Условия за Участие

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

НЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ЗАКУПУВАНЕТО НЯМА ДА ПОДОБРИ ШАНСОВЕТЕ ВИ ЗА ПОБЕДА.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ И РАЗУМНИ, КОГО УЧАСТВАТЕ В НАСТОЯЩАТА ПРОМОЦИЯ. УВАЖАВАЙТЕ И ГАРАНТИРАЙТЕ ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И ТАЗИ НА ДРУГИТЕ. НЕ НАКЪРНЯВАЙТЕ И НЕ УВРЕЖДАЙТЕ ЧУЖДА СОБСТВЕНОСТ.

С регистрацията и участието си в тази промоция, Вие („Вие“) се съгласявате да се обвържете с настоящите Условия за участие („Условията“) и заявявате, че отговаряте на всички изисквания за допустимост по-долу. Тази промоция е предмет на настоящите Условия и на всички приложими закони и разпоредби.

ЗА ЮЖНА АФРИКА: Ако сте потребител, както е дефинирано в член 68 Закона за защита на потребителите 68 от 2008 г. („Закон за защита на потребителите“), Организаторът (както е дефиниран по-долу) има задължението да ви посочи важните за Вас условия. Параграфите, които съдържат тези важни условия и причините, поради които са важни, са изложени по-долу:

а. Ограничаване на отговорността на Организатора: Клаузи 1, 3, 10 и 13 са важни, защото ограничават и изключват ангажименти, задължения и правни отговорности, които Организаторът може иначе да е имал спрямо Вас. Те също ограничават и изключват Вашите права и средства за защита и поставят върху вас различни рискове, задължения, задължения и правни отговорности.
б. Поемане на риск: Клаузи 1, 3, 10 и 13 са важни, тъй като съдържат предположения за риска, който ще бъде поет от Вас и могат да ограничат Вашите права и средства за защита срещу Организатора.
в. Потвърждение на факт: Клаузи 3 и 10 са важни, тъй като всяка от тях съдържа потвърждение на факт от Ваша страна. Трябва да прочетете внимателно всеки параграф, тъй като те определят как се държат пари от Ваше име.
г. Обезщетение: Клауза 13 изисква от Вас да обезщетите Организатора и да не предявявате претенции, които могат да бъдат отправени срещу Организатора при определени обстоятелства. Това може да доведе до различни рискове, ангажименти, задължения и правни отговорности за Вас и Организаторът може да поиска от Вас заплащане на размера на тези претенции.


1. СПОНСОРЪТ

1.1 Тази Промоция се урежда от Ред Бул ГмбХ, чието седалище се намира на адрес Ам Брунен 1, 5330 Фушл ам Зее, АВСТРИЯ, Ред Бул Хонг Конг Лимитид, чието седалище се намира на 21-ви етаж в И Ай Би Сентър 40-44 Бонъм Странд Шеунг Уан, Хонг Конг, Ред Бул Сингапур Пте Лтд, чието седалище се намира на адрес 80 Рафълс Плейс, #25-01 Ю О Би Плаза 1, Сингапур 048624 и Ред Бул Япония, чието седалище се намира в сграда Хюлик Аоияма № 2, 1-3-3 Шибуя, Шибуя-ку, Токио, Япония 150-0002, Ред Бул Нова Зеландия, чието седалище се намира на ул. „Маккелви“ 27, Грей Лин, Уокланд 1011, Нова Зеландия, Ред Бул Тайван Инк., чието седалище се намира на адрес (11575) 21, Ф14-7, Сек. 6 Жонгксиао Ийст Роуд, окръг Нанганг 115, Тайпей, Тайван, Република Китай, с подкрепата на неговите дъщерни дружества, партньори, агенции и доставчици на услуги (“Организаторът”). ЗА РУСИЯ: Промоцията се урежда от Ред Бул (Русия) ООД, чието седалище се намира на ул. „Станиславсково“, 21, бул. 3, Москва, 109004, Русия (”Организаторът”), свързани с него дружества .
1.2 В случай, че тази Промоция се урежда чрез една или повече платформи на трети страни, Промоцията не е свързана с платформата (ите) на третите страни и не е организирана, одобрена, администрирана или свързана по какъвто и да е начин с платформата (ите) на третите страни. Чрез своята регистрация в Промоцията, Участникът се съгласява, че няма и не може да предявява претенции срещу платформата (ите) на третите страни, възникнали във връзка с настоящата Промоция. Употребата на платформата (ите) на третите страни от Участника е предмет на условията, оповестени на съответното място. Организаторът не носи никаква отговорност в случай, че Участникът не спазва условията на платформата (ите) на третите страни.


2. ПРОМОЦИЯТА (“Промоцията”)

2.1 Тази промоция е предмет на настоящите Условия и на всички приложими закони и разпоредби.
2.2 Името на промоцията е “Red Bull Can You Make It?”.

2.3 Промоцията започва на 1 октомври 2019 год., 00:00 (в полунощ) Централно европейско време (или еквивалент на местна часова зона) и приключва на 29 април 2020 год., 15:00 Централно европейско време (или еквивалент на местна часова зона), (включително) (“Период на промоцията”). Всички регистрации трябва да бъдат получени от Организатора преди крайната дата. Всички регистрации, получени след крайната дата, автоматично се дисквалифицират.

3. ДОПУСТИМОСТ

3.1 За да се регистрирате за тази Промоция и да имате правото да получите награда, Вие заявявате и гарантирате, че отговаряте на следните критерии за допустимост:

3.2 Участникът потвърждава, че е физическо лице на 18 или повече години към момента на регистрацията и че не се счита за непълнолетен в юрисдикцията на местожителството на Участника. Лицата на възраст под 18 години нямат право да участват в тази Промоция или да предават или по друг начин да предоставят лични данни (всички данни, свързани с Участника, като данни за контакт, отговори и снимки във връзка с Промоцията, „Лични данни“) на Организатора. Личните данни на Участника се предоставят доброволно. Въпреки това, Участникът няма да може да се регистрирате за Промоцията, ако не предостави всички необходими Лични данни.

3.3 ЗА ЯПОНИЯ: Ако сте на възраст под 20 години, Вие се съгласявате, че участвате в промоцията под активното наблюдение на родител, законен настойник или друг отговорно пълнолетно лице (общо наричан по-долу „Настойник“), който е прочел и се е съгласил с настоящите Условия от ваше име. Организаторът изключва всякаква отговорност и/или задължение в случай, че участието/връчването на награда изисква одобрението на Настойник. Това е изцяло на Ваша отговорност.

3.4 Участникът няма право да участва, ако пребиваването му е извън страните, изброени в раздел 6.7. По-долу. Моля, обърнете внимание, че Организаторът не носи отговорност в случай, че Участниците нямат законно право да участват в Промоцията по силата на национални или местни закони. Всеки член на един отбор трябва да пребивава в същата държава като останалите членове на отбора. Всички Участници, които учат на обмен, ще кандидатстват за страната, в която пребивават през Периода на промоцията.

3.5 В случай, че даден Участник вече е участвал в Промоцията през предишни години, той или тя няма право да участва в тазгодишната Промоция.

3.6 Участниците могат да кандидатстват отделно за тази Промоция (регистрация като отбор) и за промоцията на Хюндай уайлд-кард (индивидуална регистрация), а подробности могат да бъдат намерени на Уебсайта. Въпреки това, ако даден Участник кандидатства и за двете промоции и бъде избран от съдийските състави като победител за всяка от промоциите, той трябва да се откаже от своята кандидатура за промоция на Хюндай уайлд-кард и да продължи с кандидатурата си за настоящата Промоция.

3.7 Всички членове на даден отбор трябва да посещават университет през Периода на промоцията. Ако членовете на един отбор посещават различни университети, Участникът ще трябва да избере и посочи само един от тези университети при регистрацията.

3.8 Директори, служители и работници на Организатора, негови родители и всяко от свързаните с него дружества, дъщерни дружества, агенти, всяка компания, участваща в разработването или представянето на Промоцията, професионални съветници, доставчици на услуги на трети страни или рекламни и промоционални агенции, свързани с настоящата Промоция, както и непосредствените членове на семейството и тези, които живеят в едно и също домакинство на такива лица (независимо правно или не), нямат право да се регистрират или печелят награди в тази Промоция. Организаторът ще проверява тези условия, консултирайки се със своята база данни по време на подбора. ЗА МЕКСИКО: Директори, служители и работници на Организатора, негови родители и всяко от свързаните с него дружества, дъщерни дружества, агенти, всяка компания, участваща в разработването или представянето на Промоцията, професионални съветници, доставчици на услуги на трети страни или рекламни и промоционални агенции, свързани с настоящата Промоция нямат право да се регистрират или печелят награди в тази Промоция.

3.9 Допуска се само една регистрация на човек и на отбор. Освен това, право на участие имат само физически лица. Ако стане ясно, че Участникът е използвал множество имейл акаунти или акаунти в социални медии, за да заобиколи това правило, всички регистрации на Участника ще бъдат дисквалифицирани.

3.10 Моля, обърнете внимание, че официалният език ще бъде английски и че всички взаимодействия с Организатора, включително и настоящите Условия, регистрацията и допълнителните инструкции в хода на тази Промоция, ще бъдат главно на английски език. Евентуални преводи се предоставят само от любезност. За Русия официалният език ще бъде руски.

3.11 Организаторът няма да приема регистрации, които са: (а) генерирани автоматично от компютър; (б) попълват се от трети страни (от Ваше име) или при групови регистрации; в) нечетливи, променени, преустроени, подправени или фалшифицирани; или (г) непълни. Организаторът си запазва правото, по всяко време и по свое усмотрение, да проверява имейл адреса, предоставен от Участника, включително всяко съгласие, предоставено от родител или Настойник на Участника във връзка с доказване на възрастта, самоличността и/или другите предоставени данни. В случай на спор, регистрациите, съдържащи невалиден имейл адрес или неправилни данни относно възрастта или пребиваването на Участника, ще се считат за недопустими. Носителят (ите) на наградата и, ако е приложимо, техният (ите) придружител (и) трябва да притежават (като разходите за получаването е за тяхна сметка) валиден паспорт и/или валидни документи за пътуване с валидност поне 6 месеца, както и всички необходими визи.

3.12 За да се регистрират за Промоцията, Участниците трябва да имат акаунт в Instagram® (който е зададен по време на Седмицата на събитието към акаунт за създаване на съдържание), както и YouTube® акаунт, или акаунт във Vimeo®, който е обществен (акаунт, където всеки може да се абонира да гледа видеоклиповете на участника). Участникът няма право да участва чрез Vimeo, ако неговият или нейният акаунт във Vimeo е настроен на специалната частна опция (когато потребителят трябва да одобри всички заявки за „следване“). Организаторът отказва всякаква отговорност, ако Участникът не спазва условията на платформата (ите) на трети страни.

3.13 Ако Участникът не е регистриран потребител в Instagram, YouTube или Vimeo, той или тя може да посети www.instagram.com, за да се регистрира в Instagram, www.youtube.com, за да се регистрира в YouTube и/или www.vimeo.com, за да се регистрира във Vimeo. Регистрирането за тези услуги е безплатно.

3.14 Кодексът на честта на www.redbullcanyoumakeit.com ("Уебсайт") е неразделна част от тези Условия и може да бъде намерен по-долу. Всяко нарушение срещу Кодекса на честта или тези Условия може, по собствено усмотрение на Организатора, да доведе до дисквалификация от Промоцията, без претенции за възстановяване на каквито и да е възникнали разходи.

3.15 КОДЕКС НА ЧЕСТТА:
1) Без използване на парични средства. Участникът няма право да печели, приема или използва каквато и да е форма на валута, различна от тази, предоставена от Ред Бул.
2) Не се използват лични или заети мобилни телефони, компютри, таблети или други устройства, с изключение на официално доставеното устройство за събития.
3) Отборите трябва да използват официално доставеното устройство за събития, за да качват снимки, видеоклипове и друго съдържание по време на пътуването си и да проследяват своя напредък.
4) Без предварително организирани начини на пътуване (напр. договаряне с приятел, който да закара участника донякъде).
5) Без тежки саботажи срещу другите участващи отбори.
6) Действайте в съответствие със законовите ограничения във всяка страна, която Участникът посещава. Ако не сте сигурни, моля, свържете се с Централното командване (7.11) за разяснения.
7) Без отделяне от отбора, по което и да е време. Всички пътувания и всички предизвикателства от контролните пунктове трябва да бъдат изпълнени като трио.
8) Всеки отбор трябва да посети минимум 6 контролни пункта.
9) Ако член на отбора наруши някое от тези правила, целият отбор ще бъде дисквалифициран. Съответният отбор носи отговорност за безопасното си завръщане у дома


4. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

4.1 За да се регистрира успешно а Промоцията, Участникът трябва посети Уебсайта и да следва стъпка по стъпка дадените инструкции, които включват предоставяне на данните, които се изискват, за да се осъществи регистрацията (например, име и имейл адрес). Освен това, ако Участникът се регистрира чрез вписване в социална мрежа, напр. Facebook®, Twitter® или Google + ®, може да се наложи предоставянето на допълнителна информация (например, възраст или местоположение) на Организатора.

4.2 Промоцията се състои от следните различни фази в рамките на Периода на промоцията:

- Фазата на регистрация започва на 1 октомври 2019 год. в 00:00 (в полунощ) Централно европейско време (или еквивалентна местна часова зона) и приключва на 17 февруари 2020 в 23:59 Централно европейско време (или еквивалентна местна часова зона).
- Фазата на подбор започва с избора, който се осъществява чрез обществено гласуване, което започва на 18 февруари 2020 год. в 18:00 Централно европейско време (или еквивалентна местна часова зона) и приключва на 24 февруари 2020 год. в 23:59 Централно европейско време (или еквивалентна местна часова зона), след което следва изборът на съдийския състав, който започва на 25 февруари 2020 год. в 00:00 (в полунощ) Централно европейско време (или еквивалентна местна часова зона) и приключва на 8 март 2020 год. в 17:00 Централно европейско време (или еквивалентна местна часова зона).
- Финалната фаза започва на 21 април 2020 год. в 12:00 (на обяд) Централно европейско време (или еквивалентна местна часова зона) и приключва на 28 април 2020 год. в 15:00 Централно европейско време (или еквивалентна местна часова зона).

4.3 Участникът може да се регистрира за Промоцията само след приключване на горепосочените фази. Закъснели, нечетливи, непълни, неточни или фалшифицирани регистрации няма да бъдат приемани. Няма да бъде поемана отговорност за загубени регистрации и няма да бъдат приемани доказателствени средства за предаване на регистрациите, като доказателство за тяхното получаване. Регистрациите за Промоцията няма да бъдат връщани.

5. ФАЗА НА РЕГИСТРАЦИЯ

5.1 Ако Участникът отговаря на критериите за допустимост, посочени по-горе за участие, Участникът ще може да регистрира себе си и своя отбор онлайн на Уебсайта по време на фазата на регистрация. Всеки участващ отбор трябва да се състои от 3 членове на отбора. За да се регистрира успешно, всеки Участник трябва да въведе личните си данни като част от регистрацията на отбора: име и фамилия, пол, дата на раждане и имейл адрес. Освен това, ще трябва да бъде предоставена следната информация за отбора: страна на отбора (на която всички 3 членове са жители), име на университета, който в момента посещава поне един член от отбора, име на отбора, аватар/снимка на отбора, описание, обясняващо индивидуалността на отбора, отговорите на въпросите за кандидатстване и URL адреса на видеоклипа за кандидатстване на участника (защо трябва да бъде избран отборът на Участника за състезанието?), който Участниците ще трябва да качат чрез Youtube или Vimeo на уебсайта („Подадено съдържание“) , Видеоклипът на Участника трябва да бъде не по-дълъг от 60 секунди.

5.2 Правото на участие в Промоцията е лично и непрехвърляемо. Организаторът се ангажира да осигури прозрачност и да регистрира процеса на подбор по подходящ начин, за да бъдат проверени резултатите.

6. ФАЗА НА ПОДБОР

6.1 Фазата на подбор е разделена на двуетапен процес на обществено гласуване и подбор. След като фазата на регистрация приключи и Вие сте качили и изпратили Подаденото от Вас съдържание на Уебсайта, членовете на обществеността ще гласуват за тяхното любимо Подадено съдържание, въз основа на креативност, „очарование“ на кандидатурата, енергия и приключенски фактор, за да бъдат определени топ отборите по държави („Финалисти“) („Обществено гласуване“), които след това ще могат да бъдат избрани от Съдиите. Броят на Финалистите ще бъде равен на 25% от общия брой кандидатури за всяка страна. Въпреки това, минимумът трябва да бъде най-малко четири пъти квотата за отбора на дадена страна (за справка в списъка по-долу 6.7). Например, Австрия ще има 4 отбора в своята квота за отбор страната. Ако Австрия има 100 кандидатури, те трябва да имат 25 финалисти (25%). Ако Австрия има 20 кандидатури, те трябва да имат 16 финалисти (четири пъти повече от квотата им за държава). Всяко десетично число ще бъде закръглено до следващото цяло число (например 3,2 ще бъде закръглено до 4).

6.2 Потребителите могат да гласуват многократно по време на общественото гласуване. Потребителят ще може да гласува за един или повече видеоклипове веднъж на ден през този период от време. Не се допускат групови или автоматизирани гласове или тези, подадени чрез макроси или други подобни.

6.3 След като Финалистите бъдат избрани чрез Обществено гласуване, Организаторът, заедно с независим и подходящо квалифициран съдия („Съдии“), ще избере 200 отбора (всеки от които ще се счита за „Победители в националния отбор“) от всички валидни регистрации, получени в съответствие с Условията. Решението на съдиите е окончателно и няма да се води кореспонденция или обсъждане във връзка с него. От успешните регистрации, както е описано по-горе, и като се имат предвид квотите за държавите, описани по-долу, решението на Съдиите ще се основава на креативност, „очарование“ на тяхната кандидатура, енергия и приключенски фактор. Поради очаквано високия брой регистрации, не е възможна индивидуална обратна връзка.

6.4 Организаторът ще обяви Подаденото съдържание на 200-те победили национални отбори на 9 март 2020 год.

6.5 За пълна информация относно процеса на подбор, моля, изпратете имейл на canyoumakeit@support.redbull.com. Ако даден Участник (и впоследствие отборът) бъде дисквалифициран, Организаторът не е длъжен да публикува този факт. Организаторът се ангажира да осигури прозрачност и да регистрира процеса на подбор по подходящ начин, за да бъдат проверени резултатите.

6.6 Избраните Победили национални отбори след това ще могат да участват във финалната фаза, т.е. да се състезават в Събитието Red Bull Can You Make It? ("Основно събитие").

6.7 Квотите на страните (посочени в клауза 6.1 по-горе) са следните:

Албания 2
Австрия 4
Беларус 1
Белгия 5
Босна и Херцеговина 1
Бразилия 1
България 1
Канада 3
Чили 1
Колумбия 1
Хърватска 2
Чехия 3
Дания 5
Египет 1
Естония 1
Финландия 2
Франция 13
Германия 15
Гърция 2
Хонг Конг 1
Унгария 3
Индия 4
Индонезия 1
Ирландия 3
Италия 10
Япония 5
Казахстан 1
Кувейт 1
Латвия 2
Ливан 1
Литва 1
Македония 1
Малдиви 1
Малта 1
Черна гора 1
Холандия 5
Норвегия 2
Пакистан 1
Перу 1
Филипини 1
Полша 4
Португалия 4
Румъния 4
Русия 7
Сърбия 3
Сингапур 1
Словакия 2
Словения 2
Южна Африка 2
Южна Корея 1
Испания 10
Швеция 5
Швейцария 3
Тайван 2
Турция 3
Украйна 1
Обединено Кралство 13
Съединени щати 15
Узбекистан 16.8 Организаторът си запазва правото да променя тази квота по всяко време. Промените ще бъдат публикувани онлайн на Уебсайта.

6.9 В допълнение към 200-те победили национални отбори, ще има 1 уайлд-кард отбор на Хюндай от един официален партньор, регистриран за Промоцията. Регистрирането за този уайлд-кард отбор е отворено за всички жители по целия свят, на възраст осемнадесет (18) години или повече към момента, когато е избран победителят, с изключение на участници от Япония, които подлежат на изискванията в клауза 3.3 от настоящите условия. Открийте правилата и подробностите за кандидатстване за този уайлд-кард отбор на Хюндай на Уебсайта.

6.10 Победилите национални отбори, освен възможността да участват в Основното събитие, получават и транспорт от и до мястото на пребиваване на всеки Финалист (или от близко място, което ще бъде определено от Организатора) до зададените начални точки (т.е. Барселона, Милано, Будапеща, Копенхаген, Амстердам) на Основното събитие („Начална точка“) на 20 април 2020 год., както и настаняване и храна за вечерта на 20 април 2020 год. на определената Начална точка и настаняване и храна за вечерта на 28 април 2020 год. на мястото на финалната линия („Финална линия“)

6.11 Участникът от един от 200-те победили национални отбори ще влезе във финалната фаза само, следвайки описаната процедура.

7. ФИНАЛНА ФАЗА (ОСНОВНО СЪБИТИЕ)

7.1 По време на седмицата на събитието (21 април - 28 април 2020 год.), където тези 200 победили национални отбори ще участват в Основното събитие, Организаторът ще определи първо и второ място чрез системата за оценяване, както е посочено по-долу („Седмица на събитието“).

7.2 По време на Основното събитие Победителите национални отбори трябва да изминат стотици километри от Началната точка до Финалната линия, разположена в един голям европейски град в рамките на седем дни (както е посочено в раздела за Наградите). По пътя Победилите национални отбори създават свой собствен курс на движение, като посещават контролни пункта в различни градове, публикуват снимки и видеоклипове от пътуването чрез мобилното приложение за Събитието и личните си акаунти в Instagram, изпълнявайки възможно най-много задачи от Списъка с приключения (който се предоставя предварително участниците), като използват възможно най-много видове транспорт и събират подкрепа от последователи обратно към дома си.

7.3 Победилите национални отбори ще стартират от един от петте големи европейски града (Барселона, Милано, Будапеща, Копенхаген и Амстердам), който ще бъде определен от Организатора (Победилите национални отбори не могат да избират своята Начална точка). Всеки победил национален отбор ще получи Приветствен комплект, включващ мобилен телефон за отбора, карта, визитни картички за Основното събитие, инструкции за безопасност, раница и, разбира се, каса с 24 кенчета Ред Бул. Състезателите могат да носят само по една допълнителна раница всеки (съдържаща, например, дрехи, предмети за лична хигиена, чадъри, лична карта и т.н.). Всеки допълнителен багаж и други принадлежности ще бъдат транспортирани безопасно от Организатора до Финалната линия, откъдето да бъдат взети в края на седмицата. Всички победили национални отбори ще потеглят от определената Начална точка в 12:00 (на обяд) Централно европейско време (или еквивалент на местна часова зона) на 21 април 2020 год. и ще разполагат с една седмица, за да стигнат до Финалната линия, разположена в един голям европейски град, до 15:00 Централно европейско време (или еквивалент на местна часова зона) на 28 април 2020 год. В случай, че даден Участник не се появи навреме за проверка на място на определената Начална точка, целият му отбор ще бъде лишен от правото да участва и не може да претендира за възстановяване на това право. Организаторът може да реши да направи изключение, ако даден отбор закъснява поради причини извън техния контрол (например, забавен полет).

7.4 Лични телефони, смарт часовници, компютри, таблети, GPS и други подобни устройства, както и пари в брой, кредитни/дебитни карти и всички други форми на плащане (наричани заедно „Забранени вещи“) ще бъдат запечатани в защитени пликове/контейнери, които ще бъдат предоставени от Организатора. Ако уплътнението бъде отворено през седмицата, съответният Победил национален отбор ще бъде дисквалифициран. Организаторът има правото да проверява всички раници и лични принадлежности на Участниците при Началната точка, за да установи, дали в тях има Забранени вещи. Участниците, които не желаят да се подложат на такава проверка или се опитат да използват Забранени вещи по време на Основното събитие, ще бъдат дисквалифицирани заедно със своя отбор.

7.5 Контролните пунктове ще бъдат разположени в различни градове в цяла Европа и ще им бъде определен различен брой точки въз основа на трудността, географското местоположение и времетраенето на всяко предизвикателство при определен контролен пункт. Когато някой от Победителите национални отбори пристигне при контролния пункт, те ще бъдат възнаградени с още кенчета Ред Бул за пътуването. На всеки контролен пункт ще има предизвикателство, което Победилите национални отбори трябва успешно да изпълнят, за да спечелят точки към своя резултат („Предизвикателство при контролния пункт и/или Категория на контролния пункт“). Предизвикателствата ще тестват тялото и ума на Победилите национални отбори (включително физически дейности, пъзели, разрешаване на проблеми) и ще варират по отношение на трудност, изисквайки стратегия, креативност и бързина. Те могат да опитат да изпълнят Предизвикателството при контролния пункт само веднъж. Ако не успеят, те няма а получат точки за тази контролен пункт. Победилите национални отбори ще трябва да посетят поне шест (6) контролни пункта на път към Финалната линия, за да завършат успешно Основното събитие.

7.6 Победилите национални отбори могат да спечелят допълнителни точки по време на своето пътуване или чрез попълване на точки от Списъка с приключенията („Категория приключения“), или чрез изграждане на силна социална подкрепа, чрез качване, споделяне или харесване на съдържанието на отбора в Instagram (Социална категория). Социалните точки се измерват според степента на участие (например, харесвания/коментари), които те могат да генерират във връзка с каченото съдържание. Списъкът с приключения е микс между лов на съкровища и списък с желания. Това са забавни, ангажиращи дейности, които могат да бъдат извършени по всяко време на Промоцията. За да получат кредит за изпълнение, те трябва да го докажат чрез снимка или видео. Колкото повече точки са заложени, толкова по-трудно е изпълнението.

7.7 Всеки Победил национален отбор започва своето пътуване с един каса с 24 кенчета Ред Бул ("Кенчета") и трябва да търгува с кенчетата за всичко, което е необходимо от пътуването - храна, място за сън, транспорт до следващото място и за други нужди, които могат да се появят по време на пътуването. Не са позволени парични средства, кредитни карти, биткойни и други форми на плащане и те ще бъдат запечатани в защитени контейнери.

7.8 Финалната линия е крайната спирка на Red Bull Can You Make It? Приключение. Тя ще бъде разположена в голям европейски град и ще бъде оповестена преди Седмицата на събитието. Победилите национални отбори трябва да завършат своето пътуването до 15:00 Централно европейско време (или еквивалент на местна часова зона) на 28 април 2020 год., за да бъдат класирани. Ако Победилите национални отбори стигнат успешно до Финалната линия по-рано от 28 април 2020 год., Организаторът няма да осигури на членовете на отбора настаняване преди 28 април 2020 год. Освен това, няма да бъде осигурено каквото и да е настаняване на Победилите национални отбори, които завършват неуспешно Основното събитие (например, при дисквалифициране поради измама, отваряне на запечатани пликове или отнемане на прави за участие в Промоцията). В случай на извънредна ситуация или ако даден Победил национален отбор реши, че не може да участва повече, Организаторът ще организира транспорт до мястото на произход без заплащане.

7.9 "Победилият отбор" ще бъде избран въз основа на неговия резултата в 3 различни категории (Социална категория, Категория на контролния пункт и Категория с приключения). Победилите национални отбори ще се състезават за точки, които ще определят тяхното класиране във всяка от тези категории. Всяко класиране е свързано с един резултат, а сумата от трите резултата ще бъде крайният резултат за отборите.

- Социални точки  Класиране  Резултат 1
- Точки на контролния пункт  Класиране  Резултат 2
- Точки за приключения  Класиране  Резултат 3


Крайният резултат на Победилите национални отбори ще се състои от сбора от общите им резултати и в трите категории: Резултат 1 + Резултат 2 + Резултат 3 = Краен резултат. Ако има равенство, победител е отборът с по-висок ранг в социалната категория.

- Резултат 1: Сила на социалната подкрепа на отбора:
Точките ще се присъждат въз основа на качеството на съдържанието, публикувано в Instagram, което ще се събира също и на redbullcanyoumakeit.com
- Резултат 2: Изпълнени предизвикателства на контролен пункт:
Различен брой точки ще бъдат присъждани за всяко Предизвикателство на Контролен пункт.
- Резултат 3: Брой задачи, изпълнени от Списъка с приключения:
Различен брой точки ще бъдат присъдени за всяко Приключенско предизвикателство, изпълнено от Победилите национални отбори, като Приключенските предизвикателства имат различни точки в зависимост от тяхната трудност. Тези точки ще бъдат присъждани с „доказателство“ за изпълнение на задачата или чрез снимка или видеоклип.

Точната система за оценяване ще бъде споделена с Участниците по време на подробния брифинг на 20 април 2020 год., като Организаторът ще определи и победителя на 2-ро място.

7.10 На всички Победили национални отбори, които ще участват в Основното събитие, ще бъде предоставен мобилен телефон, който ще бъде предварително програмиран с приложението за събитието, както и директен номер за спешни случаи към Централното командване. Всички изходящи или входящи връзки (данни, уебсайтове, текстове, обаждания и др.) са забранени и могат да бъдат блокирани, с изключение на директния номер към Централното командване и Организатора и с изключение на връзките към уеб приложението в рамките на приложението. Участниците разбират и се съгласяват, че всички данни, създадени или преминаващи през телефона, могат да бъдат използвани от Организатора, съгласно раздели 11 и 12. Мобилният телефон ще трябва да бъде върнат на определения от Организатора персонал в края на Основното Събитие, като той се явява собственост на Организатора и неговите партньори през цялото време.

7.11 Централното командване на Основното събитие е офис, създаден от Организатора, който ще работи 24 часа за 7-те дни през седмицата на събитието. Той ще бъде главният контролен център на Основното Събитие и контактната точка на Участниците в случай на спешни случаи или въпроси. Централното командване също ще следи напредъка на всеки един от отборите.

7.12 Всички членове на отбора ще трябва да поставят личните си устройства, като мобилни телефони, заедно с пари и кредитни карти, в запечатан и защитен плик/контейнер, който ще вземат със себе си по време на тяхното пътуване. В случай на извънредна ситуация или ако някой от Победилите национални отбори реши, че не може да стигне до финала, той може да отвори запечатания плик. За да бъде допуснат да спечели Основното събитие, целият отбор трябва да пристигне на Финалната линия без транспорт, организиран от Централното командване, и с непокътнато уплътнение на плика/контейнера. Всяка заподозряна измама или подправяне ще доведе до дисквалификация на целия отбор.

7.13 Други лични вещи на Участниците, които не са запечатани в защитени контейнери, и които не се транспортират в раница, могат да бъдат предадени на Персонала на Организатора, след като Участниците стигнат до определената Начална точка. Трябва да бъде подписан протокол от Участниците, документиращ предадените вещи. След това тези вещи ще бъдат транспортирани от съответната Начална точка до Финалната линия за сметка на Организатора. Контейнерите и чантите трябва да бъдат предадени в запечатано състояние; няма да бъдат приемани жалби при загуба или повреда на тяхното съдържание. Не трябва да бъдат предавани ценни вещи, тъй като нито Организаторът, нито неговите партньори няма да носят отговорност при загуба или вреда по отношение на такива вещи. За да получат своите вещи на Финалната линия, Участниците ще трябва да се идентифицират и да потвърдят, че техните вещи са били получени чрез предаване на протокола. Няма да бъдат приемани жалби след подписването на протокола.

7.14 Данните за контакт, които Участникът предоставя за Промоцията, ще бъдат използвани за уведомяване на Участника за евентуални награди; Участникът трябва да се увери, че тези данни са правилни.

7.15 Победилият отбор, както и отборът, класирал се на второ място, ще бъдат обявени веднага след края на седмицата на събитието („Дата на обявяване“).


7.16 Организаторът трябва да се свърже с Победилия отбор, както и с отбора, класирал се на второ място, използвайки имейл адреса, предоставен за Промоцията. С известието, Победилият отбор победител, както и отборът, класирал се на второ място, ще получат и подробности за това как да поискат наградата, като ще им бъдат предоставени до 21 дни (от момента, в който Организаторът уведоми носителя (ите) на наградата), за да поискат наградата си. При неуспешно свързване с носителя на наградата или ако той липсва, или не е поискал наградата си в рамките на 21 дни от Датата на обявяването, Организаторът си запазва правото да предложи наградата на следващия, отговарящ на изискванията Участник, избран в съответствие с Процеса по подбор.

7.17 Ако Носителят на награда се откаже от нея, тогава наградата ще бъде конфискувана и ще бъде избран алтернативен победител в съответствие с Процеса на подбор. Организаторът не носи никаква отговорност, ако Носителят на наградата не е в състояние да я получи.

7.18 Наградата (ите) е персонална и непрехвърляема и не може да бъде заявена от трета страна от името на Участника.

7.19 Списък с Носителите на награди може да бъде открит на Уебсайта на Организатора. В случай, че Участникът е носител на награда, Участникът се съгласява, че Организаторът може да разкрие информация за него, например, име, фамилия, псевдоним, в съответствие с горепосоченото.

7.20 Максималният срок за доставка е не по-дълъг от 90 дни от датата, на която наградата е поискана от Победилият отбор, както и от Отбора, класирал се на второ място. Всяко забавяне във връзка с доставката на наградите се съобщава на победителя (ите). Организаторът ще се свърже с победителите чрез имейла, предоставен от Участника при кандидатстването.

8. НАГРАДИТЕ

8.1 Победилите национални отбори ще получат по една Национална награда (от общо 600 Национални награди; една Национална награда за всеки от членовете на трите печеливши отбора сред 200 Национални победители). Наградите са: полети за връщане в икономична класа за участниците от трите отбора до една Начална точка, намираща се в Европа, избрана от Организатор измежду Мадрид, Рим, Будапеща, Стокхолм и Манчестър. Изходящият полет ще трябва да пристигне до или преди 20 април 2020 год., в зависимост от разстоянието на страната на Участника от мястото на Началната точка. Обратният полет ще бъде на 29 април 2020 год. Ще бъдат осигурени нощувки в хостел за дните 13 и 21 април 2020 год. Като част от концепцията на Промоцията, няма да има осигурено настаняване между 14 и 20 април 2020 год. Общата стойност на Националната награда ще зависи от мястото на пребиваване на всеки член на печеливш отбор, от местоположението на определената Начална точка и от разходите към момента на резервацията. Общата стойност на всяка Национална награда няма да надвишава 2500 евро на човек (или еквивалентна сума на приложима местна валута) (преди всеки приложим данък).

8.2 Всеки от победителите в Промоцията ще получи една Обща награда (общо три Общи награди; една Обща награда за членовете на трите печеливши отбора сред всички победители), състояща се от пътуване. Наградата ще включва двупосочен транспорт (който се определя от Организатора въз основа на разстоянието) от мястото на пребиваване на всеки член (или от близко място, което ще бъде определено от Организатора). Тя включва също настаняване, транспорт от едно място до друго по време на пътуването, както и подбор от туристически атракции и достъп до събития на Ред Бул, но ежедневните разходи няма да бъдат включени. Общата стойност на Общата награда ще зависи от мястото на пребиваване на всеки член на печеливши отбор, продължителността на пътуването и от разходите към момента на резервацията. Тримата победители ще трябва да преминат един и същ маршрут, включително начална и крайна точка, и да споделят една и съща хотелска стая по преценка на Организатора. Общата стойност на Общата награда няма да надвишава 8 500 евро на човек (или еквивалентна сума на приложима местна валута) (преди всеки приложим данък). Наградата трябва да бъде поискана до 8 май 2020 год.

8.3 Победителите, класирали се на второ място, ще бъдат наградени с двупосочен транспорт (определя се от Организатора въз основа на разстоянието) от мястото на пребиваване на всеки член (или от близко място, което ще бъде определено от Организатора) до всяко събитие на Ред Бул по техен избор в държавата им на пребиваване. Това включва и настаняване за две нощувки в четири звезден хотел. Общата стойност на Общата награда ще зависи от мястото на пребиваване на всеки член на отбора, от местоположението на избраното събитие и от разходите към момента на резервацията. Тримата победители, класирали се на второ място, ще трябва да преминат един и същ маршрут, включително начална и крайна точка, и да споделят една и съща хотелска стая по преценка на Организатора. Общата стойност на наградата за второ място няма да надвишава 1000 евро на човек (или еквивалентна сума на приложима местна валута) (преди всеки приложим данък). Наградата трябва да бъде поискана до 31 май 2020 год.

8.4 Всички други случайни разходи и разноски, свързани с получаването и използването на наградата, като такси за сигурност, бакшиши, такси за багаж, закуски, напитки и други случайни такси, са отговорност на победителя (ите) (и на придружителя на победителя). Може да бъде осигурен наземен транспорт, вместо въздушен, ако победителят пребивава в малък радиус от местоназначението, като няма да бъде осигурена компенсация или замяна на разликата в стойността.

8.5 Всеки Национален победител, Общ победител и Победител, класирал се на второ място (общо „Носители на награди“), трябва да притежава и да представи валидни документи за пътуване преди заминаването (например, валиден паспорт или друга приемлива, издадена от правителството, идентификация и входяща виза, ако е необходимо). Застраховката за пътуване и разходването на парични средства са специфичната отговорност на Носителя на наградата. След като самолетните билети бъдат издадени, няма да се допускат промени от страна на Носителите на наградите. Организаторът ще определи авиокомпанията, летищата, маршрута на полетите и нощувките по свое усмотрение. Възможно е да се приложат ограничения, условия и уговорки във връзка с пътуването. Организаторът няма да заменя изгубени, повредени или откраднати билети или ваучери за пътуване.

8.6 Доколкото е разрешено от закона, Организаторът си запазва правото да заменя някоя или всички награди с награди с еднаква или по-голяма стойност.

8.7 Всички договорки за пътуването за наградите, подробно описани в този раздел, трябва да бъдат направени чрез агента на Организатора, заедно с Ред Бул Груп. Няма да бъдат възстановявани пътни или други разходи за участието в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Условия.

8.8 Не се предоставят парични алтернативи, а наградите са непрехвърляеми и не подлежат на връщане.

8.9 Носителите на награди носят отговорност за всички дължими данъци (включително лихви и неустойки), дължими и платими на компетентните данъчни органи по отношение на всички платими парични средства. ЗА ЯПОНИЯ: В случай че юридически непълнолетен участник спечели награда и ако получаването/използването на такава награда изисква одобрението на Настойник, Организаторът има право да определи алтернативен победител в случай, че не бъде дадено такова одобрение. Нито Участникът, нито Настойникът има права или претенции по отношение на решението на Организатора. ЗА РУСИЯ: Организаторът уведомява с настоящото получателя на наградата, че съгласно разпоредбите на Данъчния кодекс на Руската федерация стойността на всички награди, получени от организации, надвишаващи 4000 (четири хиляди) руски рубли за отчетния период (календарна година) , включително получените в натура, се включва в данъчната основа на данъка върху доходите на физическите лица. Участвайки в Промоцията и приемайки настоящите Условия, Участниците, включително Победителите, са надлежно информирани за горепосоченото правило на руското данъчно законодателство.

8.10 Доколкото е разрешено от приложимото местно законодателство, всички награди се присъждат „такива, каквито са“ и без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или наложена (включително, но не само, всяка наложена гаранция за задоволително качество или пригодност за определена цел).

9. ПРАВО НА ОРГАНИЗАТОРА ДА ПРОМЕНЯ УСЛОВИЯТА И ДА ДИСКВАЛИФИЦИРА

9.1 До степента, разрешена от закона и без бъдат засегнати законовите права на Участника, ако по мнение на Организатора Промоцията е компрометирана от събития извън контрола на Организатора, Организаторът си запазва правото да променя, прекратява, променя или разширява Промоцията без отговорност и задължение за всяка сума или вид загуба или вреда, които могат да бъдат нанесени на Участника или на трета страна (пряка или косвена). Участникът трябва редовно да проверява нашия уебсайт за всякакви промени, които ще се прилагат от датата на оповестяването им.

9.2 По всяко време по време на Промоцията Организаторът си запазва правото, по свое собствено усмотрение, да забранява или да преустановява гласуването, да дисквалифицира и/или да отстранява всеки Участник, ако има основание да смята, че когато като процес на подбор се използва гласуване, на лице, гласувало финалист, е било платено, било е стимулирано или притискано по какъвто и да е начин от страна на финалиста или от трета страна при гласуването и/или ако Участникът не спазва настоящите Условия, участва с измама или, когато е приложимо, с всеки друг вид незаконно или неподходящо поведение. Решението на Организатора във връзка с всички въпроси, свързани с Промоцията, е окончателно и не подлежи на кореспонденция.

9.3 В случай, че печеливш Участник бъде дисквалифициран, наградата ще бъде конфискувана и избрана в съответствие с процеса на подбор.

10. ИГРА ПО ПРАВИЛАТА (ФЕЪР ПЛЕЙ)

10.1 Участникът гарантира, че неговата или нейната регистрация не съдържа материали, които нарушават или потъпкват правата на друго лице или отразяват политическо изявление, включително, но не само, поверителност, публичност или права на интелектуална собственост, не съдържа търговски марки или наименования, различни от тези на Организатора, които Участникът има ограничено право да използва единствено за целите на тази Промоция, не съдържа материали, защитени с авторски права, които не са създадени от Участника, освен материали, за които Участникът разполага с необходимите права, съгласия и разрешения за използване, не съдържа материали, които са обидни, неприятни, опасни, неподходящи, неприлични, нецензурни, омразни, позорни, клеветнически, неверни или неточни и материали, които са незаконни, в нарушение или противоречие на законите или разпоредбите от всяка юрисдикция, където е създадена регистрацията. В случай че тази Промоция се управлява чрез една или повече платформи (и) на трети страни, Участникът гарантира и заявява, че неговата или нейната регистрация не нарушава Условията на платформата (ите) на третите страни.

10.2 Участникът гарантира и заявява с настоящото, че е участвал лично или по друг начин в Промоцията и че отговаря на критериите за допустимост, съгласно настоящите Условия, свързани с регистрацията или създаването от Участника на други материали, като съдържание, генерирано от потребители, и че Участникът не е използвал каквито и да е забранени помощни средства, като автоматични роботи, скриптове, услуги или други форми на манипулация.

10.3 Участникът заявява, че разполага с изричното съгласие на всички идентифицируеми лица, които се появяват в записа или на изображения или по друг начин, посочен в настоящите Условия за Участие, включително правото на Организатора на Спонсора да използва регистрацията и изображението за всяка бъдеща търговска цел без ограничения. При поискване, Участникът ще получи писменото съгласие от такива лица за Организатора. Ако някое лице, което фигурира в регистрацията или на изображение, е под възрастта за пълнолетие в държавата си на пребиваване, се изисква писменото съгласие и подпис на родител или законен настойник. Регистрацията и изображението не трябва да съдържат лично идентифицируема информация, за което и да е лице.

10.4 В случай на нарушение на Раздел 10., Участникът защитава и обезщетява Организатора срещу претенции за нарушения, въз основа на права на интелектуална собственост.

11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

11.1 Участникът може да предостави на Организатора материалите, когато е приложимо, във връзка с Промоцията (наричани заедно „Материали, съпътстващи регистрацията“). Материалите, съпътстващи регистрацията, могат да съдържат гласа, изображение, снимката, изявления, биографична информация, изпълнения, име и други подобни на участника (или на друго лице) и друго генерирано от потребители съдържание.

11.2 Като съображение за участието в тази Промоция и възможността Участникът да спечели награда, Участникът ще възложи на Организатора всички права, заложени в приложимото законодателство и касаещи Материалите, съпътстващи регистрацията, във възможно най-широка степен. Доколкото тези права не могат да бъдат преотстъпвани, Участникът предоставя на Организатора разрешение, неограничено, изключително, безвъзмездно, прехвърляемо и в световен мащаб, да използва Материалите, съпътстващи регистрацията, за целите на настоящата Промоция, по какъвто и да е било начин (в частност, във връзка с Промоцията). По-конкретно, това включва, но не само, следните права: право на излъчване (например, безплатна/платена телевизия, кабелна, сателитна, мобилна телевизия, IP-TV / уеб-телевизия), право на предоставяне на обществено достояние (права за изтегляне/права при поискване), правото на филмов театър (кино/изложба/билети), правата за видеоклипове (например, DVD), правото на разпространение и копиране, правото на промоция (например, правото на Материалите, съпътстващи регистрацията, да бъдат използвани за популяризиране на Промоцията, нейната експлоатация, канали за разпространение), право на публикуване и мърчандайзинг (например, всякакъв вид печатни медии, стоки и услуги), както и правото материалите, съпътстващи регистрацията, да бъдат използвани за рекламни цели (горепосоченото право на маркетинг). Организаторът има право да променя, изрязва, дублира и синхронизира Материалите, съпътстващи регистрацията, и да ги комбинира с други аудио-визуални продукции. ЗА КОЛУМБИЯ: Разрешението, споменато в предходното изречение, е ограничено до двадесет и пет години. Организаторът не гарантира поверителност по отношение на Материалите, съпътстващи регистрацията. Спазвайки горепосоченото разрешение, Участникът предоставя с настоящото, всички Материали, съпътстващи регистрацията, които Участникът качва, съхранява, предава, изпраща, разменя или предоставя на уебсайта, като те се генерират, притежават и контролират единствено от Участника, а не от Организатора. Единствено Участникът носи отговорност за това да следи и защитава всички права на интелектуална собственост, които може да има по отношение на Материалите, съпътстващи регистрацията, , а Организаторът не носи никаква отговорност за същите.

11.3 Участникът заявява и гарантира, че всички необходими права, разрешения, съгласия и откази от морални права са надлежно и ефективно получени от всеки участник, изпълнител, презентатор, сътрудник или друго лице, участващо в Материалите, съпътстващи регистрацията, или права, услуги или съоръжения във връзка с това.

11.4 До степента, разрешена от приложимото законодателство, от Носителите на наградите може да бъде поискано да участват в промоционална дейност и Организаторът си запазва правото да използва имената и адресите на Носителите на наградите, техните снимки и аудио и/или визуални записи във всякакви рекламни материали, доколкото всеки Носител на награда е дал своето съгласие за това. Организаторът ще търси съгласието на Носителите на наградите, когато това се изисква. Участникът изрично потвърждава, че той или тя и всяко лице, което се появява в Материалите, съпътстващи регистрацията, имат право да откажат използването на тези материали като маркетингови материали.

11.5 Ако Участникът спечели Промоцията, Участникът се съгласява да предостави на Организатора всички свои права на интелектуална собственост, както са посочени в приложимото законодателство, с пълна гаранция за право на собственост; и да се откаже от всички морални права, доколкото това се изисква по силата на задължителен закон, по отношение на Материалите на Участника, съпътстващи регистрацията, и възникнали по друг начин във връзка с неговата или нейната регистрация, на които Участникът може сега или по всяко друго време в бъдеще да има право, съгласно приложимите закони, както са изменени във времето и съгласно всички подобни закони, които са в сила навсякъде по света. Участникът изрично потвърждава, че той или тя и всяко лице, което се появява в Материалите, съпътстващи регистрацията, имат право да откажат използването на тези материали за маркетингови материали.

11.6 Организаторът има право да преотстъпва и/или подлицензира всички права, предоставени по силата на раздел 11, на трети страни, включително, но не само, Промоционални партньори и/или спонсори, медийни партньори и платформи на трети страни, или на филиали на Организатора и да им даде правото те да прехвърлят или подлицензират тези права.


12. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1 Информация за това как Организаторът може да събира, обработва и съхранява Вашите Лични данни, предоставени за Промоцията или по друг начин, може да бъде намерена в нашата Политика за поверителност .


12.2 ЗА ЯПОНИЯ: Организаторът събира лична информация за Участника за целите на администрирането на настоящата промоция и за да го или да я уведомява за продукти и бъдещи събития на Ред Бул („Цел“). Личната информация за Участника ще бъде запазена от Организатора в съответствие с Японския закон за защита на личната информация и всички други приложими закони, касаещи поверителността. Ако даден Участникът не предостави лична информация за себе си, Организаторът няма да може да регистрира Участника за Промоцията или да предоставя на Участника информация за продукти и бъдещи събития на Ред Бул. Организаторът може да предостави личната информация за Участника на свързани с Организатора лица и трети страни във връзка с Целта, които се намират в Япония, Европа, Съединените щати или Сингапур, но ако Организаторът направи това, той предприема стъпки, за да гарантира защитата на тази Лична информация за Участника. За допълнителна информация, включително как Участникът има достъп до и коригира личната информация, която Организаторът притежава за Участника, или да подаде жалба относно нейната поверителност, моля, вижте Политиката за поверителност или се свържете с Организатора на следния имейл адрес privacy@redbull.com.

12.3 ЗА РУСИЯ: Организаторът събира Вашите лични данни за целите на администриране на настоящата Промоция и за да Ви уведомява за продукти и бъдещи събития на Ред Бул („Цел“). Вашите лични данни ще бъдат запазени от Организатора в съответствие с Федералния закон от 27 юли 2006 г. N 152-FZ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и всички други приложими закони, касаещи поверителността. Организаторът може да предостави Вашите Лични данни на свързани лица на Организатора, както е посочено на https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html, във връзка с Целта, които се намират навсякъде по света, но ако Организаторът направи това, той ще предприеме стъпки, за да гарантира, че Вашите Лични данни са правилно защитени.

12.4 ЗА ХОНГ КОНГ: Организаторът събира вашата лична информация за целите на администриране на събития, активиране на потребителите, състезания, промоции, уебсайтове и приложения, подобряване на нашите бизнес практики, услуги и продукти, адресиране на оплаквания относно Организатора или неговите партньори, за да получите възможно най-доброто изживяване, докато използвате нашите уебсайтове и приложения, за да се осигури Вашата безопасност и да получавате информация за нашите продукти, събития и други дейности (Цел). Вашата лична информация ще бъде запазена от Организатора в съответствие с Принципите за поверителност на личните данни и Наредбата за личните данни (Поверителност) (Глава 486). Предоставянето на поисканите Лични данни е задължително. Ако не предоставите личната информация за себе си, Организаторът няма да може да ви регистрира за промоции и събития, да ви предоставя продукти, да се свързва с Вас при бъдещи събития и продукти, да се свързва с Вас относно оплакване, което може да сте отправили или да продължи да подобрява Вашето изживяване и услугите, които Ви се предоставят. Организаторът може да предостави Вашата лична информация на свързани с Организатора лица и трети страни във връзка с Целта, които могат да се намират в Хонконг или в други страни (включително Европа, Съединените щати, Австралия или Сингапур), но ако го направи, той предприема стъпки, за да гарантира, че поверителността Ви е запазена. Организаторът ще разкрива Лични данни само на свързани лица с Организатора или на трети страни, обработващи данни, тъй като това е необходимо, за да бъде осъществена Целта. Организаторът и свързаните с него лица ще предприемат подходящи мерки за защита, за да защитят Вашите Лични данни. За допълнителна информация, включително за това как можете да получите достъп до и да коригирате личната информация, която пазим за Вас, или да подадете жалба във връзка с поверителността, моля вижте нашата Политика за поверителност или се свържете с Организатора на следния имейл адрес privacy@redbull.com.

12.5 ЗА УКРАЙНА: Вие потвърждавате и приемате, че Организаторът може да събира, обработва, съхранява, предава и/или използва по друг начин Вашите лични данни, които прехвърляте на Организатора (включително, но не само, име, имейл адрес, телефонен номер, възраст, местоположение и т.н.) , за целите на администрирането на тази Промоция, както и за да Ви уведомява за продукти и бъдещи събития на Ред Бул. Организаторът ще обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона на Украйна „За защита на личните данни“ и в съответствие с Политиката за поверителност на данните на Организатора, която може да бъде изменена. Вие потвърждавате, че сте запознати с правата, установени по силата на Закона на Украйна „За защита на личните данни“. Организаторът може също така да предостави Вашата лична информация на трети страни (включително на Хюндай) за собствените си маркетингови и комуникационни цели.

12.6 ЗА НОВА ЗЕЛАНДИЯ: Red Bull New Zealand Limited (фирмен номер 1179756) („Организатор“) събира Вашата лична информация за целите на администриране на събития, активиране на потребителите, състезания, промоции, уебсайтове и приложения, подобряване на нашите бизнес практики, услуги и продукти, адресиране на жалби относно Ред Бул или неговите филиали, за предоставянето на възможно най-доброто изживяване при използването на нашите уебсайтове и приложения, осигуряване на Вашата безопасност и предоставяне на информация за нашите продукти, събития и други дейности („Цел“). Вашата лична информация ще бъде запазена от Организатора в съответствие с Принципите за поверителност на информацията и Закона за поверителност от 1993 год. Ако не предоставите Вашата лична информация, Организаторът няма да може да ви регистрира за промоции и събития, да ви предоставя продукти, да се свързва с Вас във връзка с бъдещи събития и наши продукти, да се свързва с Вас относно оплакване, което може да сте отправили или да продължи да подобрява изживяването и услугите, които Ви се предоставят. Организаторът може да предостави Вашата лична информация на свързани с Организатора лица и трети страни във връзка с Целта, които могат да се намират в Нова Зеландия или в други страни (включително Европа, Съединените щати, Австралия или Сингапур), но ако направи това, той предприема стъпки, за да гарантира, че Вашата поверителност е запазена. За допълнителна информация, включително за това как можете да получите достъп до и да коригирате личната информация, която държим за Вас, или да подадете жалба относно поверителността, моля, вижте нашата Политика за поверителност на https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201907010152/en/privacy.html или се свържете с Организатора на следния имейл адрес privacy@redbull.com.

12.7 ЗА СИНГАПУР: Организаторът събира Вашите Лични данни за целите на администрирането на тази промоция, администрирането на нашия уебсайт и приложения, за подобряване на нашите бизнес практики, услуги и продукти, за адресиране на жалби и за уведомяване относно продукти и бъдещи събития на Ред Бул (ако сте дали своето съгласие за това) („Цел“). Личните данни ще бъдат запазени от Организатора в съответствие със Закона за защита на личните данни от 2012 год. и другите приложими закони, касаещи поверителността на данните. Предоставянето на поисканите Лични данни е задължително. Ако не предоставите исканите Лични данни, Организаторът няма да може да ви регистрира за тази Промоция. Организаторът може да предостави Вашите Лични данни на свързани с него лица и на трети страни, обработващи лични данни във връзка с Целта (когато сте дали своето съгласие за такова разкриване), които могат да се намират в Сингапур или в други страни (включително, но не само Европа, Австралия и Съединените щати), но ако направи това, той предприема стъпки, за да гарантира запазването на Вашата поверителност. Организаторът ще разкрива лични данни само на свързани с него лица или на трети лица, обработващи лични данни, когато това е необходимо, за да бъде осъществена Целта и когато сте дали своето съгласие за такова разкриване. Организаторът и свързаните с него лица ще предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашите Лични данни. За допълнителна информация, включително за това как можете да получите достъп до и да коригирате Личните данни, които държим за Вас, или да подадете жалба относно поверителността, моля, вижте нашата Политика за поверителност или се свържете със Служителя на Организатора, отговорен за защитата на данните на следния имейл адрес privacy@redbull.com.

12.8 ЗА КОЛУМБИЯ: Приемайки Условията за Участие, Вие се съгласявате, че Организаторът може да обработва Вашите лични данни сам в рамките на Ред Бул Груп или чрез външни лица, обработващи данни, които ще обработват данни от негово име, при условие че настоящите Условия за Участие и Политиката за поверителност на Организатора се спазват по всяко време, като можете да получите достъп до нея на https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Columbia/201904230244/es/privacy.html.

12.9 ЗА ПЕРУ: Възможно е, съгласно приложимите местни закони, да имате право да изисквате информация за местоположенията, където се намират базите данни, които съхраняват Вашите лични данни.

12.10 При въпроси, касаещи поверителността, може да се свържете с Организатора на следния имейл адрес privacy@redbull.com.

13. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

13.1 Доколкото това е позволено от закона, Организаторът, неговите служители, агенти или дистрибутори при никакви обстоятелства нямат отговорност или задължение да компенсират Носителите на награди или да поемат каквато и да е отговорност за загуби, щети, телесни наранявания или смърт, настъпили в резултат на участие в Промоцията, както и при получаване на наградата. При измама, умишлено нарушение или груба небрежност се изключва всяко ограничение на отговорността. Законовите права на Участника няма да бъдат засегнати. ЗА ЧИЛИ: (включително гаранциите за потребителите съгласно Закона за защита на правата на потребителите - Закон № 19.496). ЗА ФРАНЦИЯ: В случай, че възнаграждението е стока или услуга, предлагана от трета страна, отговорност и задължение в случай на преки щети има субектът, предоставящ услугата или стоката. Организаторът при никакви обстоятелства не носи отговорност за вреди, причинени от трето лице.

13.2 Доколкото това е позволено от закона, Организаторът и Ред Бул Груп изключват всякаква отговорност към Участника за всяка загуба на доход, загуба на печалба, загуба на репутация, загуба на данни, загуба на възможност (било то пряка или косвена) и всяка непряка или последваща загуба или щети, причинени или претърпени от Участника във връзка с участието на Участника в Промоцията, освен ако такава загуба произтича от неспазването на на договорните и правни задължения от страна на организатора или на Ред Бул Груп, като в този случай Организаторът отново ограничава своята отговорност по отношение на горепосочените ситуации до степента, разрешена от приложимото законодателство.

13.3 Доколкото това е позволено от закона, Организаторът и Ред Бул Груп не носят отговорност за: закъснели, загубени, забавени, повредени, неправилно насочени, непълни, нечетливи или неразбираеми регистрации; телефонни, електронни, хардуерни или софтуерни програми, мрежови, интернет или компютърни неизправности, повреди, закъснения или затруднения; грешки в предаването; отправени, но неполучени известия за награди; всяка загуба, понесена от всеки, който се регистрира или се опита да се регистрира и/или да участва в Промоцията, независимо дали регистрацията е загубена, не е подадена, неправилно обработена е или е неуспешна.

13.4 При липса на законно право за участие в настоящата Промоция. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът по някаква причина не може да участва в Промоцията.

13.5 Доколкото това е разрешено от закона, Организаторът не носи отговорност, ако Участникът се нарани сам, докато извършва действия във връзка с настоящата Промоция. Участникът заявява, че Участникът не страда и не е засегнат от обстоятелства, които биха попречили на безопасното му участие в Промоцията или които биха представлявали риск за другите при извършването на тези действия от страна на Участника. Участникът също така се съгласява, че по някакъв начин не му е забранено да участва в Промоцията.

13.6 В никакъв случай Организаторът и Ред Бул Груп не носят отговорност и нямат задължение при неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по тези условия, произтичащи от или причинени, пряко или косвено, от обстоятелства или сили, извън разумния им контрол, включително, но не само стачки, спиране на работа, аварии или природни явления и прекъсвания, загуба или неизправност на комунални услуги, комуникации или компютърни (софтуерни или хардуерни) услуги, когато тези обстоятелства представляват непреодолима сила, както това е определено в приложимото местно законодателство.

13.7 10.7 Доколкото е допустимо от закона, за Промоцията не се прилагат никакви обстоятелства, гаранции или други условия, а всички безплатни продукти се предоставят „такива, каквито са“ и без гаранция от каквото и да е естество, изрична или наложена такава (включително, но не само, всяка наложена гаранция за задоволително качество или пригодност за определена цел).

13.8 Организаторът изключва всякаква отговорност и/или задължение в случай, че участието/връчването на наградата изисква одобрението на Настойник. Това е единствено отговорност на Участника.

14. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1 Ако някоя от разпоредбите на Условията се счита за невалидна, незаконна или неприложима, валидността, законността и приложимостта на останалите разпоредби на Условията по никакъв начин не се влияят или нарушават по този начин.

14.2 Настоящите условия се уреждат от австрийското законодателство и страните се подчиняват на неизключителната юрисдикция на съдилищата на Залцбург. ЗА ЯПОНИЯ: Настоящите условия се ръководят от и тълкуват в съответствие японското законодателство и страните се подчиняват на неизключителната юрисдикция на Окръжния съд в Токио. ЗА РУСИЯ: Настоящите условия се ръководят от и тълкуват в съответствие със законите на Руската федерация. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия, трябва първо да се опитат да бъдат уредени по взаимно съгласие. Ако това не може да бъде постигнато, споровете се решават от съдилищата в съответствие с приложимото законодателство.

14.3 Последната версия на Условията ще бъде достъпна на уебсайта на Организатора.

14.4 При въпроси с общ характер, произтичащи от настоящите Условия и/или свързани с Промоция, моля, отправете ги на следния имейл адрес canyoumakeit@support.redbull.com.

14.5 ЗА ЧИЛИ: Настоящите условия са приети пред Нотариуса с район на действие в Сантяго.

Актуализация: 23.08.2019 год.