PODMÍNKY ÚČASTI

ÚČAST NENÍ PODMÍNĚNA NÁKUPEM ANI JINOU PROTIHODNOTOU. NÁKUP NEZVYŠUJE ŠANCE NA VÝHRU.

BĚHEM ÚČASTI V TÉTO SOUTĚŽI SI POČÍNEJTE OPATRNĚ A S ROZMYSLEM. DBEJTE NA SVOU VLASTNÍ BEZPEČNOST A NA BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB. NEVSTUPUJTE NA CIZÍ POZEMKY ANI DO CIZÍCH OBJEKTŮ A NEPOŠKOZUJTE CIZÍ MAJETEK.

Tím, že se přihlásíte do této propagační akce, se zavazujete dodržovat tyto Podmínky účasti (dále jen „Podmínky“) a prohlašujete, že splňujete všechny níže uvedené požadavky podmiňující vaši účast. Na propagační akci se vztahují jak tyto Podmínky, tak také všechny platné zákony a předpisy.

PRO JIŽNÍ AFRIKU: Pokud jste spotřebitelem podle definice uvedené v zákoně č. 68 o ochraně spotřebitele z roku 2008 („zákon o ochraně spotřebitele“), je Pořadatel (viz definice níže) povinen upozornit vás na některé důležité podmínky. Níže uvádíme odkazy na příslušné články zákona, které tyto podmínky upravují, a důvody, proč jsou pro vás důležité:

a. Omezení odpovědnosti Pořadatele: pro vás jsou důležité články 1, 3, 10 a 13, které omezují a vylučují povinnosti, závazky a právní odpovědnost, jež by Pořadatel vůči vám jinak měl. Zároveň omezují a vylučují vaše právo a možnost uplatnit určité právní prostředky a přenášejí na vás různá rizika, závazky, povinnosti a právní odpovědnost.
b. Přijetí rizika: pro vás jsou důležité články 1, 3, 10 a 13, které upravují případy, kdy přijímáte určitá rizika, a mohou omezovat vaše právo a možnost uplatnit právní prostředky ve vztahu k Pořadateli.
c. Uznání faktického stavu: pro vás jsou důležité články 3 a 10, které upravují případy, kdy uznáváte existenci nějaké skutečnosti. Pečlivě si oba články přečtěte, protože stanoví, jakým způsobem můžeme pro vás spravovat vaše finanční prostředky.
d. Odškodnění: článek 13 stanoví, že jste povinni poskytnout Pořadateli náhradu škody a zbavit jej odpovědnosti ve vztahu k nárokům, které vůči němu mohou být za určitých okolností vzneseny. Na základě této povinnosti vám vznikají některá rizika, závazky, povinnosti a právní odpovědnost a Pořadatel od vás může požadovat, abyste nárokované náhrady škody v plné výši uhradili.


1. SPONZOR

1.1 Tuto propagační akci pořádá společnost Red Bull GmbH se sídlem Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakousko, Red Bull Hong Kong Limited se sídlem 21st Floor of EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan, Hongkong, Red Bull Singapore Pte Ltd se sídlem 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapur 048624 a Red Bull Japan se sídlem Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio, Japonsko 150-0002, Red Bull New Zealand se sídlem 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Nový Zéland, Red Bull Taiwan Inc. se sídlem (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road NangangDist 115 Taipei City, Tchaj-wan, R.O.C., za podpory svých přidružených společností, spolupracujících partnerů, agentur a poskytovatelů služeb („Pořadatel“). PRO RUSKO: tuto propagační akci pořádá společnost Red Bull (Rus) LLC, se sídlem ul. Stanislavskogo, 21 bld. 3, Moskva, 109004, Rusko („Pořadatel“) a přidružené společnosti.

1.2 Upozorňujeme, že v případě, že tuto propagační akci realizujeme prostřednictvím platformy/platforem třetího subjektu/třetích subjektů, není tato propagační akce s platformou třetího subjektu/platformami třetích subjektů nijak propojena a platforma třetího subjektu/platformy třetích subjektů ji nijak nesponzorují, nedoporučují ani nespravují ani s nimi tato propagační akce žádným způsobem nesouvisí. Účastí na této propagační akci účastník vyjadřuje souhlas se skutečností, že mu v souvislosti s účastí na této propagační akci nemůže vůči platformě třetího subjektu/platformám třetích subjektů vzniknout žádný nárok a že není oprávněn žádný takový nárok vůči nim uplatňovat. Užívání platformy třetího subjektu/platforem třetích subjektů účastníkem se řídí podmínkami, které zveřejnil příslušný třetí subjekt. Pořadatel se zříká odpovědnosti v případě, že účastník poruší podmínky platformy třetího subjektu/platforem třetích subjektů.

2. PROPAGAČNÍ AKCE („propagační akce“)

2.1 Tato propagační akce se řídí těmito Podmínkami a dále všemi platnými právními předpisy.

2.2 Název této propagační akce je „Red Bull Can You Make It?“.

2.3 Tato propagační akce začíná dne 1. října 2019 v 00:00 (půlnoc) SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma) a končí dne 21. dubna 2021 v 15:00 SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma) (včetně) („trvání propagační akce“). Příspěvky musejí být Pořadateli doručeny nejpozději do data ukončení akce. Příspěvky doručené po ukončení akce budou automaticky diskvalifikovány.

3. KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA

3.1 Účastník prohlašuje a potvrzuje, že splňuje níže uvedená kvalifikační kritéria, kterými je podmíněna účast na této propagační akci a případný nárok na výhru:

3.2 Účastník prohlašuje, že je fyzickou osobou, že je v okamžiku podání přihlášky starší 18 let a že v jurisdikci podle svého bydliště není považován za nezletilého. Osoby mladší 18 let se této propagační akce nesmějí zúčastnit a nesmějí Pořadateli posílat ani jinak předávat osobní údaje (tj. jakékoli údaje o účastníkovi, např. kontaktní údaje, komentáře k propagační akci a fotografie z ní, dále jen „osobní údaje“). Poskytnutí osobních údajů Pořadateli je dobrovolné, avšak pokud účastník neposkytne všechny požadované osobní údaje, nebude mu umožněna účast na propagační akci.

3.3 PRO JAPONSKO: Jste-li mladší 20 let, prohlašujete tímto, že se propagační akce zúčastníte pod aktivním dozorem rodiče, poručníka nebo jiného zákonného zástupce (dále jen „zákonný zástupce“), který si přečetl tyto Podmínky a vaším jménem s nimi vyjádřil souhlas. V případě, že účast či udělení ceny vyžaduje souhlas zákonného zástupce, zříká se Pořadatel veškeré odpovědnosti. V takovém případě je veškerá odpovědnost výhradně na vás.

3.4 Účast nebude umožněna zájemcům s místem bydliště mimo země uvedené na seznamu v odst. 6.7. Upozorňujeme, že Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že je zájemci odepřena účast na základě ustanovení zákonů příslušného státu nebo místních předpisů. Všichni členové týmu musejí mít bydliště ve stejné zemi. Pokud se účastník nachází na výměnném studijním pobytu, podává přihlášku za zemi, v níž pobývá v době trvání propagační akce.

3.5 Účast na letošní propagační akci nebude umožněna zájemcům, kteří se propagační akce již zúčastnili v předchozích letech.

3.6 Účastníci se mohou přihlašovat zvlášť (jako tým) na tuto propagační akci a zvlášť na akci Hyundai Wildcard Promotion (jako jednotlivci). Podrobné informace naleznete na příslušných webových stránkách. Pokud se však účastník přihlásí do obou akcí a rozhodčí komise ho určí vítězem obou, musí se vzdát účasti na Hyundai Wildcard Promotion a musí pokračovat v této propagační akci.

3.7 Všichni členové týmu musejí být po celou dobu trvání akce studenty vysoké školy. Pokud členové týmu studují na různých vysokých školách, vyberou z nich jednu, kterou uvedou při přihlašování.

3.8 Účast na akci ani výhra některé z cen nebude umožněna členům orgánů, vedoucím pracovníkům ani zaměstnancům společnosti Pořadatele, její mateřské společnosti, propojených či dceřiných společností, agentur a společností podílejících se na přípravě či na produkci propagační akce, profesionálním poradcům, třetím poskytovatelům služeb či propagace ani reklamním agenturám, které se na této akci podílejí, ani přímým příbuzným těchto osob a osobám žijícím s nimi ve společné domácnosti (bez ohledu na to, zda mezi nimi existuje příbuzenský vztah). Pořadatel ověří splnění této podmínky v okamžiku výběru účastníka nahlédnutím do své databáze. PRO MEXIKO: Účast na akci ani výhra některé z cen nebude umožněna členům orgánů, vedoucím pracovníkům ani zaměstnancům společnosti Pořadatele, její mateřské společnosti, propojených či dceřiných společností, agentur a společností podílejících se na přípravě či na produkci propagační akce, profesionálním poradcům, třetím poskytovatelům služeb či propagace ani reklamním agenturám, které se na této akci podílejí.

3.9 Každá osoba a každý tým se mohou registrovat pouze jednou. Účastníky se mohou stát pouze fyzické osoby. Pokud vyjde najevo, že se účastník snaží toto pravidlo obejít pomocí využití několika e-mailových účtů nebo několika účtů na sociálních médiích, budou odmítnuty všechny registrace takového účastníka.

3.10 Upozorňujeme, že oficiálním jazykem akce bude angličtina a že veškeré kontakty s Pořadatelem, tyto Podmínky, registrace a další pokyny v průběhu propagační akce budou zpravidla v anglickém jazyce. Nejsme povinni zajistit překlad, ale v některých případech jej můžeme poskytnout. Pro Rusko bude oficiálním jazykem ruština.

3.11 Pořadatel nepřijímá příspěvky: (a) automaticky generované počítačem, (b) vytvořené třetí osobou (za účastníka) nebo vytvořené hromadně, (c) nečitelné, pozměněné, rekonstruované, zfalšované nebo takové, s nimiž se neoprávněně manipulovalo, a (d) neúplné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli podle svého uvážení ověřit e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem a případně také souhlas účastníkova rodiče nebo jiného zákonného zástupce, vyžádat si doložení věku, prokázání totožnosti nebo doklad o pravdivosti jiných poskytnutých údajů. V případě sporu platí, že příspěvky obsahující neplatnou e-mailovou adresu nebo nesprávné údaje o věku či bydlišti účastníka nepřijímáme. Výherci a jejich případný doprovod si musejí na vlastní náklady obstarat platný cestovní pas nebo jiné platné cestovní doklady s platností nejméně na 6 měsíců a dále veškerá potřebná víza.

3.12 Účastníci propagační akce musejí mít účet na Instagramu® (v týdnu konání akce musejí mít nastaven účet tvůrce — Content Creator) a dále veřejný účet buď na YouTube®, nebo na Vimeo® (veřejným se rozumí účet, na kterém se může kdokoli přihlásit ke sledování účastníkových videí). Použití účtu na Vimeo není možné, pokud má účastník účet nastavený do soukromého režimu (v němž všechny žádosti o „sledování“ musí nejdříve schválit). Pořadatel se zříká odpovědnosti v případě, že účastník poruší podmínky platformy třetího subjektu/platforem třetích subjektů.

3.13 Účastník, který není registrovaným uživatelem platforem Instagram, YouTube nebo Vimeo, si může zřídit instagramový účet na www.instagram.com, účet na YouTube na www.youtube.com anebo účet na Vimeo na www.vimeo.com. Zřízení účtů je bezplatné.

3.14 Nedílnou součástí těchto Podmínek je Kodex cti na stránkách www.redbullcanyoumakeit.com („Webové stránky“). Jeho znění uvádíme níže. Porušení Kodexu cti nebo těchto Podmínek může mít podle výhradního uvážení Pořadatele za následek diskvalifikaci z účasti na propagační akci, bez nároku na náhradu vzniklých nákladů.

3.15 KODEX CTI:
1) Nepoužíváme peníze. Účastník si nesmí vydělat, přijmout ani jakkoli užít finanční hotovost v jakékoli podobě, s výjimkou té, kterou mu poskytne společnost Red Bull.
2) Nepoužíváme vlastní ani vypůjčené mobilní telefony, počítače, tablety ani jiná zařízení kromě těch, která nám byla oficiálně poskytnuta pro tuto akci.
3) Týmy musejí k nahrávání fotografií, videí a dalšího obsahu v průběhu cesty a ke sledování svého postupu používat zařízení, která jim byla pro akci oficiálně poskytnuta.
4) Žádné předem zorganizované způsoby přesunu (např. není přípustné domluvit se s kamarádem, že účastníka někam odveze).
5) Nesabotujeme postup ostatních soutěžících týmů.
6) Dodržujeme zákony země, v níž se nacházíme. Nejsme-li si něčím jisti, poradíme se s hlavním štábem (7.11).
7) Tým se v žádném případě nesmí rozdělit. Při cestování a při plnění všech úkolů na kontrolních stanovištích musí být celá trojice pohromadě.
8) Každý tým musí navštívit nejméně 6 kontrolních stanovišť.
9) Pokud jeden člen týmu tato pravidla poruší, bude diskvalifikován celý tým, který si potom sám musí zajistit bezpečný návrat domů.

4. TRVÁNÍ AKCE

4.1 Na akci se účastník přihlásí tak, že navštíví výše uvedené Webové stránky a potom bude postupovat podle pokynů. Mimo jiné zadá údaje nezbytné pro registraci (např. jméno a e-mailovou adresu). Pokud se bude registrovat přes sociální sítě, např. Facebook®, Twitter® nebo Google+®, může Pořadateli poskytnout další informace (např. o věku nebo místě pobytu).

4.2 Akce bude probíhat v níže uvedených fázích:

- Přihlašovací fáze se spustí 1. října 2019 v 00:00 (půlnoc) SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma) a skončí 17. února 2020 ve 23:59 SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma).
- Výběrová fáze začne veřejným hlasováním, které bude spuštěno 18. února 2020 v 18:00 SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma) a ukončeno 24. února 2020 ve 23:59 SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma). Poté bude následovat výběr komisí rozhodčích, jenž začne 25. února 2020 v 00:00 (půlnoc) SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma) a skončí 8. března 2020 v 17:00 SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma).
- Finále začne 13. dubna 2021 ve 12:00 (poledne) SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma) a skončí 20. dubna 2021 v 15:00 SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma).

4.3 Propagační akce se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří absolvují všechny výše uvedené fáze. Opožděné, nečitelné, neúplné, poškozené ani vadné příspěvky se nepřijímají. Za ztrátu příspěvku neodpovídáme a potvrzení o uskutečnění přenosu nebudeme považovat za potvrzení o převzetí. Příspěvky zaslané do této propagační akce se nevracejí.

5. PŘIHLAŠOVACÍ FÁZE

5.1 Pokud účastník splňuje výše uvedená kvalifikační kritéria, může sebe a svůj tým během přihlašovací fáze on-line zaregistrovat na našich webových stránkách. Každý zúčastněný tým se musí skládat ze 3 členů. Při registraci týmu musí každý účastník zadat své osobní údaje: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození a e-mailovou adresu. Dále je třeba uvést tyto údaje o týmu: země (kde všichni 3 členové mají bydliště nebo místo pobytu), název vysoké školy, kterou alespoň jeden člen týmu v současné době navštěvuje, název týmu, týmový avatar nebo fotografie, charakteristika týmu, odpovědi na položené otázky a URL účastníkova přihlašovacího videa (proč by pro akci měl být vybrán právě tento tým?), které účastník předem nahrál přes YouTube nebo Vimeo na naše Webové stránky („poskytnutý obsah“). Video nesmí být delší než 60 sekund.

5.2 Právo účasti na propagační akci je osobní a nepřenosné. Pořadatel se zavazuje, že zajistí průhlednost výběru a že o procesu výběru vyhotoví řádný záznam, který umožní ověření výsledků.

6. VÝBĚROVÁ FÁZE

6.1 Výběrová fáze bude probíhat ve dvou krocích: veřejné hlasování a výběr komisí rozhodčích. Poté, co skončí registrační fáze a váš poskytnutý obsah bude nahrán na Webových stránkách, bude veřejnost o poskytnutém obsahu hlasovat. Hodnotit se bude kreativita, „kouzlo“ příspěvku a faktor energie a dobrodružství. Z hlasování (dále jen „veřejné hlasování“) vzejdou nejlepší týmy pro jednotlivé země („finalisté“), z nichž bude dále vybírat komise rozhodčích. Počet finalistů bude odpovídat 25 % z celkového počtu přihlášek za danou zemi, nejméně však čtyřnásobku kvóty pro danou zemi (viz seznam v odst. 6.7). Například Rakousko bude mít kvótu 4 týmy. Jestliže se z Rakouska sejde 100 přihlášek, mělo by být 25 finalistů (25 %). Pokud se z Rakouska sejde 20 přihlášek, mělo by mít 16 finalistů (čtyřnásobek kvóty). Desetinná čísla se zaokrouhlí na nejbližší následující celé číslo (např. 3,2 se zaokrouhlí na 4).

6.2 Po dobu veřejného hlasování mohou uživatelé hlasovat opakovaně. Uživatel může dát svůj hlas jednomu videu nebo několika videím, a to vždy jednou v každém dni, dokud bude veřejné hlasování trvat. Není dovoleno hromadné či automatické hlasování ani hlasování přes makra a podobné nástroje.

6.3 Poté, co budou ve veřejném hlasování vybráni finalisté, Pořadatel společně s nezávislým, příslušně kvalifikovaným rozhodčím (dále jen „komise rozhodčích“) vybere ze všech platných přihlášek obdržených v souladu s Podmínkami 200 týmů (každý z nich ponese označení „národní tým“). Rozhodnutí komise rozhodčích je konečné a nejsou o něm přípustné žádné korespondenční ani přímé diskuse. Při výběru z úspěšných registrací (viz výše) bude komise rozhodčích s přihlédnutím ke kvótám pro jednotlivé země (viz níže) vybírat na základě kreativity, „kouzla“ příspěvku, faktoru energie a dobrodružství. Vzhledem k očekávanému vysokému počtu příspěvků nebude možno poskytovat individuální zpětnou vazbu.

6.4 Dne 9. března 2020 Pořadatel na Webových stránkách vyhlásí 200 národních týmů, jejichž obsah uspěl.

6.5 Bližší informace o výběrových postupech si můžete vyžádat e-mailem na adrese canyoumakeit@support.redbull.com. Bude-li účastník (a potažmo celý tým) diskvalifikován, Pořadatel není povinen tuto skutečnost zveřejnit. Pořadatel se zavazuje, že zajistí průhlednost výběru a že o procesu výběru vyhotoví řádný záznam, který umožní ověření výsledků.

6.6 Vybrané národní týmy se poté mohou zúčastnit finále, tj. soutěžit v závodě Red Bull Can You Make It? („hlavní akce“).

6.7 Pro jednotlivé země platí tyto kvóty (viz popis v odst. 6.1):

Albánie 2
Belgie 5
Bělorusko 1
Bosna a Hercegovina 1
Brazílie 1
Bulharsko 1
Černá Hora 1
Česká republika 4
Dánsko 5
Egypt 1
Estonsko 1
Filipíny 1
Finsko 2
Francie 13
Hongkong 1
Chile 1
Chorvatsko 2
Indie 4
Indonésie 1
Irsko 3
Itálie 10
Japonsko 5
Jižní Afrika 2
Jižní Korea 1
Kanada 3
Kazachstán 1
Kolumbie 1
Kuvajt 1
Libanon 1
Litva 1
Lotyšsko 2
Maďarsko 3
Makedonie 1
Maledivy 1
Malta 1
Německo 15
Nizozemsko 5
Norsko 2
Pákistán 2
Peru 1
Polsko 4
Portugalsko 4
Rakousko 4
Rumunsko 4
Rusko 7
Řecko 2
Singapur 1
Slovensko 2
Slovinsko 2
Spojené království 13
Spojené státy 15
Srbsko 3
Španělsko 10
Švédsko 5
Švýcarsko 3
Tchaj-wan 2
Turecko 3
Ukrajina 1
Uzbekistán 1


6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo tyto kvóty podle svého uvážení upravit. Případné změny budou zveřejněny na Webových stránkách.

6.9 Kromě 200 národních týmů bude za každého oficiálního partnera, který se do propagační akce zapojí, vybrán jeden tým s divokou kartou Hyundai. O divokou kartu se mohou ucházet osoby bez ohledu na místo bydliště, pokud jsou v okamžiku, kdy proběhne výběr vítězů, starší osmnácti let. Výjimkou jsou uchazeči z Japonska, na které se vztahují omezení uvedená v odst. 3.3 těchto Podmínek. Pravidla a podrobné informace k možnosti získat pro tým divokou kartu Hyundai naleznete na našich webových stránkách.

6.10 Pro národní týmy bude kromě možnosti zúčastnit se hlavní akce zajištěna také doprava z místa bydliště každého finalisty (případně z místa blízko bydliště, podle určení Pořadatele) do určeného startovního místa hlavní akce (tj. Barcelona, Milán, Budapešť, Kodaň, Amsterdam) („startovní místo“) a zpět. Doprava na startovní místo bude zajištěna na den 28. září 2020 spolu s ubytováním a stravováním večer 28. září 2020 v určeném startovním místě a dále bude zajištěno ubytování a stravování večer dne 6. října 2020 v místě cíle („cílová čára“).

6.11 Dodržení výše popsaného postupu je podmínkou, aby účastník z řad 200 národních týmů mohl nastoupit do finále.

7. FINÁLE (HLAVNÍ AKCE)

7.1 V týdnu od 29. září do 6. října 2020 bude 200 národních týmů soutěžit v hlavní akci a Pořadatel na základě bodovacího systému popsaného níže určí, kdo se umístil na prvním a kdo na druhém místě („týden hlavní akce“).

7.2 Během hlavní akce národní týmy podniknou za sedm dnů cestu dlouhou několik stovek kilometrů, ze startovního místa na cílovou čáru v některém velkém evropském městě (viz kapitola Ceny). Trasu si týmy zvolí samy, ale musejí projít kontrolními stanovišti v různých městech. Dále budou přes mobilní aplikaci akce a přes svůj osobní instagramový účet vystavovat fotografie a videa z cesty, budou se snažit splnit co nejvíce úkolů ze seznamu dobrodružství, který obdrží předem, a budou se snažit podle potřeby využít co nejvíce způsobů dopravy a zajistit si podporu těch, kteří je budou sledovat z jejich domovského místa.

7.3 Národní týmy budou startovat z některého z pěti velkých evropských měst (Barcelona, Milán, Budapešť, Kodaň a Amsterdam). Konkrétní město jim určí Pořadatel (národní týmy nemají možnost zvolit si startovní místo samy). Každý národní tým obdrží startovací soupravu, která bude obsahovat týmový mobilní telefon, mapu, vizitky hlavní akce, bezpečnostní pokyny, batoh a samozřejmě karton s 24 plechovkami Red Bull. Navíc si soutěžící mohou vzít jen jeden další batoh na osobu (v něm mohou mít například oblečení, hygienické potřeby, deštník, doklady atd.). Další zavazadla a jiné osobní věci jim Pořadatel bezpečně převeze na cílovou čáru, kde si je na konci týdne budou moci vyzvednout. Všechny národní týmy odstartují z určeného místa ve 12:00 (poledne) SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma) dne 29. září 2020 a budou mít jeden týden na to, aby se nejpozději do 15:00 SEČ (nebo odpovídajícího času příslušného časového pásma) dne 6. října 2020 dostaly na cílovou čáru, která se bude nacházet v některém velkém evropském městě. Pokud se některý účastník nedostaví včas k registraci na určeném startovním místě, celý tým ztratí právo účasti v soutěži, a to bez nároku na náhradu nákladů. Pořadatelé mohou udělit výjimku, jestliže se tým zpozdí z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. zpožděný let).

7.4 Osobní telefony, chytré hodinky, počítače, tablety, GPS a podobná zařízení, dále hotovost, kreditní a debetní karty a jiné platební prostředky (souhrnně dále „zakázané předměty“) Pořadatel uzavře do zapečetěných obálek nebo boxů chráněných proti neoprávněnému otevření, které dodá. Pokud během týdne, kdy bude probíhat závod, dojde k porušení pečeti, bude dotyčný národní tým diskvalifikován. Pořadatel může na startovní čáře zkontrolovat, zda batohy a osobní věci účastníků neobsahují zakázané předměty. Účastníci, kteří se nepodrobí kontrole nebo kteří se během hlavní akce pokusí zakázané předměty použít, budou spolu se svým týmem diskvalifikováni.

7.5 Kontrolní stanoviště se budou nacházet v různých městech po celé Evropě a budou ohodnocena různým počtem bodů podle obtížnosti, geografického umístění a časové náročnosti úkolů na jednotlivých stanovištích. Po příchodu na kontrolní stanoviště dostane národní tým za odměnu další plechovky Red Bull. Na každém kontrolním stanovišti musí tým splnit úkol, aby si mohl připsat další body („úkol na kontrolním stanovišti a/nebo kategorie kontrolní stanoviště“). Úkoly prověří fyzickou i duševní kondici národních týmů (budou obsahovat pohybové aktivity, hádanky, řešení problémů), budou různých stupňů obtížnosti a budou vyžadovat strategické myšlení, kreativitu a rychlost. O splnění každého úkolu se národní tým může pokusit pouze jednou. Pokud neuspěje, nedostane za toto kontrolní stanoviště žádné body. Podmínkou úspěšného absolvování hlavní akce je, aby národní tým po cestě na cílovou čáru navštívil alespoň šest kontrolních stanovišť.

7.6 Další body může národní tým během cesty získat buď plněním úkolů ze seznamu dobrodružství („kategorie dobrodružství“), nebo budováním podpory na sociálních sítích, a to tak, že jeho podporovatelé budou nahrávat, sdílet nebo lajkovat obsah vystavený daným týmem na Instagramu (kategorie sociální média). Body v kategorii sociální média budou přidělovány v závislosti na míře aktivity (např. lajkování versus komentáře), kterou tým dokáže kolem svého obsahu vybudit. Seznam dobrodružství je kombinací hledání pokladu a různých úkolů. Obsahuje zábavné, napínavé aktivity, které lze uskutečnit kdykoli během trvání propagační akce. Body za jejich splnění budou přidělovány na základě důkazu v podobě fotografie nebo videa. Čím těžší úkol, tím více bodů.

7.7 Každý národní tým se vydá na cestu s jedním kartonem obsahujícím 24 plechovek Red Bull („plechovky“). Tyto plechovky bude směňovat za vše, co bude během cesty potřebovat - jídlo, nocleh, dopravu a další potřeby, které během cesty vyvstanou. Není dovoleno používat hotovost, kreditní karty, bitcoiny ani jiné platební prostředky. Tyto prostředky budou uzavřeny do boxů chráněných před neoprávněným otevřením a zapečetěny.

7.8 Poslední zastávkou dobrodružné cesty Red Bull Can You Make It? je cílová čára. Bude se nacházet v některém velkém evropském městě a její přesné umístění bude zveřejněno před zahájením akce. Národní týmy se musejí dostat do cíle nejpozději v 15:00 SEČ (nebo v odpovídajícím čase příslušného časového pásma) dne 6. října 2020, jinak nebudou zařazeny do konečného pořadí. Národním týmům, které na cílovou čáru dorazí dříve než 6. října 2020, Pořadatel zajistí ubytování teprve počínaje 6. října 2020, ne dříve. Dále Pořadatel v žádném případě nezajistí ubytování národním týmům, které v hlavní akci neuspějí (např. budou diskvalifikovány pro podvádění nebo pro otevření zapečetěné obálky, případně účast na propagační akci vzdají). V naléhavých případech nebo pokud se národní tým rozhodne nepokračovat v účasti, Pořadatel zajistí bezplatnou přepravu do místa pobytu členů týmu.

7.9 „Celkový vítěz“ bude vybrán na základě skóre dosaženého ve třech kategoriích (kategorie sociální média, kategorie kontrolní stanoviště a kategorie dobrodružství). Pořadí národních týmů v jednotlivých kategoriích bude dáno počtem bodů, které tým vysoutěží. Za body v každé kategorii bude uděleno určité skóre a součet všech tří skóre bude udávat konečný výsledek týmu.

- body za sociální média  pořadí  skóre 1
- body za kontrolní stanoviště  pořadí skóre 2
- body za dobrodružství  pořadí  skóre 3


Konečný výsledek národního týmu bude odpovídat součtu skóre dosažených v jednotlivých kategoriích. Skóre 1 + skóre 2 + skóre 3 = konečný výsledek. V případě stejného výsledku bude za vítěze prohlášen tým s lepším umístěním v kategorii sociální média.

- Skóre 1: podpora týmu na sociálních médiích
Body se přidělují podle kvality obsahu vystaveného na Instagramu, přičemž obsah se bude agregovat také na redbullcanyoumakeit.com
- Skóre 2: plnění úkolů na kontrolních stanovištích
Za každý splněný úkol na kontrolním stanovišti bude udělen určitý počet bodů.
- Skóre 3: počet splněných úkolů ze seznamu dobrodružství
Za každou splněnou dobrodružnou výzvu bude národnímu týmu udělen určitý počet bodů v závislosti na obtížnosti výzvy. Body budou přidělovány na základě důkazu o splnění úkolu. Jako důkaz slouží fotografie nebo video.

Přesný způsob výpočtu skóre bude účastníkům sdělen na informační schůzce dne 28. září 2020. Pořadatel kromě vítěze určí také tým, který obsadil druhé místo.

7.10 Všechny národní týmy, které se zúčastní hlavní akce, obdrží mobilní telefon s naprogramovanou aplikací akce a s přímým nouzovým telefonním číslem hlavního štábu. S výjimkou přímého telefonního čísla hlavního štábu a Pořadatele a s výjimkou připojení webových aplikací v rámci aplikace akce jsou veškerá odchozí a příchozí připojení (data, webové stránky, SMS, volání atd.) zakázána a Pořadatel je může blokovat. Účastníci berou na vědomí, že Pořadatel může veškerá data vytvořená pomocí výše uvedeného telefonu a data procházející přes tento telefon použít v souladu s články 11 a 12 těchto Podmínek. Po skončení hlavní akce účastníci odevzdají mobilní telefon určenému personálu Pořadatele. Vlastníkem telefonu je po celou dobu Pořadatel a jeho spolupracující partneři.

7.11 Hlavním štábem akce bude kancelář, kterou zřídí Pořadatel a která bude v týdnu konání akce v provozu nepřetržitě po celých sedm dnů. Bude hlavním řídicím střediskem akce a kontaktním místem účastníků pro případ nouze nebo dotazů. Hlavní štáb bude také sledovat průběh putování jednotlivých týmů.

7.12 Všichni členové týmu uloží svá osobní zařízení, např. mobilní telefony, a také peníze a kreditní karty do zapečetěné obálky nebo do boxu opatřeného ochranou proti neoprávněnému otevření a takto si je vezmou s sebou na další cestu. V případě nouze nebo pokud národní tým usoudí, že se nedokáže dopravit do cíle, lze zapečetěnou obálku otevřít. Šanci na vítězství v hlavní akci však mají pouze národní týmy, které v kompletním složení dorazí na cílovou čáru, aniž by jim hlavní štáb musel zajišťovat přepravu, a předloží obálku/box s neporušenou pečetí. Při podezření na podvod nebo neoprávněné nakládání se zapečetěnou obálkou/boxem bude celý tým diskvalifikován.

7.13 Osobní předměty, které účastník nevložil do zapečetěné obálky nebo boxu a které nemůže mít s sebou v batohu, lze po příchodu na určené startovní místo předat personálu Pořadatele. O odevzdaných věcech bude s účastníkem sepsán protokol, který účastník podepíše. Pořadatel potom odevzdané věci na své náklady převeze ze startovního místa k příslušné cílové čáře. Doporučujeme účastníkům, aby obaly a zavazadla se svými věcmi uzamkli či zapečetili. Pořadatel nebude přijímat reklamace v případě ztráty či poškození obsahu. Neodevzdávejte cenné předměty, Pořadatel ani jeho spolupracující partneři nenesou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. U cílové čáry si účastníci mohou své věci po prokázání totožnosti vyzvednout. Na důkaz řádného převzetí znovu podepíší protokol. Po podepsání protokolu nepřijímáme žádné reklamace.

7.14 K informování účastníka o vyhraných cenách Pořadatel použije údaje, které účastník poskytl při přihlašování, proto doporučujeme, aby účastníci pozorně zkontrolovali správnost těchto údajů.

7.15 Vyhlášení celkového vítěze a druhého týmu v pořadí proběhne bezprostředně po skončení týdne akce („datum vyhlášení“).

7.16 Ke kontaktování celkového vítěze a druhého týmu v pořadí Pořadatel použije e-mailové adresy, které tyto týmy zadaly při přihlašování. Spolu s informací o umístění dostane celkový vítěz a druhý tým v pořadí pokyny, jak si vyzvednout cenu. Lhůta pro vyzvednutí ceny bude 21 dnů od data, kdy Pořadatel týmy o udělení ceny vyrozuměl. Nebude-li oceněné týmy možno kontaktovat nebo nedostaví-li se k vyzvednutí ceny do 21 dnů od data vyhlášení, vyhrazuje si Pořadatel právo nabídnout cenu dalšímu účastníkovi v pořadí, kterého určí v souladu se stanoveným výběrovým postupem.

7.17 Odmítne-li oceněný tým cenu převzít, právo týmu na cenu propadá a v souladu se stanoveným výběrovým postupem bude vybrán náhradní vítěz. Pořadatel nenese odpovědnost v případě, že oceněný tým nebude schopen cenu převzít.

7.18 Ceny jsou osobní a nepřenosné a za účastníka je nemůže převzít jiná osoba.

7.19 Seznam oceněných týmů bude k nahlédnutí na webových stránkách Pořadatele. Účastníci dávají souhlas, aby Pořadatel v případě, že účastník obdrží cenu, zveřejnil v souladu s výše uvedenými ustanoveními některé údaje, např. jméno, příjmení a přezdívku účastníka.

7.20 Lhůta pro doručení cen nepřekročí 90 dnů od data, kdy se celkový vítěz a druhý oceněný tým k vyzvednutí ceny přihlásí. O případném zpoždění s doručením cen bude Pořadatel vítěze informovat. Pořadatel bude vítěze kontaktovat prostřednictvím e-mailu, který účastník uvedl při přihlašování.

8. CENY

8.1 Každý národní tým obdrží jednu národní cenu (celkem bude uděleno 600 národních cen, po jedné každému ze tří členů všech 200 národních týmů). Cenou bude zpáteční letenka ekonomickou třídou pro všechny tři členy týmu do jednoho startovního místa závodu v rámci Evropy. Konkrétní místo vybere Pořadatel z těchto měst: Madrid, Řím, Budapešť, Stockholm a Manchester. Let tam musí mít přílet nejpozději 28. září 2020 a bude zvolen podle vzdálenosti účastníkovy země od startovního místa. Zpáteční let proběhne dne 7. října 2020. Na dny 28. září a 7. října 2020 bude zajištěno ubytování v hostelu. Vzhledem ke koncepci propagační akce nebude ubytování zajištěno na dobu od 29. září do 5. října 2020. Celková hodnota národní ceny bude záviset na místě bydliště jednotlivých členů vítězného týmu, na tom, kde se bude nacházet určené startovní místo, a na výši nákladů v okamžiku rezervace. Celková hodnota jedné národní ceny však nepřekročí 2 500 eur (nebo ekvivalent v místní měně) (bez případných daní) na osobu.

8.2 Každý celkový vítěz propagační akce obdrží jednu celkovou cenu (budou tedy uděleny tři celkové ceny, jedna každému ze tří členů týmu, jenž se stal celkovým vítězem). Cenou bude cesta zahrnující zpáteční dopravu (způsob určí Pořadatel podle vzdálenosti) z místa bydliště dotyčného člena týmu (nebo z místa blízko bydliště, podle určení Pořadatele). V ceně je zahrnuto také ubytování, přeprava z místa na místo po dobu cesty, výběr z turistických atrakcí a vstup na akce Red Bull, nejsou v ní ale zahrnuty běžné výdaje. Celková hodnota ceny bude záviset na místě bydliště členů vítězného týmu, na době trvání cesty a na výši nákladů v okamžiku rezervace. Všichni tři členové vítězného týmu musejí cestovat podle stejného itineráře, včetně místa zahájení a ukončení cesty, a musejí bydlet společně v jednom hotelovém pokoji podle určení Pořadatele. Celková hodnota ceny nesmí překročit 8 500 eur (nebo ekvivalent v místní měně) (bez případných daní) na osobu. K vyzvednutí ceny se účastníci musí přihlásit do 8. října 2020.

8.3 Druhý tým celkového pořadí obdrží jako cenu pro každého člena týmu dvoudenní cestu s dopravou (způsob určí Pořadatel podle vzdálenosti) z místa bydliště (nebo z místa blízko bydliště, podle určení Pořadatele) na libovolnou akci Red Bull podle vlastního výběru, v zemi, kde členové týmu mají bydliště. Cena zahrnuje také ubytování na dvě noci ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Celková hodnota ceny bude záviset na místě bydliště jednotlivých členů týmu, na místě konání zvolené akce a na výši nákladů v okamžiku rezervace. Všichni tři členové druhého týmu v pořadí musejí cestovat podle stejného itineráře, včetně místa zahájení a ukončení cesty, a musejí bydlet společně v jednom hotelovém pokoji podle určení Pořadatele. Celková hodnota ceny nesmí překročit 1 000 eur (nebo ekvivalent v místní měně) (bez případných daní) na osobu. K vyzvednutí ceny se účastníci musí přihlásit do 6. listopadu 2020.

8.4 Ostatní běžné náklady a výdaje spojené s převzetím a využitím ceny, například bezpečnostní poplatky, spropitné, poplatky za zavazadla, občerstvení, nápoje a drobné výdaje si hradí sám účastník (a jeho doprovod). Účastníkům s bydlištěm poblíž zvolené destinace může být namísto letecké poskytnuta pozemní doprava, přičemž za rozdíl v ceně účastníkovi nenáleží náhrada.

8.5 Národní vítězové, celkový vítěz a druhý tým celkového pořadí (společně dále „oceněné týmy“) se musí před odjezdem prokázat platnými cestovními doklady (např. platný pas nebo jiný uznávaný doklad totožnosti vystavený orgány příslušného státu a případně také vstupní vízum). Cestovní pojištění a kapesné si oceněné týmy zajistí samy. Vystavené letenky nesmějí oceněné týmy nijak měnit. Leteckou společnost, letiště, letový itinerář a ubytování zvolí Pořadatel podle svého výhradního uvážení. Na cestu a ubytování se mohou vztahovat podmínky či omezení. Za ztracené, poškozené či odcizené letenky nebo cestovní poukazy Pořadatel neposkytuje náhradu.

8.6 V rozsahu povoleném právními předpisy si Pořadatel vyhrazuje právo nahradit kteroukoli cenu nebo všechny ceny cenami stejné nebo vyšší hodnoty.

8.7 Veškeré organizační záležitosti ohledně cest spojených s cenami popsanými v této kapitole zajišťuje zástupce Pořadatele ve spolupráci se skupinou Red Bull. Cestovné a další náklady spojené s účastí na propagační akci budou hrazeny pouze, pokud je to v těchto Podmínkách výslovně uvedeno.

8.8 Ceny nelze vyplatit v hotových penězích. Ceny jsou nepřenosné a za nevyužitou cenu nenáleží finanční náhrada.

8.9 Případné daně (včetně úroků a penále) z finanční hotovosti vyplacené jako součást cen uhradí příslušným finančním úřadům členové oceněných týmů. PRO JAPONSKO: v případě, že cenu získá nezletilý účastník a převzetí či využití ceny bude vyžadovat souhlas zákonného zástupce a zákonný zástupce souhlas odepře, může Pořadatel určit náhradního vítěze, přičemž původně oceněnému účastníkovi ani jeho zákonnému zástupci neplynou z Pořadatelova rozhodnutí žádná práva ani nároky. PRO RUSKO: Pořadatel tímto sděluje příjemcům ceny, že podle ustanovení daňových předpisů Ruské federace je hodnota všech cen přijatých od právnických osob, a to včetně věcných plnění, součástí daňového základu daně z příjmů fyzických osob, pokud v jednom vykazovaném období (kalendářní rok) přesáhne hodnotu odpovídající částce 4 000 (čtyři tisíce) ruských rublů. Účastí na propagační akci a vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami účastníci, včetně vítězů, potvrzují, že byli s výše popsaným ustanovením ruských daňových předpisů řádně seznámeni.

8.10 V rozsahu, v jakém to připouštějí platné místní právní předpisy, účastníci všechny ceny přijímají „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli výslovně daných či předpokládaných záruk (zejména bez implicitní záruky uspokojivé kvality či vhodnosti pro konkrétní účel).

9. PRÁVO POŘADATELE ZMĚNIT PODMÍNKY A DISKVALIFIKOVAT ÚČASTNÍKY

9.1 V rozsahu, v jakém to připouštějí právní předpisy, a aniž by tím byla dotčena zákonem daná práva účastníků, si Pořadatel vyhrazuje právo v případě, že podle jeho názoru došlo k narušení či ohrožení propagační akce událostmi, jež Pořadatel nemůže ovlivnit, propagační akci pozměnit, ukončit, doplnit či rozšířit, aniž by tím Pořadateli vznikla odpovědnost a závazky za přímé či nepřímé ztráty a škody, které tím účastníkovi nebo třetím subjektům případně vzniknou, bez ohledu na výši a druh ztráty či škody. Doporučujeme účastníkům, aby pravidelně sledovali naše webové stránky. Případné změny budou platit od okamžiku, kdy bude informace o nich umístěna na webové stránky.

9.2 Pořadatel si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení kdykoli v průběhu propagační akce znemožnit nebo pozastavit hlasování, diskvalifikovat anebo vyřadit účastníka, pokud je Pořadatel důvodně přesvědčen, že v hlasování v rámci výběrového procesu tento účastník obdržel hlas na základě vyplacení finanční částky nebo na základě jiné pobídky či nátlaku, ať už ze strany finalisty nebo třetího subjektu, anebo že účastník porušil tyto Podmínky, dopustil se podvodu, případně jiného nezákonného či nepřípustného jednání. Rozhodnutí Pořadatele v záležitostech spojených s propagační akcí jsou konečná a nepřipouštějí se o nich žádné korespondenční diskuse.

9.3 V případě diskvalifikace vítězného účastníka tento účastník ztrácí nárok na cenu a cena bude v souladu s výše popsaným výběrovým postupem udělena náhradnímu vítězi.

10. FAIR PLAY

10.1 Účastník zaručuje, že jeho příspěvek neobsahuje nic, co by porušovalo nebo poškozovalo práva jiných osob, vyjadřovalo politická stanoviska, narušovalo právo na ochranu soukromí, publikační práva nebo práva duševního vlastnictví, obsahovalo názvy značek nebo ochranné známky (s výjimkou názvů značek a ochranných známek Pořadatele, na jejichž užívání má účastník omezenou licenci výhradně pro účely této propagační akce), obsahovalo materiál chráněný autorským právem, pokud autorem materiálu není sám účastník (s výjimkou materiálu, k němuž má účastník potřebná práva, souhlas s užíváním nebo povolení k užívání), obsahovalo urážlivý, odpudivý, nebezpečný, nevhodný, neslušný, obscénní, nenávistný, protizákonný, pomlouvačný, hanlivý či nactiutrhačný materiál nebo materiál, který je v rozporu s právními předpisy jurisdikce, v níž byl příspěvek vytvořen. V případě, že tato propagační akce probíhá prostřednictvím jedné nebo několika platforem třetích subjektů, účastník zaručuje a prohlašuje, že jeho příspěvek neporušuje podmínky dané platformy.

10.2 Účastník tímto zaručuje a prohlašuje, že činnosti spojené s propagační akcí vykoná osobně a že v souladu s kvalifikačními kritérii dle těchto Podmínek jsou materiály obsažené v jeho příspěvku jeho vlastním dílem, přičemž mohou obsahovat další materiály, jako je obsah generovaný uživatelem, a dále prohlašuje a zaručuje, že nepoužil zakázané pomůcky, jako například automatické roboty, skripty, služby nebo jiné podobné formy manipulace.

10.3 Účastník prohlašuje, že si od všech identifikovatelných osob, které se objevují v jeho příspěvku nebo videu, obstaral výslovný souhlas s užitím jejich podoby způsobem popsaným v těchto Podmínkách, včetně souhlasu s právem Pořadatele a sponzora užívat příspěvky a obrazový materiál bez omezení pro libovolné budoucí obchodní účely. Na požádání účastník od kterékoli z výše uvedených osob obstará pro Pořadatele písemný souhlas. U osob, které jsou ve státě svého bydliště nezletilé a jejichž podoba se objevuje v příspěvcích či obrazových materiálech účastníka, je vyžadován písemný souhlas podepsaný rodičem nebo jiným zákonným zástupcem. Příspěvky ani obrazový materiál nesmějí obsahovat identifikovatelné osobní údaje o fyzických osobách.

10.4 Účastník se zavazuje, že v případě, že poruší ustanovení tohoto článku 10, poskytne Pořadateli náhradu škody za případné nároky plynoucí z porušení práv duševního vlastnictví a zajistí mu právní ochranu vůči těmto nárokům.

11. UDĚLENÍ PRÁV

11.1 Účastník bude Pořadateli podle potřeby poskytovat různé materiály související s propagační akcí (souhrnně „příspěvky“). Příspěvky mohou obsahovat hlas, podobu, fotografie, prohlášení, biografické údaje, výkony, jméno, vyobrazení a další uživatelem generovaný obsah účastníka nebo jiných osob.

11.2 Jako protihodnotu za účast v propagační akci a za možnost vyhrát některou z cen tímto účastník postupuje Pořadateli veškerá práva k příspěvkům v nejširším možném rozsahu dle ustanovení příslušných právních předpisů. Na práva, která nelze takto postoupit, účastník uděluje Pořadateli v rozsahu takových práv celosvětově platnou, neomezenou, výhradní, bezplatnou, převoditelnou licenci na užívání příspěvků všemi nyní známými i dosud neznámými způsoby (zejména ve spojení s propagační akcí). Jedná se zejména o tato práva: vysílací práva (např. bezplatné a placené televizní vysílání, kabelové a satelitní vysílání, mobilní televize, IP-TV/Web-TV), právo zpřístupňovat příspěvky veřejnosti (práva ke stahování obsahu a obsah na objednávku), filmová práva (právo na zfilmování, předvádění, příjmy ze vstupného), práva spojená s videem (např. DVD), právo šířit a pořizovat kopie, právo na užívání k reklamním účelům (např. právo užívat příspěvky při propagaci této akce a v souvislosti s ní, různými distribučními kanály), vydavatelské právo a práva spojená s obchodním využitím (např. ve formě tištěných médií, zboží a služeb všeho druhu), jakož i právo užívat příspěvky k reklamním účelům (reklama zajišťovaná třetími subjekty). Pořadatel může příspěvky upravovat, sestříhat, dabovat nebo synchronizovat a může je také spojovat s jinými audiovizuálními materiály. PRO KOLUMBII: Licence uvedená v předchozí větě je omezena na dobu dvaceti pěti let. Pořadatel nezaručuje v souvislosti s příspěvky zachování důvěrného charakteru. Účastník zaručuje, že veškeré příspěvky, které nahraje, uloží, přenese, předá, vymění nebo zpřístupní na webové stránce, vytvořil, vlastní a má pod kontrolou výhradně účastník (s přihlédnutím k podmínkám případných licencí), nikoli Pořadatel. Sledování a ochrana případných práv duševního vlastnictví účastníka k příspěvků je výhradně na odpovědnosti účastníka a Pořadatel za ně nepřebírá žádnou odpovědnost.

11.3 Účastník prohlašuje a zaručuje, že si od všech účastníků, vystupujících, moderátorů, přispěvatelů a dalších osob, které mají podíl na příspěvcích nebo na právech, službách či funkcích s nimi spojených, řádně a v právně účinné formě obstaral veškerá potřebná práva, svolení, souhlasy a vzdání se morálních práv.

11.4 Oceněné týmy mohou být vyzvány, aby se v rozsahu povoleném platnými právními předpisy účastnily propagačních činností, a Pořadatel si vyhrazuje právo užívat jména a adresy členů oceněných týmů, jejich fotografie a zvukové nebo vizuální záznamy v libovolných propagačních materiálech, a to v rozsahu, k němuž ten který člen oceněného týmu přivolí. Pořadatel si podle potřeby vyžádá od členů oceněných týmů jejich souhlas. Účastník výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že účastník, jakož i kterákoli jiná osoba, která se objevuje v příspěvcích, má právo vyslovit nesouhlas s užitím příspěvků v marketingových materiálech.

11.5 Účastník se tímto zavazuje, že v případě, že se stane vítězem propagační akce, řádně postoupí Pořadateli veškerá svá práva duševního vlastnictví dle ustanovení příslušných právních předpisů a v rozsahu, který umožňují platné právní předpisy, se vzdá veškerých morálních práv ke svým příspěvkům a jiných práv, která účastníkovi v souvislosti s jeho příspěvky vzniknou, a to nejen nyní existujících práv, ale i práv, která účastníkovi vzniknou v budoucnosti na základě platných právních předpisů ve znění pozdějších úprav a na základě dalších podobných předpisů ve znění platném v kterémkoli časovém okamžiku kdekoli na světě. Účastník výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že účastník, jakož i kterákoli jiná osoba, která se objevuje v příspěvcích, má právo vyslovit nesouhlas s užitím příspěvků v marketingových materiálech.

11.6 Pořadatel může kterákoli práva udělená mu dle tohoto článku 11 postoupit nebo udělit formou podlicence třetím subjektům, zejména partnerům anebo sponzorům propagační akce, partnerským médiím a platformám anebo přidruženým společnostem Pořadatele, a může jim umožnit další převádění těchto práv nebo jejich udělování formou podlicencí.

12. SHROMAŽĎOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Informace o tom, jak Pořadatel může sbírat, zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje pro účely propagační akce či pro jiné účely, naleznete v dokumentu Zásady ochrany soukromí.

12.2 PRO JAPONSKO: Pořadatel shromažďuje osobní údaje účastníků pro účely organizace této propagační akce a pro účely informování účastníka o produktech a budoucích akcích Red Bull („účel“). Osobní údaje účastníka bude Pořadatel uchovávat v souladu s japonským zákonem o ochraně osobních údajů a s dalšími platnými předpisy o ochraně soukromí. Pokud účastník své osobní údaje neposkytne, Pořadatel jej nebude moci zapojit do propagační akce nebo mu nebude moci poskytovat informace o produktech a o budoucích akcích Red Bull. Pořadatel může osobní údaje účastníka poskytovat v souvislosti s výše popsaným účelem svým propojeným subjektům a třetím subjektům se sídlem v Japonsku, Evropě, Spojených státech amerických nebo v Singapuru, přitom však přijme opatření, aby zajistil ochranu osobních údajů účastníka. Další informace, mimo jiné o tom, jak účastník může získat přístup k osobním údajům, které o něm Pořadatel uchovává, jak může tyto údaje opravovat či jak může podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů, naleznete v dokumentu Pořadatele Zásady ochrany soukromí nebo se můžete na Pořadatele obrátit e-mailem zaslaným na adresu privacy@redbull.com.

12.3 PRO RUSKO: Pořadatel shromažďuje vaše osobní údaje pro účely organizace této propagační akce a proto, aby vás mohl informovat o produktech a budoucích akcích Red Bull („účel“). Vaše osobní údaje bude Pořadatel uchovávat v souladu s ruským federálním zákonem ze dne 27. července 2006 č. N 152-FZ ZÁKON O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH a s dalšími platnými předpisy o ochraně soukromí. Pořadatel může vaše osobní údaje v souvislosti s výše uvedeným účelem poskytnout svým propojeným subjektům uvedeným na internetových stránkách https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html, přičemž se může jednat o subjekty se sídlem kdekoli na světě. Při takovém poskytnutí však Pořadatel přijme opatření, která zajistí řádnou ochranu vašich osobních údajů.

12.4 PRO HONGKONG: Pořadatel shromažďuje vaše osobní údaje pro účely organizace akcí, aktivit pro spotřebitele, soutěží, propagace, webových stránek a aplikací, zlepšování svých obchodních činností, služeb a produktů, řešení reklamací týkajících se Pořadatele nebo jeho přidružených společností, vytváření co nejpřívětivějšího uživatelského prostředí webových stránek a aplikací, zajištění vaší bezpečnosti a poskytování informací o našich produktech, akcích a jiných událostech („účel“). Pořadatel bude vaše osobní údaje uchovávat v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů a s nařízením o ochraně osobních údajů (kap. 486) platným v Hongkongu. Poskytnutí požadovaných osobních údajů je povinné. V případě, že své osobní údaje neposkytnete, Pořadatel vás nebude moci zapojovat do propagačních aktivit, přihlašovat vás na akce, poskytovat vám produkty, kontaktovat vás s informacemi o připravovaných akcích a o produktech, kontaktovat vás ve věcech vašich případných reklamací ani zdokonalovat služby, které vám poskytuje. Pořadatel může vaše osobní údaje v souvislosti s výše popsaným účelem poskytovat svým propojeným subjektům i třetím subjektům se sídlem v Hongkongu nebo v jiných zemích (zejména v Evropě, Spojených státech amerických, Austrálii či Singapuru), v takovém případě však přijme opatření, která zaručí ochranu vašeho soukromí. Pokud jde o zpracování osobních údajů, Pořadatel bude vaše údaje poskytovat pouze zpracovatelům z řad svých propojených subjektů, případně třetím zpracovatelům, v rozsahu nezbytném ke splnění výše popsaného účelu. Pořadatel a jeho propojené subjekty přijmou vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů. Další informace, mimo jiné o tom, jak můžete získat přístup k osobním údajům, které o vás Pořadatel uchovává, jak tyto údaje můžete opravovat či jak můžete podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů, naleznete v našem dokumentu Zásady ochrany soukromí nebo se můžete na Pořadatele obrátit e-mailem zaslaným na adresu privacy@redbull.com.

12.5 PRO UKRAJINU: Berete na vědomí a souhlasíte, že Pořadatel může shromažďovat, zpracovávat, ukládat, přenášet anebo jinak užívat vaše osobní údaje, které mu poskytnete (zejména jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, věk, místo pobytu atd.), pro účely organizace této propagační akce a proto, aby vás mohl informovat o produktech a připravovaných akcích Red Bull. Pořadatel bude vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s ukrajinským zákonem o ochraně osobních údajů a v souladu se svými zásadami ochrany soukromí v platném znění. Prohlašujete, že jste se seznámil(a) s právy, která vám plynou z ukrajinského zákona o ochraně osobních údajů. Pořadatel může vaše osobní údaje poskytovat také třetím subjektům (zejména společnosti Hyundai) pro své vlastní marketingové a komunikační účely.

12.6 PRO NOVÝ ZÉLAND: Společnost Red Bull New Zealand Limited (identifikační číslo společnosti 1179756) („Pořadatel“) shromažďuje vaše osobní údaje pro účely organizace akcí, aktivit pro spotřebitele, soutěží, propagace, webových stránek a aplikací, zlepšování svých obchodních činností, služeb a produktů, řešení reklamací týkajících se společnosti Red Bull nebo jejích přidružených společností, vytvoření co nejpřívětivějšího uživatelského prostředí webových stránek a aplikací, zajištění vaší bezpečnosti a poskytování informací o našich produktech, akcích a jiných událostech („účel“). Pořadatel bude vaše osobní údaje uchovávat v souladu se zásadami ochrany údajů a se zákonem o ochraně soukromí z roku 1993, platným na Novém Zélandu. V případě, že své osobní údaje neposkytnete, Pořadatel vás nebude moci zapojovat do propagačních aktivit, přihlašovat vás na akce, poskytovat vám produkty, kontaktovat vás s informacemi o připravovaných akcích a o produktech, kontaktovat vás ve věcech vašich případných reklamací ani zdokonalovat služby, které vám poskytuje. Pořadatel může vaše osobní údaje v souvislosti s výše popsaným účelem poskytovat svým propojeným subjektům i třetím subjektům se sídlem na Novém Zélandu nebo v jiných zemích (zejména v Evropě, Spojených státech amerických, Austrálii či Singapuru), v takovém případě však přijme opatření, která zaručí ochranu vašeho soukromí. Další informace, mimo jiné o tom, jak můžete získat přístup k osobním údajům, které o vás Pořadatel uchovává, jak tyto údaje můžete opravovat či jak můžete podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů, naleznete v našem dokumentu Zásady ochrany soukromí na adrese https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201907010152/en/privacy.html nebo se můžete na Pořadatele obrátit e-mailem zaslaným na adresu privacy@redbull.com.

12.7 PRO SINGAPUR: Pořadatel shromažďuje vaše osobní údaje pro účely organizace této propagační akce, správy svých webových stránek a aplikací, zlepšování svých obchodních činností, služeb a produktů, řešení reklamací, a dále proto, aby vás mohl informovat o produktech Red Bull a o připravovaných akcích (pokud jste k tomu dali souhlas) („účel“). Pořadatel bude osobní údaje uchovávat v souladu se singapurským zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2012 a s dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytnutí požadovaných osobních údajů je povinné. V případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, Pořadatel vás nebude moci zařadit do této propagační akce. Pořadatel může vaše osobní údaje v souvislosti s výše popsaným účelem poskytovat svým propojeným subjektům anebo třetím zpracovatelům údajů (pokud jste k takovému poskytnutí dali souhlas), přičemž tyto subjekty mohou sídlit v Singapuru nebo v jiné zemi (zejména v Evropě, Austrálii a Spojených státech amerických). Při každém takovém poskytnutí údajů Pořadatel přijme opatření na ochranu vašeho soukromí. Pořadatel bude osobní údaje poskytovat svým propojeným subjektům anebo třetím zpracovatelům pouze v rozsahu nezbytném ke splnění výše popsaného účelu a pouze, pokud jste k poskytnutí dali souhlas. Pořadatel a jeho propojené subjekty přijmou vhodná opatření na ochranu vašich osobních údajů. Další informace, mimo jiné o tom, jak můžete získat přístup k osobním údajům, které o vás Pořadatel uchovává, jak tyto údaje můžete opravovat či jak můžete podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů, naleznete v našem dokumentu Zásady ochrany soukromí nebo se můžete obrátit na Pořadatelova pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem zaslaným na adresu privacy@redbull.com.

12.8 PRO KOLUMBII: Přijetím těchto Podmínek účasti dáváte Pořadateli souhlas, aby zpracovával vaše osobní údaje, ať už sám v rámci skupiny Red Bull, nebo prostřednictvím třetích zpracovatelů, kteří budou údaje zpracovávat jeho jménem, pod podmínkou, že budou dodržovat tyto Podmínky účasti a Zásady ochrany soukromí, které Pořadatel přijal a které jsou dostupné na internetové adrese https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Columbia/201904230244/es/privacy.html.

12.9 PRO PERU: V souladu s platnými místními právními předpisy můžete mít právo vyžádat si informace o tom, kde se nacházejí databáze, do nichž jsou ukládány vaše osobní údaje.

12.10 S otázkami ohledně ochrany soukromí se můžete na Pořadatele obracet prostřednictvím e-mailové adresy privacy@redbull.com.

13. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA

13.1 V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, se tímto stanoví, že Pořadatel, jeho zaměstnanci, zástupci ani distributoři nemají v žádném případě vůči oceněným týmům odpovědnost ani povinnost ohledně náhrady škody, nepřebírají odpovědnost za ztráty, majetkové újmy, újmy na zdraví ani za usmrcení, pokud k nim dojde v důsledku účasti na propagační akci, a dále neodpovídají za převzetí ceny oceněným týmem. Omezení odpovědnosti se nevztahuje na podvodné jednání, úmyslné zavinění ani na hrubou nedbalost. Předchozími ustanoveními nejsou dotčena práva účastníka plynoucí ze zákona; PRO CHILE: (včetně spotřebitelských záruk podle chilského zákona o ochraně práv spotřebitele – zákon č. 19.496). PRO FRANCII: Má-li odměna podobu věci nebo služby poskytnuté třetím subjektem, nese v případě přímé škody odpovědnost subjekt, který službu nebo věc poskytl. Pořadatel v žádném případě neodpovídá za škody způsobené třetími subjekty.

13.2 V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, se tímto stanoví, že Pořadatel a skupina Red Bull vylučují jakoukoli odpovědnost vůči účastníkovi za ušlý příjem, ušlý zisk, ztrátu dobrého jména, ztrátu dat, ušlé příležitosti (přímé i nepřímé), jakož i za nepřímé či následné ztráty nebo újmy, které účastníkovi mohou vzniknout v souvislosti s jeho účastí na této propagační akci, s výjimkou ztrát způsobených nedodržením smluvních a zákonných povinností Pořadatele nebo skupiny Red Bull - i v takovém případě však Pořadatel v rozsahu povoleném platnými právními předpisy omezuje svou odpovědnost na situace popsané výše.

13.3 V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, se tímto stanoví, že Pořadatel a skupina Red Bull neodpovídají za: pozdě podané, ztracené, pozdržené, poškozené, nesprávně odeslané, neúplné, nečitelné či nesrozumitelné příspěvky, za nesprávné fungování, selhání, zpoždění či chyby telefonů, elektronických zařízení, hardwaru nebo softwaru, sítí, internetu či počítačů, za chyby při přenosu, za oznámení o udělení ceny, u nichž byl učiněn pokus o odeslání, ale která se nepodařilo doručit, ani za ztráty utrpěné osobami, které se přihlásí nebo pokusí přihlásit do této propagační akce, účastní se jí nebo se jí pokusí zúčastnit, a jejich příspěvek se ztratí, nebude řádně podán, bude nesprávně zpracován nebo nezíská cenu.

13.4 Právo na účast v této propagační akci neplyne ze zákona. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost, pokud se účastník z libovolného důvodu nebude moci propagační akce zúčastnit.

13.5 V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, se tímto stanoví, že Pořadatel nenese odpovědnost za újmy na zdraví utrpěné účastníkem při činnostech spojených s touto propagační akcí. Účastník prohlašuje, že nemá zdravotní potíže a že si není vědom ničeho, co by mu bránilo v bezpečné účasti na této propagační akci, ani ničeho, co by v důsledku jeho účasti na této propagační akci mohlo vést k ohrožení jiných osob. Účastník dále prohlašuje, že není z účasti na této propagační akci vyloučen z jiného důvodu.

13.6 Pořadatel ani skupina Red Bull v žádném případě neodpovídají za neplnění či opožděné plnění svých povinností podle těchto Podmínek, pokud k neplnění či ke zpoždění dojde přímo či nepřímo v důsledku okolností či působení sil, které se vymykají jejich kontrole, tj. zejména stávek, výluk, nehod či působení přírodních sil, přerušení, ztrát či nesprávného fungování veřejných služeb, komunikací nebo počítačového vybavení (softwaru či hardwaru), pokud takové okolnosti jsou podle platných místních právních předpisů považovány za zásah vyšší moci.

13.7 V nejširším možném rozsahu přípustném dle platných právních předpisů se tímto stanoví, že na tuto propagační akci se nevztahují žádné podmínky, záruky ani podobná ustanovení a že všechny bezplatné produkty jsou poskytovány „tak, jak stojí a leží“, bez jakýchkoli výslovně daných či předpokládaných záruk (zejména bez implicitní záruky uspokojivé kvality či vhodnosti pro konkrétní účel).

13.8 Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že účast na propagační akci nebo převzetí ceny vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Obstarání souhlasu zákonného zástupce je výhradně na odpovědnosti účastníka.

14. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

14.1 Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným, protizákonným nebo nevymahatelným, nebude tím nijak dotčena ani omezena platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

14.2 Tyto Podmínky se řídí rakouskými právními předpisy a zúčastněné strany souhlasí s nevýhradní soudní příslušností soudů v Salzburgu. PRO JAPONSKO: Tyto Podmínky se řídí právními předpisy Japonska a budou vykládány v souladu s nimi a zúčastněné strany souhlasí s nevýhradní soudní příslušnosti obvodního soudu pro Tokio (Tokio District Court). PRO RUSKO: Tyto podmínky se řídí právními předpisy Ruské federace a budou vykládány v souladu s nimi. V případě sporu plynoucího z těchto Podmínek nebo s nimi souvisejícího se strany vždy nejprve pokusí o smírné řešení. Pokud pokus o smírné řešení selže, bude spor předložen soudu podle příslušných právních předpisů.

14.3 Nejnovější verze těchto Podmínek je k nahlédnutí na webových stránkách Pořadatele.

14.4 S obecnými dotazy ohledně těchto Podmínek anebo této propagační akce se obracejte e-mailem na adresu: canyoumakeit@support.redbull.com.

14.5 PRO CHILE: Znění těchto Podmínek je uloženo u příslušného notáře ve městě Santiago.

Aktualizace: 23. 08. 2019