyjnych oraz powstających w związku z jej/jego zgłoszeniem, które mogą przysługiwać Uczestnikowi obecnie lub w przyszłości na mocy obowiązujących przepisów, ich aktualizacji i zmian, pozostających w mocy na całym świecie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że on/ona oraz wszelkie osoby pojawiające się w Materiałach Rejestracyjnych mają prawo odmówić zgody na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w celach marketingowych.

11.6 Organizator jest uprawniony do przeniesienia i/lub udzielenia sublicencji do wszystkich praw określonych w ust. 11 podmiotom zewnętrznym, w tym m.in. partnerom i/lub sponsorom Promocji, mediom i platformom należącym do zewnętrznych partnerów lub podmiotom powiązanym Organizatora, oraz do umożliwienia im przeniesienia i/lub udzielenia licencji do tych praw.

12. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH

12.1 Informacje odnośnie sposobów, w jakie Organizator może gromadzić, przetwarzać i przechowywać Dane Osobowe Uczestników w związku z promocją i w innych przypadkach, znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

12.2 Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w kwestiach związanych z ochroną danych pod adresem: privacy@redbull.com.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

13.1 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za wypłacenie Zdobywcom Nagrody odszkodowania ani nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Promocji oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Ustawowe prawa Uczestnika nie są naruszone.

13.2 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator oraz Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Uczestnika z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania umownych i prawnych obowiązków Organizatora lub Grupy Red Bull, kiedy to Organizator wciąż ogranicza swoją odpowiedzialność za wyżej wymienione sytuacje w zakresie dozwolonym przez prawo.

13.3 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator oraz Grupa Red Bull nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Promocji, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

13.4 Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w niniejszej Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy Uczestnik nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w promocji.

13.5 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zranienia się Uczestnika w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia, nie uniemożliwia mu bezpiecznego udziału w Promocji ani nie stwarza faktycznego ryzyka dla innych. Uczestnik potwierdza także, że jego udział w promocji nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów.

13.6 Organizator oraz Grupa Red Bull w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią przypadek działania siły wyższej.

13.7 W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Promocji nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie Darmowe Produkty zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu).

13.8 Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosi Uczestnik.

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE

14.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

14.2 Niniejsze Warunki regulowane są przez prawo austriackie, a strony podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów w Salzburgu.

14.3 Aktualna wersja niniejszych Warunków znajduje się na stronie internetowej Organizatora.

14.4 Ogólne pytania dotyczące niniejszych Warunków i/lub Promocji należy kierować na adres canyoumakeit@support.redbull.com.


Aktualizacja: 23.08.2019