RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A RÉSZVÉTEL NINCS VÁSÁRLÁSHOZ VAGY EGYÉB ELLENSZOLGÁLTATÁSHOZ KÖTVE. VÁSÁRLÁSSAL NEM JAVÍTJA NYERÉSI ESÉLYEIT.

A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGFONTOLTAN ÉS ÉSZSZERŰEN JÁRJON EL. FIGYELJEN ODA MÁSOK ÉS SAJÁT MAGA TESTI ÉPSÉGÉRE. NE LÉPJEN MAGÁNTERÜLETRE VAGY OKOZZON KÁRT MÁS TULAJDONÁBAN.

Amennyiben jelentkezik a promócióra és abban részt vesz, ön („Ön”) elfogadja, hogy a jelen részvételi feltételek („Feltételek”) Önre nézve kötelező érvényűek, és kijelenti, hogy eleget tesz az összes alábbi részvételi feltételnek. A Promócióban való részvételhez maradéktalanul be kell tartani jelen feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat.

DÉL-AFRIKAI JÁTÉKOSOKNAK: Amennyiben Ön a dél-afrikai Fogyasztóvédelemről szóló 2008. évi törvény (továbbiakban „Fogyasztóvédelmi törvény”) 68. cikkelye értelmében fogyasztónak minősül a Szervezőnek (az alábbiakban meghatározottak szerint) kötelessége felhívni az Ön figyelmét bizonyos feltételekre. Ezek a fontos feltételeket tartalmazó bekezdések és azok fontosságának okai az alábbiakban olvashatók:

a. A Szervező felelősségének korlátozása: Az 1., 3., 10. és 13. pontok azért bírnak nagy jelentőséggel, mert korlátozzák és kizárják a Szervező azon kötelezettségeit, felelősségét és jogszabályi kötelességeit, amelyek egyébként a Szervezőt terhelhetnék Önnel szemben. Korlátozzák és kizárják továbbá az Ön jogait és jogorvoslati lehetőségeit is, valamint különböző kockázatok viselését, felelősséget, kötelezettségeket írnak elő az Ön számára.
b. Kockázatviselés: Az 1., 3., 10., és 13. pontok azért bírnak nagy jelentőséggel, mert kockázatviselési kötelezettséget írnak elő az Ön számára, és korlátozhatják az Ön a Szervezővel szemben fennálló jogait és jogorvoslati lehetőségeit.
c. Nyilatkozat: A 3. és 10.pontok azért bírnak nagy jelentőséggel, mert ezek arra vonatkozó nyilatkozatot tartalmaznak, hogy ön tudomásul vesz valamit. Minden bekezdést olvasson el figyelmesen, mert ezekben rögzítették, hogy a pénzösszeget hogyan tartják az Ön nevében.
d. Kártérítés: A 13. pont alapján bizonyos körülmények között Ön köteles kártalanítani és mentesíteni a Szervezőt a Szervezővel szemben benyújtott követelések esetén. Ezzel számos kockázat, felelőség, kötelezettség és jogi felelősség hárul Önre, és a Szervező kötbért kérheti Öntől a követelések összegének megfizetését.


1. A TÁMOGATÓ

1.1 Jelen Promóciót a Red Bull GmbH (székhelye: Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Ausztria), a Red Bull Hong Kong Limited (székhelye: 21st Floor of EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong), a Red Bull Singapore Pte Ltd (székhelye:80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Szingapúr 048624), a Red Bull Japan (székhelye: Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokió, Japán 150-0002), a Red Bull New Zealand (székhelye: 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Új-Zéland), a Red Bull Taiwan Inc. (székhelye: (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Tajpej, Tajvan, Kínai Köztársaság) szervezi és bonyolítja le együttműködési partnereik, ügynökségeik és szolgáltatóik támogatásával („Szervező”).OROSZORSZÁGI JÁTÉKOSOKNAK: A jelen Promóciót a Red Bull (Rus) LLC (székhelye: Stanislavskogo street, 21 bld. 3, Moszkva, 109004, Oroszország) („Szervező”) és annak kapcsolt vállalkozásai szervezik és bonyolítják le.

1.2 Amennyiben a Promóció egy vagy több harmadik fél platformján zajlik, az nincs a harmadik fél platformjához kötve és a harmadik fél nem támogatja, ellenőrzi vagy szervezi azt, illetve semmilyen egyéb összefüggésbe nem hozható vele. A Promócióba történő részvétellel a Résztvevő elfogadja, hogy nincs és nem is lehet semmilyen a Promócióban való részvétellel kapcsolatos igénye a harmadik fél platformjával szemben. A Résztvevő az adott honlapon található feltételek figyelembevételével használja a harmadik fél platformját. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Résztvevő nem tartja be a harmadik fél platformjára vonatkozó feltételeket.

2. A PROMÓCIÓ („Promóció”)

2.1 A Promócióban való részvételhez maradéktalanul be kell tartani jelen Feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat.
2.2 A Promóció megnevezése: „Red Bull Can You Make It?”.

2.3 Jelen Promóció 2019. október 1-jén közép-európai idő szerint 00:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) indul és 2020. április 29-én közép-európai idő szerint 15:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) zárul („Promóciós Időszak”). A nevezéseknek a végső határidőig be kell érkezniük a Szervezőhöz. A nevezési időszak lezárulta után beérkezett jelentkezések automatikusan semmisnek tekinthetők.

3. JOGOSULTSÁG

3.1 A Promócióban történő részvételre és a nyereményekre kizárólag azon Résztvevők jogosultak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

3.2 A Résztvevő elismeri, hogy a jelentkezés időpontjában 18. életévét betöltött természetes személy, és saját lakóhelyének törvényei szerint nem minősül kiskorúnak. A 18. életévüket még be nem töltött vagy fiatalkorú személyek nem vehetnek részt a Promócióban, és a Szervezőnek nem küldhetnek be vagy adhatnak meg személyes adatokat (a Résztvevővel kapcsolatos adatokat, például elérhetőségek, a Promócióval kapcsolatos reakciók és fényképek, a továbbiakban: „Személyes Adatok”). A Résztvevő Személyes Adatait önkéntesen adja meg a Szervezőnek, a Résztvevő azonban nem jelentkezhet a Promócióba, ha nem adja meg Személyes Adatait.

3.3 JAPÁN JÁTÉKOSOKNAK: Amennyiben a 20. életévét még nem töltötte be, Ön elfogadja, hogy a Promócióban szülő vagy gondviselő (továbbiakban együttesen: „Gondviselő”) engedélyével vehet részt, aki jelen Feltételeket az Ön nevében elolvasta és jóváhagyta. A Szervező nem felelős a részvételhez/nyereményhez szükséges gondviselői jóváhagyás meglétéért. Ennek a felelőssége kizárólag Önt terheli.

3.4 A Résztvevő nem jogosult a részvételre, amennyiben az állandó lakhelye nem az alábbi 6.7 pontban felsorolt országok egyikében van. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szervező nem vonható felelősségre, ha a Résztvevő az adott ország vagy helyi jogszabályok értelmében nem jogosult a Promócióban részt venni. Egy csapat minden tagjának azonos országban kell állandó lakóhellyel rendelkeznie. Cserehallgatói programban keretében tanuló Résztvevők annak az országnak a színeiben indulnak, amelyben éppen élnek a Promóció ideje alatt.

3.5 Ha a Résztvevő a korábbi években már részt vett a Promócióba, nem vehet részt az idei Promócióba.

3.6 A Résztvevők külön is jelentkezhetnek a Promócióra (csapatként) és a Hyundai Wildcard Promóció keretében (egyénileg). Részletek a Weboldalon olvashatók. Amennyiben a résztvevő mindkét promócióra jelentkezik, és a zsűri mindkettőre nyertesként választja ki, a Résztvevőnek vissza kell vonnia a Hyundai Wildcard Promócióra beadott jelentkezését, és jelen Promóciós jelentkezésével mehet tovább.

3.7 Minden csapattagnak egyetemi/főiskolai hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a Promóció teljes időtartama alatt. Ha egy csapat tagjai különböző felsőoktatási intézmények hallgatói, a regisztrációkor ezek közül csak egyet kell megjelölni.

3.8 A Promócióban nem vehetnek részt, és nyereményre nem jogosultak a Szervező és anyavállalata, kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, valamint a Promóció kidolgozásában vagy megvalósításában bármilyen módon résztvevő cégek igazgatói, vezetői vagy munkavállalói, a Promócióval kapcsolatban álló szakmai tanácsadók, külső szolgáltatók, reklám- vagy promóciós feladatokat ellátó ügynökségek, továbbá az említett személyek közvetlen családtagjai vagy velük egy háztartásban élő személyek (akkor sem, ha nem állnak velük rokoni kapcsolatban). A Szervező ezeket a feltételek teljesülését adatbázisa segítségével ellenőrzi a kiválasztás során.MEXIKÓI JÁTÉKOSOKNAK: A Promócióban nem vehetnek részt, és nyereményre nem jogosultak a Szervező és anyavállalata, kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai, valamint a Promóció kidolgozásában vagy megvalósításában bármilyen módon résztvevő cégek igazgatói, vezetői vagy munkavállalói, a Promócióval kapcsolatban álló szakmai tanácsadók, külső szolgáltatók, reklám- vagy promóciós feladatokat ellátó ügynökségek.

3.9 Minden Jelentkező személy és csapat csak egyszer nevezhet. A Promócióban kizárólag természetes személyek vehetnek részt. Amennyiben kiderül, hogy a Résztvevő több e-mail fiókot vagy közösségi oldalhoz tartozó azonosítót használt, ezzel megszegve a fenti szabályt, a Résztvevő minden jelentkezése kizárásra kerül.

3.10 Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatalos nyelv az angol, és a Szervezővel történő kapcsolattartás, ideértve jelen Feltételeket, a regisztrációt, valamint jelen Promóció folyamán kapott utasítások általában angol nyelven lesznek elérhetőek. Bárminemű fordítás kizárólag szívességből valósul meg. Az orosz résztvevőknek a hivatalos nyelv az orosz lesz.

3.11 A Szervező nem fogad el olyan jelentkezést: (a) amelyet számítógép generált automatikusan; (b) amelyet harmadik fél készítette el (a Résztvevő nevében) vagy tömeges jelentkezés részeként küldtek be; (c) amely olvashatatlan, módosított, átdolgozott, hamisított vagy megmásított; vagy (d) amely hiányos. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő által megadott e-mail címet, életkort, személyazonosságot, a Résztvevő szülőjének vagy gondviselőjének beleegyezését és/vagy egyéb adatot bármikor, saját belátása szerint ellenőrizze. Bármilyen vitás kérdés esetén az e-mail címet, illetve a Résztvevő életkorát vagy lakhelyadatait tévesen megadó jelentkezés érvénytelennek minősül. Minden nyertes (társaival együtt) köteles saját költségén gondoskodni egy legalább 6 hónapig érvényes útlevélről és/vagy érvényes utazási dokumentumokról, illetve szükség esetén vízumról.

3.12 A Résztvevőknek csak úgy jelentkezhetnek a Promócióra, ha rendelkeznek egy Instagram-fiókkal (amelyet az esemény hetére Content Creator [tartalomgyártó] fiókra kell átállítani), egy nyilvános YouTube® vagy Vimeo® felhasználói azonosítóval (azaz olyan azonosítóval, amire bárki fel tud iratkozni a versenyző videóinak megtekintése céljából). Nem lehet a Promócióban olyan Vimeo azonosítóval részt venni, ami speciális privát módra van állítva (ahol a „követés” funkció használatához a felhasználó kifejezett jóváhagyása szükséges). A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Résztvevő nem tartja be a harmadik fél platformjára vonatkozó feltételeket.

3.13 Ha a Résztvevő még nem regisztrált az Instagram, YouTube vagy a Vimeo oldalon, ezt megteheti itt: www.instagram.com,www.youtube.com és/vagy www.vimeo.com. A regisztráció ezekre a szolgáltatásokra ingyenes.

3.14 A www.redbullcanyoumakeit.com (a továbbiakban: „Honlap”) oldalon található a Becsületkódex, amely a jelen Részvételi feltételek elválaszthatatlan részét képezi és az alábbiakban megtalálható. A Becsületkódex és a jelen Feltételek megsértése a Szervező kizárólagos belátása szerint a Promócióból való kizárást vonhatja maga után, amely esetben a felmerült költségek tekintetében semmilyen visszatérítés nem követelhető.

3.15 BECSÜLETKÓDEX:
1) Pénz használata kizárva. A Résztvevő a Red Bulltól kapott összegen kívül semmilyen más összeget nem kereshet, nem fogadhat el, illetve nem használhat fel.
2) A Promóció során hivatalosan rendelkezésre bocsátott eszközön kívül tilos saját vagy kölcsönvett mobiltelefon, számítógép, táblagép vagy egyéb eszköz használata.
3) A csapatoknak a Promóció során hivatalosan rendelkezésükre bocsátott eszközön kell feltölteniük az útjuk közben készített fotóikat, videóikat és az egyéb tartalmakat, illetve ezen az eszközön kell előrehaladásukat nyomon követniük.
4) Tilos előre megszervezett utazási mód igénybe vétele (pl. egy barátot megkérni arra, hogy autóval vigye el a Résztvevőt valahová).
5) Tilos súlyosan akadályoztatni a többi csapat tevékenységeit.
6) Az út során be kell tartani az adott ország törvényeit. Amennyiben ezzel kapcsolatosan bármilyen kérdése van, forduljon a Központi Irodához (7.11).
7) A csapat tagjai soha nem válhatnak szét egymástól. Az útvonalat és az ellenőrzőpontokon kapott feladatokat a három csapattagnak együtt kell teljesítenie.
8) Minden csapatnak legalább 6 Ellenőrzőpontot kell felkeresnie.
9) Amennyiben bármelyik csapattag megszegi a szabályok valamelyikét, az az egész csapat kizárását vonja maga után. A kizárt csapatnak saját felelőssége a biztonságos hazautazás.

4. PROMÓCIÓS IDŐSZAK

4.1 A Promócióra történő sikeres jelentkezés érdekében a Résztvevőnek el kell látogatnia a Weboldalra, és lépésről lépésre el kell végeznie az ott található utasításokat, többek között meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges adatokat (pl. név és e-mail-cím). Amennyiben a Résztvevő közösségi oldalakon (pl. Facebook®, Twitter® vagy Google+®) való bejelentkezés útján regisztrál, ezzel további információkat (pl. életkor és tartózkodási hely) adhat meg a Szervezőnek.

4.2 A Promóció a Promóciós Időszakon belül a következő szakaszokat foglalja magában:

- A Regisztrációs Szakasz 2019. október 1-jén közép-európai idő szerint 00:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) indul és 2020. február 17-én közép-európai idő szerint 23:59 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) zárul.
- A Kiválasztási Szakasz 2020. február 18-án közép-európai idő szerint 18:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelően) a közösségi oldalakon zajló szavazással kezdődik és 2020. február 24-én közép-európai idő szerint 23:59 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelően) ér véget. Ezt követően kezdődik a zsűrik általi kiválasztás 2020. február 25-én közép-európai idő szerint 00:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) és 2020. március 8-án közép-európai idő szerint 17:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) ér véget.
- A Záró Szakasz 2020. április 21-én közép-európai idő szerint 12:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) kezdődik és 2020. április 28-án közép-európai idő szerint 15:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) zárul.

4.3 A Résztvevők kizárólag úgy nevezhetnek a Promócióra, ha a fenti szakaszokat teljesítik. A késve leadott, olvashatatlan, hiányos, megrongálódott vagy sérült pályázatok kizárásra kerülnek. Az elveszett jelentkezésekért a Red Bull nem vállal felelősséget, és a beküldést igazoló bizonyítékot sem fogad el a kézhezvétel igazolásaként. A Promócióba történő jelentkezések nem küldhetők vissza.

5. REGISZTRÁCIÓS SZAKASZ

5.1 Amennyiben a Résztvevő eleget tesz a részvételhez szükséges alkalmassági előírásoknak, a Regisztrációs Szakasz alatt a Weboldalon regisztrálhatja magát és csapatát. Minden résztvevő csapatnak 3 tagból kell állnia. A sikeres regisztráció érdekében a csapatregisztáció részeként minden Résztvevőnek meg kell adnia személyes adatait: családi és utónév, nem, születési idő és e-mail-cím. Ezeken kívül a csapatra vonatkozó alábbi információk szükségesek: a csapat által képviselt ország (ahol mind a 3 csapattag állandó lakhellyel rendelkezik), az egyetem/főiskola neve, ahol legalább egy csapattag jelenleg tanul, a csapat neve, a csapat avatarja/fotója, a csapat jellemzése, a jelentkezéshez feltett kérdésekre adott válasz, a jelentkezéshez beküldött videó URL-je (miért épp ez a csapat jusson be a versenybe?), amelyet a Youtube vagy a Vimeo videómegosztón keresztül a Weboldalra kell feltölteni („Feltöltött Tartalom”). A Résztvevő videója nem lehet hosszabb, mint 60 másodperc.

5.2 A Promócióban való részvételi jogosultság személyre szóló és nem átruházható. Az eredmények igazolása érdekében a Szervező biztosítja a kiválasztási folyamat átláthatóságát és megfelelő nyomonkövethetőségét is.

6. KIVÁLASZTÁSI SZAKASZ

6.1 A Kiválasztási szakasz két lépésből áll: közösségi oldalakon zajló szavazás és kiválasztás. A regisztrációs szakasz lezárultával és miután Ön feltöltötte és elküldte a Feltöltött Tartalmát a Weboldalra, bárki szavazhat kedvenc Feltöltött tartalmára a kreativitás, „vonzerő”, energikusság és kalandéhség alapján. Ez alapján dől el, hogy melyek a legjobb csapatok országonként („Döntősök”) („Közösségi oldalakon zajló szavazás”), akik közül egy zsűri választja ki az arra legérdemesebbet. A Döntősök száma megegyezik az egyes országokban beadott jelentkezések 25%-ával. A minimum létszámnak viszont az országos csapatkvóta négyszeresének kell lennie (a 6.7. pontban rögzített lista szerint). Például Ausztriának négy csapata lesz az országos kvóta alapján. Ha Ausztriában 100 jelentkezést adtak be, akkor 25 Döntősnek kell lennie (25%). Amennyiben Ausztriából csak 20-an jelentkeznek, 16 Döntősnek kell megküzdenie (országos kvótájuk négyszerese). A tizedes értékeket felfelé, az utána következő egész számra kell kerekíteni (pl. 3,2-t 4-re kell kerekíteni).

6.2 A közösségi oldalakon zajló szavazás ideje alatt a felhasználók többször is szavazhatnak. A felhasználók egy vagy több videóra is szavazhatnak naponta a szakasz időtartama alatt. Nagytételes, automatizált, illetve makró vagy hasonló program felhasználásával leadott szavazatok érvénytelenek.

6.3 Miután a Döntősöket kiválasztották a közösségi oldalakon zajló szavazáson, a Szervező egy független és hozzáértő zsűrivel („Zsűri”) együtt 200 csapatot (akik a továbbiakban: „Országos Bajnokcsapatok”) fog kiválasztani a feltételeknek megfelelően beérkezett érvényes jelentkezésekből. A pontozóbírók döntése végleges, azzal kapcsolatban semminemű vitának vagy dialógusnak helye nincs. A korábban bemutatott sikeres regisztráción és az alábbiakban leírt országos kvótákon kívül a zsűri döntését a kreativitásra, a csapat „vonzerejére”, energikusságára, kalandéhségére alapozza. A jelentkezések előre látható magas száma miatt egyéni visszajelzésre nincs lehetőség.

6.4 A Szervező 2020. március 9-én hirdeti ki a 200 Országos Bajnokcsapat Feltöltött Tartalmát a Weboldalon.
6.5 Amennyiben a kiválasztási folyamatról további információkat kíván kapni, írjon nekünk a canyoumakeit@support.redbull.com e-mail-címre. A Szervező nem köteles nyilvánosságra hozni, ha egy Részvevőt (és következésképpen egy csapatot) kizár a Promócióból. Az eredmények igazolása érdekében a Szervező biztosítja a kiválasztási folyamat átláthatóságát és megfelelő nyomonkövethetőségét is.

6.6 A kiválasztott Országos Bajnokcsapatok ezután részt vehetnek a zárószakaszban, vagyis a Red Bull Can You Make It? versenyén. Döntő („Döntő”).

6.7 Az országos kvóták (a fenti 6.1. pont értelmében) a következőképpen alakulnak:

Albánia 2
Ausztria 4
Fehéroroszország 1
Belgium 5
Bosznia-Hercegovina 1
Brazília 1
Bulgária 1
Kanada 3
Chile 1
Kolumbia 1
Horvátország 2
Cseh Köztársaság 3
Dánia 5
Egyiptom 1
Észtország 1
Finnország 2
Franciaország 13
Németország 15
Görögország 2
Hongkong 1
Magyarország 3
India 4
Indonézia 1
Írország 3
Olaszország 10
Japán 5
Kazahsztán 1
Kuvait 1
Lettország 2
Libanon 1
Litvánia 1
Macedónia 1
Maldív-szigetek 1
Málta 1
Montenegró 1
Hollandia 5
Norvégia 2
Pakisztán 1
Peru 1
Fülöp-szigetek 1
Lengyelország 4
Portugália 4
Románia 4
Oroszország 7
Szerbia 3
Szingapúr 1
Szlovákia 2
Szlovénia 2
Dél-Afrika 2
Dél-Korea 1
Spanyolország 10
Svédország 5
Svájc 3
Tajvan 2
Törökország 3
Ukrajna 1
Egyesült Királyság 13
Amerikai Egyesült Államok 15
Üzbegisztán 16.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kvóták számát bármikor módosítsa. A módosításokat a Weboldalon tesszük közzé.

6.9 A 200 Országos Bajnokcsapat mellett a Promócióban szerepel továbbá 1 Hyundai jokercsapat is, az egyik hivatalos partnerünktől. A világon minden olyan állampolgárnak lehetősége van jelentkezni ebbe a jokercsapatba, aki már betöltötte 18. életévét a csapat kiválasztásának időpontjában. Ez alól kivételt képeznek a japán jelentkezők, akikre a 3.3 pontban rögzített feltételek vonatkoznak. A Hyundai jokercsapatra vonatkozó szabályok és részletek a weboldalon olvashatók.

6.10 A Döntőben való részvételen kívül az Országos Bajnokcsapatok a következő nyereményekben részesülnek: retúrjegy a Döntősök lakhelyéről (vagy az ahhoz közel eső, a Szervező által meghatározott ponttól) a Döntőben a csapatnak kijelölt rajtállomásokra (vagyis Barcelonába, Milánóba, Budapestre, Koppenhágába, Amszterdamba) (továbbiakban: „Rajtállomás”) 2020. április 20-án, szállás és vacsora a kijelölt rajtállomáson 2020. április 20-án, valamint szállás és vacsora 2020. április 28-án a célállomáson (továbbiakban: „Célállomás”).

6.11 A Résztvevő kizárólag a fent ismertetett eljárásban juthat be a Záró Szakaszba a 200 Országos Bajnokcsapat egyikeként .

7. ZÁRÓSZAKASZ (DÖNTŐ)

7.1 A Döntő hete (2020. április 21-28.) alatt a Döntőbe került 200 Országos Bajnokcsapat versenyez egymással, a Szervező az alábbiakban ismertetett pontozási rendszer alapján kiválasztja az első és a második helyezett csapatot („Döntő Hete”).

7.2 A Döntőben az Országos Bajnokcsapatoknak mindössze hét nap alatt több száz kilométert kell megtenniük a Rajtállomástól az egyik európai nagyvárosban lévő célig (a Nyeremények bekezdésben felsoroltak alapján). Az Országos Bajnokcsapatok az útvonalat saját maguk alakítják, de közben a különböző városokban elhelyezett Ellenőrzőpontokat is fel kell keresniük, útjukról a mobil applikáció, valamint az Instagram-fiókjuk segítségével fotókat és videókat kell küldeniük, a Kalandlistáról (amelyet a résztvevők indulás előtt kézhez kapnak) a lehető legtöbb feladatot kell teljesíteniük szükség szerint különböző közlekedési eszközöket igénybe véve, és közben minél több lelkes otthoni támogatót kell toborozniuk.

7.3 Az Országos Bajnokcsapatok az öt európai nagyvárosban (Barcelona, Milánó, Budapest, Koppenhága és Amszterdam) található Rajtállomás egyikéről indulnak. Ezt a Szervező jelöli ki számukra (a csapatok nem választhatják ki, hogy melyik Rajtállomásról indulnak). Minden Országos Bajnokcsapat kap egy indulócsomagot, amely egy mobiltelefont, egy térképet, a Döntőhöz használt névjegykártyákat, biztonsági útmutatót, egy hátizsákot és természetesen 24 doboz Red Bullt tartalmaz. A versenyzők fejenként csak egy hátizsákot vihetnek magukkal (benne pl. ruhákkal, higiénés holmikkal, esernyővel, személyazonossági okmánnyal stb.) A résztvevők többi poggyászát és egyéb holmiját a Szervező biztonságos úton átszállítja a célállomásra, a Promóció végére. Minden Országos Bajnokcsapat 2020. április 21-én közép-európai idő szerint 12:00 órakor (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) indul a számára kijelölt Rajtállomásról, és egy hete van arra, hogy 2020. április 28-án közép-európai idő szerint 15:00 órára (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) megérkezzen az egyik európai nagyvárosban kijelölt Célállomásra. Amennyiben egy Résztvevő nem jelenik meg időben a kijelölt Rajtállomáson, ezzel az egész csapatát kizárja a részvételből és semmilyen további költségtérítésre nem jogosult. A Szervező ez alól kivételt tehet, ha egy csapat rajta kívül álló okok miatt késik (pl. repülőjárat késése).

7.4 A résztvevők saját telefonjai, okosórái, számítógépei, táblagépei, GPS és egyéb hasonló eszközei, hitel/bankkártyái és minden egyéb fizetőeszközei (mindez együttesen: „Tiltott Tárgyak”) a Szervező által biztosított, manipuláció ellen védett borítékokban / tárolókban lesznek elzárva. Ha az egy hét során megsérül az ezen lévő zár, az Országos Bajnokcsapatot kizárjuk a Promócióból. A Szervezőnek jogában áll a Résztvevők minden hátizsákját és személyes holmiját ellenőrizni a Rajtnál a Tiltott Tárgyak kiszűrése érdekében. Az ellenőrzést megakadályozó, vagy a Döntő során Tiltott Tárgy használatát megkísérlő Résztvevőket csapatukkal együtt kizárjuk a Promócióból.

7.5 Az Ellenőrzőpontokat Európa különböző városaiban állítjuk fel, és különböző pontszámokat rendelünk hozzájuk nehézségi fokuk, földrajzi elhelyezkedésüket és az egyes ellenőrzőpontokon teljesítendő kihívásokhoz szükség idő alapján. Amikor egy Országos Bajnokcsapat beérkezik az Ellenőrzőpontra, újabb doboz Red Bullokat kap útja folytatásához. Minden Ellenőrzőponton lesz egy kihívás, amelyet az Országos Bajnokcsapatok teljesíthetnek, ezáltal pontokat szerezve (továbbiakban: „Ellenőrzőponti Kihívás” és/vagy „Ellenőrzőpont Kategória”). A feladatok fizikai és szellemi kihívást jelentenek (például fizikai feladatok, rejtvények, problémamegoldás), különböző nehézségűek lesznek, és megoldásukhoz stratégia, kreativitás és gyorsaság szükséges. Egy Ellenőrzőponton kapott feladat megoldása csak egyszer kísérelhető meg. Ha ez nem sikerül, a csapat az adott Ellenőrzőponton nem kap pontot. Az Országos Bajnokcsapatoknak legalább hat (6) Ellenőrzőpontot kell felkeresniük a célig a Döntő sikeres teljesítése érdekében.

7.6 Útjuk során az Országos Bajnokcsapatok plusz pontokat gyűjthetnek a Kalandlistán szereplő feladatok teljesítésével („Kalandok Kategória”) vagy Instagramon követőik támogatásával erősítik online jelenlétükkel tartalmak feltöltésével, megosztásával és kedvelések szerzésével („Közösségi Oldal Kategória”). A Közösségi oldalakon szerzett pontszámot az általuk generált aktivitás alapján adjuk (pl.: lájkok/hozzászólások). A Kalandlista a kincsvadászat és a bakancslista ötvözete. Ezek vicces, ötletes feladatok, amelyeket a csapatok bármikor teljesíthetnek a Promóció során. Pontot csak akkor kapnak érte, ha a teljesítést fotóval vagy videóval igazolják. Minél nehezebb egy ilyen feladat, annál több pontot ér.

7.7 Minden Országos Bajnokcsapat 24 doboz Red Bullal („Dobozok”) indul útnak, és ezeket kell elcserélniük olyasmikre, amikre az út során szükségük lehet — ételre, szállásra, a következő állomásra való eljutásra és egyéb olyan szükséges dologra, ami útjuk közben kellhet. Készpénz, hitelkártya, Bitcoin és semmilyen egyéb fizetőeszköz nem használható, és ezeket manipuláció ellen védett tárolókba zárjuk el.

7.8 A célállomás a Red Bull Can You Make It? kaland utolsó állomása. Egy európai nagyvárosban lesz, amelyet a Döntő Hete előtt hozunk nyilvánosságra. Az Országos Bajnokcsapatoknak a helyezéshez 2020. április 28-én közép-európai idő szerint 15:00 (vagy a helyi időzónában annak megfelelő időpontban) órára célba kell érniük. Ha az Országos Bajnokcsapatok sikeresen elérnek a célállomásra 2020. április 28. előtt, a Szervezőnek nem áll módjába szállást biztosítani a csapattagoknak 2020. április 28. előtt. Továbbá szállás semmiképpen nem jár azoknak az Országos Bajnokcsapatoknak, akik nem tudták teljesíteni a Döntőt (pl. azért, mert csalás vagy a lezárt borítékok felnyitása miatt kizárták őket, vagy mert feladták a Promóciót). Vészhelyzet esetén vagy ha egy Országos Bajnokcsapat úgy dönt, hogy nem tudja tovább folytatni a Promóciót, a Szervező megszervezi ingyenes hazautazásukat.

7.9 A „Győztes Csapatot” a 3 kategóriában (Közösségi Média, Ellenőrzőpontok és Kalandok) szerzett eredménye alapján választjuk ki. Az Országos Bajnokcsapatok pontokért versenyeznek, ami kategóriánként meghatározza a helyezésüket. Minden helyezéshez tartozik egy pontszám, és a három pontszám összege alkotja az adott csapat végeredményét.

- Közösségi Média pontok  Rangsorolás  1. pontszám
- Ellenőrzőpontokon megszerzett pontok  Rangsorolás  2. pontszám
- Kalandpontok  Rangsorolás  3. pontszám


Az Országos Bajnokcsapatok végeredménye a három kategóriában szerzett eredményeik összege: 1. eredmény + 2. eredmény + 3. eredmény = végeredmény. Döntetlen esetén a magasabb Közösségimédia-helyezést elérő csapat a győztes.

- 1. pontszám: A csapat közösségi támogatottsága:
Az Instagramon megosztott tartalom minősége alapján pontokat kapnak, amelyeket a redbullcanyoumakeit.com oldalon is összegzünk.
- 2. pontszám: Az Ellenőrzőpontokon teljesített feladatok:
Az Ellenőrzőpontokon sikeresen teljesített feladatokért különböző számú pontok kaphatók.
- 3. pontszám: A Kalandlistából teljesített feladatok száma:
Az Országos Bajnokcsapatok minden teljesített Kalandlistás feladatért különböző pontszámokat kapnak. A feladatok nehézségüktől függően különböző pontokat érnek. Ezeket a pontokat a feladat teljesítését igazoló fotóval vagy videóval lehet megszerezni.

A pontozási rendszert részletesen ismertetjük a résztvevőkkel a 2020. április 20-i részletes eligazítás során. A második helyezett csapatot is ekkor jelöli meg a Szervező.

7.10 A Döntőben részt vevő összes Országos Bajnokcsapat kap egy mobiltelefont, amelyre előre feltelepítik az esemény alkalmazását és a Központi Iroda közvetlen sürgősségi hívószámát. Minden kimenő és bejövő kapcsolat (adat, honlapok, szöveges üzenetek, hívások stb.) tilos és blokkolásra kerülhet, kivéve a Központi Iroda és a Szervező közvetlen hívószáma, valamint az alkalmazás keretein belül a webes alkalmazáshoz való csatlakozás. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a telefonon keletkező és az azon továbbított összes adatot a 11. és 12. pont értelmében a Szervező felhasználhatja. A mobiltelefon mindvégig a Szervező és partnerei tulajdonát képezi, és a Döntő végén azt a Szervező erre kijelölt munkatársának vissza kell adni.

7.11 A Döntő Központi Irodája a Szervező által felállított iroda, amely az esemény 7 napja alatt napi 24 órában működik. Ez lesz a Döntő elsődleges irányító központja, és a Résztvevők ide fordulhatnak vészhelyzet vagy kérdések esetén. A Központi Iroda minden csapat előrehaladását nyomon követi.

7.12 Minden csapattagnak a személyes holmiját, például a mobiltelefonját, pénzét és hitelkártyáját lezárt borítékba / manipuláció ellen védett tárolóba kell helyeznie, hogy magával vihesse az útra. A lezárt borítékot vészhelyzet esetén lehet kinyitni, illetve akkor, ha egy Országos Bajnokcsapat úgy dönt, hogy feladja a Promócióban való részvételt. A Döntőt csak az a csapat nyerheti meg, amelynek minden tagja megérkezik a célba anélkül, hogy az odautazást a Központi Iroda szervezte volna meg, vagy hogy a boríték / tároló eredeti zárját feltörték volna. A csalás vagy manipuláció gyanúja az egész csapat kizárását vonja maga után.

7.13 A Résztvevők egyéb személyes tárgyait – amelyeket nem zártak el manipuláció ellen védett tárolókba és amelyeket a Résztvevők nem visznek magukkal hátizsákjukban – át kell adni a Szervező munkatársainak a kijelölt Rajtállomásra való megérkezést követően. A Résztvevőknek alá kell írniuk az átadott holmikról készült jegyzőkönyvet. Ezeket a tárgyakat aztán az adott Rajtállomásról a Szervező saját költségén elszállítja a Célállomásra. A tárolókat és táskákat lezárva kell átadni; a bennük elhelyezett hiányzó vagy sérült tárgyakkal kapcsolatos panaszokat nem fogadunk el. Értékes tárgyakat ne adjanak át megőrzésre, mivel sem a Szervező, sem együttműködő partnerei nem vállalnak felelősséget az ilyen tárgyakkal kapcsolatos károkra vagy sérülésekre. A Célállomáson a Résztvevők személyazonosságuk igazolását követően vehetik át személyes tárgyaikat, és a jegyzőkönyv újbóli aláírásával kell igazolniuk az átvételt. Az aláírást követően panasznak nincs helye.

7.14 A Red Bull a nyereményekről a Promócióra való jelentkezéskor megadott elérhetőségek valamelyikére küld értesítést, ezért nagyon fontos, hogy a Résztvevő minden adatot helyesen adjon meg.

7.15 A Győztes Csapatot és a második helyezettet is közvetlenül a Döntő hete után értesítjük (a továbbiakban: „Eredményhirdetés időpontja”).

7.16 A Szervező a Győztes Csapatot és a második helyezettet is az általuk jelentkezéskor megadott e-mail-címen fogja értesíteni. Ebben az e-mailes értesítésben pontosan leírjuk, hogy a Győztes Csapat és a második helyezett hogyan tudja átvenni a díjat, amire 21 nap áll rendelkezésükre (a Győztesek értesítésétől számítva). Amennyiben a Győztessel nem tudják felvenni a kapcsolatot, nem elérhető, vagy az Eredményhirdetés időpontjától számított 21 napon belül nem veszi át a nyereményét, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt az utána következő jogosult Résztvevőnek felajánlja, akit a kiválasztási folyamatnak megfelelően választanak ki.

7.17 Ha a Győztes visszautasítja nyereményét, a díjat elveszti és egy másik nyertest választanak, a kiválasztási folyamatnak megfelelően. A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a Győztes nem tudja átvenni a nyereményét.

7.18 A nyeremények személyre szólók és nem ruházhatók át. Harmadik fél a Résztvevő nevében nem veheti át.

7.19 A Győztesek neveit a Szervező honlapján tesszük közzé. Amennyiben a Résztvevő a Győztes, a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy Szervező közzétegyen róla bizonyos adatokat (pl. vezetéknevet, keresztnevet, becenevet) a fentiekkel összhangban.

7.20 A nyeremény átvételére legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre azt követően, hogy a Győztes Csapat, valamint a második helyezett kifejezte igényét a nyereményre. A nyeremények kiszállításakor felmerülő bármilyen késedelemről értesítjük a nyerteseket. A Szervező a jelentkezéskor megadott e-mail-címen keresztül veszi fel a kapcsolatot a Résztvevővel.

8. NYEREMÉNYEK

8.1 Az Országos Bajnokcsapatok mindegyike Országos Nyereményben részesül (összesen 600 Országos Nyeremény; a 200 Országos Bajnokcsapat három nyertes csapattagja kap egyet-egyet). A nyeremények a következők: retúr repülőjegyek turistaosztályon mindhárom csapattagnak egy Európában található Rajtállomáshoz, amelyet a Szervező választ ki. A lehetséges rajtállomások: Madrid, Róma, Budapest, Stockholm és Manchester. A repülőjáratoknak 2020. április 20-ra vagy előtte meg kell érkezniük, a Résztvevő lakóhelye és a rajtállomás közötti távolságtól függően. 2020. április 29-én indul a repülő hazafele. 2020. április 13-ra és 21-re turistaszállóban biztosítunk szállást. A Promóció természetéből adódóan 2020. április 14. és 20. között szállást nem áll módunkban biztosítani. Az Országos Nyeremény összértéke a győztes csapat tagjainak lakhelyétől, a kijelölt rajtállomástól, valamint a foglalás idején érvényes áraktól függ. Az Országos Nyeremény összértéke nem haladja meg fejeként a bruttó 2500 eurót (vagy ugyanilyen értékű összeget az adott helyi pénznemben) (a vonatkozó adók levonása előtt).

8.2 A Promóció Győztes Csapatának tagjainak Főnyereményben részesülnek (összesen három Főnyeremény van; a győztes csapat minden tagjának egy-egy), amely egy utazás lesz. A Nyeremény egy (a Szervező által a távolság alapján meghatározott) retúr utat foglal magába, a csapat tagjainak lakhelyéről (vagy ahhoz közel eső, a Szervező által meghatározott helyszínről) indulva. A nyeremény részét képezi továbbá a szállás, az egyes helyszínek közötti utazás, számos idegenforgalmi látványosság és a Red Bull rendezvényekre való belépés, a költőpénz viszont nem. A Főnyeremény összértéke a győztes csapat tagjainak lakhelyétől, az utazás hosszától, valamint a foglalás idején érvényes áraktól függ. A három Győztes Csapattagnak a Szervező döntése szerint ugyanazt a programot kell követnie, beleértve a kiinduló és célállomást is, továbbá ugyanabban a szállodai szobában kell megszállnia. A Főnyeremény összértéke nem haladja meg fejenként a bruttó 8500 eurót (vagy ugyanilyen értékű összeget az adott helyi pénznemben) (a vonatkozó adók levonása előtt). A nyereményt 2020. május 8-ig kell átvenni.

8.3 A második helyezettek nyereménye egy (a Szervező által a távolság alapján meghatározott) retúr utat foglal magába, a csapat tagjainak lakhelyéről (vagy ahhoz közel eső, a Szervező által meghatározott helyszínről) indulva, a csapat által kiválasztott és a lakóhelyük szerinti országban megtartott Red Bull rendezvény között. A nyeremény része továbbá két éjszakára szóló szállás négycsillagos szállodában. A nyeremény összértéke a győztes csapat tagjainak lakhelyétől, a kiválasztott esemény helyszínétől, valamint a foglalás idején érvényes áraktól függ. A három második helyezettnek a Szervező döntése szerint ugyanazt a útvonalat kell követnie, beleértve a kiinduló és célállomást, valamint közös szállodai szobában kell megszállnia. A második helyezésért járó nyeremény összértéke nem haladja meg fejeként az 1000 eurót (vagy ugyanilyen értékű összeget az adott helyi pénznemben) (a vonatkozó adók levonása előtt). A nyereményt 2020. május 31-ig kell átvenni.

8.4 A nyeremény elfogadásával és használatával kapcsolatos minden egyéb, előre nem látható költséget (mint pl. biztonsági díjak, borravalók, poggyászdíjak, ételek, italok és egyéb felmerülő költségek) a résztvevő nyertesnek és útitársának kell fizetnie. Amennyiben a nyertes lakóhelye kis távolságra esik az úti céltól, a földi közlekedést kell előtérbe helyezni a légi közlekedéssel szemben, és a kétféle utazási mód közötti értékkülönbségért nem jár kárpótlás vagy kompenzáció.

8.5 Az Országos Bajnokok, Győztes Csapatok és második helyezettek (a továbbiakban együtt: „Győztesek”) gondoskodnak saját érvényes úti okmányuk meglétéről, és azt az indulást megelőzően bemutatják (pl. útlevél vagy egyéb hatóságilag kiadott okmány és szükség esetén belépésre jogosító vízum). Utasbiztosításról és költőpénzről a Győztes köteles gondoskodni. A repülőjegyek megvásárlását követően a Győztesek a jegyen nem módosíthatnak. A légitársaság, repülőterek, repülési útvonal és tranzitszállás kiválasztása a Szervező kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az utazásra és szállásra bizonyos előírások, korlátozások és feltételek vonatkozhatnak. A Szervező nem pótolja az elvesztett, megrongálódott vagy ellopott jegyeket és utazási utalványokat.

8.6 A Szervező fenntartja a jogot a jogszabály által megengedett mértékig, hogy bármely vagy akár az összes nyereményt ugyanolyan vagy nagyobb értékű, más nyereménnyel helyettesítse.

8.7 Az ebben pontban részletesen ismertetett nyereményekkel kapcsolatos utazásokat a Szervező megbízottja a Red Bull Csoporttal együtt szervezi. A Promócióban való részvételért a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott költségeken kívül semmilyen egyéb utazási vagy egyéb költséget nem térítünk meg.

8.8 A nyeremények pénzre nem válthatók, nem átruházhatók és vissza nem térítendők.

8.9 A Győztesek kötelesek minden felmerülő, a nyeremény értékéből fakadó adót megfizetni (kamatokat és illetékeket beleszámítva) az illetékes adóhivatalnak. JAPÁN JÁTÉKOSOKNAK: Abban az esetben, ha kiskorú Résztvevő nyer díjat, és a nyeremény átvétele/felhasználása Gondviselő jóváhagyásához kötött. A Szervező jogosult más nyertest választani, amennyiben Gondviselő jóváhagyását megtagadja. A Résztvevőt vagy Gondviselőt a Szervező döntésével kapcsolatosan semmilyen jog nem illeti meg, és ezzel kapcsolatban igényt nem támaszthatnak. OROSZORSZÁGI JÁTÉKOSOKNAK: A Szervező ezúton értesíti a nyertest, hogy az Oroszországban hatályban lévő adótörvény rendelkezései értelmében szervezetektől kézhez kapott, 4000 (négyezer) rubelt meghaladó nyeremények összege beleszámít az adott pénzügyi (naptári) évben, ideértve a természetbeni juttatásokat, a személyi jövedelemadó adóalapjába. A Promócióban való részvétellel és a jelen Feltételek elfogadásával a Résztvevők, ideértve a Győzteseket is, megfelelő tájékoztatást kapnak a fenti orosz adóügyi jogszabályról.

8.10 Amennyire a helyi hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik, minden díjat „adott állapotában”, mindenféle kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül ítélünk oda (beleértve, de nem korlátozva a kielégítő minőség vagy adott célra való alkalmasság beleértett garanciáját).

9. A SZERVEZŐ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ ÉS KIZÁRÁSHOZ VALÓ JOGA

9.1 A jogszabály által megengedett mértékben és a Résztvevő jogainak megsértése nélkül, amennyiben a Szervező megítélése szerint a Promóciót bármilyen, az érdekkörén kívül eső esemény veszélyezteti, a Szervező a Részvevőnél vagy bármely harmadik félnél (közvetlenül vagy közvetetten) felmerülő bármilyen veszteségre és kárra vonatkozó felelősségvállalás nélkül fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa, megszakítsa, kiegészítse vagy meghosszabbítsa a Promóciót. A Résztvevők rendszeresen látogassanak el weboldalunkra, hogy értesülhessenek a feltöltés napját követően érvénybe lépő módosításokról.

9.2 A Szervező a Promóció teljes ideje alatt fenntartja a jogot, hogy saját megítélése szerint elutasítson vagy felfüggesszen szavazatokat, kizárjon és/vagy elküldjön Résztvevőt, ha alapos indoka van azt hinni, hogy szavazással eldöntött kiválasztási folyamat esetén a döntősre leadott voksokért a döntős vagy harmadik fél fizetett, azokat befolyásolta vagy bármilyen kényszerítő eszközt alkalmazott a szavazat megszerzéséhez. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a Résztvevő nem tartja be a jelen Feltételeket, csalást követ el, vagy adott esetben jogellenes, illetve nem helyénvaló magatartást tanúsít. A Szervezőnek a Promócióval kapcsolatos minden döntése végleges, és semmilyen levelezésbe sem bocsátkozik ezzel kapcsolatban.

9.3 Amennyiben a nyertes Résztvevő kizárására kerül sor, a nyereményre való jogosultságát elveszíti. Ez esetben a nyeremény a kiválasztási eljárásnak megfelelően újra kiosztásra kerül.

10. FAIR PLAY

10.1 A Résztvevő szavatolja, hogy a jelentkezéskor leadott anyagok nem sértik mások jogait és nem tükröznek politikai álláspontot, beleértve, de nem kizárólagosan a magánélethez, közzétételhez és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat. A jelentkezési anyag a Szervező márkanevén vagy védjegyén kívül más márkanevet vagy védjegyet nem tartalmazhat, de a Résztvevő azokat is kizárólag a Promócióval kapcsolatosan használhatja fel. Továbbá nem jelenhet meg benne olyan jogdíjas anyag, amely nem a Résztvevő szellemi terméke, kivéve, ha a Résztvevő rendelkezik az adott anyag használathoz szükséges jogokkal, beleegyezésekkel és engedélyekkel. Nem tartalmazhat sértő, ellenszenves, kockázatos, illetlen, obszcén, gyűlölködő, tiltott, gyalázkodó, becsületsértő vagy rágalmazó kijelentéseket. Nem tartalmazhat továbbá törvénytelen, az anyag létrehozási helyén érvényes előírásokba, az adott ország jogszabályaiba vagy rendelkezéseibe ütköző anyagot. Amennyiben a Promóció egy vagy több harmadik fél platformján zajlik, a Résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy jelentkezésével nem sérti a harmadik fél platformjának feltételeit.

10.2 A Résztvevő kijelenti, hogy személyesen ő szerepelt és vett részt a Promócióban, amely során a jelen Feltételek alkalmassági előírásainak eleget tett, mind a jelentkezéssel, mind az általa készített és benyújtott anyagokkal, például felhasználói tartalommal kapcsolatban, és nem használt fel tiltott segédeszközöket, például automata robotokat, parancsprogramokat, szolgáltatásokat vagy a manipuláció egyéb formáját.

10.3 A Résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy a felvételeken megjelenő személyek kifejezett hozzájárultak a felvételek jelen Feltételekben leírtak szerinti felhasználásához, így többek között ahhoz, hogy azokat a Szervező kereskedelmi célokra korlátozás nélkül felhasználhassa. A Szervező ez irányú felszólítása esetén a Résztvevő köteles ezen személyek írásbeli jóváhagyását megszerezni. Amennyiben a felvételen szereplő valamely személy a lakóhelye szerinti törvények értelmében kiskorúnak minősül, esetében egy szülő vagy gondviselő írásos, aláírt beleegyezése szükséges. A leadott felvételek nem tartalmazhatnak semmilyen személy azonosítására alkalmas személyes adatokat.

10.4 A 10. pont megszegése esetén a Résztvevő köteles kártalanítani és mentesíteni a Szervezőt a szellemi tulajdonjog megsértésére alapozott jogsértési igények felmerülésekor.

11. JOGOK ÁTRUHÁZÁSA

11.1 A Résztvevő adott esetben a Promócióval kapcsolatos anyagot a Szervezőnek (együttesen: „Jelentkezési Anyagok”) is leadhatja. A Jelentkezési Anyagok a Résztvevő (vagy más személy) hangfelvételét, képfelvételét, fényképét, nyilatkozatát, életrajzi adatait, eredményeit, nevét és arcképét, vagy más felhasználó által létrehozott tartalmat is tartalmazhatnak.

11.2 A Promócióban való részvétel ellenértékeként és a nyeremény megszerzésének lehetőségéért a Résztvevő minden Jelentkezési Anyagokra vonatkozó, illetve azzal kapcsolatos jogot átenged a Szervezőnek, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. Amennyiben a jogok nem átruházhatók, a Résztvevő ezúton világszintű, korlátlan, kizárólagos, jogdíjmentes és átruházható felhasználási jogot biztosít a Szervező részére, hogy a Jelentkezési Anyagokat bármilyen ismert vagy eddig ismeretlen célra felhasználja (különösen jelen Promócióval kapcsolatosan). Ideértve többek között az alábbi jogokat: közvetítési jog (pl. ingyenes, fizetős TV, kábeltévé, műholdas tévé, mobiltévé, IP-TV/Web-TV), nyilvánosságra hozatal joga (letöltési/on-demand jogok), filmszínházzal kapcsolatos jogok (mozi/kiállítási/jegyeladási jogok), videóval kapcsolatos jogok (pl. DVD), forgalmazási és másolási jog, promóciós jog (pl.: a Jelentkezési anyagok promóciós jogai a Promóció keretében, annak hasznosítása, forgalmazási csatornái), a kiadási és kereskedelmi jogok (pl.: nyomtatott média, termékek és mindennemű szolgáltatások), valamint a Jelentkezési Anyagok hirdetési célokra történő felhasználása (hagyományos médiumokon keresztül folytatott marketinghez való jog). A Szervezőnek jogában áll módosítani, megvágni, szinkronizálni a Jelentkezési Anyagokat és azokat más audiovizuális produkcióval ötvözni. KOLUMBIAI JÁTÉKOSOKNAK: Az előző mondatban említett felhasználási jog 25 évre korlátozódik.A Szervező a Jelentkezési Anyagok tekintetében semmilyen titoktartást nem garantál. A jelen pont szerint biztosított felhasználási jogokra tekintettel a Résztvevő kijelenti, hogy az általa feltöltött, tárolt, átadott, benyújtott, cserélt vagy a honlapon elérhetővé tett Jelentkezési Anyagokat részben és egészben kizárólag a Résztvevő hozta létre és birtokolja, nem pedig a Szervező. Kizárólag a Résztvevő felelőssége minden – a Résztvevővel kapcsolatos Jelentkezési Anyagokhoz fűződően esetlegesen őt megillető – szellemi tulajdonjog figyelemmel kísérése és védelme, amivel kapcsolatban a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11.3 A Résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy a Jelentkezési anyagokkal kapcsolatos minden szükséges jogot, engedélyt, hozzájárulást és személyhez fűződő jogokra vonatkozó joglemondó nyilatkozatot megfelelő módon és ténylegesen beszerzett a Jelentkezési anyagokban szereplő, a jogok és szolgáltatások által érintett résztvevőktől, előadóktól, műsorvezetőktől, közreműködőktől, személyektől vagy létesítményektől.

11.4 Az irányadó jogszabályok által megengedett mértékig, a Szervező felkérheti a Győzteseket promóciós tevékenységekben való részvételre, és fenntartja a jogot, hogy a Győztesek nevét, címét, fényképét, valamint hang-, videó- és fényképfelvételét bármilyen promóciós anyagban felhasználja, a győztes engedélyével. Ahol szükséges, a Szervező a Győztes beleegyezését fogja kérni. A Résztvevő határozottan elismeri, hogy neki vagy bárki másnak, aki szerepel a Jelentkezési Anyagokban, jogában áll elutasítani a Jelentkezési Anyagok marketing célból történő felhasználását.

11.5 A Promóció megnyerése esetén a Résztvevő hozzájárul szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak a Szervezőre történő átruházásához a vonatkozó jogszabályban előírtak alapján. A Résztvevő ezzel kapcsolatban a teljes jogcímet garantálja, és lemond a Jelentkezési Anyagot érintő személyhez fűződő jogairól, amennyire az erről rendelkező jogszabály ezt megengedi. Hasonlóan lemond a nevezésével kapcsolatosan felmerülő személyhez fűződő jogokról, amelyek most vagy bármikor a jövőben megilletik a világ bármely pontján hatályos, mindenkor hatályos alkalmazandó jogszabályok szerint. A Résztvevő határozottan kijelenti, hogy neki vagy bárki másnak, aki szerepel a Jelentkezési anyagokban jogában áll elutasítani a Jelentkezési anyagok marketing célból történő felhasználását.

11.6 A Szervező jogosult a 11. pontban rögzített jogokat átruházni és/vagy allicenceket adni harmadik feleknek, ideértve többek között a Promóciós partnereket és/vagy szponzorokat, külsős médiapartnereket és platformpartnereket, vagy a Szervező kapcsolt vállalkozásait, valamint jogosult felhatalmazni őket ezen jogok átruházásával vagy az azokra vonatkozó további felhasználási jog biztosításával.

12. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉS ADATVÉDELEM

12.1 Az Ön személyes adatainak a Promóció céljából vagy más célból történő gyűjtését, feldolgozását és tárolását érintő információkról az Adatvédelmi Szabályzatunkban olvashat.


12.2 JAPÁN JÁTÉKOSOKNAK: A Szervező a Résztvevő személyes adatait a jelen Promóció szervezése céljából gyűjti, valamint azért, hogy Red Bull termékeket és jövőbeli eseményeket ajánljon a Résztvevőnek (a továbbiakban: „Adatgyűjtés célja”). A Résztvevő személyes adatait a Szervező a japán személyes adatok védelméről szóló törvény és egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően őrzi. Amennyiben a Résztvevő nem adja meg személyes adatait, a Szervező nem tudja benevezni őt a Promócióba, és nem tud további információt adni a Red Bull termékekről vagy jövőbeli eseményekről. A Szervező információgyűjtés céljából átadhatja a Résztvevő személyes adatait a Szervező kapcsolt vállalkozásainak vagy Japánban, Európában, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Szingapúrban található harmadik feleknek. Amennyiben a Szervező így tesz, megtesz mindent annak érdekében, hogy biztosítsa a Résztvevő adatainak biztonságát. További információkért, többek között, hogy a Résztvevő hogyan érheti el és helyesbítheti a Szervező által róla eltárolt személyes adatokat, vagy ha adatvédelmi panaszt kíván benyújtani, olvassa el a SzervezőAdatvédelmi szabályzatát, vagy vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel a privacy@redbull.com e-mail-címen.

12.3 OROSZORSZÁGI JÁTÉKOSOKNAK: A Szervező az Ön személyes adatait a jelen Promóció szervezése céljából gyűjti, valamint azért, hogy Red Bull termékeket és jövőbeli eseményeket ajánljon Önnek (továbbiakban „Adatgyűjtés célja”). A Szervező az Ön személyes adatait a személyes adatokról szóló 2006. július 27-i N 152-FZ szövetségi törvénynek és egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően őrzi. A Szervező Adatgyűjtés céljából átadhatja az Ön személyes adatait a https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html weboldalon felsorolt, a világ különböző pontjain található kapcsolt vállalkozásainak. Amennyiben a Szervező így tesz, minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok védelméért.

12.4 HONGKONGI JÁTÉKOSOKNAK: A Szervező az Ön személyes adatait események, fogyasztói tevékenységek, versenyek, promóciók, weboldalak és alkalmazások támogatása, üzleti gyakorlata, termékei és szolgáltatásai fejlesztése, a Szervezővel és annak leányvállalataival kapcsolatos panaszkezelés céljából gyűjti, hogy így a lehető legjobb élményt nyújthassa Önnek weboldalai és alkalmazásai használata közben. Gondoskodunk biztonságáról és információt nyújtunk termékeinkről, rendezvényeinkről, valamint egyéb tevékenységeinkről (továbbiakban: „Adatgyűjtés célja”). Az Ön személyes adatait a Szervező az adatvédelmi elveknek és az adatvédelemről szóló rendeletnek (486. cikkely) megfelelően őrzi. Kötelező megadni a szükséges Személyes Adatokat. Amennyiben nem adja meg személyes adatait, a Szervező nem tudja benevezni Önt a Promócióba, nem tudja regisztrálni az eseményekre, nem tudja a termékeket eljuttatni Önhöz, nem tudja tájékoztatni Önt jövőbeli eseményekről és termékeinkről, az Ön által emelt panasszal kapcsolatosan nem tud Önnek visszajelezni és az Önnek nyújtott vásárlói élményt és szolgáltatásokat nem tudja fejleszteni. A Szervező az Ön személyes adatait adatgyűjtés céljából átadhatja kapcsolt vállalkozásainak, illetve Hongkongban vagy más országokban (Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy Szingapúrban) található harmadik feleknek. Amennyiben így teszünk, gondoskodunk az Ön adatainak biztonságáról. A Szervező a Személyes Adatokat kizárólag a Szervező kapcsolt vállalkozásainak és külsős adatkezelőknek adhatja át, amennyiben az az Adatgyűjtés céljának teljesítéséhez szükséges. A Szervező és a Szervező kapcsolt vállalkozásai megfelelő intézkedéseket tesznek az Ön Személyes Adatainak védelme érdekében. További információkért, többek között, hogy Ön hogyan érheti el és helyesbítheti az általunk Önről eltárolt személyes adatokat, vagy ha adatvédelmi panaszt kíván benyújtani, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, vagy írjon a Szervezőnek a privacy@redbull.com e-mail-címre.

12.5 UKRAJNAI JÁTÉKOSOKNAK: Ön elfogadja, hogy a Szervezőnek a Promóció szervezése céljából továbbított személyes adatait (többek között a nevét, e-mail címét, telefonszámát, korát, tartózkodási helyét stb.) a Szervező begyűjtheti, kezelheti, tárolhatja, továbbíthatja és/vagy egyéb módon felhasználhatja, valamint azért, hogy Red Bull termékeket és jövőbeli eseményeket ajánljon Önnek. A Szervező a személyes adatok védelméről szóló ukrán törvénynek és a Szervező mindenkori adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli az Ön személyes adatait. Ön kijelenti, hogy tisztában van a személyes adatok védelméről szóló ukrán törvényben meghatározott jogokkal. A Szervező átadhatja továbbá az Ön személyes adatait harmadik feleknek (beleértve a Hyundait) saját marketing és kommunikációs céljai érdekében.

12.6 ÚJ-ZÉLANDI JÁTÉKOSOKNAK: A Red Bull New Zealand Limited (cégjegyzékszám: 1179756) (a továbbiakban: „Szervező”) az Ön személyes adatait események, fogyasztói tevékenységek, versenyek, promóciók, weboldalak és alkalmazások támogatása, üzleti gyakorlatunk, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, a Red Bullal és annak leányvállalataival kapcsolatos panaszkezelés céljából gyűjti, hogy így a lehető legjobb élményt nyújthassuk Önnek weboldalaink és alkalmazásaink használata közben. Gondoskodunk biztonságáról és információt nyújtunk termékeinkről, rendezvényeinkről, valamint egyéb tevékenységeinkről (a továbbiakban: „Adatgyűjtés célja”). Az Ön személyes adatait a Szervező a az adatvédelmi elveknek és az új-zélandi 1993. évi adatvédelemről szóló törvénynek megfelelően őrzi. Amennyiben nem adja meg személyes adatait, a Szervező nem tudja benevezni Önt a Promócióba, nem tudja regisztrálni az eseményekre, nem tudja a termékeket eljuttatni Önhöz, nem tudja tájékoztatni Önt jövőbeli eseményekről és termékeinkről, az Ön által emelt panasszal kapcsolatosan nem tud Önnek visszajelezni és az Önnek nyújtott vásárlói élményt és szolgáltatásokat nem tudja fejleszteni. A Szervező az Ön személyes adatait adatgyűjtés céljából átadhatja kapcsolt vállalkozásainak, illetve Új-Zélandon vagy más országokban (Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy Szingapúrban) található harmadik feleknek. Amennyiben így teszünk, gondoskodunk az Ön adatainak biztonságáról. További információkért, többek között, hogy Ön hogyan érheti el és helyesbítheti az általunk Önről eltárolt személyes adatokat, vagy ha adatvédelmi panaszt kíván benyújtani, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat a https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201907010152/en/privacy.html oldalon, vagy írjon a Szervezőnek a privacy@redbull.com e-mail-címre.

12.7 SZINGAPÚRI JÁTÉKOSOKNAK: A Szervező az Ön személyes adatait a jelen Promóció szervezése, weboldalunk és alkalmazásaink adminisztrációja, üzleti gyakorlatunk, szolgáltatások és termékek fejlesztése, valamint panaszkezelés céljából gyűjti, valamint azért, hogy Red Bull termékeket és jövőbeli eseményeket ajánljon Önnek (ha ehhez hozzájárulását adta) (továbbiakban „Adatgyűjtés célja”). A Szervező az Ön személyes adatait a 2012. évi személyes adatok védelméről szóló törvénynek és egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően őrzi. Kötelező megadni a szükséges Személyes Adatokat. Amennyiben nem adja meg a szükséges Személyes Adatokat, a Szervező nem tudja benevezni a Promócióra. A Szervező az Ön Személyes Adatait adatgyűjtés céljából (abban az esetben, ha ehhez hozzájárulását adta) átadhatja kapcsolt vállalkozásainak, illetve Szingapúrban vagy más országokban (többek között Európában, Ausztráliában és az Amerikai Egyesült Államokban) található külsős adatkezelőknek. Amennyiben így teszünk, gondoskodunk az Ön adatainak biztonságáról. A Szervező a Személyes Adatokat kizárólag a Szervező kapcsolt vállalkozásainak és külsős adatkezelőknek adhatja át, amennyiben az az Adatgyűjtés céljának teljesítéséhez szükséges és Ön ehhez hozzájárult. A Szervező és kapcsolt vállalkozásai megfelelő intézkedéseket tesznek az Ön Személyes Adatai védelme érdekében. További információkért, többek között, hogy Ön hogyan érheti el és helyesbítheti az általunk Önről eltárolt Személyes Adatokat, vagy ha adatvédelmi panaszt kíván benyújtani, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat vagy írjon a Szervező Adatvédelmi Tisztviselőjének a privacy@redbull.com e-mail-címre.

12.8 KOLUMBIAI JÁTÉKOSOKNAK: A jelen Feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szervező az Ön személyes adatait saját maga, a Red Bull cégcsoporton belül, illetve külső adatfeldolgozókat megbízva is kezelje, feltéve, ha a jelen Részvételi feltételeket és Adatvédelmi szabályzatot a Szervező mindenkor elérhetővé teszi a https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Columbia/201904230244/es/privacy.html oldalon.

12.9 PERUI JÁTÉKOSOKNAK: A vonatkozó helyi jogszabályok értelmében Ön információt kérhet azoknak az adatbázisoknak a hollétéról, amelyekben az Ön személyes adatait tárolják.

12.10 Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit az alábbi e-mail-címre küldve juttathatja el a Szervezőnek: privacy@redbull.com.

13. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS GARANCIA

13.1 A Szervező és munkavállalói, megbízottjai vagy forgalmazói a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé a Promócióban való részvételből fakadó veszteségért, kárért, személyi sérülésért vagy halálesetért, a nyeremény felvételérért, illetve a Győztesek kárpótlásáért. A felelősség korlátozása csalás, szándékos kötelezettségszegés vagy gondatlanság esetén kizárandó. A Részvevő jogait ez nem érinti; CHILEI JÁTÉKOSOKNAK: (ideértve a fogyasztók jogainak védelméről szóló 19.496 sz. törvény szerinti fogyasztói szavatosságokat). FRANCIAORSZÁGIJÁTÉKOSOKNAK: Amennyiben a nyeremény egy harmadik fél által felajánlott termék vagy szolgáltatás, közvetlen kár esetén a terméket vagy szolgáltatást nyújtó szervezet a felelős és ő vonható felelősségre. A Szervező semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre harmadik fél által okozott kárért.

13.2 A Szervező és a Red Bull Csoport a Promócióban való részvétel miatt a Résztvevő által elszenvedett, alábbi veszteségekkel és károkkal kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben minden felelősséget elhárít: közvetlen vagy közvetett bevételkiesés, elmaradt nyereség, jó hírnév sérülése, elmaradt üzleti lehetőség, valamint a Promócióban történő részvétellel kapcsolatos, minden közvetett és következményi veszteség vagy kár, kivéve, ha ez a Szervező vagy a Red Bull Csoportszerződéses vagy törvénybe foglalt kötelezettségeinek mulasztása miatt következik be. Ez utóbbi esetben a Szervező továbbra is korlátozza felelősségvállalását, amennyire ezt a vonatkozó jogszabályok engedik.

13.3 A jogszabályok által megengedett mértékben a Szervező és a Red Bull Csoport kizár az alábbiakkal kapcsolatban minden felelősséget: késedelmes, elveszett, sérült, rossz helyre küldött, hiányos, olvashatatlan vagy értelmezhetetlen jelentkezések; telefonnal, elektronikai berendezéssel, hardverrel, szoftverrel, hálózattal, internettel vagy számítógéppel kapcsolatos üzemzavar, hiba, késedelem vagy nehézségek; adattovábbítási hibák; megkísérelt, de sikertelen nyereményértesítések; a Promócióra jelentkezők, jelentkezni kívánók és/vagy résztvevők által elszenvedett veszteségek, úgymint elveszett, le nem adott, rosszul feldolgozott vagy nem nyertes jelentkezések.

13.4 A Promócióban való részvétel nem tekinthető alanyi jognak. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Résztvevő bármilyen okból kifolyólag nem tud részt venni a Promócióban.

13.5 A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Résztvevő megsérül a Promóció feladatainak teljesítése során. A Résztvevő kijelenti, hogy a Promócióban történő biztonságos részvételét akadályozó, illetve másokat veszélyeztető körülményről vagy állapotról nincs tudomása. A Résztvevő kijelenti továbbá, hogy a Promócióban való részvételtől semmilyen okból nincs eltiltva.

13.6 A Szervező és a Red Bull Csoport semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az érdekkörén kívül eső eseményekből és körülményekből eredő vagy azok által közvetlenül vagy közvetetten okozott, jelen Feltételekben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért – ilyen lehet többek közt: sztrájk, munkabeszüntetés, baleset, természeti katasztrófa, a közműszolgáltatások, kommunikációs vagy számítógépes (szoftver vagy hardver) rendszerek és szolgáltatások hiánya vagy hibás működése, amennyiben ezek az események az adott ország jogszabálya szerint a vis maior kategóriába esnek.

13.7 Amennyire a jogszabályok ezt lehetővé teszik, semmilyen feltétel, garancia vagy egyéb előírás nem vonatkozik a Promócióra, és minden Ingyenes Terméket „megtekintett állapotában”, mindenféle kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül ítélünk oda (ideértve többek között a kielégítő minőség vagy adott célra való alkalmasság jogszabályon alapuló garanciáját).

13.8 A Szervező nem felelős a részvételhez/nyereményhez szükséges gondviselői jóváhagyás meglétéért. Ennek a felelőssége kizárólag a Résztvevőt terheli.

14. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

14.1 Amennyiben a Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a Feltételek többi rendelkezésének jogérvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát ez semmilyen módon nem érinti vagy befolyásolja.

14.2 A jelen Feltételekre Ausztria jogszabályai az irányadók, és jogviták rendezésére a salzburgi bíróság nem kizárólagos joghatósággal jogosult. JAPÁN JÁTÉKOSOKNAK: Jelen Feltételekre és azok értelmezésére Japán jogszabályai az irányadóak, és a jogviták rendezésére a felek a tokiói bíróság nem kizárólagos joghatóságát kötik ki. OROSZORSZÁGI JÁTÉKOSOKNAK: A jelen Feltételekre és azok értelmezésére az Oroszországi Föderáció jogszabályai az irányadóak. A jelen Feltételekből fakadó, illetve azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvitát a felek lehetőség szerint békés úton, peren kívüli megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, a vita rendezésére vonatkozó jogszabályok szerinti bíróság az illetékes.

14.3 A Feltételek legfrissebb változata elérhető a Szervező honlapján.

14.4 Amennyiben a jelen Feltételekkel és/vagy a jelen Promócióval kapcsolatban bármilyen általános jellegű kérdése van, kérjük, a canyoumakeit@support.redbull.com e-mail-címre írjon.

14.5 CHILEI JÁTÉKOSOKNAK: A jelen feltételeket Santiago közjegyzője vette nyilvántartásba.

Frissítve: 2019. 08. 23.